intTypePromotion=1

Bài giảng Định giá tài sản - Học viện Ngân hàng

Chia sẻ: Kệ Tui | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
185
lượt xem
13
download

Bài giảng Định giá tài sản - Học viện Ngân hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Định giá tài sản gồm có 5 chương, cung cấp cho người học những nội dung chính sau: Tổng quan về định giá tài sản, các phương pháp định giá bất động sản, các phương pháp định giá máy móc thiết bị, định giá doanh nghiệp, tiêu chuẩn định giá. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Định giá tài sản - Học viện Ngân hàng

 1. Häc viÖn ng©n hµnG MÔN ðỊNH GIÁ TÀI SẢN Chương 1: Tổng quan Chương 4: ðịnh gi giá á về ñịnh gi giá á tài sản . doanh nghi nghiệ ệp . B é m«n tµi chÝnh doanh nghiÖ nghiÖp Khoa tµi chÝnh - Häc viÖ viÖn Ng© Ng©n hµng Chương 2: Các phương ph phááp ñịnh gi giá á Chương 5: Tiêu M«n häc: bất ñộng sản. chuẩ chu ẩn ñịnh gi giá á. §Þnh gi¸ tµi s¶n Chương 3: Các phương ph phááp ñịnh gi giá á máy móc thi thiế ết bị . 1 2 Copyright Bộ môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH Copyright Bộ môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH Chương 1 NỘI DUNG NGHIÊN CỨ CỨU TỔNG QUAN VỀ VỀ ðỊ ðỊNH GIÁ GIÁ TÀI SẢ SẢN 1. ðối tư tượ ợng ñ ịnh gi giá á tài sản 2. ðịnh gi giá á tài sản và sự cần thi thiế ết ph phả ải ñ ịnh giá giá tài sản 3. Các kh khá ái ni niệ ệm liên quan ñến gi giá á tr trịị tài sản 4. Phương ph phá áp ñ ịnh gi giáá tài sản 3 4 Copyright Bộ môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH Copyright Bộ môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH 1. ðỐ ðỐI TƯỢ TƯỢNG ðỊ ðỊNH GIÁ GIÁ T ÀI SẢ SẢN T ÀI SẢ SẢN Khái niệm: ðối tư tượ ợng ñ ịnh gi giá á tà i s ả n • Theo Viện Ngôn ngữ học • Theo ñiều 163 của Bộ luật dân sự Việt Phân lo loạạ i ñố i tư tượ ợng ñ ịnh gi giá á tà i Nam năm 2005 sản • Theo một số tài liệu nước ngoài • Theo chuẩn mực kế toán quốc tế 5 6 Copyright Bộ môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH Copyright Bộ môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH
 2. KẾT LUẬ LUẬN PHÂN LOẠ LOẠI TÀ TÀI SẢ SẢN Thứ nhất : tài sản có thể tồn tại dưới dạng vật chất hoặc phi vật chất, hữu hình hoặc vô hình Theo hình thái biểu hiện: bao gồm tài sản hữu hình và tài sản vô hình Thứ hai: khái niệm tài sản xác ñịnh cho một chủ thể nhất ñịnh - ñặt dưới sự kiểm soát của một Theo tính chất sở hữu có: tài sản công cộng và chủ thể nào ñó tài sản cá nhân Theo khả năng trao ñổi có: tài sản là hàng hóa Thứ ba: khái niệm về tài sản hàm chứa những và tài sản không phải là hàng hóa lợi ích mà nó có thể mang lại cho chủ thể sở hữu hoặc sử dụng chúng 7 8 Copyright Bộ môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH Copyright Bộ môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH PHÂN LOẠ LOẠI TÀ TÀI SẢ SẢN 2. ðỊ ðỊNH GIÁ GIÁ T ÀI SẢ SẢN VÀ VÀ SỰ CẦN THIẾ THIẾT PHẢ PHẢI ðGTS Theo công dụng và giá trị của tài sản ñược chia thành tài sản cố ñịnh và tài sản lưu ñộng Giá Giá tr trịị tài sản Theo khả năng di dời thì tài sản ñược phân thành ñộng sản và bất ñộng sản → Trong chuyên ngành thẩm ñịnh giá thì ðịnh gi giá á tà i s ả n ñối tượng của ñịnh giá tài sản ñược nhắc ñến nhiều nhất bất ñộng sản và ñộng sản Sự cần thiết phải ñịnh giá tài sản 9 10 Copyright Bộ môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH Copyright Bộ môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH ðỊNH GIÁ GIÁ T ÀI SẢ SẢN Quy trình chung ñịnh giá tài sản ðịnh giá tài sản là gì Xác ñịnh các vấn ñề • Các cấp ñộ về ñịnh giá Lên kế ho hoạạch ñịnh gi giá á • Một số cách hiểu về ñịnh giá tài sản Khả Khảo sát hi hiệ ện trư trườ ờng và thu th thậ ập tài li liệ ệu • Thống nhất cách hiểu ñịnh giá tài sản Phân tích tài li liệ ệu Quy trình chung ñịnh giá tài sản Xác ñịnh gi giá á tr trịị tài sản cần ñịnh gi giá á Báo cáo ñịnh gi giá á 11 12 Copyright Bộ môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH Copyright Bộ môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH
 3. Sự cần thiế thiết phả phải ñịnh giá giá 3. CÁ CÁC KHÁ KHÁI NIỆ NIỆM LIÊN QUAN tài sản ðẾN GIÁ GIÁ TRỊ TRỊ TÀI SẢ SẢN Xuất phát từ nhu cầu ngày càng lớn về ñịnh giá tài sản trong nền kinh tế thị trường ở nước ta . Phân bi biệ ệt gi giá á cả và gi giá á tr trịị . ðịnh giá tài sản là 1 nghề, sản phẩm của nền kinh tế thị trường giống như nghề kế toán và kiểm Giá trị thị trường và giá trị phi thị trường toán. Xu thế toàn cầu hóa khu vực và thế giới ñặc biệt Các yếu tố ảnh hưởng ñến giá trị tài sản là việc gia nhập WTO ñòi hỏi. 13 14 Copyright Bộ môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH Copyright Bộ môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH Giá Giá trị trị thị thị trườ trường và Giá Giá trị trị thị thị trườ trường phi thị thị trườ trường Giá tr Giá trịị th thịị trư trườ ờng là số titiề ền trao ñổi ước tính về tài sản vào th thờ ời ñi ñiểểm th thẩẩm ñịnh gigiá á, gi giữ ữa một Thị trường và phân loại thị trường bên là ngưngườ ời bán, sẵn sàng bán với một bên là ngườ ngư ời mua sẵn sàng mua mua,, sau một qu quáá tr trìình Giá trị thị trường tiế tiếp th thịị công khai khai,, mà tại ñó các bên hành ñộng một cách kh khá ách quan quan,, hi hiể ểu bi biế ết và không bị ép bu buộ ộc. Giá trị phi thị trường 15 16 Copyright Bộ môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH Copyright Bộ môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH Giá Giá trị trị phi thị thị trườ trường Các yếu tố ảnh hưở hưởng ñến giá giá trị trị tài sản Gi Giá á tr trịị phi th thịị trư trườờng là số ti tiề ền ước tính của một tài sản dựa trên vi việ ệc ñánh gi giá á yếu tố ch chủ ủ Mục ñích ñ ịnh gi giá á tà i s ả n quan của gi giá á tr trịị nhi nhiề ều hơn là dựa vào kh khả ả năng Các yếu tố kh kháách quan có th thể ể mua bán tài sản trên th thịị trư trườ ờng 17 18 Copyright Bộ môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH Copyright Bộ môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH
 4. Môc ®Ých ®Þnh gi¸ gi¸ tµi s¶n Các yếu tố khá khách quan ðịnh gi giáá tài sản chuy chuyểển giao quy quyềề n sở hữ u ðịnh gi giáá tài sản cho mục ñích tín dụng Các yếu tố mang tính vật chất ðịnh gi giáá tài sản cho mục ñích ñầu tư Các yếu tố về tình trạng pháp lý ðịnh gi giáá tài sản trong doanh nghi nghiệệp Các yếu tố mang tính kinh tế ðịnh gi giáá tài sản nh nhằ ằ m ñáp ứng các yêu cầu Các yếu tố khác có tính ph phá áp lý 19 20 Copyright Bộ môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH Copyright Bộ môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH 4. PHƯƠNG PHÁ PHÁP ðỊ ðỊNH GIÁ GIÁ Nguyên tắc ñịnh giá tài sản TÀI SẢ SẢN Nguyên tắc sử dụng tốt nhất và hiệu quả Nguyªn t¾c ®Þnh gi¸ tµi s¶n nhất Nguyên tắc thay thế Ph−¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ tµi s¶n Nguyên tắc dự kiến các khoản lợi ích tương lai Nguyên tắc ñóng góp Nguyên tắc cung cầu 21 22 Copyright Bộ môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH Copyright Bộ môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH Chương 2 NỘI DUNG NGHIÊN CỨ CỨU CÁC PHƯƠNG PHÁ PHÁP ðỊ ðỊNH GIÁ GIÁ BẤT ðỘ ðỘNG SẢ SẢN 1. Tổng quan về bất ñộng sản 2. Các phương ph phááp ñịnh gi giá á bất ñộng sản 23 24 Copyright Bộ môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH Copyright Bộ môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH
 5. 1. TỔ TỔNG QUAN VỀ VỀ B ẤT ðỘ ðỘNG SẢ SẢN Hiể Hiểu về bất ñộng sản Bất ñộng sản là các tài sản bao gồm( theo ñi ñiề ều 174 Lu Luậ ật Dân sự 2005): Hiể Hi ể u, ñặc ñi ñiểểm, phân lo loạại và quy quyềề n lợi ñối • ðấ t ñai • Nhà Nh à, công tr trìình xây d ựng gắ n liliề ề n với ñ ất, cả c ác với bất ñộng sản tài sản gắ n liliề ề n với nh nhà à, công tr trìì nh xây dự ng ñ ó Thịị trư Th trườ ờ ng bất ñộng sản • Các tài sả n kh kháác g ắn liliề ề n với ñ ấ t ñai • Các tài sả n kh kháác do ph phá á p lu luậậ t quy ñ ịnh Theo IVSC: • Bấ t ñ ộ ng sản bao gồ m ñ ấ t ñai và tấ t cả mọi th thứứ 25 gắ n vữ ng ch chắ ắc và lâu dài với n ó. 26 Copyright Bộ môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH Copyright Bộ môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH ðặc ñiể ñiểm bất ñộng sản Phân loạ loại bất ñộng sản Tí nh cố ñịnh về vị tr tríí Theo ñặc tính vật ch chấ ấ t: Tí nh bề n vữ ng • ðất ñai ñai:: ñất ñai tự nhiên Tí nh kh khá ác bi biệệt • Công tr trìì nh ki kiế ến tr trú úc và các tài sản gắn liliề ền với Tí nh khan hi hiếếm công tr trìì nh ki kiế ến tr trúúc Có gi giáá tr trịị lớ n • Các tài sản kh kháác gắn liliề ền với ñất ñai Tí nh ảnh hư hưở ở ng lẫ n nhau 27 28 Copyright Bộ môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH Copyright Bộ môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH Quyề Quyền lợi ñối với bất ñộng sản Thị Thị trườ trường bất ñộng sản ðối với ñất ñai • Sở hữu vĩnh viễn Hiểu về thị trường bất ñộng sản. • Thuê theo hợp ñồng ðặc trưng của thị trường bất ñộng • Quyền sử dụng ñất sản ðối với các công trình • Sở hữu vĩnh viễn • Thuê theo hợp ñồng 29 30 Copyright Bộ môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH Copyright Bộ môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH
 6. ðặc trưng của thị thị trườ trường 2. CÁ CÁC PHƯƠNG PHÁ PHÁP ðỊ ðỊNH GIÁ GIÁ bất ñộng sản BẤT ðỘ ðỘNG SẢ SẢN Có sự cách biệt giữa hàng hóa và ñịa ñiểm giao dịch Phương ph phááp so sánh tr trự ực ti tiế ếp Mang tính khu vực Phương ph phááp chi ph phíí Thị trường cạnh tranh không hoàn hảo Phương ph phááp th thặặng dư Cung BðS chậm co giãn khi giá cả thay ñổi Phương ph phááp thu nh nhậập Hoạt ñộng của thị trường BðS phụ thuộc vào sự kiểm soát của Nhà nước 31 32 Copyright Bộ môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH Copyright Bộ môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH PHƯƠNG PHÁ PHÁP SO SÁ SÁNH PHƯƠNG PHÁ PHÁP CHI PHÍ PHÍ TRỰ TRỰC TIẾ TIẾP Cơ sở lý lu luậ ận Cơ sở lý lu luậ ận Các bư bướ ớc ti tiếến hành Các phương ph phá á p xác ñịnh chi ph phíí Các bư bướ ớc ti tiếến hành • Phương ph phá áp th thố ống kê chi titiế ết • Phương ph phá áp so sánh th thịị trư trườờng Các yếu tố cần ñi ñiềều ch chỉỉnh Mức gi giảả m gi giáá tích lũy Ví dụ Ví dụ 33 34 Copyright Bộ môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH Copyright Bộ môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH Phân biệ biệt PHƯƠNG PHÁ PHÁP THĂNG DƯ Tuổ Tuổi th thự ực: th thờ ời gian ñã sử dụng ñến ng ngàày ñịnh gi giá á Tuổi th Tuổ thọ ọ kỹ thu thuậ ật: th thờ ời gian sử dụng tối ña xét về Cơ sở lý lu luậ ận mặt kỹ thu thuậ ật Tuổi th Tuổ thọ ọ kinh tế: th thờ ời gian sử dụng tối ña xét về mặt Các bư bướ ớc ti tiếến hành kinh tế Tuổi th Tuổ thọ ọ kinh tế còn lại: th thờ ời gian sử dụng còn lại phá phát huy ñư ñượợc hi hiệ ệu qu quảả kinh tế Ví dụ Tuổ Tuổi hi hiệ ệu qu quả ả: th thờời gian s.d s.dụụng th thự ực tế có hi hiệ ệu qu quả ả 35 36 Copyright Bộ môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH Copyright Bộ môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH
 7. Chương 3 PHƯƠNG PHÁP THU NHẬP CÁC PHƯƠNG PHÁ PHÁP ðỊ ðỊNH GIÁ GIÁ Cơ sở lý lu luậ ận MÁY MÓ MÓC THIẾ THIẾT BỊ BỊ Các bư bướ ớc ti tiếến hành Ví dụ 37 38 Copyright Bộ môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH Copyright Bộ môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH NỘI DUNG NGHIÊN CỨ CỨU 1. TỔ TỔNG QUAN VỀ VỀ MÁY MÓ MÓC THIẾ THIẾT BỊ BỊ 1. Tổng quan về máy móc thi thiế ế t bị Hiể Hi ể u, ñặc ñi ñiểểm, phân lo loạại ñối với máy 2. Các phương ph phááp ñịnh gi giá á m á y m óc , móc, thi thiếết bị thiế thiết b ị 39 40 Copyright Bộ môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH Copyright Bộ môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH Hiể Hiểu về m áy m óc, thiế thiết bị ðặc ñiể ñiểm MM, TB Theo từ ñi ñiểển Ti Tiếếng Vi Việệt • Máy: Vật ñưñượợ c ch chế ế tạo gồm nhinhiềề u bộ ph phậ ậ n, thư thườờ ng là phứ ph ức tạp d ùng ñể th thự ực hi hiệệ n ch chíính xác công viviệ ệc chuyên môn nào ñó. Các bộ ph phậ ậ n c ủa má y kết hợ p theo mộ t Có th thể ể di dời ñư ñượ ợc trìình tự nh tr nhấ ất ñịnh có mối quan hệ hài ho hoà à nhau MM, TB thư thườ ờng ña dạng phong ph phúú • Thiế Thiết bị: Tổ ng th thểể nói chung nh nhữững má y móc, d ụng cụ, phụ ph ụ t ùng cầ n thi thiếết cho mộ t ho hoạạt ñộng nào ñó Tuổ Tuổi th thọ ọ MM, TB không dài Theo IVSC: • Nhữ Những TSHH không cố ñịnh bao gồm dây chuy chuyềề n sả n Thay ñổi ch chủ ủ sở hữu dễ dàng xuấ xu ất , nh nhữ ữ ng má y riêng bi biệệt ho hoặặc cả c ụm má y móc. Mộ t cái máy có ch chứ ức năng c ụ ththể ể và th thự ực hi hiệ ện một lo loạại công việ vi ệc nhnhấ ất ñịnh nh.. 41 42 Copyright Bộ môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH Copyright Bộ môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH
 8. Phân loạ loại MM, TB 2. CÁ CÁC PHƯƠNG PHÁ PHÁP ðỊ ðỊNH GIÁ GIÁ MÁY MÓ MÓC, THIẾ THIẾT BỊ BỊ Phân lo loạại theo ng ngàành trong nền KTQD Phương ph phá áp so sánh tr trựực ti tiếếp Phân lo loạại theo tí nh ch chấ ất tài sản: Phân lo loạại theo mức ñộ cũ, mới của MM, TB Phương ph phá áp chi ph phíí Phương ph phá áp thu nh nhậ ập 43 44 Copyright Bộ môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH Copyright Bộ môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH PHƯƠNG PHÁ PHÁP SO SÁ SÁNH PHƯƠNG PHÁ PHÁP CHI PHÍ PHÍ TRỰ TRỰC TIẾ TIẾP Cơ sở lý lu luậ ận Cơ sở lý lu luậ ận Các bư bướ ớc ti tiếến hành Các bư bướ ớc ti tiếến hành Sử dụng công th thứ ức BERIM trong ñị nh gi giáá Ví d ụ Ví dụ 45 46 Copyright Bộ môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH Copyright Bộ môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH Chương 4 PHƯƠNG PHÁ PHÁP THU NHẬ NHẬP ðỊNH GIÁ GIÁ DOANH NGHIỆ NGHIỆP Cơ sở lý lu luậ ận Các bư bướ ớc ti tiếến hành 47 48 Copyright Bộ môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH Copyright Bộ môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH
 9. NỘI DUNG NGHIÊN CỨ CỨU 1. TỔ TỔNG QUAN VỀ VỀ GIÁ GIÁ TRỊ TRỊ DOANH NGHIỆ NGHIỆP 1. Tổng quan về gi giá á tr trịị doanh nghi nghiệ ệp Giá trị doanh nghiệp Các yếu tố tác ñộng tới giá trị doanh 2. Các phương ph phááp ñịnh gi giá á doanh nghiệp nghiệ nghiệp Quy trình ñịnh giá doanh nghệp 49 50 Copyright Bộ môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH Copyright Bộ môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH Giá Giá trị trị doanh nghiệ nghiệp Doanh nghiệ nghiệp và ñặc trưng của doanh nghiệ nghiệp Doanh nghi nghiệ ệ p là gì? Doanh nghi nghiệệp và ñặc trưng c ủa ðặc trưng doanh nghi nghiệ ệp doanh nghi nghiệệp • Giố Giống như các hàng hóa thông thư thườờng kh kháác • Không có hai doanh nghi nghiệệp gi giố ống nhau ho hoààn Hiể Hi ểu gi giáá tr trịị doanh nghi nghiệệp toà to àn: mỗi doanh nghi nghiệ ệp là một tài sản duy nhấ nh ất • Doanh nghi nghiệ ệp là một th thự ực th thể ể ho hoạ ạt ñộng • Doanh nghi nghiệ ệp ho hoạạt ñộng vì mục tiêu lợi 51 nhuậ nhu ận 52 Copyright Bộ môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH Copyright Bộ môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH Hiể Hiểu giá giá trị trị doanh nghiệ nghiệp Các yế u tố tác ñ ộng tới giá giá trị trị doanh nghiệ nghiệp Giá Giá tr trịị doanh nghi nghiệ ệp là sự bi biể ểu hi hiệ ện bằng titiề ền về các kho khoảản thu nh nhậập mà doanh nghi nghiệ ệp có th thể ể Các yếu tố thu thuộ ộc về môi trư trườ ờ ng kinh mang lại cho các nh nhà à ñầu tư trong qu quá á tr trìì nh kinh doanh doanh tại một th thờ ời ñi ñiể ểm nh nhấ ất ñịnh Các yếu tố thu thuộ ộc về nội tại doanh nghi nghiệệp Giá Giá tr trịị doanh nghi nghiệ ệp là mối quan tâm của 3 ch chủ ủ thể thể : Nh Nhàà nư nướớc, nh nhà à ñầu tư và nh nhàà qu quả ản tr trịị DN 53 54 Copyright Bộ môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH Copyright Bộ môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH
 10. Các yếu tố thuộ thuộc về môi trườ trường Các yếu tố thuộ thuộc về nội tại kinh doanh doanh nghiệ nghiệp Môi trư trườờng kinh doanh tổng qu quá át • Môi trư trườờ ng kinh tế Hiệ Hiện tr trạạng về tài sản trong doanh nghi nghiệ ệp • Môi trư trườờ ng chíính tr ch trịị • Môi trư trườờ ng văn hóa - xã hội Vị tr tríí kinh doanh • Môi trư trườờ ng khoa học – công ngh nghệ ệ Uy tí n kinh doanh Môi trư trườờng ñặc th thù ù • Quan hệ doanh nghi nghiệ ệp vớ i kh khá ách hà ng Trìì nh ñộ kỹ thu Tr thuậ ật và tay ngh nghề ề ngư ngườời lao ñộng • Quan hệ doanh nghi nghiệ ệp vớ i nh nhàà cung cấp Năng lực qu quả ản tr trịị kinh doanh • Các hãng cạ nh tranh • Các cơ quan Nh Nhàà nư nướớc 55 56 Copyright Bộ môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH Copyright Bộ môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH 2. CÁ CÁC PHƯƠNG PHÁ PHÁP ðỊ ðỊNH Quy trì trình ñịnh giá giá doanh nghiệ nghiệp GIÁ GIÁ DOANH NGHIỆ NGHIỆP Xác ñịnh các vấn ñề Lên kế ho hoạạch ñịnh gi giá á Phương ph phá áp gi giáá tr trịị tài sản Khả Khảo sát hi hiệ ện trư trườ ờng và thu th thậ ập tài li liệ ệu Phương ph phá áp dòng ti tiềền chi chiếết kh khấ ấu Phân tích tài li liệ ệu Phương ph phá áp so sánh Xác ñịnh gi giá á tr trịị tài sản cần ñịnh gi giá á Báo cáo ñịnh gi giá á 57 58 Copyright Bộ môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH Copyright Bộ môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH PHƯƠNG PHÁ PHÁ P GIÁ GIÁ TRỊ TRỊ TÀI SẢ SẢN PHƯƠNG PHÁ PHÁ P GIÁ GIÁ TRỊ TRỊ TÀI SẢ SẢN THUẦ THUẦN Phương ph phá áp gi giáá tr trịị tài sản thu thuầ ần Cơ sở lý lu luậ ận Phương ph phá áp ñị nh lư lượ ợ ng Goodwill Các bư bướ ớc ti tiếến hành Ưu,, như Ưu nhượ ợc ñi ñiểểm Ví dụ 59 60 Copyright Bộ môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH Copyright Bộ môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH
 11. PHƯƠNG PHÁ PHÁ P ðỊ ðỊNH LƯỢ LƯỢNG PHƯƠNG PHÁ PHÁ P CHIẾ CHIẾT KHẤ KHẤU GOODWILL DÒNG TIỀ TIỀN Phương ph phá áp chi chiếết kh khấ ấu dòng cổ tức Cơ sở lý lu luậ ận Phương ph phá áp chi chiếết kh khấ ấu dòng ti tiềền thu thuầ ần Các bư bướ ớc ti tiếến hành Ưu,, như Ưu nhượ ợc ñi ñiểểm Ví dụ 61 62 Copyright Bộ môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH Copyright Bộ môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH PHƯƠNG PHÁ PHÁ P CHIẾ CHIẾT KHẤ KHẤU PHƯƠNG PHÁ PHÁ P CHIẾ CHIẾT KHẤ KHẤU DÒNG CỔ C Ổ TỨC DÒNG TIỀ TIỀN THUẦ THUẦN Cơ sở lý lu luậ ận Cơ sở lý lu luậ ận Các bư bướ ớc ti tiếến hành Các phương ph phá á p chi chiếết kh khấ ấ u dòng ti tiềền Ưu,, như Ưu nhượ ợc ñi ñiểểm thuầ thuần Ví dụ Ưu,, như Ưu nhượ ợc ñi ñiểểm Ví dụ 63 64 Copyright Bộ môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH Copyright Bộ môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH Chương 5 PHƯƠNG PHÁ PHÁP SO SÁ SÁNH TIÊU CHUẨ CHUẨN ðỊ ðỊ NH GIÁ GIÁ Cơ sở lý lu luậ ận Các bư bướ ớc ti tiếến hành Phương ph phá áp P/E Ưu,, như Ưu nhượ ợc ñi ñiểểm Ví d ụ 65 66 Copyright Bộ môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH Copyright Bộ môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH
 12. NỘI DUNG NGHIÊN CỨ CỨU 1. Gi Giớ ớ i thi thiệ ệu v ề tiêu chu chuẩẩn ñịnh gi giá á IVSC 2. Gi Giớ ớ i thi thiệ ệu v ề tiêu chu chuẩẩn ñịnh gi giá á Bé m«n tµ i chÝnh doanh nghiÖ nghiÖp chó ch óc c¸c ASEAN b¹n sø c khoÎ kho Î, h¹ h¹nh phó phóc v µ thµ th µnh ®¹t! ®¹ t! 3. Gi Giớ ớ i thi thiệ ệu v ề tiêu chu chuẩẩn ñịnh gi giá á Vi Việ ệt Nam 67 68 Copyright Bộ môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH Copyright Bộ môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2