intTypePromotion=3

Trắc nghiệm hóa C3_0023 + đáp án

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
53
lượt xem
9
download

Trắc nghiệm hóa C3_0023 + đáp án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm hóa c3_0023 + đáp án', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm hóa C3_0023 + đáp án

  1. [] Hoà tan 4g m t kim lo i M vào 96,2g nư c đư c dung d ch bazơ có n ng đ 7,4% và V lít khí (đktc). M là kim lo i nào sau đây: A. Ca B. Na C. K D. Ba [] Hoà tan hoàn toàn 10,2g oxit kim lo i hoá tr III c n 331,8g dung d ch thì v a đ . Dung d ch sau ph n ng có n ng đ 10%. Công th c phân t oxit kim lo i là công th c nào sau đây: A. B. C. D. [] Khi nhúng m t lá Zn vào dung d ch , nh n th y có m t l p Co ph bên ngoài là Zn. Khi nhúng là Pb vào dung d ch mu i trên không th y có hi n tư ng gì x y ra. N u s p x p các c p oxi hoá - kh c a nh ng kim lo i trên theo chi u tính oxi hoá c a cation tăng d n thì cách s p x p nào sau đây là đúng: A. B. C. D. [] Ba ancol X, Y, Z đ u b n, không ph i là các ch t đ ng phân. Đ t cháy m i ch t đ u sinh ra và theo t l s mol . Công th c phân t c a ba ancol đó là: A. B. C. D. [] Đ t cháy a mol X sinh ra và theo t l s mol . N u cho 0,1 mol ancol này tác d ng v i kali dư cho 3,36 lít khí ( đktc). X là công th c phân t nào trong các công th c sau: A. B. C. D. A, B, C sai. [] Đ t cháy m t anđehit X m ch h cho 8,8g và 1,8g nư c. X có đ c đi m: Ch n m t đáp án dư i đây
  2. A. Đơn ch c, chưa no ch a m t n i đôi. B. S nguyên t cacbon trong phân t là m t s ch n. C. S nguyên t cacbon trong phân t là m t s l . D. Đơn ch c, no. [] M t th tích anđehit X m ch h ch ph n ng t i đa 2 th tích hiđro, s n ph m Y sinh ra cho tác d ng v i Na dư thu đư c th tích hiđro đúng b ng th tích anđehit ban đ u. Bi t các th tích khí đo cùng đi u ki n. Ch t X là: A. Anđehit đơn ch c no B. Anđehit đơn ch c chưa no ch a m t n i đôi C. Anđehit no ch a hai nhóm anđehit. D. Anđehit chưa no hai l n anđehit. [] M t mu i X có công th c . L y 14,64g X cho ph n ng h t v i 150ml dung d ch KOH 1M. Cô c n dung d ch sau ph n ng thu đư c ph n hơi và ch t r n. Trong ph n hơi có m t ch t h u cơ Y (b c 1). Trong ch t r n ch là m t h p ch t vô cơ. Công th c phân t c a Y là: A. B. C. D. [] Đ t cháy m t amin X đơn ch c no, thu đư c và có t l s mol . Amin X có tên g i là: A. Etylamin B. Metyletylamin C. Trimetylamin D. K t qu khác. [] M t h p ch t h u cơ đơn ch c M có công th c phân t tác d ng v i dung d ch NaOH thì thu đư c ch t N và ch t K. Khi cho N tác d ng v i axit ngư i ta thu đư c ch t h u cơ có kh năng tham gia ph n ng tráng b c, còn khi cho ch t K tác d ng v i đ c nhi t đ thích h p ngư i ta thu đư c 2 olefin. Công th c c u t o c a M là A. ...(trang 96) B. ...(trang 96) C. ...(trang 96) D. [] Đun nóng h p ch t Y và X có công th c phân t là trong dung d ch NaOH đư c h n h p 2 mu i natri c a 2 axit và và hai s n ph m khác. X và Y thu c ch c hoá h c nào sau đây: A. Este và axit B. Hai axit đơn ch c C. Hai este đơn ch c D. T t c đ u sai []
  3. Cho 30g axit axetic tác d ng v i 92g ancol etylic có m t đ c, bi t hi u su t ph n ng là 60%. Kh i lư ng etyl axetat sinh ra là bao nhiêu? A. 27,4g B. 28,4g C. 26,4g D. 30,5g [] R c b t s t đun nóng vào l ch a khí H n h p sau ph n ng cho tác d ng v i dung d ch HCl dư th y t o ra 2,24 lít (đktc). N u cho h n h p sau ph n ng tác d ng v i dung d ch NaOH thì t o ra 0,03 mol ch t k t t a màu nâu đ . Hi u su t c a ph n ng Fe tác d ng v i là: A. 13% B. 43% C. 33% D. K t qu khác [] Cho ph n ng đư c th c hi n bình kín. Khi tăng áp su t lên 4 l n thì t c đ ph n ng thay đ i như th nào? A. T c đ ph n ng tăng 32 l n B. T c đ ph n ng tăng 64 l n C. T c đ ph n ng tăng không thay đ i D. T c đ ph n ng tăng 84 l n [] Có năm khí đ ng riêng bi t trong 5 l là Hãy ch n trình t ti n hành nào trong các trình t sau đ phân bi t các khí: A. Nh n bi t màu c a khí, dung d ch dung d ch đ c, dùng đ u que đóm còn tàn đ , dung d ch KI. B. Dung d ch dung d ch dung d ch KI. C. Dung d ch dung d ch KI, dùng đ u que đòm còn tàn đ . D. T t c đ u sai. [] C p ch t nào sau đây, m i công thuú trong c p đó ch a c 3 lo i liên ki t (ion, c ng hoá tr , cho - nh n): A. NaCl và B. và C. và D. và [] Anion có c u hình electron phân l p ngoài cùng là H i nguyên t X có c u hình electron nào sau đây: Ch n m t đáp án dư i đây A. B. C.
  4. D. C đúng [] M t oxit kim lo i có công th c trong đó M chi m 72,41% kh i lư ng. Kh hoàn toàn oxit này b ng khí CO thu đư c 16,8g kim lo i M. Hoà tan hoàn toàn lư ng M b ng đ c, nóng thu đư c mu i c a M hoá tr II và 0,9 mol khí có công th c phân t nào sau đây: A. B. C. D. [] Hoà tan hoàn tàn 9,6g kim lo i R trong đ c, đun nóng nh thu đư c dung d ch X và 3,36 lít khí ( đktc). R là kim lo i nào sau đây: A. Fe B. Al C. Ca D. Cu [] Đi n phân dung d ch NaOH v i cư ng đ dòng đi n là 10A trong th i gian 268 gi . Sau đi n phân còn l i 100g dung d ch NaOH 24%. N ng đ ph n trăm c a dung d ch NaOH trư c khi đi n phân là giá tr nào sau đây: A. 2,4% B. 4,8% C. 2,6% D. 2,5%
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản