intTypePromotion=1

Tìm kiếm nguồn tài trợ cho các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
47
lượt xem
2
download

Tìm kiếm nguồn tài trợ cho các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong thời gian gần đây các kênh bán lẻ hiện đại đang phát triển mạnh mẽ và đa dạng. Thị trường bán lẻ Việt Nam được đánh giá có rất nhiều thuận lợi để phát triển, song cũng đã và đang tạo ra thách thức và cơ hội cho các doanh nghiệp nội địa tự hoàn thiện và đổi mới bản thân. Thị phần bán lẻ qua các năm gần đây cho thấy thương mại thông thường và thương mại hiện đại để chiếm tỷ trọng khá cao là luôn giữ ở mức độ ổn định. Bài viết nêu lên những vấn đề tìm kiếm nguồn tài trợ cho các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tìm kiếm nguồn tài trợ cho các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam

^ N G H I E N ciiu-TRAO BOI<br /> <br /> C y bdng. kinh phi lap dU Thd sdu. vi khoa hoc cdng rong thdi gian gdn day cac<br /> dn ddi vdi cac dU an xay dUng<br /> Trung tam thUdng mai tai<br /> Khu TM - CN Kim Thanh; chd<br /> nghe. Tich cUc thuc day va hd<br /> trd \aec ap dung ky thuat<br /> qudn ly kinh doanh, p h a n<br /> T kdnh ban le hidn dai dang<br /> phal trien manh md va da<br /> dang. Thi trUdng b a n le Viet Nam<br /> d cac khu dd thi khuye'n phdi hidn dai trong cac DN dupc ddnh gia cd rat nhidu thuan ldi<br /> khich ddu tU theo hinh thUc IhUdng mai. dich vn tren dia de phat trien, song cung da va dang<br /> BOT. BT, BTO. Lap danh muc ban. ThUc hien d a n h gia. tao ra thach thUe va cd hdi cho cac<br /> cac du a n KCHTTM dUdc Uu phan loai va cdng n h a n xep DN ndi dia tU hoan thien va ddi mdi<br /> hang cdc cdng trinh HTTM bdn than. Thi phdn ban le qua cac<br /> tidn ddu tU, cac Uu dai va hd<br /> theo quy dinh de ddn chudn nam gdn day cho thay thUdng mai<br /> trd cua tinh dd'i vdi cac dU an<br /> hda nang cao chat lUdng phuc thdng thudng (TMTT) va thUdng mai<br /> va thdng bao rdng rai tren<br /> vu. Tinh danh mdt phdn ngan hien dai (TMHD) ddu chiem ty trpng<br /> cdc phUdng tien thdng tin dai<br /> sach dia phUdng hang nam de kha cao va ludn giU d mUc dn dinh.<br /> chung, qua cac hdi nghi, hdi<br /> hd trd cho nghien cUu trien Mac du vay. xu hUdng gia lang<br /> thdo vd hdp tac xay dUng<br /> khai ap dung cac chUdng thi phdn cua kenh IhUdng mai hien<br /> "Hai h a n h lang, mdt vanh dai<br /> trinh, dd tai nghien cUu khoa dai ngay cang the hien rd. Theo<br /> kinh te' Viet Nam - Trung<br /> hpc, ap dung cac gidi phap Vien chinh sach va chie'n lUdc phal<br /> Qud'c", hdi chd trong va ngdai<br /> hUu ich de phat trien trien ket trien ndng nghiep ndng thdn, cd<br /> nUde, nhdt la Hdi chd thUdng<br /> cau ha tang thUo'ng mai... nUdc hien cd khodng 9.000 chd cac<br /> mai taien gidi Viet - Trung<br /> loai, trong dd 75% la chd ndng thon,<br /> dUdc td chUc luan phidn hang Thiif bdy. vi phdt trien<br /> 25% la chd t h a n h thi va mdi co<br /> nam lai thanh phd Lao Cai va ngudn nhdn ldc. Lidn ket vdi<br /> 3 0 / 6 4 tinh thanh cd sidu thi. Vi the,<br /> huyen Ha Khau (Van Nam), cac cd sd dao tao nghe dam<br /> kenh phan phdi hang hoa qua sieu<br /> qua cac chUdng trinh xuc lien tado cung Ung lUc lUdng lao<br /> thi chi chiem khodng 10% doanh<br /> thUdng mai va ddu lif de de'n ddng chuydn nghiep cho cac thu ban le cua cd nUdc. Tuy nhien,<br /> vdi cac nha ddu lU trong va boat ddng cua he thdng ngudi lieu dung dang ngay cang co<br /> ngoai nUdc. KCHTTM: chu trpng dao lao thdi quen di mua sdm d sidu thi,<br /> nghd de cd dpi ngu can bd, day chinh la cd hdi cho cac nganh<br /> Thu ndm. ui to chuc qudn<br /> cdng n h a n ky thuat, n h a n ban le hien dai tie'p tuc phat trien.<br /> ly. Hoan thien bp may quan ly<br /> vidn nghiep vu lanh nghe du Tuy nhidn, van de khd khan<br /> Nha nUdc theo hUdng gpn nhe<br /> kha nang ndm bdt va sU dung nhat trong giai doan hien nay ddi<br /> va hieu qud; thUe hien phan<br /> t h a n h thao cac phUdng lien vdi cac DNBL chinh la van de thieu<br /> cdng va p h a n cap rd rang<br /> ky thuat va cdng nghe hien vdn boat dpng. Phdn ldn ngudn vdn<br /> glUa cac cd quan qudn Iy ve<br /> dai lai cac chd ban budn, sidu chu sd hUu DNBL bd ra de ddu tU<br /> thUdng mai cac cap. Hinh<br /> thi, trung lam b a n budn, cho viec xay dUng he thd'ng cUa<br /> t h a n h va phal trien cac dd'i<br /> trung lam mua sam. trung hang, sidu thi, ndn vdn lUu ddng rat<br /> tUdng tham gia vao cac he<br /> tam TM, cUa hang kinh doanh thap. Ben canh dd, nhu cdu ddu tU<br /> thd'ng p h a n phdi hang hda<br /> xang ddu, khi ddu md hda cho xay dUng kho bai, phUdng lien<br /> qua he thd'ng KCHTTM; phat<br /> Idng... Tao cd hdi cho cac nha van ldi cung gia tang da khien cac<br /> trien cac thUdng n h a n tham<br /> qudn Iy hpc tap kinh nghiep DNBL phdi lim dd'n cac ngudn lai<br /> gia kinh doanh. cac dich \ai<br /> qudn ly va ap dung lien tap trd tu nd vay trong khi chUa huy<br /> phu trd trong he thd'ng ddng dUdc lU ngudn tdi trd dai ban.<br /> KCHTTM: xay dUng he thd'ng khoa hpc vao qudn ly boat<br /> ddng cua lUng loai hinh ke't tu vd'n ddu tU them cua chu sd hUu<br /> cd sd vat chat ky thuat cho hay tu cd phieu IhUdng. Chinh vi<br /> cac loai hinh KCHTTM: tang ca'u ha tang thUdng mai.<br /> the, DNBL gap kha nhidu khd khan<br /> cifdng cdng lac QLNN dd'i vdi Tranh thu cac ngudn vdn<br /> trong vide phat trien. gia tang ngudn<br /> KCHTTM tren dia ban tinh. trong va ngdai nUdc de hd trd<br /> vd'n cho hoat ddng md rdng qui mo<br /> ddng thdi xay difng md hinh dao lao cho cac DN, trong dd<br /> kinh doanh cua minh. TrUdc tinh<br /> td chifc va quan ly cua tifng phan bd hdp ly va sU dung cd hinh nay. Nha nUdc cung da cd cac<br /> loai hinh KCHTTM phu hdp hieu qud ngudn kinh phi lU chinh sach hd trd tin dung cho cac<br /> vdi muc lieu qudn ly. ngan sach nha nUde • DN vUa va nhd (trong dd cd DNBL<br /> <br /> 1 8 1 THUONGMAISo 18/2011<br /> NGHIEN ciiu-TRAO Dd'l 5<br /> • TS LE THI LANH<br /> DH Kinh t e TP. HCM<br /> <br /> <br /> <br /> c u a Viet Nam) b d n g e a c h didu<br /> c h i n h lai s u a t cho vay hd trd cho<br /> c a c td chUc t h d n g qua c a c gdi<br /> kich t h i c h k i n h le lU d a u n a m<br /> 2 0 0 9 , 2 0 1 0 t h e o cac quyel d i n h<br /> 1 3 1 / Q D - T r g va 4 4 3 / Q D - T T g .<br /> Mac du cac chinh s a c h hd trd<br /> tin d u n g t r e n giup c a c DN b a n<br /> le Viet Nam cd cd hdi tiep c a n<br /> n g u d n vd'n vdi chi phi vay r e ,<br /> s o n g Nha nUde chUa cd c h i n h<br /> s a c h ridng cho viec tai trd vd'n<br /> cho cac DN b a n le Viet Nam de<br /> cd t h e c a n h t r a n h vdi cac DN<br /> ngoai t r o n g khi c a c DN nUdc<br /> ngoai cd n h i d u ldi t h e h d n vd t h e o SMEFP (dU a n SMEFP do n h a cung c a p difdi binh thifc tin<br /> ngudn vd'n ldn; n g u d n h a n g C h i n h phu N h a l B a n tai trd d u n g thUdng mai.<br /> p h o n g p h u , d a d a n g : Irinh dp t b d n g qua n g a n h a n g h d p lac Nhd vao chu ky quay vdng<br /> qudn ly. ky n a n g lie'p thi. qudng qudc le Nhat B a n (JBIC) thi vdn n h a n h n e n DNBL cd t h e<br /> cao, c h i e n lUdc k i n h d o a n h , ldi k h d n g phdi de d a n g . b a n dupc h a n g n h a n h c h d n g va<br /> the vd chi phi va gia b a n . C a c Cau tnic lai chinh cua mdt so thu dupc l i e n de t r a n g trai np<br /> DNBL h i e n d a i c u a Viet Nam DN b a n le tai TP HCM cho t h a y cho c a c n h a c u n g c a p . ThUc<br /> mudn dupc hifdng nhUng Uu dai linh h i n h buy ddng vd'n cua cac t r a n g dd difdc bieu b i e n cua sU<br /> lU cho vay Uu dai lai s u a l h a y DN n a y deu cd he sd nd k h a cao t a n g IrUdng cua cac ngudn vd'n<br /> dUdc n d m t r o n g d i e n dUdc vay (tren 50%) va chu ye'u la nd cac t a i c a c DNBL h i e n d a i d i e n<br /> h i n h TPHCM.<br /> Thi p h a n b a n l e c u a k e n h TMTT va k e n h TMHD t r e n ca nUdc TU nbUng n h a n dinh tren xin<br /> Tlij pliuii hiin le dupc de x u a l cac giai p h a p cho<br /> cac DNBL Viet Nam cd the huy<br /> <br /> 100'/<br /> / ^ y<br /> i •<br /> d d n g vd'n tai trd cho b o a t d d n g<br /> ddu tu, kinh d o a n h nhU sau:<br /> '»'/<br /> KO'/ - Gia tdng ngudn tdi trd td hdn<br /> 70'/ n T MTT. /<br /> oO'/<br /> y\T\\ K I thdn DNBL<br /> T:fle >()'/< DTMTT Cac DNBL cdn n a n g cao n a n g<br /> .10'/ • TMHD<br /> V)'f lUc c a n h t r a n h ; Uu tidn c h a t<br /> 20'/, y<br /> D 1 MHf), 2 lUdng s d n p h a m . dich vu h a u<br /> 10'/<br /> O'A<br /> ^^^1 a^l^iii*^<br /> mai, lidn k e l p h a n phdi h a n g<br /> •OK)<br /> .?008 •OO") h d a ndi dia...; n a n g cao trinh dp<br /> q u d n ly. t r a n g tai cdng<br /> (Nguon : Grocery Report - The Nielsen 2008) n g h e hidn d a i . d a c bidt ^^<br /> <br /> THUONGMAISo 18/2011 I 1 9<br /> ^ N G H I E N ciiu-TRAO BOI<br /> <br /> Cau triic vd'n cua ca c DN'BLtai TP HCM 1<br /> C^'u tnic von nam 2010 Cju tnic von nam W C^u triic vo'n nam 2lii8<br /> Ngu6nv6n Phan Chii Nguy& Sai Plian Ch(J Nguyen Ma\i Sal Phan Chfl( Nguyen Max! Sai<br /> Tong ling T6ng<br /> Khang Ld'n Kim ma\ Gon Khang bin Kim mav Gon Khang bin Kim ma\ Gon<br /> <br /> Nof m- ii'~f r 5K. '53-^. ' 5 - . "1^ 52'; ' 5Fo 53ff 52'7 mc ' sr.' 51% ' i ) % 53% 51%<br /> VonCSH ' m' m ' m m m m 4Ff Wc 'm m in mc ' 42% mc^ m '*% 47% 4^%<br /> Tffng lOfJ'^o if(i''f [m: lOKf imt m% m%<br /> vm^ liWc w, m
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2