intTypePromotion=3

Trắc nghiệm sinh (Số 7) + đáp án

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
181
lượt xem
13
download

Trắc nghiệm sinh (Số 7) + đáp án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm sinh (số 7) + đáp án', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm sinh (Số 7) + đáp án

 1. Tr c nghi m Sinh (S 7) Bài : 6552 T l các lo i giao t đư c t o ra t ki u gen ,v i hoán v gen v i t n s 20% ( và liên k t hoàn toàn) là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 40% ABD : 40% abd : 10% Abd : 10% aBD B. 40% Abd : 40% aBD : 10% ABD : 10% abd C. 30% ABd : 30% abD : 20% AbD : 20% aBd D. 25% ABD : 25% abd : 25% Abd : 25% aBD Đáp án là : (A) Bài : 6551 Bi t gen A: qu tròn; a: qu dài Gen B: qu ng t; b: qu chua Không có tính tr ng trung gian. Phép lai t o ra t l ki u hình 1 dài, ng t : 1 tròn, chua là: Ch n m t đáp án dư i đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 6550 Bi t gen A: qu tròn; a: qu dài Gen B: qu ng t; b: qu chua Không có tính tr ng trung gian. Phép lai v i hoán v gen v i t n s 20% là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 4 tròn, ng t : 4 dài, chua : 1 tròn, chua : 1 dài, ng t B. 4 tròn, chua : 4 dài, ng t : 1 tròn, ng t : 1 dài, chua C. 1 tròn, ng t : 1 dài, chua : 1 tròn, chua : 1 dài, ng t D. 1 tròn, chua : 1 dài, ng t : 1 tròn, ng t : 1 dài, chua Đáp án là : (A)
 2. Bài : 6549 Bi t gen A: qu tròn; a: qu dài Gen B: qu ng t; b: qu chua Không có tính tr ng trung gian. Bi t gen A: qu tròn; a: qu dài Gen B: qu ng t; b: qu chua Không có tính tr ng trung gian. T l ki u hình t o ra t phép lai n u không x y ra hoán v gen là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 1 qu tròn, chua : 1 qu dài, chua B. 1 qu tròn, ng t : 1 qu dài, ng t C. 75% qu tròn, ng t : 25% qu dài, chua D. 75% qu tròn, chua : 25% qu dài, ng t Đáp án là : (C) Bài : 6548 Bi t gen A: qu tròn; a: qu dài Gen B: qu ng t; b: qu chua Không có tính tr ng trung gian. T l ki u hình t o ra t phép lai {AB}{Ab} x {ab}{ab} là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 50% qu tròn, ng t : 50% qu dài, ng t B. 50% qu tròn, ng t : 50% qu tròn, chua C. 50% qu tròn, chua : 50% qu dài, ng t D. 50% qu tròn, chua : 50% qu dài, chua Đáp án là : (B) Bài : 6547 T l 1 : 1 có th t o ra t phép lai nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. n u có hoán v gen B. n u có hoán v gen C. D. n u liên k t gen hoàn toàn Đáp án là : (C) Bài : 6546
 3. N u cơ th P d h p các h p gen t o ra giao t ABD có t l b ng 17,5% v i Aa và Bb liên k t gen hoàn toàn thì k t qu đúng khi nói v P là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Có ki u gen , liên k t gen hoàn toàn B. Có ki u gen , hoán v gen t n s 35% C. Có ki u gen , hoán v gen t n s 35% D. Có ki u gen , hoán v gen t n s 17,5% Đáp án là : (B) Bài : 6545 Cơ th P d h p các c p gen t o ra lo i giao t ABD v i t l b ng 15%. T n s hoán v gen c a P là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 10% B. 20% C. 30% D. 40% Đáp án là : (D) Bài : 6544 Cơ th P d h p các c p gen t o ra lo i giao t ABD v i t l b ng 15% Ki u gen c a cơ th P nói trên là: Ch n m t đáp án dư i đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 6543 Cơ th P d h p các c p gen khi gi m phân t o ra lo i giao t Ab có t l b ng 12,5%. K t qu nào sau đây đúng khi nói v P? Ch n m t đáp án dư i đây
 4. A. Có ki u gen và liên k t gen hoàn toàn B. Có ki u gen và liên k t gen hoàn toàn C. Có ki u gen v i t n s hoán v gen 25% D. Có ki u gen v i t n s hoán v gen 12,5% Đáp án là : (C) Bài : 6542 Phát bi u nào sau đây đúng v i ki u gen ? Ch n m t đáp án dư i đây A. Th d h p 2 c p gen B. Th đ ng h p C. Th d h p 1 c p gen D. Th thu n ch ng Đáp án là : (C) Bài : 6541 Phát bi u nào sau đây đúng v i ki u gen ? Ch n m t đáp án dư i đây A. Luôn t o ra 4 lo i giao t có t l ngang nhau B. T o ra 8 lo i giao t n u x y ra hoán v gen C. Luôn t o ra 2 lo i giao t D. Là th thu n ch ng Đáp án là : (A) Bài : 6540 Ki u gen nào sau đây luôn t o ra 2 lo i giao t v i t l ngang nhau? Ch n m t đáp án dư i đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 6539
 5. V i t n s hoán v gen là 15% và m i gen qui đ nh m t tính tr ng. Phép lai cho duy nh t m t ki u hình con lai là: Ch n m t đáp án dư i đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 6538 V i m i gen qui đ nh m t tính tr ng và t n s hoán v gen là 20%. Phép lai cho t l ki u hình 50% : 50% con lai là: Ch n m t đáp án dư i đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 6537 Hai cơ th đ u ch a hai c p gen d h p trên m t nhi m s c th tương đ ng lai v i nhau, cho t l ki u hình đ i con là 1 : 2 : 1. Bi t m i gen qui đ nh m t tính tr ng và có hi n tư ng di truy n trung gian. Ki u gen c a b và m là trư ng h p nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. Đ u là B. Đ u là C. M t cơ th mang và cơ th còn l i mang D. Đ u là Đáp án là : (A) Bài : 6536 Cơ th d h p 2 c p gen qui đ nh 2 c p tính tr ng n m trên m t c p nhi m s c th tương đ ng lai v i m t cơ th khac. con lai th y ki u hình mang hai tính l n chi m t l 1% T n s hoán v gen c a cơ th mang lai là:
 6. Ch n m t đáp án dư i đây A. 20% B. 4% C. 2% D. M t trong các t l trên đ u có th đúng Đáp án là : (D) Bài : 6535 Lo i giao t nào sau đây không đư c t o ra n u t bào mang ki u gen gi m phân và ch x y ra hoán v gen c p gen Dd? Ch n m t đáp án dư i đây A. ABD B. abd C. Abd D. ABd Đáp án là : (C) Bài : 6534 V i m i gen qui đ nh m t tính tr ng, ki u gen lai phân tích và trong gi m phân x y ra hoán v gen c p Aa v i t n s nh hơn 50%, các gen còn l i liên k t hoàn toàn Con lai có k t qu ki u hình nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. 4 ki u hình v it l ngang nhau B. 4 ki u hình v it l không ngang nhau C. 8 ki u hình v it l ngang nhau D. 8 ki u hình v it l không ngang nhau Đáp án là : (B) Bài : 6533 V i m i gen qui đ nh m t tính tr ng và di truy n theo hi n tư ng tính tr i hoàn toàn. Ki u gen có hoán v gen v i t n s nh hơn 50% khi mang lai phân tích thì k t qu con lai là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Có hai t h p giao t B. Cho hai ki u hình v i t l ngang nhau C. Có b n ki u hình v i t l không đ u nhau D. Có b n ki u hình v i t l ngang nhau Đáp án là : (C) Bài : 6531
 7. Xét gen qui đ nh màu thân và gen qui đ nh đ dài cánh ru i gi m, thì k t lu n nào sau đây đúng? Ch n m t đáp án dư i đây A. Hoán v gen đ u x y ra c 2 gi i đ c và cái B. Hoán v gen ch có th x y ra gi i cái C. Hoán v gen luôn x y ra gi i đ c D. C hai gi i luôn luôn liên k t gen hoàn toàn Đáp án là : (B) Bài : 6530 Khi các gen phân b càng xa nhau trên m t nhi m s c th thì: Ch n m t đáp án dư i đây A. Hoán v gen càng ít x y ra B. Hoán v gen không x y ra C. Hoán v gen càng có đi u ki n x y ra D. Các gen càng có đi u ki n x y ra Đáp án là : (C) Bài : 6529 T n s hoán v gen luôn luôn: Ch n m t đáp án dư i đây A. L n hơn 50% B. Nh hơn 50% C. Không vư t quá 50% D. B ng 50% Đáp án là : (C) Bài : 6528 Câu có nôi dung đúng trong các câu sau đây là: Ch n m t đáp án dư i đây A. sinh v t, hi n tư ng hoán v gen ph bi n hơn liên k t gen hoàn toàn B. Cơ ch c a hi n tư ng các tính tr ng di truy n liên k t hoàn toàn do trao đ i chéo nhi m s c th trong gi m phân C. Hoán v gen luôn luôn x y ra gi ng nhau c hai gi i trong m i loài D. C ba câu A, B, C đ u sai Đáp án là : (D) Bài : 6527
 8. Hi n tư ng có hoán v gen v i t n s nh hơn 50% mà không có đ nh lu t phân li đ c l p các tính tr ng là: Ch n m t đáp án dư i đây A. T o ra nhi u bi n d t h p B. Gen n m trên nhi m s c th trong nhân t bào C. Các lo i giao t t o ra có t l không b ng nhau D. M i gen qui đ nh m t tính tr ng Đáp án là : (C) Bài : 6526 Câu có n i dung sai trong các câu sau đây là: Ch n m t đáp án dư i đây A. ru i gi m, hoán v gen luôn luôn x y ra gi i cái khi gi m phân B. Trong hoán v gen, n u kho ng cách gi a hai gen trên nhi m s c th càng l n thì t n s hoán v gen càng cao C. Hoán v gen làm tăng tính xu t hi n bi n d t h p con lai D. Hi n tư ng hoán v gen đôi lúc m i x y ra trong quá trình gi m phân Đáp án là : (A) Bài : 6525 Đi m có liên k t gen hoàn toàn và không có hoán v gen (v i t n s nh hơn 50%) là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Cho các lo i giao t v i t l ngang nhau B. Nhi u gen cùng n m trên nhi m s c th C. Các tính tr ng di truy n ph thu c vào nhau D. M i gen qui đ nh m t tính tr ng Đáp án là : (A) Bài : 6524 T n s hoán v gen v lý thuy t đư c xác đ nh b ng: Ch n m t đáp án dư i đây A. S ki u hình con lai t o ra có t l ít B. T l ki u hình con lai khác b m C. T ng t l các lo i giao t do hoán v gen t o ra D. T l ki u hình con lai gi ng b m Đáp án là : (C) Bài : 6523 Đ nh lu t phân li đ c l p và qui lu t hoán v có ý nghĩa gi ng nhau là: Ch n m t đáp án dư i đây
 9. A. Góp ph n t o ra s sai khác gi a các cá th cùng loài B. T o ra r t nhi u con lai th h sau C. T o ra nhi u dòng thu n ch ng đ t o gi ng m i D. T o ra các cá th mang tính tr ng n đ nh Đáp án là : (A) Bài : 6522 Gi ng nhau gi a liên k t gen, hoán v gen và gen phân li đ c l p là: Ch n m t đáp án dư i đây A. T o nhi u lo i giao t trong gi m phân B. Có hi n tư ng gen tr i át gen làm l n alen v i nó C. Giúp s di truy n n đ nh c a t ng nhóm tính tr ng D. Có hi n tư ng nhi u gen qui đ nh m t tính tr ng Đáp án là : (B) Bài : 6521 Gi ng nhau gi a hi n tư ng liên k t gen v i hi n tư ng hoán v gen là: Ch n m t đáp án dư i đây A. T o nhi u bi n d t h p B. Làm tăng s lo i t h p con lai C. S di truy n c a các tính tr ng có ph thu c vào nhau D. Làm phong phú đa d ng sinh v t Đáp án là : (C) Bài : 6520 Xét cơ th d h p các c p gen. Đi u s x y ra n u cơ th đó gi m phân có hoán v gen v i t n s nh hơn 50% là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Cho các lo i giao t có t l không đ u nhau B. Cho k t qu gi ng đ nh lu t phân li đ c l p C. Cho các lo i giao t có t l ngang nhau D. C A, B, C đ u sai Đáp án là : (A) Bài : 6519 S ……(A)…… gi a các crômatit trong m i c p nhi m s c th kép ……(B)…… là cơ ch d n đ n hoán v gen. (A) và (B) l n lư t là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Ti p h p, tương đ ng B. Trao đ i chéo, tương đ ng C. Ti p h p, không tương đ ng
 10. D. Trao đ i chéo, không tương đ ng Đáp án là : (B) Bài : 6518 Hi n tư ng hoán v gen: Ch n m t đáp án dư i đây A. Luôn x y ra trong nguyên phân B. Luôn x y ra trong gi m phân C. Đôi lúc x y ra trong nguyên phân D. Đôi lúc x y ra trong gi m phân Đáp án là : (D) Bài : 6517 Trong phép lai phân tích ru i gi m cái F1 d h p 2 c p gen có ki u hình thân xám, cánh dài, Moocgan thu đư c t l ki u hình con lai là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 41% : 41% : 9% : 9% B. 50% : 50% C. 37,5% : 37,5% : 12,5% : 12,5% D. 75% : 25% Đáp án là : (A) Bài : 6516 Các tính tr ng di truy n có ph thu c vào nhau xu t hi n : Ch n m t đáp án dư i đây A. Đ nh lu t phân li đ c l p B. Qui lu t liên k t gen và đ nh lu t phân tính C. Qui lu t liên k t gen và đ nh lu t phân li đ c l p D. Qui lu t hoán v gen và qui lu t liên k t gen Đáp án là : (D) Bài : 6515 Đ c đi m c a hoán v khác v i liên k t gen hoàn toàn là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Nhi u gen n m trên m t nhi m s c th B. T o ra nhi u bi n d t h p C. Có x y ra ti p h p nhi m s c th trong gi m phân D. Các tính tr ng di truy n ph thu c vào nhau Đáp án là : (B) Bài : 6514
 11. Hi n tư ng hoán v gen x y ra vào: Ch n m t đáp án dư i đây A. Kỳ đ u c a nguyên phân B. Kỳ gi a c a nguyên phân C. Kỳ đ u I c a gi m phân D. Kỳ cu i c a gi m phân Đáp án là : (C) Bài : 6513 Cơ ch d n đ n hoán v gen là: Ch n m t đáp án dư i đây A. S trao đ i chéo nhi m s c th trong gi m phân B. S tương tác gen trong gi m phân C. S ti p h p nhi m s c th D. S phân li đ c l p c a các gen Đáp án là : (A) Bài : 6512 Cơ s c a hi n tư ng hoán v gen là: Ch n m t đáp án dư i đây A. M i gen n m trên m t nhi m s c th thư ng B. Các gen liên k t hoàn toàn trên cùng nhi m s c th C. Các gen liên k t không hoàn toàn trên 1 nhi m s c th D. M i gen n m trên m t nhi m s c th gi i tính Đáp án là : (C) Bài : 6511 Phép lai mà Moocgan đã s d ng đ phát hi n ra qui lu t liên k t gen và qui lu t hoán v gen là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Giao ph i c n huy t B. Lai xa C. Lai thu n ngh ch D. T th ph n Đáp án là : (C) Bài : 6510 Phát bi u sau đây đúng khi nói v hi n tư ng hoán v gen là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Hi n tư ng ph bi n hơn so v i liên k t gen hoàn toàn B. Ch x y ra gi i đ c và không x y ra gi i cái
 12. C. Luôn x y ra m i cơ th trong quá trình gi m phân D. Kh năng x y ra ph thu c vào kho ng cách gi a các gen trên cùng m t nhi m s c th Đáp án là : (D) Bài : 6509 Gi ng nhau gi a liên k t gen hoàn toàn và hoán v gen là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Các tính tr ng di truy n có s ph thu c vào nhau B. Các gen đ u x y ra trao đ i chéo trong quá trình gi m phân C. Các tính tr ng luôn đư c di truy n n đ nh qua các th h D. Đ u làm thay đ i tr t t phân b gen trên nhi m s c th Đáp án là : (A) Bài : 6508 Trong gi m phân, hi n tư ng hoán v gen x y ra t ho t đ ng nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. Co xo n nhi m s c th B. Ti p h p d n đ n trao đ i chéo nhi m s c th C. Tháo xo n nhi m s c th D. Phân li nhi m s c th Đáp án là : (B) Bài : 6507 Hoán v gen là hi n tư ng: Ch n m t đáp án dư i đây A. Chuy n gen t v trí này đ n v trí khác trên cùng m t nhi m s c th B. Chuy n gen t nhi m s c th này sang nhi m s c th khác cùng m t c p tương đ ng C. Chuy n gen t nhi m s c th này sang nhi m s c th khác không cùng c p tương đ ng D. Trao đ i các gen tương ng gi a 2 nhi m s c th trong cùng c p tương đ ng Đáp án là : (D) Bài : 6124 Cho bi t các gen sau đây: A: qui đ nh thân cao; a: qui đ nh thân th p B: h t tròn; b: h t dài D: h t màu vàng; d: h t màu tr ng Ba c p gen nói trên n m trên hai c p nhi m s c th tương đ ng trong đó gen qui đ nh d ng h t và gen qui đ nh màu h t liên k t hoàn toàn v i nhau, không xu t hi n tính trung gian trong quá trình di truy n. Phép lai nào sau đây t o ra 8 t h p con lai n u các gen liên k t hoàn toàn? Ch n m t đáp án dư i đây
 13. A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 6123 Cho bi t các gen sau đây: A: qui đ nh thân cao; a: qui đ nh thân th p B: h t tròn; b: h t dài D: h t màu vàng; d: h t màu tr ng Ba c p gen nói trên n m trên hai c p nhi m s c th tương đ ng trong đó gen qui đ nh d ng h t và gen qui đ nh màu h t liên k t hoàn toàn v i nhau, không xu t hi n tính trung gian trong quá trình di truy n. Cho cây liên k t gen hoàn toàn lai phân tích. K t lu n nào sau đây đúng? Ch n m t đáp án dư i đây A. Con lai xu t hi n 16 t h p giao t B. Ki u hình con lai có t l không đ u nhau C. Không xu t hi n ki u hình thân cao, h t tròn, màu vàng D. Xu t hi n cây thân th p, h t dài, màu tr ng Đáp án là : (C) Bài : 6122 Cho bi t các gen sau đây: A: qui đ nh thân cao; a: qui đ nh thân th p B: h t tròn; b: h t dài D: h t màu vàng; d: h t màu tr ng Ba c p gen nói trên n m trên hai c p nhi m s c th tương đ ng trong đó gen qui đ nh d ng h t và gen qui đ nh màu h t liên k t hoàn toàn v i nhau, không xu t hi n tính trung gian trong quá trình di truy n. K t qu ki u hình con t o ra t phép lai sau đây: Ch n m t đáp án dư i đây A. 50% thân cao, h t tròn, màu vàng : 50% thân th p, h t tròn, màu vàng B. 75% thân cao, h t tròn, màu vàng : 25% thân th p, h t tròn, màu vàng C. 50% thân cao, h t dài, màu tr ng : 50% thân th p, h t dài, màu tr ng D. 75% thân cao, h t dài, màu tr ng : 25% thân th p, h t dài, màu tr ng Đáp án là : (B) Bài : 6121
 14. Cho bi t các gen sau đây: A: qui đ nh thân cao; a: qui đ nh thân th p B: h t tròn; b: h t dài D: h t màu vàng; d: h t màu tr ng Ba c p gen nói trên n m trên hai c p nhi m s c th tương đ ng trong đó gen qui đ nh d ng h t và gen qui đ nh màu h t liên k t hoàn toàn v i nhau, không xu t hi n tính trung gian trong quá trình di truy n. Cho m t cây P t th ph n, F1 thu đư c 16 t h p giao t , các cây có h t tròn đ u có màu vàng và các cây h t dài đ u có màu tr ng. Ki u gen và ki u hình c a cây P nói trên là: Ch n m t đáp án dư i đây A. (thân cao, h t tròn, màu vàng) B. (thân cao, h t tròn, màu vàng) C. (thân cao, h t tròn, màu vàng) D. (thân th p, h t tròn, màu vàng) Đáp án là : (A) Bài : 6120 Cho bi t các gen sau đây: A: qui đ nh thân cao; a: qui đ nh thân th p B: h t tròn; b: h t dài D: h t màu vàng; d: h t màu tr ng Ba c p gen nói trên n m trên hai c p nhi m s c th tương đ ng trong đó gen qui đ nh d ng h t và gen qui đ nh màu h t liên k t hoàn toàn v i nhau, không xu t hi n tính trung gian trong quá trình di truy n. Cơ th mang 3 c p gen d h p có ki u gen đư c vi t là: Ch n m t đáp án dư i đây A. B. ho c C. D. ho c Đáp án là : (B) Bài : 6119 Cho bi t các gen sau đây: A: qui đ nh thân cao; a: qui đ nh thân th p B: h t tròn; b: h t dài D: h t màu vàng; d: h t màu tr ng Ba c p gen nói trên n m trên hai c p nhi m s c th tương đ ng trong đó gen qui đ nh d ng h t và gen qui đ nh màu h t liên k t hoàn toàn v i nhau, không xu t hi n tính trung gian trong quá trình
 15. di truy n. S ki u gen có th xu t hi n t s t h p c a các gen nói trên là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 5 B. 10 C. 20 D. 30 Đáp án là : (D) Bài : 6118 Cho bi t các gen sau đây: A: qui đ nh thân cao; a: qui đ nh thân th p B: h t tròn; b: h t dài D: h t màu vàng; d: h t màu tr ng Ba c p gen nói trên n m trên hai c p nhi m s c th tương đ ng trong đó gen qui đ nh d ng h t và gen qui đ nh màu h t liên k t hoàn toàn v i nhau, không xu t hi n tính trung gian trong quá trình di truy n. S ki u gen đ ng h p v các gen nói trên là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 4 ki u B. 6 ki u C. 8 ki u D. 10 ki u Đáp án là : (C) Bài : 6117 Gen D: qu dài, tr i hoàn toàn so v i gen d: qu ng n Gen N: h t nâu, tr i hoàn toàn so v i gen n: h t tr ng Hai c p gen nói trên n m cùng m t c p nhi m s c th tương đ ng. K t qu ki u hình c a F1 như th nào n u phép lai c a P là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 100% qu dài, h t tr ng B. 100% qu dài, h t nâu C. 50% qu dài, h t tr ng : 50% qu dài, h t nâu D. 50% qu ng n, h t nâu : 50% qu ng n, h t tr ng Đáp án là : (B) Bài : 6116 Gen D: qu dài, tr i hoàn toàn so v i gen d: qu ng n Gen N: h t nâu, tr i hoàn toàn so v i gen n: h t tr ng
 16. Hai c p gen nói trên n m cùng m t c p nhi m s c th tương đ ng. Phép lai cho ki u hình 50% qu dài, h t tr ng : 50% qu dài, h t nâu là: Ch n m t đáp án dư i đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 6115 Gen D: qu dài, tr i hoàn toàn so v i gen d: qu ng n Gen N: h t nâu, tr i hoàn toàn so v i gen n: h t tr ng Hai c p gen nói trên n m cùng m t c p nhi m s c th tương đ ng. Phép lai nào sau đây cho con lai có t l ki u hình 1 qu dài, h t nâu : 1 qu dài, h t tr ng : 1 qu ng n, h t nâu : 1 qu ng n, h t tr ng? Ch n m t đáp án dư i đây A. (qu dài, h t tr ng) x (qu ng n, h t nâu) B. (qu dài, h t nâu) x (qu ng n, h t nâu) C. (qu ng n, h t nâu) x (qu dài, h t tr ng) D. (qu ng n, h t nâu) x (qu dài, h t nâu) Đáp án là : (A) Bài : 6114 Gen D: qu dài, tr i hoàn toàn so v i gen d: qu ng n Gen N: h t nâu, tr i hoàn toàn so v i gen n: h t tr ng Hai c p gen nói trên n m cùng m t c p nhi m s c th tương đ ng. S ki u gen d h p v hai c p gen là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 2 ki u B. 4 ki u C. 5 ki u D. 8 ki u Đáp án là : (A)
 17. Bài : 6113 Gen D: qu dài, tr i hoàn toàn so v i gen d: qu ng n Gen N: h t nâu, tr i hoàn toàn so v i gen n: h t tr ng Hai c p gen nói trên n m cùng m t c p nhi m s c th tương đ ng. S ki u gen d h p v m t c p gen là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 1 ki u B. 2 ki u C. 3 ki u D. 4 ki u Đáp án là : (D) Bài : 6112 Gen D: qu dài, tr i hoàn toàn so v i gen d: qu ng n Gen N: h t nâu, tr i hoàn toàn so v i gen n: h t tr ng Hai c p gen nói trên n m cùng m t c p nhi m s c th tương đ ng. S ki u gen đ ng h p v các gen nói trên là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 2 ki u B. 3 ki u C. 4 ki u D. 5 ki u Đáp án là : (C) Bài : 6111 Gen D: qu dài, tr i hoàn toàn so v i gen d: qu ng n Gen N: h t nâu, tr i hoàn toàn so v i gen n: h t tr ng Hai c p gen nói trên n m cùng m t c p nhi m s c th tương đ ng. S ki u gen có th xu t hi n t t h p các gen nói trên là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 4 ki u B. 6 ki u C. 8 ki u D. 10 ki u Đáp án là : (D) Bài : 6110
 18. Cho bi t A: qu tròn tr i hoàn toàn so v i a: qu dài B: qu ng t tr i hoàn toàn so v i b: qu chua B m có ki u gen, ki u hình nào sau đây t o ra con có 100% qu tròn, chua? Ch n m t đáp án dư i đây A. (qu tròn, ng t) x (qu dài, chua) B. (qu tròn, chua) x (qu dài, chua) C. (qu dài, ng t) x (qu dài, ng t) D. (qu tròn, ng t) x (qu tròn, chua) Đáp án là : (B) Bài : 6109 Cho cây có ki u gen có ki u hình thân cao, lá dài giao ph n v i cây có ki u hình thân th p, lá ng n thì con lai có t l ki u hình nào sau đây n u các gen liên k t hoàn toàn? Ch n m t đáp án dư i đây A. 50% thân cao, lá ng n : 50% thân th p, lá dài B. 50% thân cao, lá dài : 50% thân th p, lá ng n C. 75% thân cao, lá ng n : 25% thân th p, lá dài D. 75% thân cao, lá dài : 25% thân th p, là ng n Đáp án là : (A) Bài : 6108 N u các gen đ u liên k t hoàn toàn và m i gen qui đ nh m t tính tr ng thì phép lai cho t l ki u hình 3 : 1 con lai là: Ch n m t đáp án dư i đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 6107 N u các gen liên k t hoàn toàn và các tính tr i đ u hoàn toàn thì phép lai cho t l ki u hình 1 : 2 : 1 con lai là: Ch n m t đáp án dư i đây
 19. A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 6106 Hai cơ th đ u ch a hai gen d h p qui đ nh hai c p tính tr ng liên k t hoàn toàn trên m t c p nhi m s c th tương đ ng lai v i nhau t o t l ki u hình th h lai là: Ch n m t đáp án dư i đây A. hay B. hay C. hay D. Đáp án là : (C) Bài : 6105 Ki u gen nào sau đây t o ra b n lo i giao t v i t l ngang nhau n u các gen liên k t hoàn toàn? Ch n m t đáp án dư i đây A. B. C. D. T t c ba ki u gen nói trên Đáp án là : (C) Bài : 6104 Cơ th ch a hai c p gen d h p qui đ nh hai c p tính tr ng liên k t hoàn toàn trên m t c p nhi m s c th tương đ ng lai phân tích cho con lai có k t qu nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. Đ ng tính tr i B. Đ ng tính l n C. Hai ki u hình v i t l ngang nhau D. B n ki u hình v i t l không ngang nhau Đáp án là : (C) Bài : 6103
 20. Cho ru i gi m đ c và ru i gi m cái F1 đ u mang ki u gen ki u hình thân xám cánh dài giao ph i v i nhau. N u các gen liên k t hoàn toàn thì t l ki u hình F2 là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 1 thân xám, cánh dài : 1 thân đen, cánh ng n B. 3 thân xám, cánh dài : 1 thân đen, cánh ng n C. 1 thân xám, cánh ng n : 2 thân xám, cánh dài : 1 thân đen, cánh dài D. 3 thân xám, cánh ng n : 1 thân đen, cánh ng n Bài : 6102 Di truy n liên k t có đ c đi m gi ng di truy n đ c l p là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Tính tr ng do gen trên nhi m s c th quy đ nh B. Các gen phân li đ c l p và t h p t do trong gi m phân C. S di truy n c a các nhóm tính tr ng luôn n đ nh D. T o ra nhi u bi n d t h p con lai Đáp án là : (A) Bài : 6101 Câu có n i dung đúng trong các câu sau đây là: Ch n m t đáp án dư i đây A. ru i gi m, hi n tư ng liên k t gen hoàn toàn không x y ra gi i cái B. bư m t m, hi n tư ng liên k t gen hoàn toàn không x y ra gi i đ c C. đ u Hà Lan không x y ra hi n tư ng liên k t gen D. C A, B, C đ u sai Đáp án là : (D) Bài : 6100 Liên k t gen t o ra k t qu : Ch n m t đáp án dư i đây A. Làm h n ch s lo i giao t t o ra trong gi m phân B. Làm h n ch bi n d t h p C. Làm h n ch s ki u gen, s ki u hình con lai D. C A, B, C đ u đúng Đáp án là : (D) Bài : 6099 Hi n tư ng liên k t gen có tác d ng:
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản