intTypePromotion=1

Bài giảng Chương 7: Chiến lược kinh doanh toàn cầu

Chia sẻ: Huỳnh Thị Lệ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
95
lượt xem
11
download

Bài giảng Chương 7: Chiến lược kinh doanh toàn cầu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đến với "Bài giảng Chương 7: Chiến lược kinh doanh toàn cầu" các bạn sẽ được tìm hiểu về toàn cầu hóa và những vấn đề cần quan tâm trong quản trị chiến lược; lựa chọn chiến lược kinh doanh toàn cầu; tám công việc cần làm để xây dựng chiến lược kinh doanh toàn cầu;…

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chương 7: Chiến lược kinh doanh toàn cầu

 1. NỘI DUNG CHÖÔNG 7 1. Toaøn caàu hoùa vaø nhöõng vaán ñeà caàn quan taâm trong CHIEÁN LÖÔÏC KINH DOANH quaûn trò chieán löôïc. TOAØN CAÀU 2. Löïa choïn chieán löôïc kinh doanh toaøn caàu. 3. Taùm coâng vieäc caàn laøm ñeå xaây döïng chieán löôïc kinh doanh toaøn caàu. 4. Caùc lieân minh chieán löôïc toaøn caàu. 1. Nhöõng vaán ñeà ñaët ra trong xu theá toaøn caàu hoùa Noùi moät con soâng ñöøng chaûy nöõa laø voâ Toaøn caàu hoùa : quaù trình xaõ hoäi hoùa saûn ích. Toát hôn heát laø haõy hoïc caùch bôi theo xuaát treân quy moâ toaøn caàu, laø söï thaâm doøng chaûy cuûa noù => Neáu toác ñoä thay ñoåi nhaäp vaø phuï thuoäc maïnh meõ giöõa caùc neàn trong noäi boä coâng ty khoâng baèng toác ñoä kinh teá treân toaøn theá giôùi. thay ñoåi beân ngoaøi thì ngaøy taøn cuûa coâng Nguyeân nhaân cuûa toaøn caàu hoùa: Söï xuaát ty ñaõ gaàn keà”. hieän cuûa neàn kinh teá tri thöùc vôùi löïc löôïng (Jack Welch – chuû tòch G.E) saûn xuaát môùi: khoa hoïc vaø coâng ngheä. Toaøn caàu hoùa Ñaëc tröng cuûa neàn kinh teá toaøn caàu hoùa “Chuùng toâi coù theå ngoài ôû ñaây, ai ñoù töø Söï hình thaønh ngaøy caøng nhieàu caùc lieân New York, London, Boston, San keát, lieân minh kinh teá khu vöïc vaø lieân khu Francisco, taát caû ñeàu tröïc tieáp. Vaø coù theå vöïc, ñieån hình: EU, NAFTA, AFTA…. vieäc thöïc hieän laø ôû Singapore, cho neân Chính saùch ñoái ngoaïi cuûa caùc quoác gia ngöôøi ôû Singapore cuõng coù theå tröïc tieáp ôû mang tính quoác teá ngaøy caøng cao hôn ñaây…. Ñoù laø toaøn caàu hoùa”. – Thomas L.Friedman
 2. Ñaëc tröng cuûa neàn kinh teá toaøn caàu hoùa Xu theá kinh doanh toaøn caàu Söï chuyeån dòch voán giöõa caùc nöôùc thoâng Taïi sao caùc doanh nghieäp phaûi môû roäng thò tröôøng ra beân ngoaøi? qua caùc hoaït ñoäng: FDI, ñaàu tö giaùn tieáp, tín duïng quoác teá,… ngaøy caøng phaùt trieån. Tìm kieám khaùch haøng môùi. Tìm caùch giaûm chi phí saûn xuaát, naâng cao khaû naêng Thöông maïi quoác teá gia taêng nhanh choùng caïnh tranh. vaø coù söï thay ñoåi veà chaát. Khai thaùc caùc naêng löïc tieàm naêng cuûa doanh nghieäp. Phaân coâng lao ñoäng xaõ hoäi treân phaïm vi Traûi roäng thò tröôøng ñeå giaûm bôùt ruûi ro. toaøn caàu ngaøy caøng saâu roäng => Di daân, Möùc ñoä caïnh tranh toaøn caàu ñöôïc ño baèng quy moâ vaø xuaát khaåu lao ñoäng vaø vaán ñeà nhaäp cö ngaøy möùc ñoä traûi roäng ra thò tröôøng nöôùc ngoaøi maø coâng ty caøng phaùt trieån vaø dieãn bieán phöùc taïp. ñang hoaït ñoäng. 2. Löïa choïn chieán löôïc trong kinh Nhöõng trôû löïc chính doanh toaøn caàu Söï khaùc bieät veà vaên hoùa Chieán löôïc ña quoác gia (Multidomestic Söï khaùc bieät veà ngoân ngöõ strategy) Söï khaùc bieät veà moâi tröôøng Chieán löôïc xuyeân quoác gia (Transational strategy) Chieán löôïc toaøn caàu (Global strategy) Chieán löôïc quoác teá (International strategy). Löïa choïn chieán löôïc trong kinh Chieán löôïc ña quoác gia doanh toaøn caàu Aùp löïc noäi Thaáp Cao Caùc taäp ñoaøn ña quoác gia thaønh laäp coâng ñòa hoùa ty con ôû nhieàu nöôùc, nhöng moãi coâng ty con ñeàu coù caùc chieán löôïc saûn xuaát, Aùp marketing vaø R&D,… rieâng cuûa mình. Cao Chieán löôïc Chieán löôïc Chieán löôïc ña quoác gia ñaëc bieät coù yù löïc toaøn caàu xuyeân quoác gia nghóa khi söùc eùp noäi ñòa hoùa cao vaø söùc eùp chi veà giaûm chi phí thaáp. phí Thaáp Chieán löôïc Chieán löôïc ña quoác teá quoác gia
 3. Öu: Chieán löôïc xuyeân quoác gia Coù khaû naêng caù bieät hoùa vieäc cung caáp saûn phaåm vaø marketing phuø hôïp vôùi yeâu caàu Hình thaønh do hôïp nhaát töø caùc coâng ty noäi ñòa hoùa. thuoäc nhieàu quoác gia khaùc nhau. Nhöôïc: Aùp duïng Iean production ñeå ñaït ñöôïc cuøng Khoâng theå thöïc hieän tính kinh teá theo quy luùc nhieàu muïc ñích. moâ; Chieán löôïc xuyeân quoác gia ñaëc bieät coù yù Khoâng khai thaùc ñöôïc hieäu öùng ñöôøng cong nghóa khi söùc eùp noäi ñòa hoùa cao vaø söùc eùp kinh nghieäm; veà giaûm chi phí cuõng cao. Khoâng chuyeån giao ñöôïc caùc khaû naêng taïo söï khaùc bieät ra thò tröôøng nöôùc ngoaøi. Öu: Chieán löôïc toaøn caàu coù khaû naêng khai thaùc hieäu öùng ñöôøng cong kinh nghieäm; Caùc coâng ty theo ñuoåi chieán löôïc naøy thöïc coù khaû naêng khai thaùc tính kinh teá cuûa vò trí. hieän tieâu chuaån hoùa vaø hoäi nhaäp saûn xuaát Coù khaû naêng caù bieät hoùa vieäc cung caáp saûn kinh doanh toaøn caàu. phaåm vaø marketing thích hôïp ñeå ñaùp öùng yeâu Chieán löôïc toaøn caàu ñaëc bieät coù yù nghóa caàu noäi ñòa hoùa; khi söùc eùp noäi ñòa hoùa thaáp vaø söùc eùp veà Thu ñöôïc lôïi ích töø hieäu öùng hoïc taäp toaøn caàu. giaûm chi phí cao. Nhöôïc: Khoù khaên trong vieäc thöïc hieän vì caùc vaán ñeà toå chöùc. Chieán löôïc quoác teá Öu: Caùc coâng ty theo ñuoåi chieán löôïc naøy keát Coù khaû naêng khai thaùc hieäu öùng ñöôøng hôïp giöõa CL toaøn caàu vaø CL ña quoác gia. cong kinh nghieäm; Thöïc hieän chieán löôïc naøy coâng ty meï Coù khaû naêng khai thaùc tính kinh teá cuûa vò kieåm soaùt chaët CL R&D, CL marketing. trí. Chieán löôïc quoác teá ñaëc bieät coù yù nghóa khi Nhöôïc: söùc eùp noäi ñòa hoùa thaáp vaø söùc eùp veà giaûm chi phí cuõng thaáp. Khoâng ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu noäi ñòa hoùa.
 4. 3. 8 coâng vieäc caàn laøm ñeå xaây döïng chieán löôïc kinh doanh toaøn caàu Öu: 1. Ñaùnh giaù moät caùch thaät caån thaän khaû naêng Chuyeån giao caùc khaû naêng khaùc bieät ñeán cuûa toå chöùc. “Moät ngöôøi thoâng minh laø ngöôøi thò tröôøng nöôùc ngoaøi. bieát ñöôïc nhöõng haïn cheá vaø ñieåm maïnh cuûa Nhöôïc: chính mình”. Yeáu veà ñaùp öùng yeâu caàu noäi ñòa hoùa; 2. Phaûi naêng ñoäng (chuû ñoäng) tìm kieám vaø löïa choïn thò tröôøng. “Tröôùc heát haõy tieán haønh Khoâng theå thöïc hieän tính kinh teá vò trí; kinh doanh vôùi moät ñaát nöôùc gaàn guõi vôùi ñaát Khoâng khai thaùc ñöôïc hieäu öùng ñöôøng nöôùc cuûa baïn, nôi maø baïn thaáy coù nhöõng cong kinh nghieäm ñieåm töông ñoàng quen thuoäc hoaëc coù nhöõng ñieàu kieän kinh doanh thuaän tieän naøo ñoù”. 8 coâng vieäc caàn laøm ñeå xaây döïng 8 coâng vieäc caàn laøm ñeå xaây döïng chieán löôïc kinh doanh toaøn caàu chieán löôïc kinh doanh toaøn caàu 3. Phaûi chuaån bò moät loaït caùc chieán löôïc thaâm 4. Phaûi naêng ñoäng, saùng taïo, nhöng ñoàng nhaäp thò tröôøng khaùc nhau. “Cuøng vôùi vieäc thôøi cuõng phaûi caån troïng vaø beàn bæ. “Ruûi ñaàu tö raát nhieàu tieàn baïc, thôøi gian ñeå thöïc ro luoân rình raäp quanh ta, trong kinh hieän nhöõng noã löïc kinh doanh treân toaøn doanh quoác teá ruûi ro laïi caøng nhieàu hôn. caàu, baïn haõy ñaàu tö thích ñaùng cho caùc Vì vaäy phaûi quan taâm ñeán coâng taùc quaûn chieán löôïc thaâm nhaäp thò tröôøng, chuùng trò ruûi ro, tröôùc heát phaûi thu thaäp ñaày ñuû khoâng chæ tính tôùi nhöõng khaû naêng cuûa caùc thoâng tin coù lieân quan ñeán coâng vieäc rieâng coâng ty baïn, maø coøn phaûi tính tôùi cuûa mình vaø bieát caùch thaåm ñònh caùc nhöõng yeâu caàu cuûa thò tröôøng muïc tieâu vaø thoâng tin ñoù”. khaû naêng cuûa caùc ñoái thuû caïnh tranh”. 8 coâng vieäc caàn laøm ñeå xaây döïng 8 coâng vieäc caàn laøm ñeå xaây döïng chieán löôïc kinh doanh toaøn caàu chieán löôïc kinh doanh toaøn caàu 5. Saép xeáp caùc nguoàn löïc moät caùch khoa 8. Haõy thöôøng xuyeân ruùt kinh nghieäm. hoïc, hôïp lyù (Nhaân löïc, vaät löïc, taøi löïc). “Ngoaøi kia laø moät theá giôùi roäng lôùn vôùi 6. Chuaån bò nhöõng ñieàu kieän caàn thieát cho bao ñieàu haáp daãn, nhöng ñeå ñeán ñöôïc vôùi hoaït ñoäng Logistics. theá giôùi aáy ñoøi hoûi baïn phaûi: thoâng minh, 7. chuaån bò nhöõng ñieàu kieän caàn thieát veà nhaïy beùn, quyeát taâm vaø coù loøng can ñaûm. ngaân haøng, thanh toaùn.
 5. 4. Lieân minh chieán löôïc vaø lieân doanh Lieân minh chieán löôïc vaø lieân doanh vôùi caùc ñoái taùc nöôùc ngoaøi vôùi caùc ñoái taùc nöôùc ngoaøi Öu: Nhöôïc: Tieát kieäm chi phí saûn xuaát/marketing cho Maâu thuaãn coù theå töø caùc raøo caûn veà ngoân pheùp taïo lôïi theá baèng chi phí thaáp. ngöõ, vaên hoùa, giao tieáp. Lieân keát nghieân cöùu, chia seû kinh nghieäm. Chi phí cho vieäc thieát laäp maïng löôùi lieân Chia seû phöông tieän phaân phoái vaø maïng keát. löôùi baùn haøng. Baát ñoàng veà nhaän thöùc, vaên hoùa. Hôïp löïc ñeå taán coâng ñoái thuû chung. Söï phuï thuoäc vaø haïn cheá naêng löïc cuûa caùc Giaûi phaùp cho vieäc ñaït caùc tieâu chuaån beân khi lieân minh. quoác gia. Caùc yeáu toá caàn thieát ñeå lieân minh thaønh coâng Tìm ñöôïc moät ñoái taùc toát (cuøng ñònh höôùng, coù kyõ naêng, kinh nghieäm haáp daãn) Thích nghi vôùi nhöõng khaùc bieät veà vaên hoùa. Coù lôïi cho caû hai beân Caû hai baûo ñaûm thöïc hieän ñuùng nhöõng cam keát. Tieán trình ra quyeát ñònh coù theå thöïc hieän nhanh choùng khi caàn thieát. Giaùm saùt tieán trình hoaït ñoäng vaø ñieàu chænh thích nghi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản