intTypePromotion=1
ADSENSE

Tự do hóa thương mại ở Trung Quốc trong 10 năm đầu thế kỷ XXI

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

70
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thập kỷ nửa đầu của thế kỷ XXI ghi dấu ấn về sự phát triển vô cùng mạnh mẽ trong thương mại quốc tế của Trung Quốc. Tổng kim ngạch buôn bán quốc tế của nước này đã tăng 5 lần, từ múc 500 tỷ USD năm vào đầu thập kỷ đã đăng lên 2.500 tỷ USD lúc gần cuối thập kỷ. Trong khi đó, xuất khẩu của Trung Quốc còn tăng mạnh hơn, từ 249 tỷ USD năm 2.000 lên 10429 tỷ USD năm 2008, tăng gần 6 lần. Trong lịch sử, rất ít nước có được mức tăng như Trung Quốc. Vậy nguyên nhân là ở chỗ nào? Tìm hiểu những mặt được và chưa được trong các nỗ lực thực hiện tự do hóa thương mại ở Trung Quốc trong thập niên đầu thế kỷ XXI là nội dung chính của bài viết này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tự do hóa thương mại ở Trung Quốc trong 10 năm đầu thế kỷ XXI

TLF do hoa thLFang mai & Trung Quoc<br /> trong 10 nam dau the ky XXI<br /> <br /> <br /> PGS.TS. PHAM THAI QUOC<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Thdp ky ddu cua the ky XXI ghi ddu dn ve sir phdt trien vd citng mgnh me trong<br /> thuang mgi qudc te cita Trung Qudc. Tdng kim nggch budn bdn qudc te ciia nudc<br /> ndy dd tdng 5 lan, tu miec 500 ty USD ndm vdo ddu thdp ky dd tdng len 2.500 ty USD<br /> lite gdn cudi thdp kf'. Trong khi dd, xudt khdu ciia Trung Qudc cdn tdng mgnh han,<br /> lir 249 ly USD ndm 2.000 ten 1.429 ty USD nam 2008, tdng gdn 6 Idn. Trong lich sir,<br /> rdt it nudc cd dugc miec tdng nhu Trung Qudc. Vay nguyen nhdn Id a chd ndo? Tim<br /> hieu nhirng mat dugc vd chua dugc trong cdc nd luc thirc hien tit do hda thuang mgi<br /> a Trung Qudc trong thdp nien ddu the ky XXI Id ngi dung chinh cita hdi viet ndy.<br /> <br /> <br /> <br /> 1. Thyc thi chinh sach ty do hoa thuo'ng chinh sach ty gia, khuyen khich tang dau tu ra<br /> mai ciia Trung Quoc nude ngoai. Viec thuc thi chinh sach tu do hoa<br /> Tir dau nhiing nam 1990, Trung Qudc chii thuong mai ciia Trung Qudc dugc the hien tren<br /> truang phat trien kinh te tbi trudng, day manh cac mat sau day:<br /> md cira va tang cuong hdi nhap qudc te. Chii 1.1. Cdt gidm manh mirc thue quan<br /> truong nay the hien rd tren hai phuong dien: thu<br /> Tiep theo nhirng cd gang de dugc gia nhap<br /> hut dau tu nudc ngoai va md rgng thuong mai<br /> WTO, tir sau khi gia nhap, Trung Quoc thirc<br /> qudc te. Trung Qudc da chii truong thiic day<br /> hien nhieu nd lire de day nhanh qua trinh tu do<br /> phat trien thuong mai thdng qua tang cudng tir<br /> boa thuong mai. Tir ngay 1/1/2002, mirc thul<br /> do hoa. Dieu nay the hien d viec Trung Qudc<br /> quan chung tir 15,3%) dugc ha xudng cdn 12%).<br /> md rgng quyen tham gia ngoai thuong, giam rat<br /> Nam 2003, muc thue quan chung nay lai tilp<br /> manh bieu thue quan, da bd nhanh chdng nhieu<br /> tuc ha xudng cdn 1 l%o, trong dd ty le thul quan<br /> hang rao phi thue quan va phat trien nhung<br /> ciia san phim cdng nghiep binh quan la 10,3%o;<br /> cdng cu chinh sach thuong mai gian tiep nhu<br /> ciia san pham ndng nghiep binh quan la 16,8%).<br /> Vien Kinh te va Chinh tri T h i gioi Mirc thue ap dung vdi hang det may cdnT5,2%),<br /> <br /> <br /> Nhdng vin di KINH Jt VA C H I N H TRj JHt GIOI S6 2(178) 2011-<br /> 49<br /> Tu do hda thuong mai d Trung Quoc. Pham Thai Qudc<br /> <br /> <br /> hang dien tir giam cdn 9,9%, thiet bi giao thdng kiem soat bang giay phep nhap khau giam tir<br /> cdn 15,9%o, san pham ca khi cdn 8,6%). Nam con sd 26 trong nam 2001 xudng cdn 12 trong<br /> 2005, thuc hien cam ket ciia minh, Trung Qudc nam 2002. Thue nhap khiu cac san pham cdng<br /> da bai bd, cat giam dang ke thue quan. Thue nghiep giam tii' 14.7%) nam 2001 xudng 11,3%<br /> quan binh quan cho hang cdng nghiep ha xudng nam 2002. Tir cudi nam 2004 din thang 6/2005,<br /> 9,3%o; ndng san pham ha xudng cdn 15,6%. hiu hit han ngach va giay phep xuat nhap khau,<br /> Viec thirc hien cam ket ciia Trung Qudc ve cac cung nhu cac dilu kien ddi vdi 377 mat hang cu<br /> hang rao phi thue quan ddi vdi cac hang boa thi da dugc xoa bd. Tham chi, trong mgt sd ITnh<br /> cung rat manh me. Viec kiem soat thue nhap vii'c, Trung Qudc cdn giam thue manh ban mirc<br /> khau dugc ndi Idng, sd hang muc hang boa ma ho cam ket vdi WTO.<br /> <br /> Bdng 1: Ljch trinh c^t giam thue quan ciia Trung Quoc giai doan 2000 - 2008<br /> Dffn vi: %<br /> <br /> Nam JVIuc thue quan chung Thue quan binh quan Thue quan binh quan<br /> san pham cong nghiep san pham nong nghiep<br /> <br /> <br /> 2000 15.6 14,7 21,3<br /> <br /> 2001 14 13 19,9<br /> <br /> 2002 12.7 11,7 18,5<br /> <br /> 2003 11,5 10,6 17,4<br /> <br /> 2004 10,6 9,8 15,8<br /> <br /> 2005 10,1 9,3 15,5<br /> <br /> 2006 10.1 9,3 15,5-<br /> <br /> 2007 10,1 9,3 15,5<br /> 2008 10,0 9,2 15,1<br /> <br /> Ngudn: Thgch Quang Sinh (chir bien, 2004): Kinh te Trung Qudc sau khi gia nhdp WTO,<br /> NXB. Lien hiep Cdng thuang Trung Hoa (Bdc Kinh).<br /> <br /> 1.2. Md' rdng quyen tham gia ngoai thuong tdi thieu ddi vdi cac doanh nghiep san xuit ciia<br /> Giua nam 2003, Bd Thuong mai Trung Qudc Trung Qudc la 0.5 trieu nhan dan te (NDT), cdn<br /> ban hanh thdng tu ve nhimg nguyen tac quan ly mirc nay ddi vdi cac doanh nghiep khinh doanh<br /> quyen xuat nhap khau, trong dd cd dieu chinh khdng tham gia san xuit la 1 trieu NDT. Vdi<br /> tieu chuan va dieu kien xuat nhap khau. Thang cac doanh nghiep mien Trung va Tay, mirc nay<br /> 8/2003, Trung Qudc da tirng budc cat giam mirc la 0,5 trieu NDT. Thang 4/2004, Qudc hdi<br /> vdn dang ky tdi thieu ddi vdi cac doanh nghiep Trung Qudc thdng qua Luat Ngoai thucmg sira<br /> Trung Qudc mudn tham gia boat ddng ngoai ddi. Luat mdi dua ra quy dinh vl quyln kinh<br /> thuang. Den dau nam 2005, muc von dang ky doanh dugc cap tir ddng qua mdt quy trinh<br /> <br /> <br /> 50 • Nhdng vin di KINH TE VA CHINH TRj TH^ GIOI So 2(178) 2011<br /> Pham Thai Qu6c Tu do hda thuong mai d Trung Qudc.<br /> <br /> <br /> chung cho tat ca cac ca nhan. td chirc trong Quyen kinh doanh the hien d qu)'en dugc<br /> nudc va nudc ngoai cd hieu luc tir nga}' dua hang hoa vao Trung Qudc - khdng bao gdm<br /> 1/7/2004. quyen dugc ban hang boa d Trung Qudc va<br /> quyen dugc dua hang Trung Qudc ra nudc<br /> Cudi nam 2006, Trung Qudc da bd nhiing ngoai theo cac quy dinh ciia Trung Qudc ve<br /> ban che ve quyen sd hiru, kinh doanh va hinh xuat nhap khau. Trung Qudc da thuc hien tu do<br /> thirc thanh lap bao gdm cac chi nhanh va giay hoa ve quyen kinh doanh, xoa bd co che phe<br /> phep cho vay ddi vdi ngan hang cd \'dn dau tu duyet quyen nay, thuc hien trao quyen kinh<br /> nude ngoai. Ngoai viec chap hanh nhiing cam doanh tu dgng, day dii cho tat ca cac doanh<br /> ket ve cap giay phep kinh doanh, Trung Qudc nghiep Trung Qudc. cac doanh nghiep nudc<br /> cdn xoa bd ban che vdi ngan hang nude ngoai ngoai va ca nhan ngudi nudc ngoai. Trudc day,<br /> ve ddi tugng khach hang, nhu sau 5 nam cho mudn dugc tham gia xuat, nhap khau, cac<br /> phep lam dich vii ngoai hdi vdi doanh nghiep va doanh nghiep Trung Qudc phai dap ii'ng mdt sd<br /> ngudi dan Trung Qudc. cho phep cac td chitc yeu cau nhu: vdn diing ky tdi thieu, tinh hinh<br /> tien te phi ngan hang ciia nudc ngoai dugc cho thii'c hien xuat khau, can ddi ngoai hdi, can ddi<br /> vay tieu diing de mua xe hoi... Trong nganh du thuong mai... Tir thang 12/2004, Trung Qudc<br /> lich. tir 1/1/2003 cho phep phia nude ngoai xoa bd hau het nhung ban che nay.<br /> khdng die cd phan, tii' thang-12/2003 cho phep<br /> thanh lap cdng ty du ljch 100%o vdn nudc ngoai Tren thuc te, Trung Qudc da thuc hien nhieu<br /> vdi dieu kien phai boat ddng nghiep vu du lich nd luc de thuc day tu do boa thuang mai, dd la<br /> la chii yeu va cd thu nhap toan ciu tren 40 trieu thuc bien cac cam ket WTO qua 2 giai doan:<br /> USD/nam; cho phep thanh lap cdng ty 100% - Giai dogn I, tu thdng I2/200J den thdng<br /> vdn nudc ngoai va xoa bd ban che khu virc sau 12/2004, Trung Qudc hoan thien he thdng luat<br /> 6 nam... Ve dich vu khach san nha bang. Trung phap, bai bd nliihig luat cu, sira ddi, bd sung luat<br /> Qudc cho phep lap cdng ty chung vdn nudc hien cd, ban bd them luat mdi cho phii hgp vdi<br /> ngoai khdng che cd phan, nam 2005 xoa bd han cac quy tac, dinh che ciia WTO. Ddng thdi,<br /> che ve hinh thirc thanh lap va ty le quyen cd Trung Qudc phai ha thap mirc thue quan va dd<br /> phan, cho phep lap cdng ty 100% vdn nude bd dan cac rao can phi thue quan theo quy dinli.<br /> ngoai. Ve phan phdi tieu thu hang boa, cac nha Nhiing nganb cd thdi gian bao bd ngan hon nhu:<br /> kinh doanh nude ngoai dirge ban le tat ca cac det, do choi, do gia dung, san xuat rugu, bia...<br /> san pham ciia Trung Qudc va nude ngoai. chi ket thiic thdi ky qua do trudc. Trong thdi gian<br /> ban che vdi mdt sd san*pham: bao, tap chi. dugc nay, cac nganh dich vu nhu: bao hilm, ngan hang,<br /> pham, thudc ndng nghiep, dau thanh pham (nam ban le. vien thdng, van tai, giao due... ciing thao<br /> 2004), phan hoa hgc (nam 2006). Ve dich vu bd dan nhiing ban che, tang dan miic do md cira<br /> van tai, nam 2002 cho phep doanh nghiep cd cho sir tham nhap cua dau tu nudc ngoai.<br /> vdn nudc ngoai khdng che cd phan dugc kinh<br /> - Giai dogn 2, tu thdng 12/2004 din thdng<br /> doanh van tai duong bd, nam 2004 cho cdng ty<br /> 12/2006: giai doan ket thuc thdi ky qua do.<br /> 100% vdn nude ngoai dugc kinh doanh. van tai<br /> Trong giai doan 2, mdt phin Idn nganh nghi<br /> dudng bd, doanh nghiep cd vdn nudc ngoai<br /> phai ket thiic thdi ky qua do, khdng cdn dugc<br /> klidng che dugc kinh doanh van tai dudng sat. bao hd, thuc hien cam ket sau ciing ciia viec<br /> nam 2007 cho cdng ty 100% vdn nudc ngoai gia nhap WTO. Tir nam 2005, cimg vdi viec<br /> dugc kinh doanh van tai duang sat. Day la cham dirt bao hd mdt sd nganh nhay cam,<br /> nhung bieu bien cu the ve tir do boa thuong mai cung tirng budc xoa bd ban cbl khu vuc, sd<br /> d qudc gia cd dan sd Ion nhat the gidi nay. lugng, quyln cd phieu ciia diu tu nudc ngoai,<br /> <br /> <br /> iMhCrng vin di KINH T^ VA CHJNH TR| TH^ GIOI S6 2(178) 2011- 51<br /> T u do hda thuong mai d Trung Quoc. Pham Thai Quoc<br /> <br /> <br /> va thuc hien nhiing cam ket cudi cimg vao xuit nhap khiu mdt sd mat hang. Bdn Id, can cu<br /> cudi nam 2006. Trong thdi ky sau ciia giai vao cam kit ciia "Bao cao nhdm cdng tac gia<br /> doan qua do, 9 Imh vuc dich vu Idn la thuong nhap WTO ciia Trung Qudc", sau khi gia nhap<br /> nghiep, xay dung, vien thdng, ban le, giao WTO, Trung Qudc dilu chinh cbl do cap phep<br /> due, mdi trudng, tien te, du lich va van tai vdi tu ddng cua Trung Qudc phii hgp vdi quy dinh<br /> "Hiep dinh vl trinh tu cip phep nhap khau" cua<br /> khoang tren 90 nganh nghe se md cira rgng rai<br /> WTO. c i p phep tu ddng chi mang tinh luu trii<br /> cho vdn dau tu nudc ngoai, hinh thanh thi<br /> hd so nhim muc dich giam sat tinh hinh xuat<br /> trudng khdng Id. Sau khi ket thiic ca hai giai<br /> nhap khiu. Do dd, Luat Ngoai thuong sira ddi<br /> doan, tat ca cac nganh dii la nganh nghe<br /> da bd sung them ngi dung Nha nudc can cu vao<br /> truyen thdng (det may) hay nhung nganh nhay nhu ciu giam sat tinh hinh xuat nhap khau, thuc<br /> cam (tai chinh tien te) deu md cira rgng rai hien quan ly cip phep xuat nhap khau tu ddng<br /> cho dau tu va kinh doanh nudc ngoai. doi vd'i mgt sd hang hoa dugc tu do xuat nhap<br /> Trong giai doan 2000 - 2007, Trung Qudc khau. Ndm Id, Luat Ngoai thuong mdi da bd<br /> dieu chinh manh me he thdng luat phap lien sung them chuong "Bao bd quyen sd hiiu tri tue<br /> quan den thuang mai. Dien hinh la sii'a ddi Luat lien quan din ngoai thuang", la mdt trong ba tru<br /> Ngoai thuang vdi nhung ndi dung chinh nhu: cdt chinh ciia WTO. Ngoai ra, Luat Ngoai<br /> Mdt Id, Luat Ngoai thuong mdi sira ddi da md thuang mdi sira ddi cdn bd sung them ndi dung<br /> rdng pham vi ddi tugng kinh doanh ngoai duy tri trat tu kinh doanh xuat nhap khau, ho trg<br /> thuang den ca nhan dugc tien hanh boat ddng va xiic tien doanh nghiep vira va nhd trien khai<br /> kinh doanh ngoai thuong theo phap luat. Hai boat ddng ngoai thuong, xay dung he thdng dich<br /> Id, theo quy dinh tai Khoan 1 Dieu 9 ciia Luat vu thdng tin cdng cgng, dieu tra, hd trg ngoai<br /> Ngoai thuang cii, viec xuat nhap khau hang boa thuong... Luat Ngoai thuong sira ddi da dugc ap<br /> va ky thuat phai dugc co quan cbii quan Qudc dung trien khai thuc hien tir ngay 1/7/2004.<br /> vii vien cap phep. Trong thdi gian 3 nam sau<br /> khi gia nhap WTO, Trung Qudc xda bd viec cap 1.3. Tw do hod thuong mgi ff Trung Qudc tit<br /> phep ve quyen kinh doanh ngoai thuo'ng, md sau khi ket thiic thoi ky qud dp gia nhap WTO<br /> rdng quyen kinh doanh ngoai thuang trong Tir nam 2007 den nay, nhung nd lire tu do<br /> thuong mai hang boa va ky thuat. Luat Ngoai hoa thuang mai ciia Trung Qudc dugc thay d<br /> thuang mdi sira ddi da hiiy bd viec cap phep ddi cac khia canh sau day:<br /> vdi quyen kinh doanh xuat nhap khau hang boa<br /> Mgt Id, tiep tiic thirc hien cdc nd luc nhdm<br /> va ky thuat, chi yeu cau ddi tugng kinh doanh thitc day he thdng thuang mgi da phuang, ddng<br /> ngoai thuang tien hanh dang ky luu hd so. Ba thdi day manh ky ket cac hiep dinh thuong mai<br /> Id, can cit vao quy dinh tai Dieu 17 ciia Hiep tu do khu vuc hoac thuang mai song phuong<br /> dinh chung ve thue quan va mau dich (GATT, (FTA) vdi cac ddi tac thuong mai ciia minh.<br /> 1994) va dieu 8 Hiep djnh chung ve thuang mai Trung Qudc da ky FTA vdi Chile, Hiep dinh cd<br /> dich vu, cho phep cac ben ky ket dugc xay dung hieu lire tir 1/10/2006; FTA giiia Trung Qudc va<br /> hoac duy tri thuong mai qudc doanh trong Pakistan cd hieu lire tir 1/7/2007; Hiep dinh ve<br /> thuong mai qudc te, tire la ddi vdi mdt sd ITnh thuang mai dich vu giiia Trung Qudc vdi<br /> virc thuong mai hang boa, cho phep mgt sd ASEAN cd hieu lire tir 1/7/2007. Ngoai ra, cac<br /> doanh nghiep xuat nhap kliau nhat dinh dugc hiep dinh FTA giiia Trung Qudc vdi cac ddi<br /> thuc hien viec kinh doanh, doanh nghiep cu the tac: Uc, Uy ban Hgp tac viing Vinh, Iceland,<br /> cd the la doanh nghiep nha nudc hay tu nhan. New Zealand dang dugc dam phan chd ky ket'.<br /> Do dd, Luat Ngoai thuang mdi sira ddi da bo<br /> sung them ngi dung Nha nudc cd the thuc hien<br /> ' WTO, Trade Policy Review (2008): China. Reported hy<br /> quan ly thuong mai qudc doanh ddi vdi viec<br /> the Secretarial. WT/TPR/S/199, 16 April, P.24.<br /> <br /> <br /> <br /> 52 - Nhdng vin di KINH T^ VA C H I N H TRj T H ^ GIOI S6 2(178) 2011<br /> Pham Thai Qudc Tu do hda thuong mai d Trung Qudc.<br /> <br /> Hai Id, Trung Qudc dan phuang thuc hien 1/1/2006 din 11/9/2007, Quoc \ai vien Trung<br /> nhieng ddi xu iru ddi trong trao ddi mdt sd san Qudc da chap thuan phe chuan 22 luat, bao gdm<br /> pham vdi 39 nudc cham phat trien nhat. Dii cdn ca 5 luat sira ddi, va 8 quyet dinh lien quan den<br /> nhirng tdn tai ve the che, tuy nhien, Trung Qudc luat phap, xoa bd 2 luat. Trong ciing ky, Hdi<br /> da tiep tuc thuc hien cac bien phap tang tinh ddng Nha nudc Trung Qudc da ban hanh 48<br /> minh bach trong boat ddng thuang mai ciing quy dinh quan ly hanh chinh (bao gdm 8 quy<br /> nhu trong cac chinh sach lien quan den thuang dinh dugc sira ddi), da xoa bd 24 quy dinh.<br /> mai. Trung Qudc da dua ra quy dinh ve thdng (Hien nay d Trung Qudc, chinh quyen 31 tinh,<br /> tin md ciia Chinh phii nham tang cudng tinh thanh phd true thudc trung uang va khu tu tri,<br /> minh bach; Trung Qudc da thanh lap Ciic ciing chinh quyen 49 thanh phd Idn cd quyen ban<br /> Chdng tham nhung Qudc gia ngay 13/9/2007. hanh cac quy dinh ciia dia phuang. Tir 1/1/2006<br /> Ke tir nam 2006, Trung Qudc da ban bd them den 11/9/2007, uy ban nhan dan cimg hdi ddng<br /> mdt sd luat mdi nhu: Luat Tai san, Luat Thue thudng true cac dia phuong tren da chinh sira 287<br /> thu nhap doanh nghiep, Luat Chdng ddc quyen quy dinli ciia dia phuong, 16 quy dinh cua cac<br /> va Luat Pha san doanh nghiep. Gan day, Trung khu hanh chinh dac biet (SAR), 72 cac quy dinh<br /> Qudc da cd budc tien trong cao bang, tao ra san rieng khac ddng thdi xoa bd 85 quy dinh, da ban<br /> choi chung cho cac doanh nghiep trong nudc va hanh 105 quy tac. Trong nam 2006, cd 1.579 cudc<br /> cac nha dau tu nudc ngoai. Nam 2005, Van thao luan td da dugc td chirc d 29 chinh quyen dia<br /> phdng Hdi ddng Nha nudc Trung Qudc da cdng phuang vdi su tham gia ciia 45 ca quan true thudc<br /> bd quan diem ve day manh cac xuat ban pham Hdi ddng Nha nudc Trung Qudc .<br /> ve quan ly banh chinh ciia Chinh phii. Thang<br /> Tir ngay 01/12/2008, Thdng tu sd 36 cua IJy<br /> 4/2007, Hdi ddng Nha nudc Trung Qudc cdng<br /> ban Thue quan ciia Qudc vu vien Trung Qudc<br /> bd Quy dinh ve Thdng tin chinh phii md - cd<br /> chinh thirc cd hieu lire. Theo dd, khung dieu chinh<br /> hieu lire tir 1/5/2008 vdi muc tieu la giam dan<br /> mirc thue xuat khau va pham vi chiu thue xuat<br /> tham nhung thdng qua duy tri chinh phu md va<br /> khau ddi vdi mdt sd mat bang xuat khau (gdm<br /> minh bach trong thirc thi quyen lire. Theo cac<br /> thue tam thai va thue dac biet), cu the nhu sau:<br /> CO quan cd tham quyen, den cudi nam 2006, tat<br /> ca 73 CO quan chinh quyen cap qudc gia va dia Mdt la, xda bd thue xuat khau, thue dac biet<br /> phuang ciia 31 tinh, thanh phd true thudc trung ddi vdi mdt sd mat hang, chu yeu ddi vdi cac<br /> uong va khu tu tri cd bao cao trirc tiep len Hdi loai san pham gang; cac loai san pham luong<br /> ddng Nha nudc. Cd 323 trong sd 330 thanh phd thuc nhu ngd va cac loai luong thuc khac va san<br /> va 80%) chinh quyen cac dja hat (Idn ban pham bdt dugc lam tir luong thuc... Tdng sd san<br /> huyen) da thanh lap trang web rieng, dua thdng pham dugc xda bd thue xuat khau gdm 102 loai<br /> tin cdng khai len mang. Trung Qudc da dua ra san pham.<br /> cac bien phap day manh minh bach trong thuc Hai Id, giam thue xuat khau ddi vdi mdt sd<br /> thi hon 280 luat le va cac quy dinh hanh chinh san pham chii yeu ddi vdi mdt sd san pham<br /> ciia nudc nay. Cudi nam 2007, Trung Qudc da phan bdn, hda chat va nguyen lieu, mdt sd san<br /> thuc hien tdt hon cac Ddi xir qudc gia vdi cac pham nhdm va tieu mach, gao va bdt lam tit<br /> doanh nghiep cd vdn dau tu nudc ngoai (FIEs). luong thuc, gdm 23 loai san pham. Giam thul<br /> Tir 1/1/2008, Trung Qudc da thdng nhat mirc xuat khau dac biet ddi vdi phan dam, phan<br /> thue thu nhap doanh nghiep 25%) ap dung cho Phosphorus... va mdt sd nguyen lieu khac.<br /> tat ca cac doanh nghiep - ke ca cac FIEs phu<br /> Ba Id, nang mirc thue xuat khiu ddi vdi cac mat<br /> hgp vdi Luat Thue thu nhap doanh nghiep.<br /> hang Apatite va Silicium, gdm 05 loai san phim.<br /> Chinh vi vay, tat ca cac uu dai thue deu dugc ap<br /> diing nhu nhau giiia cac doanh nghiep ndi dia<br /> - WTO, Trade Policy Review (2008): China, Reported by<br /> va doanh nghiep cd vdn nudc ngoai. Tir<br /> the Secretariat. WT/TPR/S/199, 16 April, P.24.<br /> <br /> <br /> NhCfng vin di KINH Jt VA CHINH TRj T H ^ GIOI S6 2(178) 2011- 53<br /> Tu do hda thuong mai d Trung Qudc. Pham Thai Qu6c<br /> <br /> Bdn Id, thuc hien thu thue xuat khau ddi vdi nghien cim phuong T a y \ Trung Qudc da cd<br /> mgt sd san pham. chii yeu la cac mat hang nhieu nd lire trong tu do hoa thuong mai, tuy<br /> Natural barium sulphate. Impure magnesia. nhien. ciing cd mdt sd ITnh vuc ma viec thuc thi<br /> Talc, Brown corundum, Tetrxide three cobalt. tu do hoa dugc cho la chua hoan thien. Bao cao<br /> Fluorides.... gdm 15 loai san pham. tuan thu cam ket WTO bang nam - trudng hgp<br /> Trung Qudc lan thu 7 ciia Dai dien thuang mai<br /> Ciing theo thdng tu nay, cac san pham luong<br /> My (USTR) (vao thang 12/2008) da chi ra mgt<br /> thuc va bdt lam tir luong thirc xuat khau sang<br /> sd ITnh vuc lien quan nhu nhiing khiem khuyet<br /> Hdng Kdng. Ma Cao, Dai Loan de phuc vu cho cua Chinh phii Trung Qudc trong duy tri hieu<br /> ddi sdng nhan dan thi tiep tuc khdng thu thue qua ciia che do tang cudfng guyen sd hiiu tri tue<br /> xuat khau. Ddi vdi luong thuc thudc vien trg (IPR), trong cac chinh sach cdng nghiep va tieu<br /> khdng hoan lai cua Trung Qudc ra nudc ngoai chuan qudc gia nham thuc day cac cdng ty<br /> ciing thudc dien mien thu thue xuat khiu. Trung Qudc (khi ap dung phan biet ddi xir ddi<br /> Mdt trong nhirng chinh sach dieu tiet vT md vo'i cac cdng ty nudc ngoai), nhiing ban che ddi<br /> ciia Nha nudc Trung Qudc ma du luan qudc te vdi quyen tham gia thuong mai va phan phdi,<br /> bet sire quan tam la chinh sach tai chinh tien te, dac biet ddi vdi cac san pham lien quan den IPR<br /> nhu phim anh, sach bao, am nhac, nhiing quy<br /> dac biet la chinh sach tv' gia. Sau khi Trung<br /> dinh ve nhap khau va phan biet ddi xir va lien<br /> Qudc trd thanh thanh vien ciia WTO, nhieu nha<br /> quan den an toan ve sinh va sue khoe (dac biet<br /> kinh te cho rang ty gia giua ddng NDT va ddng<br /> la cac san pham ndng nghiep). mdt sd quy djnh<br /> USD se dugc ndi Idng bien do va se dugc tha<br /> va ban che lien quan den dich vu (ke ca yeu cau<br /> ndi hoan toan ciing vdi viec Trung Qudc thuc<br /> qua muc ve vdn dau tu), cung nhu mgt sd<br /> hien day dii cac cam ket ve tu do boa thuong<br /> khiem khuyet trong tinh minh bach ciia cac quy<br /> mai, dac biet la tu do hoa tai chinh trong khudn dinh va luat thuong mai.<br /> khd WTO. Tuy nhien, sau khi gia nhap WTO.<br /> Trung Qudc da nhieu lan tuyen bd se giii' dn Bao cao WTO ciia USTR vl Trung Qudc<br /> dinh gia tri ddng NDT so vdi ddng USD trong thang 12 nam 2008 chi ra ring, thieu sdt ciia<br /> mdt thdi gian dai (1 USD = 8,277 NDT). My, Trung Qudc khi tuan thii mdt sd ITnh vuc chinh<br /> Nhat Ban ya EU deu da nhieu lan yen cau trong cam ket vdi WTO da di ngugc lai, can trd<br /> Trung Qudc buy bd chinh sach kiem soat hdi sir chuyen ddi sang kinh tl thi trudng. Mdt bg<br /> doai va tha ndi ddng NDT. Den 21 thang 7 nam phan cd y nghTa ciia nen kinh tl, bao gdm he<br /> 2005. Trung Qudc da dinh lai gia ddng NDT thdng ngan hang va cac doanh nghiep nha nudc<br /> cao hon trudc khoang 2.1% (8,11 NDT/1 USD) (DNTs'N) van bi chinh quyen Trung uong kilm<br /> va ngay 2/12/2005 lai tang gia mdt iin nira soat. Mac dii, Trung Qudc ddng y huge cac<br /> (8.06 NDT/ 1 USD) sau khi da nhilu iin tuyen DNNN boat ddng theo cac nguyen tic thi<br /> bd se tha ndi ddng tien khi thich hgp. Din thang trudng tu do khi gia nhap WTO nhung cac quan<br /> 10/2008, ddng NDT dimg a mirc 6,85 chirc My van khing djnh ring cac DNNN van<br /> NDT/USD. Cudi nam 2010, dirng d mirc 6,6 dugc trg cip, dac biet thdng qua he thong<br /> NDT/ 1 USD. ngan hang ... Them nua. Trung Quoc dang cd<br /> gang day manh phat triln mdt so nganh cdng<br /> 2. IVIot so han che ciia Trung Quoc trong nghiep (nhu nganh thep, d td, vien thdng, cac<br /> ty do hoa thuong mai san pham cdng nghe cao...) nhiing nganh ma<br /> Trung Qudc. trong cac tai lieu nghien ciru da<br /> cdng bd. khdng he hoac rat it dl cap din han • Wa\ ne M. Morrison (2009): China - US Trade Issues.<br /> clie ciia hg trong thuc hien tu do hoa thuang CRS 3 June. p. 16.<br /> mai. Dii \'a>. theo quan diem ciia mdt sd nha ^ Wayne M. Morrison (2009): China - US Trade Issues<br /> CRS 3 June. p. 16.<br /> <br /> <br /> 54 NhCrng vin di KINH TE VA CHJNH TRj TH^ GIOI S6 2(178) 2011<br /> Pham Thai Qu6c Tu do hda thuong mai d Trung Qudc.<br /> <br /> Chinh phii cho la quan trgng ddi vdi tuong lai Qudc ddng y vdi WB khi cho rang, cac hanh vi<br /> phat trien kinh tl Trung Quoc, va da thuc hien bao bd thuong mai trong ngan han cd the mang<br /> nhieu chinh sach vira thuc day phat trien vira den nhiing thuan lgi nhat dinh cho nhiing nudc<br /> bao hd nhiing nganh nay. Khi gia nhap WTO, khdi xudng bao hd, nhung ve lau dai se can trd<br /> Trung Qudc da chap nhan budc cac DNNN nen kinh te the gidi phdn thinh, dac biet se anh<br /> phai van hanh theo cac nguyen tac thi trudng, hudng rdng tdi cac nudc cd thu nhap thap va<br /> nhung cac cdng ty nay den nhiing nam gan cac nudc dang phat trien.<br /> day van tiep tuc nhan dugc sir chi dao va cac<br /> WTO ciing phe phan mdt sd chinh sach ciia<br /> khoan trg cap.<br /> Trung Qudc nham kiem che xuat khau cac san<br /> Sau khiing hoang toan cau, trong bdi canh pham sir dung tai nguyen tap trung va cac san<br /> gia tang chii nghTa bao hg, phat bieu tai le khai pham gay d nhiem mdi trudng nhu: danh thue<br /> mac Dien dan chau A d Bac Ngao ngay xuat khau, ha thap miic mien trir thue xuat<br /> 10/4/2010, Phd Chu tich Trung Qudc Tap Can<br /> khau, cam xuat khau, giay phep va han ngach<br /> Binh keu ggi cac nudc chau A md cira ban nUa<br /> xuat khau... Rang cac chinh sach nay dua den<br /> thi trudng va quyet tam chdng chii nghTa bao bd<br /> ket qua la ha thap mirc gia ndi dia. De tang xuat<br /> thuong mai dudi mgi hinh thirc. Theo WTO,<br /> nam 2009 da xay ra tdi 250 vu kien chdng ban khau, tir 1/6/2009, Trung Qudc tang mirc mien<br /> pha gia va 41 vu kien chdng trg cap, tang tuong giam thue xuat khau cho hon 2.600 mat hang,<br /> img 20% va 193%o so vdi nam 2008. Cdn theo trong do cd hang ndng san che bien, may mdc,<br /> Trung tam Nghien cuu Chinh sach Kinh te cd giay, mii, dd choi... day la lan tang mirc mien<br /> try sd tai Anh, Trung Qudc la nan nhan Idn nhat giam thu 7 ke tir thang 8/2008 nham tang xuat<br /> ciia chii nghTa bao hd thuong mai. Da cd tat ca khau, ddi phd vdi sir suy giam do tac ddng cua<br /> 61 ddi tac thuong mai thuc hien 160 cac bien khiing hoang toan cau. Thue ddi vdi mdt sd san<br /> phap mang tinh bao hd chdng lai Trung Qudc pham nhu tivi transmitter, may khau dugc tang<br /> trong thdi gian tir thang 11/2008 den thang mirc mien giam den 17%), vdi thuc pham ddng<br /> 1/2010. My da tien hanh "vu chdng trg gia cac hop, nudc hoa qua, giay, mil va dd choi hudng<br /> san pham dng dan dau ciia Trung Qudc thang mirc mien giam 15%o. Vdi san pham nhua, gdm<br /> 9/2009" va "vii Idp xe ciia Trung Qudc"; den<br /> sir, thuy tinh, thuy san la 13%o trong khi cac san<br /> ngay 30/12/2009, My phe chuan viec thu thue<br /> pham thep nhu keo hudng miic giam 9%o, rugu<br /> tir 10 den 16%o vdi dng thep dau khi nhap tir<br /> 5%o. Muc mien giam thue binh quan cua Trung<br /> Trung Qudc.<br /> Quoc vao thang 6/2009 la 12,4%)-\<br /> Tuy nhien, khdng phai vi the ma Trung Qudc<br /> ciing boa theo trao luu nay, nhan thay bao hd Vi sao Trung Qudc cd nhiing han che trong<br /> thuang mai khdng cd lgi cho phat trien, ngugc tu do boa thuong mai?<br /> lai, Trung Qudc lai day manh mua sam hang Theo chiing tdi, nhiing ban chi tren mgt<br /> hoa ciia My va chau Au. Chinh vi vay, theo sd phan do co che kinh te cua Trung Qudc vin<br /> lieu ciia Tdng cue Hai quan Trung Qudc, trong dang trong qua trinh chuyen ddi, khdng tranh<br /> thang 3/2010, Trung Qudc da chiu tham hut khdi anh hudng tac ddng, su tdn tai dai ding<br /> thuong mai 7,24 ty USD, lan dau tien sau 6 nam ciia CO che cii. Tuy nhien, ciing phai thira nhan<br /> lien tiep duy tri thang du thuong mai. Ong Long mdt phan nhung ban cbl tren xuit phat tir cho<br /> VTnh Dd cho rang trong thdi ky hau suy thoai, Trung Qudc phai ddi phd vdi khimg hoang toan<br /> chii nghTa bao hd thuong mai tiep tuc buy hoai<br /> CO sd cua sir lien ket kinh te va cung cap nhiing<br /> tin hieu khdng chinh xac, can phai tiep tuc tu do ' China raise tax rebates to shors up exports by Xinhua<br /> writer Chao Xiao<br /> hoa chir khdng phai lam dieu ngugc lai. Trung<br /> http://news.xinhuanet.com/engIish/2009-06/08.<br /> <br /> <br /> NhCrng vin de KINH T ^ VA CHJNH TRj T H ^ GIOI S6 2(178) 2011-<br /> 55<br /> T u do hda thuong mai d Trung Qudc. Pham Thai Quoc<br /> <br /> <br /> cau va phai ddi mat vdi nhieu tranh chap tri sd mat hang bu-ldng. dinh dc ciia Trung Qudc.<br /> thuong mai tir sau khi gia nhap WTO, dac biet Thuong mai giua EU va Trung Qudc da biing nd<br /> la cac van de lien quan den hang xuat khau ciia trong nhung nam gan day khien EU trd thanh<br /> Trung Qudc va tranh chap thuong mai giiia diem den hang dau cho bang hda xuat khau Trung<br /> Trung Qudc vdi mdt sd nudc Idn ma dien hinh Qudc, trong khi Trung Qudc la ddi tac thuang mai<br /> la: vu sua nhiem ban dac biet trong nam 2004 Idn nhat ciia EU chi sau My. Tranh chap giua<br /> va thirc an cho vat nudi nhiem ban nam 2007. Trung Qudc va EU ve cac bien phap chdng pha gia<br /> dugc Brussels ap dung ddi vdi hang nhap khau bu-<br /> Ben canh dd, cdn mdt sd vii nhu: thudc danh<br /> ldng, dai dc tir Trung Qudc. Vu tranh chap nay nd<br /> rang san xuat tir Trung Qudc bi phat hien cd<br /> ra sau quyet djnh cudi cimg ciia EC hdi thang 1<br /> chira boa chat glycol va viec sii' dung syro ho<br /> nam 2010 ve viec ap thue nang trong klioang tir<br /> gay chet hang tram ngudi d Panama nam 2006.<br /> 26.5% tdi 85%o ddi vai hang nhap khau mdt sd loai<br /> Sau dd, nam 2007, hai nhan thudc danh rang<br /> bu-ldng, dai dc, sat thep tir Tmng Qudc.<br /> Trung Qudc da bi cam luu hanh d Cdng boa<br /> Dominica, thang 5/2007. Thang 5/2008. lan dau tien Trung Qudc<br /> thanh lap Trung tam Nghien ciru ve co die giai<br /> Trong tranh cliap thuang mai Trung Qudc -<br /> quyit tranh chip WTO (CWTODSMC). Trung<br /> phuong Tay (dien binh la My), cac nha xuat<br /> khau d cac nudc phuong Tay cho rang, Trung tam nay cd trii sd d Thugng Hai, do Vien Ngoai<br /> Qudc thu'c7ng cd nhirng chinh sach khdng cdng thuong Thugng Hai va Trung tam Tu van cac<br /> bang de thiic day tieu thii bang hoa Trung Qudc van de ve WTO ciia Thugng Hai (mdt td chirc<br /> d nudc ngoai, trong khi dd lai thuc hien cac phi chinh phii) cimg hgp tac thanh lap. Theo<br /> chinh sach ban che su xam nhap ciia cac san Phd giam ddc Trung tam Gong Baihua, Trung<br /> phiini nudc ngoai vao thj trudng Trung Qudc. tam se dua ra nhung kien nghi va giai phap cho<br /> Thang 8/2009, WTO ra phan quyet rang, Bic cac tranh chap thuong mai giira Chinh phii ciing<br /> Kinh da vi pham quy dinli thuong mai qudc te nhu giua cac nha kinh doanh ciia Trung Qudc<br /> klii budc cac nha san xuat san pham nghe nhin vdi nudc ngoai. Theo mdt trong 5 chuyen gia tu<br /> ciia My thuc hien cdng viec kinh doanh thdng<br /> van cua CWTODSMC cho biet, Trung tam se<br /> qua cac cdng ty nha nudc. Quyet dinh ciia V/TO<br /> giiip Chinh phii va cac doanh nghiep Trung<br /> dua ra da nghieng phan thang ve cac hiep hdi<br /> thuo'ng mai dai dien cho nhieu hang thu am My Qudc lam quen hon, van dung thanh thao hon<br /> nhu Sony Music Entertainment, EMI; cac vdi cac quy tac ciia WTO va hgc each ddi phd<br /> xudng phim Hollywood nhu Warner Bros., vd'i nhung tranh chap''.<br /> Disney, Paramount, Universal va 20th Century<br /> Trong vdng 10 nam tdi, Trung Qudc se tilp<br /> Fox... cac hang xuat ban nhu McGraw Hill va<br /> tiic hoan thien the che kinh tl thi trudng, ddng<br /> Simon & Schuster''. T it khi Trung Qudc gia<br /> thdi day nhanh tien trinh tir do boa thuong mai<br /> nhap WTO din thang 6/2009, My da kien<br /> va hdi nhap qudc te. Theo kl hoach - nhu dugc<br /> Trung Qudc 7 vu \a Trung Qudc kien My 4 vu.<br /> trinh bay trong bao cao ciia Bd Thuong mai<br /> Giua Trung Qudc vdi EU cung cd mr)t sd Trung Qudc cdng bd ngay 18/4/2010, din nam<br /> tranh chdp. Trung Qudc la nudc san xuat dinh dc, 2020, Trung Qudc se trd thanh mdt cudng qudc<br /> buldng, dai dc. dc vit va vdng dem Idn nhit tbl thuong mai. Ddng thdi, Trung Qudc cung se trd<br /> gidi. Trong nam 2007. EU da nhap khiu tdi 575 thanh mdt ngudi quyet diiili luat choi tren thi<br /> trieu euro (tuong duong 762 trieu USD) tdng gia trudng qudc te, khi dd tong gia trj thuong mai<br /> <br /> Trung Quoc kluing cao pluin (/ii]-el cua li'TO. Trung Qiioe khang ccio phim c/iiycil cua WTO,<br /> 22/09/200CJ. hUp:,'Avw\v.maivoo.com''Tin_The_Gioi 22/09/2009, hup://www.maivoo.com/Tin The Gioi<br /> World news. World news.<br /> <br /> <br /> <br /> 56 NhCrng vin di KINH TE VA CHINH TRj THE GIOI 36 2(178)2011<br /> Pham Thai Qudc Tu do hda thuong mai d Trung Qudc.<br /> <br /> hang hda va dich vu ciia Trung Qudc udc tinh se Idn lao dem lai tir tit do hoa thuang mai. Trung<br /> dat 5.300 ty USD, gip 2 iin con sd hien nay, Qudc da va dang nd luc khang dinh vi tri cudng<br /> trong dd thuong mai hang hda dat 4.300 ty USD, qudc ciia minh, va do vay, tu do hoa thuong<br /> mirc xuat khau dat 2.400 ty USD va nliap khau<br /> mai tiep tuc la xu hudng se dien ra d Trung<br /> dat 1.900 ty USD - chilm tuong img hon 10% va<br /> 8% tdng mii'c ciia the gidi - dimg thir nhat va thir Qudc trong nhieu nam tdi. Tuy nhien, muc do<br /> 2 the gidi, thang du thuong mai dat 500 ty USD. tu do hoa se manh hay yeu cdn tuy thudc vao<br /> Klii dd, tdng gia tri xuat nhap khau dich vu ciia nhiing dien bien trong qua trinh phat trien ciia<br /> Trung Qudc se dat 500 ty USD, chiem 8% va ban than nen kinh te, chieu hudng tien trien cac<br /> 9% tdng mirc ciia the gidi, xep thir 2 the gidi . van de chinh tri - xa hdi d Trung Qudc cung<br /> Chiing tdi cho rang, nhung gi dien ra trong nhu phan irng ciia qudc te, ma chu yeu la ciia<br /> thap nien dau the ky XXI cho thay, Trung Qudc cac nudc Idn ddi vdi su trdi day manh me ve<br /> duoc loi rat nhieu va ho hieu rd nhieu loi ich thuang mai ciia Trung Qudc*<br /> <br /> <br /> Tai lieu tham khao:<br /> 1. IMF, Direction of Trade Statistics and Global Trade Atlas.<br /> 2. Wayne M. Morrison. China' Economic Conditions, Bao cao ciia Ban nghien ciiu phuc vu<br /> qudc hdi My, 5/5/2009.<br /> 3. Tdng ciic Hai qutm Trung Qudc - Li Wei, Hgc viec Tliuong mai Qudc te va Hgp tac Kinh te<br /> Tmng Qudc.<br /> 4. WTO. Worid trade Report 2009.<br /> 5. Tdc do tang trudng thuong mai dich vu ciia Trung Qudc- cao hon the gidi, ti le cdng<br /> nghiep tdng the thap hon trinh do trung binh ciia cac nudc dang phat trien<br /> http://vietnamese.cri.en/421/2009/l 1/24/lsl32628.htm, 2009-11-24<br /> 6. Iittp://www.vietchinabusiness.vn.<br /> 7. China raises tax rebates to shore up exports by Xinhua writer Chao Xiao.<br /> 8. bttp://news.xinhuanet.coni/english/2009-06/08/,'www.chinaview.cn 2009-06-08.<br /> 9. Trung Qudc khang cao phan quyet ciia WTO, 22/09/2009, http://www.maivoo.com.<br /> 10. China Launches First Research Center on WTO Dispute Settlement Mechanism, Xinhua,<br /> 2008-05-12,<br /> http://sms2.mofcom.gov.cii/aarticle/photonews/200805/20080505526321.btml.<br /> 11. Wayne M. Morrison, China - US Trade Issues, CRS 3/6/2009, tr. 16.<br /> 12. Thach Quang Sinh (cbii bien): Kinh te Trung Qudc sau khi gia nhap WTO, Nxb Lien hiep<br /> Cdng thuong Trung Hoa (BK), 2004.<br /> 13. WTO, Trade policy review. Report by Secreteriat, China (Revision), 12 August 2008,<br /> 14. Xinhua News: littp://news.xiiihiianet.com/fortiine.<br /> 15. Xu hudng tieu dimg tai TQ nam 2020, http://www.vietrade.gov.vn/index.php.<br /> 16. China plans to become a trading power by 2030, http://english.peopledaily.com.cn/<br /> 90001/90778/90861/6956024.btml 16:28, April 19, 2010.<br /> <br /> <br /> China Launches Firsi Research Center on WTO Dispute Settlement Mechanism. Xinhua, 5/12/2008.<br /> http://www.sms2.inofcom.gov.cn/aarticle/photonews'200805/20080505526321.html).<br /> <br /> <br /> Nhu'ng vin di KINH Jt Mk CHINH TRj JHt GIOI S6 2(178) 2011- 57<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=70

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2