intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng môn Lập mô hình tài chính

Chia sẻ: Hoàng Quốc Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

137
lượt xem
30
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy hoạch số nguyên (Integer programming) nghiên cứu các quy hoạch tuyến tính trong đó một số hoặc tất cả các biến có giới hạn là các số nguyên. Quy hoạch bậc hai (hay quy hoạch toàn phương) (Quadratic programming) cho phép hàm mục tiêu có các toán hạng bậc hai, trong khi tập A phải mô tả được bằng các đẳng thức và bất đẳng thức tuyến tính (A được gọi là một khúc lồi). Quy hoạch phi tuyến (Nonlinear programming) nghiên cứu trường hợp tổng quát khi hàm mục tiêu hay các ràng buộc hoặc cả hai chứa các thành...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Lập mô hình tài chính

 1. L P MÔ HÌNH TÀI CHÍNH Chương 1 1.1 L P MÔ HÌNH TÀI CHÍNH ðo lư ng Các tình ðưa ra Th c hi n k t qu hu ng quy t quy t th c h i n th c ti n ñ nh ñ nh Vi c l p mô hình h tr 2 bư c ñ u c a ti n trình trên: phân tích tình hu ng và ñưa ra các k t qu d ki n c a nh ng tình hu ng ñó 1
 2. 1.1.1 Ti n trình l p mô hình K t qu Mô hình Phân tích Th gi i lư ng hóa ðánh giá Tóm t t Gi i thích qu n tr Th gi i th c Tình Các hu ng quy t Tr c giác qu n lý ñ nh 1.1.1 Ti n trình l p mô hình • Vai trò c a nhà qu n lý khi l p mô hình bao g m các bư c: tóm t t tình hu ng, h th ng hóa mô hình, gi i thích và cu i cùng là th c hi n các quy t đ nh • S p x p các tình hu ng c a bài toán sao cho phù h p v i vi c l p mô hình. • B c c toàn c nh mô hình sao cho vi c thu th p, truy xu t d li u và phân tích mô hình m t cách thu n l i đ có th gi i quy t • Truy n đ t nh ng k t qu kh thi t t nh t c a mô hình trong vi c đưa ra quy t đ nh. 2
 3. 1.1.3 Yêu c u khi l p mô hình • Các mô hình bu c b n ph i d t khoát rõ ràng v m c tiêu c a mình. • Các mô hình bu c b n ph i nh n d ng và lưu l i các quy t đ nh mà nh ng quy t đ nh này s nh hư ng và tác đ ng đ n các m c tiêu c a b n. • Các mô hình bu c b n nh n d ng và lưu l i nh ng tương tác và nh ng đánh đ i bù tr gi a các quy t đ nh. • Các mô hình s bu c b n suy nghĩ c n tr ng v các bi n s và lư ng hóa rõ ràng nh ng bi n s này trong đi u ki n chúng có th đ nh lư ng. 1.1.3 Yêu c u khi l p mô hình • Các mô hình bu c b n cân nh c d li u nào là thích h p đ đ nh lư ng nh ng bi n s đã nêu trên và xác đ nh nh ng tương tác gi a chúng. • Mô hình bu c b n ph i ghi nh n nh ng ràng bu c (các gi i h n) đ i v i các giá tr bi n s c a mô hình. • Các mô hình cho phép b n d dàng thông đ t ý tư ng và s hi u bi t c a mình v v n đ c n gi i quy t đ n các thành viên khác trong nhóm làm vi c. 3
 4. 1.1.4 Các lo i mô hình Lo i mô hình ð c ñi m Ví d Mô hình th c th H u hình Mô hình máy bay Lĩnh h i: d dàng Mô hình nhà Nhân b n và chia s : Khó khăn Mô hình thành ph S a ñ i và thao tác: Khó khăn Ph m vi s d ng: Th p nh t B n ñ ñư ng ph Mô hình mô ph ng Vô hình Lĩnh h i: Khó khăn hơn ð ng h ño t c ñ Nhân b n và chia s : D dàng hơn Bi u ñ , ñ th S a ñ i và thao tác: D dàng hơn Ph m vi s d ng: R ng hơn Mô hình lư ng hóa Vô hình Mô hình mô ph ng Lĩnh h i: Khó khăn nh t Mô hình ñ i s Nhân b n và chia s : D dàng nh t Mô hình b ng tính S a ñ i và thao tác: D dàng nh t Ph m vi s d ng: R ng nh t 1.1.5 Xây d ng mô hình Các bư c t ng quát khi l p mô hình: • Nghiên c u môi trư ng đ c u trúc l i tình hu ng qu n lý phát sinh. • Thi t l p công th c trình bày quan h gi a các bi n s , và các thông s ch n l c. • Xây d ng mô hình lư ng hóa (đ nh lư ng). 4
 5. 1.1.5 Xây d ng mô hình Các bi n s quy t ñ nh K t q u th c h i n (có kh năng ki m soát) Mô hình Các thông s Các bi n s h qu (không có kh năng ki m soát) Các bi n s ngo i sinh Các bi n s n i sinh Nh p lư ng (Input) Xu t lư ng (Output) 1.2.2 Ví d Công ty S.P • Các nh p lư ng c a mô hình Giá bán 8.00$ S lư ng bán (lư ng c u) 16 Chi phí ch bi n (ñơn v ) 2.05$ Chi phí NVL1 (ñơn v ) 3.48$ Chi phí NVL2 (ñơn v ) 0.30$ Chi phí c ñ nh (ñơn v 1000$/tu n) 12$ 5
 6. 1.2.2 Ví d Công ty S.P • M i quan h trong mô hình L i nhu n Chi phí ch bi n Doanh thu T ng chi phí Chi phí NVL Lư ng c u v Yêu c u v lư ng NVL bánh Giá bán Chi phí ch Chi phí NVL 1 Chi phí NVL 2 Chi phí bi n (ñơn v ) (ñơn v ) c ñ nh (ñơn v ) 1.2.2 Ví d Công ty S.P Xây d ng mô hình • L i nhu n = Doanh thu – T ng chi phí • Doanh thu = Giá bán x Lư ng c u s n ph m (s lư ng tiêu th ) • T ng chi phí = Chi phí ch bi n + chi phí nguyên nguyên v t li u + chi phí c đ nh • Chi phí nguyên v t li u = S lư ng s n ph m x chi phí NVL 1 + S lư ng s n ph m x chi phí NVL 2 6
 7. 1.2.2 Ví d Công ty S.P Mô hình sơ kh i 1.2.2 Ví d Công ty S.P Phân tích What if , đánh đ i (Trade Off) và Data Table • Đi u gì x y ra n u giá bán s n ph m là 7$ (lư ng c u là 20) và giá bán s n ph m là 9$ (lư ng c u là 12). • Tình hu ng th c ti n lư ng c u ph thu c vào giá bán, Lư ng c u/tu n Giá bán ≥12$ 0 11$ 4.000 10$ 8.000 9$ 12.000 Gi i quy t: xây d ng k t qu theo quy lu t t nhiên. 7
 8. 1.2.2 Ví d Công ty S.P • Tình hu ng th c ti n: chi phí ch bi n trong th c ti n đúng như d báo (c đ nh 2,05$/SP). Gi i quy t: c i ti n vi c d báo chi phí ch bi n. 1.2.2 Ví d Công ty S.P • Tình hu ng th c ti n: Công ty s n xu t 4 SP có m i liên quan v i giá s n ph m 1. Có y u t chi phí s n xu t chung. Sp1 Sp2 Sp3 Sp4 Giá 9.32 -1$ +0.25$ 0 CPSX chung 33$ • Gi i quy t: b sung các nhân t m i vào mô hình. 8
 9. 1.2.2 Ví d Công ty S.P • Tình hu ng th c ti n: kh năng s n xu t bình thư ng c a công ty là 25.000 SP/tu n. S s n ph m làm ngoài gi s làm tăng chi phí ch bi n thêm 0.8$/SP. Gi i quy t: s d ng hàm IF đ tính l i chi phí ch bi n. • Tình hu ng th c ti n: công ty SP s ph i cân nh c: • Chi phí ch bi n ngoài gi có th đư c gi m b t b ng cách tăng giá bán và t đó làm gi m lư ng c u đ i v i s n ph m. • L i nhu n đ t đư c s là bao nhiêu n u SP đ u tư thêm máy móc thi t b đ tăng năng l c s n xu t trong gi lên trên m c 25.000. • Gi i quy t: L p DataTable v i Giá Bán và kh năng sx bình thư ng 1.2.2 Ví d Công ty S.P • Tình hu ng th c ti n: Vi c thay đ i giá bán s tác đ ng đ n 2 y u t : chi phí ch bi n ngoài gi và lư ng c u tiêu th . Yêu c u: phân tích đánh đ i gi a 2 y u t v i các m c giá bán khác nhau. Gi i quy t: DataTable v i 1 bi n ngo i sinh. • K t qu : tăng giá bán đ t i đa hóa l i nhu n đ n m c 9,65$ và đi u này s làm gi m chi phí s n xu t ngoài gi t m c g c ban đ u là 6.400$/tu n xu ng còn du i 2.000$/tu n. Tuy nhiên đ đ t đư c đi u này b n ph i gi m doanh s bán t 33.000 s n ph m xu ng còn 27.000 s n ph m, hay tương ng v i m c gi m kho ng 20% trong doanh s tiêu th . 9
 10. 1.2.3 Ngh thu t l p mô hình Các yêu c u c a mô hình b ng tính • Các bi n s ph i đư c phân đ nh rõ ràng và đư c đ t tên phù h p. • Các thông s , nh p li u đ u vào c a mô hình ph i đư c nh n di n rõ ràng. • Các k t qu th c hi n, các bi n s h qu , xu t li u đ u ra c a mô hình cũng ph i đư c nh n di n rõ ràng. 1.2.3 Ngh thu t l p mô hình Các yêu c u c a mô hình b ng tính • Không nên gom quá nhi u các thông s vào trong m t công th c mà nên tách chúng vào các ô khác nhau đ công th c tr nên đơn gi n hơn . • N u đư c, b n hãy rút g n đơn v tính n u mô hình có s d ng các con s t nhiên quá l n nh m m c đích ph n ánh k t qu m t cách thu n l i. • S d ng các tùy ch n đ nh d ng c a Excel đ làm n i b t các tiêu đ , hay th t l , canh đ u dòng các n i dung mô t đ tăng tính th m m và d quan sát c a mô hình. 10
 11. 1.2.7 Công ty C • Khung tình hu ng • Công ty C s n xu t gh ng i các lo i ch t lư ng cao. Có 6 lo i gh c a công ty đư c mã hóa như sau: G1, G2, G3; G4, G5, G6. Nh ng chi c gh này đư c thi t k đ có th s d ng hoán đ i l n nhau 6 lo i ph tùng: g1, g2, g3, g4, g5, g6 và chân gh . Ngoài ra m i m t gh có tay v n khác nhau. • L i nhu n m i lo i gh , yêu c u v ph tùng, m c t n kho c a m i lo i ph tùng l p ráp đã đư c c đ nh t trư c và hi n t i công ty đang đ ng trư c m t k ho ch s n xu t sao cho t i đa hóa đư c l i nhu n.T t t c nh ng đ c đi m trên công ty đã phát tri n mô hình b ng tính như trong hình 1.42. 1.2.7 Công ty C 11
 12. 1.2.7 Công ty C • Tình hu ng th c ti n: Lo i gh G3 là lo i s n ph m t o ra l i nhu n cao nh t nhưng l i s d ng nhi u lo i ph tùng g1 nh t. N u chúng ta t b s n xu t 2 s n ph m G3, ch p nh n m t l i nhu n là 90$ nhưng chúng ta s có đư c 2 x 12 = 24 ph tùng g1 đ s n xu t 3 s n ph m G1 và đ t đư c l i nhu n là 108$ • Gi i quy t: Xem b ng tính 1.2.7 Công ty C 12
 13. 1.2.7 Công ty C • Tình hu ng th c ti n: Lo i s n ph m G5 đòi h i 8 ph tùng g1 trong khi s n ph m G6 ch c n 4 cái. Nên chăng chúng ta t b s n ph m G5 và ch p nh n m t l i nhu n 35$ nhưng chúng ta có th s n xu t g p đôi s n ph m G6 và l i nhu n đ t đư c là 50$. V y bây gi chúng ta ki m tra xem l i nhu n t ng c ng tăng thêm là bao nhiêu khi chúng ta ng ng s n xu t G5 và chuy n sang gia tăng m c s n xu t s n ph m G6 • Gi i quy t: Xem b ng tính. K t qu : L i nhu n tăng 360$ mà v n s d ng đ nguyên v t li u => gi i pháp kh thi. 1.2.7 Công ty C 13
 14. 1.2.7 Công ty C • L i nhu n tăng 600 $ nhưng gi i pháp trên là gi i pháp không kh thi vì s thi u h t m t lo t v t li u khác nhau. • YÊU C U: • Tìm ki m các gi i pháp kh thi khác sao cho t i đa hóa l i nhu n đ t đư c. 14
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2