intTypePromotion=3

Trắc nghiệm hóa hữu cơ số 1

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

0
156
lượt xem
31
download

Trắc nghiệm hóa hữu cơ số 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm hóa hữu cơ số 1', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm hóa hữu cơ số 1

 1. Tr c nghi m Hóa H u cơ 1 Khoanh tròn câu tr l i đúng nh t trong các câu tr c nghi m môn hóa h c sau đây: CH CH2 1. Stiren ( ) có công th c t ng quát là: a) CnH2n-6 b) CnH2n-8 c) CnH2n-10 d) CnH2n-6-2k 2. Naptalen ( ) có công th c phân t là: a) C10H6 b) C10H10 c) C10H12 d) T t c đ u không đúng 3. S phân t Antracen ( ) có trong 1,958 gam Antracen là: a) 0,011 b) 6,853.1021 c) 6,624.1021 d) T t c đ u sai (C = 12; H = 1) 4. Ph n ng gi a Toluen v i Kali pemanganat trong môi trư ng axit Sunfuric x y ra như sau: CH3 + KMnO4 + H2SO 4 COOH + MnSO 4 + K 2SO 4 + H2O H s cân b ng đ ng trư c các tác ch t: ch t oxi hóa, ch t kh và axit l n lư t là: a) 5; 6; 9 b) 6; 5; 8 c) 3; 5; 9 d) 6; 5; 9 5. V i công th c phân t C9H12, s đ ng phân thơm có th có là:
 2. a) 8 b) 9 c) 10 d) 7 6. M t h c sinh phát bi u: “T t c các h p ch t Hiđrocacbon no (là các Hiđrocacbon mà phân t c a nó không có ch a liên k t đôi C=C, liên k t ba C≡C hay vòng thơm) thì không th cho đư c ph n ng c ng”. Phát bi u này: a) Không đúng h n b) Đúng hoàn toàn c) Đương nhiên, vì h p ch t no thì không th cho đư c ph n ng c ng d) (b) và (c) 7. Cho h n h p A g m các hơi và khí: 0,1 mol Benzen; 0,2 mol Toluen; 0,3 mol Stiren và 1,4 mol Hiđro vào m t bình kín, có ch t xúc tác Ni. Đun nóng bình kín m t th i gian, thu đư c h n h p B g m các ch t: Xiclohexan, Metyl xiclohexan, Etyl xiclohexan, Benzen, Toluen, Etyl benzen và Hiđro. Đ t cháy hoàn toàn lư ng h n h p B trên, r i cho h p th h t s n ph m cháy vào bình đ ng dung d ch nư c vôi có dư, đ h p th h t s n ph m cháy. Đ tăng kh i lư ng bình đ ng nư c vôi là: a) 240,8 gam b) 260,2 gam c) 193,6 gam d) Không đ d ki n đ tính (C = 12; H = 1; O = 16) 8. A là m t hiđrocacbon. T kh i hơi c a A so v i Nitơ b ng 1,5. A không làm m t màu tím c a dung d ch KMnO4. A là: a) Propan b) Xiclopropan c) Xiclobutan d) Propilen (C = 12; H = 1; N = 14) 9. A có công th c d ng CnH2n -8. A có th là: a) Aren đ ng đ ng Benzen b) Aren đ ng đ ng Phenyl axetilen
 3. c) Hiđrocacbon có hai liên k t đôi và m t liên k t ba m ch h d) Hiđrocacbon m ch h có hai liên k t ba và m t liên k t đôi 10. A là m t ch t h u cơ mà khi đ t cháy ch t o khí Cacbonic và hơi nư c, trong đó th tích CO2 g p đôi th tích hơi nư c (đo cùng đi u ki n v nhi t đ và áp su t). A có th là: a) Axit Oxalic (HOOC-COOH) b) Đimetyl Oxalat (CH3OOC-COOCH3) c) C5H5O3 d) CnHnOz v i n: s nguyên dương ch n 11. Dãy đ ng đ ng nào sau đây mà khi đ t cháy thì t l s mol CO2 so v i s mol H2O tăng d n khi s nguyên t Cacbon trong phân t tăng d n? a) Parafin b) Olefin c) Ankin d) Aren đ ng đ ng Benzen 12. M t sơ đ đ đi u ch cao su Buna như sau: Nhò hôï p + H2 A B C D Cao su Buna A là: a) n-Butan b) Metan c) Đ t đèn d) (b) ho c (c) 13. Hiđrocacbon X tác d ng v i Brom, thu đư c ch t Y có công th c đơn gi n là C3H6Br. CTPT c a X là: a) C3H6; C3H8 b) C6H12 c) C6H12; C6H14 d) C12H24 14. H n h p A g m Etan, Etilen, Axetilen và Butađien-1,3. Đ t cháy h t m gam h n h p A. Cho s n ph m cháy h p th vào dung d ch nư c vôi dư, thu đư c 100 gam
 4. k t t a và kh i lư ng dung d ch nư c vôi sau ph n ng gi m 39,8 gam. Tr s c a m là: a) 58,75g b) 13,8g c) 60,2g d) 37,4g (C = 12; H = 1; O = 16; Ca = 40) 15. A là m t h p ch t h u cơ ch a 4 nguyên t C, H, O, N. Thành ph n ph n trăm kh i lư ng nguyên t C, H, N l n lư t là: 34,29%; 6,67%; 13,33%. CTPT c a A cũng là công th c đơn gi n c a nó. CTPT c a A là: a) C9H19N3O6 b) C3H7NO3 c) C6H5NO2 d) C8H5N2O4 (C = 12; H = 1; N = 14; O = 16) 16. Đ t cháy hoàn toàn m t h n h p hiđrocacbon, thu đư c 17,92 lít CO2 (đktc) và 14,4 gam H2O. Th tích O2 (đktc) c n dùng đ đ t cháy h n h p trên là: a) 26,88 lít b) 24,52 lít c) 30,56 lít d) T t c đ u sai (C = 12; H = 1; O = 16) 17. Ch t 1-Brom-2,4-đimetylheptađien-2,5 có s đ ng phân cis, trans là: a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 18. A là m t hiđrocacbon, th tích metylaxetilen b ng 1,75 th tích hơi A có cùng kh i lư ng trong cùng đi u ki n. S đ ng phân m ch h c a A là: a) 6 b) 5 c) 4 d) 3 (C = 12; H = 1) 19. Lo i liên k t hóa h c trong phân t Natri axetat là:
 5. a) C ng hóa tr b) Ion c) C ng hóa tr và ion d) Ph i trí (Cho nh n) 20. H n h p A g m 0,3 mol C2H4 và 0,2 mol H2. Đun nóng h n h p A có Ni làm xúc tác, thu đư c h n h p B. H n h p B làm m t màu v a đ 2 lít dung d ch Br2 0,075M. Hi u su t ph n ng gi a etilen và hiđro là: a) 75% b) 50% c) 100% d) T t c đ u không đúng 21. Phát bi u nào sau đây không đúng v Stiren? a) Stiren là m t h p ch t thơm b) Stiren có kh i lư ng phân t là 104 đvC c) Stiren là m t h p ch t không no d) Stiren là m t ch t thu c dãy đ ng đ ng benzen (C = 12; H = 1) 22. Dung d ch CH3COOH 0,1M có đ đi n ly 1,3% 25˚C. T ng s ion CH3COO-, H+ do CH3COOH phân ly ra trong 10 ml dung d ch CH3COOH 0,1M 25˚C là: a) 2,6.10-5 b) 1,56.1019 c) 1,3.10-5 d) 1,566.1021 23. pH c a dung d ch CH3COOH 0,1M 25˚C b ng bao nhiêu? Bi t dung d ch này có đ đi n ly 1,3%. a) 3,9 b) 1,0 c) 2,9 d) M t tr s khác 24. M t ankan khi đ t cháy 1 mol A thu đư c s mol CO2 nh hơn 6. Khi cho A tác d ng Cl2 theo t l mol 1:1, có chi u sáng, ch thu đư c m t d n xu t monoclo duy nh t. A là: a) Metan b) Etan c) Neopentan d) T t c đ u đúng
 6. 25. A là m t h n h p các ch t h u cơ g m m t parafin, m t rư u đơn ch c và m t axit h u cơ đơn ch c. Đ t cháy hoàn m gam h n h p A b ng m t lư ng không khí v a đ (không khí g m 20% Oxi và 80% Nitơ theo th tích). Cho các ch t sau ph n ng cháy h p th vào bình đ ng dung d ch Ba(OH)2 lư ng dư. Có 125,44 lít m t khí trơ thoát ra (đktc) và kh i lư ng bình đ ng dung d ch Ba(OH)2 tăng thêm 73,6 gam. Tr s c a m là: a) 28,8 gam b) 25,2 gam c) 37,76 gam d) Không đ d ki n đ tính 26. H n h p A g m Buten-2 và Propen. Sau khi hiđrat hóa hoàn toàn h n h p A, thu đư c h n h p B g m ba ch t h u cơ. Đ t cháy hoàn toàn h n h p B, ch thu đư c x mol CO2 và y mol H2O. Ch n k t lu n đúng: a) x = y b) x > y c) x có th b ng, l n hơn ho c nh hơn y là còn ph thu c vào s mol m i ch t trong h n h pB d) T t c đ u sai 27. X là h n h p g m hai ch t k ti p nhau trong dãy đ ng đ ng Xicloankan không phân nhánh. Đ t cháy hoàn toàn m gam h n h p X. Cho h p th h t s n ph m cháy vào bình đ ng dung d ch nư c vôi trong lư ng dư, trong bình có t o 76 gam ch t không tan. Cho bi t m gam h n h p hơi X 81,9˚C, 1,3 atm, chi m th tích là 3,136 lít. a) C hai ch t trong h n h p X đ u c ng đư c H2 (có Ni làm xúc tác, đun nóng) vì đây là các vòng nh . b) M t trong hai ch t trong h n h p X tham gia đư c ph n ng c ng Brom, vì có vòng nh trong h n h p X. c) C hai ch t trong h n h p X không tham gia đư c ph n ng c ng. d) C (a) và (b) 28. Ph n trăm kh i lư ng m i ch t trong h n h p X câu 27 là:
 7. a) 52,63%; 47,37% b) 61,54%; 38,46% c) 50,00%; 50,00% d) 37,25%; 62,75% 29. A là m t hiđrocacbon, hơi A n ng hơn khí metan 5,75 l n (đo trong cùng đi u ki n v nhi t đ và áp su t). A phù h p sơ đ sau: Cl2 dd NaOH CuO O2 A B C D E as to to Mn 2 KMnO4/H2SO4 a) A là m t hiđrocacbon thơm, B là m t d n xu t Clo, C là m t phenol, D là m t anđehit, E là m t axit h u cơ. b) A là Toluen, E là axit Benzoic. c) A không th là m t hiđrocacbon thơm, vì n u A là hiđrocacbon thơm thì nó không b oxi hóa b i dung d ch KMnO4. d) T t c đ u sai 30. X là m t hiđrocacbon. Hiđro hóa hoàn toàn X thì thu đu c 3-etyl hexan. T kh i hơi c a X so v i Hiđro b ng 52. N u cho 10,4 gam X tác d ng hoàn toàn v i lư ng dư dung d ch b c nitrat trong amoniac thì t o đư c 31,8 gam m t ch t r n có màu vàng nh t. Công th c c u t o c a X là: a) CH C CH CH2 C CH b) CH C C C C CH3 CH2 CH CH3 CH3 c) CH C CH CH2 C CH d) Taá t caû ñeà u sai CH CH2 31. Công th c t ng quát c a các ch t đ ng đ ng Naptalen ( ) là: a) CnH2n – 16 b) CnH2n – 14 c) CnH2n – 12 d) CnH2n - 10
 8. 32. H n h p khí A có kh i lư ng 24,6 gam g m m t ankan, 0,3 mol Etilen, 0,2 mol Axetilen và 0,7 mol Hiđro. Cho lư ng h n h p A trên qua xúc tác Ni, nung nóng, thu đư c h n h p khí B có th tích 36,736 lít (đktc). a) Trong h n h p B có th có c hiđrocacbon no l n không no. b) Trong h n h p B ph i còn hiđrocacbon không no. c) Trong h n h p B có th còn khí Hiđro. d) (a), (c) đúng 33. Đ t cháy h t 3,36 lít hơi ch t A (136,5˚C; 1,2 atm), thu đư c 8,064 lít CO2 (đktc) và 6,48 gam H2O. Công th c c a A là: a) C3H6 b) Rư u alylic c) Axit Propionic (CH3CH2COOH) d) C3H6On (n ≥ 0) 34. A là m t hiđrocacbon d ng khí. Hiđrat hóa A thu đư c rư u đơn ch c no m ch h . 50 ml h n h p X g m A và H2 cho qua xúc tác Ni, đun nóng đ ph n ng x y ra hoàn toàn, thu đư c 30 ml h n h p khí Y. Các th tích đo trong cùng đi u ki n v nhi t đ và áp su t. Y làm nh t màu nư c brom. Ph n trăm th tích m i khí trong h n h p Y là: a) 33,33%; 66,67% b) 50%; 50% c) 25%; 25%; 50% d) T t c đ u sai 35. H n h p A g m ba ankin đ ng đ ng. Đ t cháy hoàn toàn V (lít) h n h p hơi A (đktc), thu đư c 35,84 lít CO2 (đktc) và 21,6 gam H2O. Tr s c a V là: a) 15,68 lít b) 8,96 lít c) 11,2 lít d) 6,72 lít (H = 1; O = 16)
 9. 36. N u h n h p A câu (35) là ba ankin đ ng đ ng liên ti p thì công th c phân t c a ba ankin trong h n h p A là: a) C2H2; C3H4; C4H6 b) C3H4; C4H6; C5H8 c) C4H6; C5H8; C6H10 d) C5H8; C6H10; C7H12 37. H n h p khí X g m Hiđro và m t Hiđrocacbon. Nung nóng 24,64 lít h n h p X (đktc), có Ni làm xúc tác, đ ph n ng x y ra hoàn toàn, bi t r ng có Hiđrocacbon dư. Sau ph n ng thu đư c 20,4 gam h n h p khí Y. T kh i h n h p Y so v i Hiđro b ng 17. Kh i lư ng H2 có trong h n h p X là: a) 3 gam b) 2 gam c) 1 gam d) 0,5 gam (H = 1) 38. H n h p khí A g m 0,2 mol Axetilen; 0,3 mol Etilen; 0,3 mol Metan và 0,7 mol Hiđro. Nung nóng h n h p A, có Ni làm xúc tác, thu đư c 28 lít h n h p khí B (đktc). Hi u su t H2 đã c ng vào các Hiđrocacbon không no là: a) 35,71% b) 40,25% c) 80,56% d) 100% 39. Đ t cháy hoàn toàn 0,1 mol Hiđrocacbon A, thu đư c 0,6 mol CO2 và 0,3 mol H2O. Cũng 0,1 mol A cho tác d ng hoàn toàn v i lư ng dư dung d ch AgNO3/NH3 thì thu đư c 29,2 gam k t t a có màu vàng nh t. A là: a) 3-Metyl pentađiin-1,4 b) Hexađiin-1,5 b) Hexađien-1,3-in-5 d) (a), (b) (C = 12; H = 1; Ag = 108) 40. Đ t cháy m t Hiđrocacbon A, thu đư c khí CO2 và hơi nư c có s mol b ng nhau. A có th là: a) Ankin; Ankan b) Xicloankan; Anken
 10. c) Aren; Olefin d) Ankađien; Xicloparafin 41. M t Hiđrocacbon m ch h tác d ng v i HCl sinh ra s n ph m chính là 2-Clo-3-metyl butan. Hiđrocacbon này có tên g i là: a) 3-Metyl buten-1 b) 2-Metyl buten-1 c) 2-Metyl buten-2 d) M t anken khác 42. Ch t nào có nhi t đ sôi th p nh t? a) Butanol-1 b) Metyl n-propyl ete c) 1-Aminobutan d) Rư u tert- butylic 43. Axit salixilic tác d ng v i anhiđrit axetic đ t o aspirin và axit axetic theo ph n ng: COOH COOH OH O C OCH3 H2SO4 O + CH3 C O C CH3 + CH 3COOH O O Axit Axetic Axit Salixilic Anhiñrit Axetic Aspirin Khi cho 1 gam axit salixilic tác d ng v i lư ng dư anhiđrit axetic thì thu đư c 0,85 gam aspirin. Hi u su t c a ph n ng này là: a) 65% b) 77% c) 85% d) 91% (C = 12; H = 1; O = 16) 44. Kh i lư ng riêng c a propan 25˚C; 740 mmHg là: a) 0,509 g/l b) 0,570 g/l c) 1,75 g/l d) 1,96 g/l (C = 12; H = 1)
 11. 45. Có bao nhiêu liên k t σ và liên k t π trong h p ch t HN CH CH2 C C CH O a) 8σ, 7π b) 6σ, 4π c) 11σ, 3π d) 11σ, 4π 46. Có bao nhiêu d n xu t monoclo C7H7Cl c a toluen? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 47. H p ch t nào không đúng nhóm ch c c a nó: a) CH3COOH, axit b) C6H5CHO, anđehit c) C2H5COCH3, ete d) CH3CHOHCH3, rư u b c hai 48. Có bao nhiêu phân t Oxi trong 2,5 gam Oxi đư c m t ngư i hít vào ph i trung bình trong m t phút? a) 1,9.1022 b) 3,8.1022 c) 4,7.1022 d) 9,4.1022 (O = 16) 49. Kh i lư ng mol c a m t khí có kh i lư ng riêng 5,8g.l-1 25˚C; 740 mmHg g n nh t v i tr s nào? a) 100g.mol-1 b) 130g.mol-1 c) 150g.mol-1 d) 190g.mol-1 50. Ch t nào có đ ng phân l p th ?
 12. a) 1,2-Điflo eten b) 1,1-Điflo-2,2-điclo eten c) 1,1,2-Triflo eten d) 2-Metyl buten-2 51. Có bao nhiêu tr s đ dài liên k t gi a Cacbon v i Cacbon trong phân t rư u alylic? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 52. 21˚C; 65˚C; 78˚C; 100,5˚C; 118˚C là nhi t đ sôi c a axit fomic, axit axetic, anđehit axetic, rư u etylic, rư u metylic. Nhi t đ sôi tăng d n theo th t trên là: a) CH3COOH < HCOOH < CH3CHO < CH3CH2OH < CH3OH b) CH3OH < CH3CH2OH < CH3CHO < HCOOH < CH3COOH c) CH3OH < CH3CHO < CH3CH2OH < HCOOH < CH3COOH d) CH3CHO < CH3OH < CH3CH2OH < HCOOH < CH3COOH 53. M t dung d ch có pH = 5, n ng đ ion OH- trong dung d ch này là: a) 10-5 mol ion /l b) 9 mol ion /l c) 5.10-9 mol ion /l d) T t c đ u sai 54 Các nhóm th g n vào nhân benzen đ nh hư ng ph n ng th vào v trí orto, para là: a) –NO2, -NH2, -Br, -C2H5 b) –CH3, -OH, -COOH, -I c) –NH2, -Cl, -CH3, -SO3H d) –Br, -CH3, -NH2, -OH 55. Ch n rư u là nhóm ch c chính, tên theo danh pháp qu c t c a ch t dư i đây
 13. CH3 CH3 Br CH2 C CH CH CH Cl Cl CH2 OH CH3 là: a) 1-Brom-2,5-điclo-2-metyl-3-etyl hexanol-4 b)1,4-Điclo-5-brom-1,4-đimetyl-3-etylpentanol-2 c) 2,5-Điclo-6-brom-4-etyl-5-metyl hexanol-3 d) 1-(1-Cloetyl)-3-clo-4-brom-3-metyl-2-etyl butanol-1 56. Công th c chung c a dãy đ ng đ ng rư u benzylic là: a) CnH2n-1OH b) CnH2n – 5OH c) CnH2n – 3OH d) CnH2n – 7OH 57. M t chai ru u vang ch a rư u 12˚. Kh i lư ng riêng c a etanol là 0,79 g/ml. Kh i lư ng riêng c a rư u 12˚ là 0,89 g/ml. N ng đ ph n trăm kh i lư ng etanol có trong rư u 12˚ là: a) 12% b) 10,65% c) 13,52% d) 9,48% 58. M t chai rư u m nh có dung tích 0,9 lít ch a đ y rư u 40˚. Etanol có t kh i 0,79. Kh i lư ng Glucozơ c n dùng đ lên men đi u ch đư c lư ng rư u có trong chai rư u trên là (cho bi t hi u su t ph n ng lên men rư u này là 80%): a) 695,5 gam b) 1 391 gam c) 445, 15 gam d) 1 408,69 gam (C = 12; H = 1; O = 16) 59. pH c a m t axit y u AH 0,01M có m c đ phân ly ion 4% là: a) 2,0 b) 1,8 c) 2,8 d) 3,4
 14. 60. Th c hi n ph n ng ete hóa hoàn toàn 11,8 gam h n h p hai rư u đơn ch c no m ch h k ti p nhau trong dãy đ ng đ ng, thu đư c h n h p g m ba ete và 1,98 gam nư c. Công th c hai ru u đó là: a) CH3OH, C2H5OH b) C2H5OH, C3H7OH c) C3H7OH, C4H9OH d) C4H9OH, C5H11OH (C = 12; H = 1; O = 16) 61. Đ t cháy hoàn toàn 1 mol ch t h u cơ A, thu đư c 4 mol CO2 và 5 mol H2O. T kh i hơi c a A so v i Hiđro b ng 37. Công th c phân t tìm đư c c a A có th ng v i: a) 4 ch t b) 5 ch t c) 6 ch t d) 7 ch t (C = 12; H = 1; O = 16) 62. Th c hi n ph n ng đehiđrat hóa hoàn toàn 4,84 gam h n h p A g m hai rư u, thu đư c h n h p hai olefin hơn kém nhau 14 đvC trong phân t . Lư ng h n h p olefin này làm m t màu v a đ 0,9 lít dung d ch Br2 0,1M Kh i lư ng m i ch t trong lư ng h n h p A trên là: a) 1,95 gam; 2,89 gam b) 2,00gam; 2,84 gam c) 1,84g; 3,00 gam d) M t tr s khác (C = 12; H = 1; O = 16) 63. A là m t ch t h u cơ ch a m t lo i nhóm ch c. Đ t cháy hoàn toàn 11,96 gam A, thu đư c 8,736 lít CO2 (đktc) và 9,36 gam H2O. Hơi A n ng hơn khí Heli 23 l n. a) A là m t h p ch t no b) A là m t h p ch t h u cơ đa ch c c) A là m t ch t m ch h d) A phù h p v i c ba ý trên (C = 12; H = 1; O = 16; He = 4)
 15. 64. Tên theo danh pháp qu c t c a ch t (CH3)2CHCH=CHCH3 là: a) 1-Metyl-2-isopropyleten b) 1,1-Đimetylbuten-2 c) 1-Isopropylpropen d) 4-Metylpenten-2 65. Ph n ng đ c trưng c a nhân thơm là: a) Ph n ng c ng b) Ph n ng th theo cơ ch g c t do c) Ph n ng th ái đi n t (thân đi n t ) d) Ph n ng th ái nhân (thân h ch) 66. Dung d ch KI 5% có kh i lư ng riêng 1,038 g/cm3. N ng đ mol/lít c a dung d ch này là: a) 0.0301M b) 0,313M c) 0,500M d) 0,625M (K = 39; I = 127) 67. A có công th c phân t C5H11Cl. Tên c a A phù h p v i sơ đ A  B (rư u b c 1)  C  D (rư u b c 2)  E  F (rư u b c 3) → → → → → là: a) 2-Clo-3-metylbutan b) 1-Clo-2-metylbutan c) 1-Clopentan d) 1-Clo-3-metylbutan 68. Th tích khí hiđro và khí metan c n đ đem tr n nhau nh m thu đư c 28 lít h n h p khí có t kh i so v i khí heli b ng 2,5 là: a) 16 lít hiđro, 12 lít metan b) 20 lít hiđro, 8 lít metan c) 8 lít hiđro, 20 lít metan d) 12 lít hiđro, 16 lít metan (C = 12; H = 1; He = 4)
 16. 69. H n h p khí và hơi A g m: hơi ru u etylic, hơi rư u metylic và khí metan. Đem đ t cháy hoàn toàn 20 cm3 h n h p A thì thu đư c 32 cm3 khí CO2. Th tích các khí, hơi đo trong cùng đi u ki n v nhi t đ và áp su t. Ch n k t lu n đúng v kh i lư ng gi a A và không khí: a) H n h p A n ng hơn không khí b) H n h p A nh hơn không khí c) H n h p A và không khí n ng b ng nhau c) Không so sánh đư c (C = 12; H = 1; O = 16) 70. Cho m gam hơi m t h n h p rư u đơn ch c vào m t bình kín có th tích không đ i. Th c hi n ph n ng ete hóa hoàn toàn h n h p rư u trên. Sau ph n ng thu đư c h n h p hơi các ete và hơi nu c. N u gi nhi t đ bình trư c và sau ph n ng b ng nhau thì: a) Áp su t trong bình s không đ i b) Áp su t trong bình s gi m so v i trư c ph n ng c) Áp su t s tăng so v i trư c ph n ng d) Không xác đ nh đư c s thay đ i áp su t 71. A là m t rư u. Khi cho A hóa hơi thì th tích hơi thu đư c b ng v i th tích khí hiđro thoát ra (đo trong cùng đi u ki n v nhi t đ và áp su t đo hơi A) khi cho cùng lư ng A đó tác d ng h t v i Na t o ra. A là: a) Rư u đơn ch c b) Rư u đa ch c có hai nhóm ch c ru u c) Rư u đa ch c có ba nhóm ch c rư u d) Rư u đ ng đ ng v i etylenglicol 72. H n h p K g m các khí và hơi sau đây: metan, fomanđehit (HCHO) và axetanđehit (CH3CHO). L y 10 lít h n h p khí K đem đ t cháy hoàn toàn thì thu đư c 15 lít khí cacbonic. Các th tích khí, hơi đo trong cùng v nhi t đ và áp su t. a) H n h p K n ng hơn metylaxetilen b) H n h p K nh hơn metylaxetilen c) Axetanđehit chi m 50% th tích h n h p K d) (b) và (c)
 17. 73. Xem hai ch t CH4O và CH2O. Xét đ dài liên k t gi a C và O trong hai ch t này: a) Đ dài c a CH4O ng n hơn CH2O b) Đ dài c a CH4O dài hơn CH2O c) Đ dài c a CH4O b ng v i CH2O d) Không so sánh đư c vì còn ph thu c vào c u t o c a m i ch t 74. A là m t ch t h u cơ ch a m t lo i nhóm ch c. M t th tích hơi A v i 3,875 th tích metan tương đương kh i lư ng (các th tích đo cùng đi u ki n v nhi t đ và áp su t). A tác d ng đư c Na nhưng không tác d ng v i NaOH. Công th c c a A là: a) CH2=CHCH2OH b) C2H6O2 c) HOCH2OCH3 d) C2H4(OH)2 (C = 12; H = 1; O = 16) 75. A là m t rư u. M t mol A tác d ng h t v i natri kim lo i thu đư c 0,5 mol H2. S n ph m cháy c a 0,01 mol A cho h p th vào dung d ch Ba(OH)2 dư, thu đư c 7,88 gam k t t a. A cháy t o s mol nư c l n hơn s mol CO2. A là: a) Rư u alylic b) Rư u tert-butylic c) C4H7OH d) Etylenglicol (C = 12; H = 1; O = 16; Ba = 137) 76. X là m t ch t h u cơ đư c t o b i ba nguyên t C, H và Cl. Qua s phân tích đ nh lư ng cho th y c 1 ph n kh i lư ng H thì có 24 ph n kh i lư ng C và 35,5 ph n kh i lư ng Cl. T kh i hơi c a A so v i hiđro b ng 90,75. S đ ng phân thơm c a A là: a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 (C = 12; H = 1; Cl = 35,5)
 18. 77. H n h p A g m hai rư u đơn ch c no m ch h đ ng đ ng liên ti p. Th c hi n ph n ng ete hóa hoàn toàn 10,32 gam h n h p A, thu đu c 8,52 gam h n h p ba ete. Công th c hai rư u trong h n h p A là: a) C3H7OH; C4H9OH b) C4H9OH; C5H11OH c) C5H11OH; C6H13OH d) Hai rư u khác (C = 12; H = 1; O = 16) 78. Ch t h u cơ A m ch h , có ch a m t nhóm ch c rư u và m t nhóm ch c axit, A không no, có m t liên k t đôi C=C trong phân t . Khi đ t cháy A thì s thu đư c: a) S mol H2O b ng s mol CO2 b) S mol H2O nh hơn s mol CO2 c) S mol H2O l n hơn s mol CO2 d) S mol H2O b ng m t n a s mol CO2 79. Nitrobenzen tác d ng v i H nguyên t m i sinh (đang sinh) (do Fe trong dung d ch HCl), thu đư c anilin. Ch n cách di n đ t đúng: a) Nitrobenzen là ch t kh b oxi hóa t o anilin, N trong nitrobenzen có s oxi hóa +4 gi m thành N trong anilin có s oxi hóa -2 b) Nitrobenzen là ch t oxi hóa b kh t o anilin, N trong nitrobezen có s oxi hóa +4 gi m thành N trong anilin có s oxi hóa b ng -2 c) H nguyên t đã oxi hóa nitrobenzen thành anilin, trong đó s oxi hóa c a N trong nitrobezen t +3 đã gi m xu ng thành -3 trong anilin d) Nitrobenzen b kh t o anilin, s oxi hóa t +3 trong N nitrobenzen thành -3 N trong anilin. 80. H n h p A g m hai rư u đơn ch c thu c dãy đ ng đ ng propenol, hơn kém nhau m t nhóm metylen trong phân t . L y 20,2 gam h n h p A cho tác d ng hoàn toàn v i Na dư, thu đư c 3,08 lít H2 ( 27,3˚C; 1,2 atm). Hai rư u trong h n h p A là: a) C3H5OH, C4H7OH b) C4H7OH, C5H9OH
 19. c) C5H9OH, C6H11OH d) C2H3OH, C3H5OH 81. X, Y là hai rư u đơn ch c, m ch h . Đ t cháy a mol X (ho c Y) đ u thu đư c 3a mol H2O. X, Y có th là: a) Hai rư u đơn ch c no b) Hai rư u đơn ch c không no, ch a m t liên k t đôi c) M t rư u no, m t rư u chưa no d) Hai rư u cùng dãy đ ng đ ng 82. X là m t ch t h u cơ. Hàm lư ng (ph n trăm kh i lư ng) c a C, H trong X l n lư t là 54,55%; 9,09%. X có th là: a) CH3CH2OH b) C3H7COOH c) C3H7CHO d) CH3COOH 83. Ch t có tên: a) Isopropylbenzen b) 2-Phenylpropan c) Cumen d) T t c đ u đúng 84. Đ t cháy h n h p A g m ba ch t thu c dãy đ ng đ ng benzen c n dùng V lít không khí (đktc). Cho h p th s n ph m cháy vào bình đ ng nư c vôi, thu đư c 3 gam k t t a, kh i lư ng dung d ch tăng 12,012 gam. Đun nóng dung d ch, thu đư c thêm 12 gam k t t a n a. Các ph n ng x y ra hoàn toàn. Không khí g m 20% O2 và 80% N2. Tr s c a V là: a) 7,9968 lít b) 39,9840 lít c) 31,9872 lít d) M t tr s khác O H C N C C N C O 85. Ch t Indigo có công th c c u t o H . Công th c phân t c a Indigo là: a) C16H14N2O2 b) C16H2N2O2 c) C16H10N2O2 d) C16H22N2O2
 20. 86. Quá trình nào là s oxi hóa (ch m t nguyên t Cacbon)? a) CH2=CH2  CH3CH2OH → b) CH3CH2OH  → CH3CHO c) CH3COOH + CH3COOH  → CH3COOCH2CH3 d) 2CH3CH2OH  → CH3CH2OCH2CH3 87. H n h p A g m hai khí là axetilen và propilen có t kh i so v i metan b ng 2. Ph n trăm th tích m i khí trong h n h p A là: a) 32% propilen; 68% axetilen b) 42,25% propilen; 57,75% axetilen c) 62,5% propilen; 37,5% axetilen d) 37,5% propilen; 62,5% axetilen 88. C n tr n 5 mol benzen v i 2 mol đ ng đ ng nào c a nó đ thu đư c h n h p mà 1 mol h n h p này có kh i lư ng là 90 gam? a) C7H8 b) C8H10 .c) C9H12 d) C10H14 89. Ch t nào có kh i lư ng phân t l n nh t? a) C5H8FO2 b) C4H7FO3 c) C4H8F2O2 d) C3H5F3O2 (F = 19; C = 12; H = 1; O = 16) 90. S đ ng phân thơm c a C7H8O là: a) 3 b) 4 c) 5 d) 6
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản