intTypePromotion=3

Bài tập trắc nghiệm mạch điện xoay chiều không phân nhánh

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
409
lượt xem
118
download

Bài tập trắc nghiệm mạch điện xoay chiều không phân nhánh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài tập trắc nghiệm mạch điện xoay chiều không phân nhánh', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập trắc nghiệm mạch điện xoay chiều không phân nhánh

  1. ĐH- ĐXC 1 Đặng Quang Huy - LQĐ Bài tập trắc nghiệm mạch điện xoay chiều không phân nhánh - 01 Bài 1: Cho dòng điện i = 2 2 sin100π t (A) qua đoạn mạch có R = 100 Ω , L = 0,318H, C = 15,9μF. Tìm chỉ số vôn kế mắc giữa 2 đầu đoạn mạch? Đáp án: A) 100V ; B) 200V. C) 250V ; D) 282V. 0, 6 Bài 2: Cho u = 141sin 314t (V) ; R = 20 Ω ; R0 = 10 Ω L = H ; C = 31,8μF. Tìm số chỉ của ampe kế? π Đáp án: A) 1A ; B) 2A. C) 3A ; D) 4A. Bài 3: Cho mạch điện như hình vẽ: R = 173 Ω ; L = 0,318H ; C = 15,9μF. Vôn kế V chỉ 100V. Tìm hiệu điện thế hiệu dụng giữa A và B? Đáp án: A) 100V ; B) 150V. C) 200V ; D) 250V 0, 4 Bài 4: Bốn bóng đèn giống nhau. ống dây có R0 = 5 Ω và L = H. Ampe kế chỉ 2A. Hãy tính hiệu điện thế hiệu dụng π giữa hai đầu đoạn mạch? Biết Rđèn = 100 Ω ; f = 50Hz. Đáp án: A) 50V ; B) 100V. C) 150V ; D) 200V Bài 5: Đặt hiệu điện thế xoay chiều hình sin có f = 50Hz vào 2 đầu MN ta thấy ampe kế chỉ 0,5A Các vôn kế V1 chỉ 75V, V2 chỉ 100V. Hãy tính hiệu điện thế hiệu dụng giữa M và N? Đáp án: A) 100V ; B) 115V. C) 125V ; D) 130V. 6 50 Bài 6: Cho đoạn mạch gồm R = 132 Ω ; L = H;C= μ F mắc nối tiếp đặt dưới hiệu điện thế xoay chiều hình sin 25 π có tần số f =50Hz. Biết hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu tụ điện là UC = 200V. Hãy tính cường độ hiệu dụng của của dòng điện qua mạch? Đáp án: A) 1A ; B) 1,50A. C) 2A ; D) 2,50A. 6 50 Bài 7: Cho mạch điện gồm R = 132 Ω ; L = H;C= μ F mắc nối tiếp đặt dưới hiệu điện thế xoay chiều hình sin 25 π có tần số f =50Hz. Biết cường độ hiệu dụng 1A qua mạch. Hãy tính hiệu điện thế qua 2 đầu đoạn mạch? Đáp án: A) 100V B) 172V C) 220V D) 250V. 10−2 Bài 8: Cho mạch điện xoay chiều tần số f = 50Hz . Điện trở R = 33 Ω . Tụ điện C = F. Ampe kế A chỉ I = 2A. Hãy 56π tìm chỉ số hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch biết ampe kế có điện trở rất nhỏ và các vôn kế có điện trở rất lớn? -1-
  2. ĐH- ĐXC 1 Đặng Quang Huy - LQĐ Đáp án: A) UR = 60V; UC = 112V; U = 130V. B) UR = 60V; UC = 110V; U = 100V. C) UR = 100V; UC = 100V; U = 100V. D) UR = 220V; UC = 100V; U = 320V. 2 10−2 Bài 9: Cho mạch điện như hình vẽ. uAB = 100 2 sin100π t ; R = 15 Ω ; L = H . C là tụ điện C = F ; Rv → ∞ . 25π 28π Hãy tìm chỉ số của V? Đáp án: A) 50,2V ; B) 70,6V. C) 81,6V ; D) 90,2V. 3 10−3 Bài 10: Cho mạch điện UAB = 120V; f =50Hz; R = 40 Ω ; L = H ; RV → ∞ ; C = F . Hãy tìm số chỉ của V. 10π 6π Đáp án: A) 100V . B) 120V. C) 140V . D) 144V. Bμi 11: Cho m¹ch ®iÖn nh− h×nh vÏ: u AB = U 2 sin100π t (V) ; V1 chØ 40V; V2 chØ 90V; V3 chØ 120V. H·y t×m sè chØ v«n kÕ V?. §¸p ¸n: A) 10 2 V . B) 20V. C) 30V. D) 50V. Bμi 12: u AB = U 2 sin100π t (V). V1 chØ 40V; V2 chØ 90V; V3 chØ 120V. NÕu m¾c v«nkÕ gi÷a A vμ N, gi÷a M vμ B th× nã chØ bao nhiªu v«n? §¸p ¸n: A) UAN = 98V ; UMB = 30V . B) UAN = 50V ; UMB = 50V . C) UAN = 100V ; UMB = 80V . D) UAN = 50V ; UMB = 10V . -2-
  3. ĐH- ĐXC 1 Đặng Quang Huy - LQĐ Bμi 13: Cho m¹ch ®iÖn nh− h×nh vÏ: V1 chØ 30V ; V3 chØ 60V , V chØ 50V. T×m sè chØ cña V2. §¸p ¸n: A) 10V. B) 50V. C) 100V hay 20V. D) 70V hay 62V. Bμi 14: Cho m¹ch ®iÖn xoay chiÒu. ®iÖn trë R, cuén thuÇn c¶m L vμ tô ®iÖn C m¾c nèi tiÕp. C¸c v«n kÕ cã ®iÖn trë rÊt lín. V1 chØ UR = 5V, V2 chØ UL = 9V, V chØ = 13V. H·y t×m vhØ sè cña V3 biÕt r»ng m¹ch cã tÝnh dung kh¸ng? §¸p ¸n: A) 10V. B) 21V. C) 32V. D) 36,7V. 1 Bμi 15: Cho m¹ch ®iÖn xoay chiÒu. uAB = 120 2 sin100πt (V). §iÖn trë R =24 Ω . Cuén thuÇn c¶m L = H. Tô 5π 10−2 ®iÖn C1 = F. V«n kÕ cã ®iÖn trë rÊt lín. T×m sè chØ v«n kÕ? 2π §¸p ¸n: A) 8V. B) 20V. C) 80 V. D) 100V. 10−3 Bμi 16: Cho m¹ch ®iÖn xoay chiÒu , tÇn sè f = 50Hz, R1 = 18 Ω , tô ®iÖn C = F. Cuén d©y cã ®iÖn trë ho¹t 4π 2 ®éng R2 = 9 Ω vμ cã ®é tù c¶m L = H. C¸c m¸y ®o ¶nh h−ëng kh«ng ®¸ng kÓ ®èi víi dßng ®iÖn qua m¹ch. 5π H·y t×m sè chØ cña V1. §¸p ¸n: A) 16V. B) 36V. C) 72 V. D) 80V. 0 Bμi 17: TÇn sè dßng ®iÖn qua m¹ch lμ f = 50Hz. V«nkÕ chØ 100V. HiÖu ®iÖn thÕ U2 ë hai ®Çu cuén d©y lÖch pha 45 so víi pha dßng ®iÖn.T×m hiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông gi÷a A vμ B. BiÕt R0 = 31,4 Ω ( lÊy 2 = 1, 4) . §¸p ¸n: A) 100V. B) 127V. C) 138 V. D) 158V. -3-
  4. ĐH- ĐXC 1 Đặng Quang Huy - LQĐ 0 Bμi 18: Cho V1 chØ 120V, V2 chØ 150V vμ U1 lÖch pha 53 so víi dßng ®iÖn. T×m sè chØ cña v«n kÕ V. BiÕt 4 tg 530 = . 3 §¸p ¸n: A) 10V. B) 50V. C) 90 V. D) 110V. Bμi 19: Cho ®o¹n m¹ch nh− h×nh vÏ. uAB = U 2 sin100πt = 150 2 sin100πt (V) . M¾c v«n kÕ vμo A vμ N chØ U1 = 200V, m¾c vμo N vμ B nã chØ U2 = 70V. Hái khi m¾c vμo AM nãchØ bao nhiªu?. §¸p ¸n: A) 100V. B) 160V. C) 170 V. D) 190V. Bμi 20: Cho m¹ch ®iÖn nh− h×nh vÏ . uAB = 100 2 sin100πt (V). V«n kÕ V1 chØ 100V. V«n kÕ V2 chØ 100V, ampe kÕ chØ 2A. H·y viÕt biÓu thøc dßng ®iÖn. ⎛ π⎞ ⎛ π⎞ §¸p ¸n: A) 2 2 sin ⎜100π t + ⎟; B) 2 sin ⎜ 100π t + ⎟ ⎝ 6⎠ ⎝ 6⎠ ⎛ π⎞ ⎛ π⎞ C) 2 2 sin ⎜100π t + ⎟ ; D) 2 2 sin ⎜100π t + ⎟ . ⎝ 3⎠ ⎝ 4⎠ Bμi 21: Cho uAB = 100 2 sin100πt (V). V«n kÕ V chØ 100V. HiÖu ®iÖn thÕ UAM vμ UAB vu«ng pha. ViÕt biÓu thøc uAM vμ uMB. ⎛ π⎞ ⎛ π⎞ §¸p ¸n: A) u AM = 100sin ⎜ 100π t + ⎟. B) u AM = 100 2 sin ⎜ 100π t + ⎟. ⎝ 2⎠ ⎝ 2⎠ ⎛ π⎞ ⎛ π⎞ uMB = 200sin ⎜100π t + ⎟ uMB = 200sin ⎜100π t − ⎟ ⎝ 4⎠ ⎝ 4⎠ ⎛ π⎞ ⎛ π⎞ C) u AM = 100sin ⎜ 100π t + ⎟ D) u AM = 100 2 sin ⎜ 100π t − ⎟ ⎝ 3⎠ ⎝ 2⎠ ⎛ π⎞ ⎛ π⎞ uMB = 200sin ⎜100π t + ⎟ uMB = 100sin ⎜100π t + ⎟ ⎝ 3⎠ ⎝ 2⎠ -4-
  5. ĐH- ĐXC 1 Đặng Quang Huy - LQĐ Bμi 22: TÇn sè dßng ®iÖn qua m¹ch lμ 50Hz, c¸c v«n kÕ V1 , V2, V3 vμ V lÇn l−ît chØ 30V, 14,1V; 40V vμ 50V. ViÕt biÓu thøc hiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu m¹ch. BiÕt pha ban ®Çu cña c−êng ®é dßng ®iÖn b»ng 0. ⎛ 37π ⎞ ⎛ 37π ⎞ §¸p ¸n: A) 50 2 sin ⎜ 100π t − ⎟ (V). B) 50sin ⎜ 100π t − ⎟ . ⎝ 180 ⎠ ⎝ 180 ⎠ ⎛ π⎞ ⎛ π⎞ C) 25 2 sin ⎜ 100π t − ⎟ D) 25 2 sin ⎜ 100π t − ⎟ . ⎝ 4⎠ ⎝ 4⎠ Bμi 23: Cho m¹ch ®iÖn nh− h×nh vÏ ë bμi trªn: R = 15 Ω vμ f = 50Hz. C¸c v«n kÕ V1 , V2, V3 vμ V lÇn l−ît chØ 30V, 40V; 100V vμ 50 3 V. HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a A vμ B cã d¹ng u = U 2 sin ω t ViÕt biÓu thøc dßng ®iÖn qua m¹ch?. 37π 37π §¸p ¸n: A) 2sin(100πt - ); B) 2sin(100πt + ) 180 180 37π 37π C) 2 2 sin(100πt - ); D) 2 2 sin(100πt + ) 180 180 Bμi 24: Cho m¹ch ®iÖn nh− h×nh vÏ uMN = 220 2 sin100πt (V). Am pe kÕ (A) chØ 3,5A. V«n kÕ V1 chØ 140V, V«n kÕ V2 chØ 121V. ViÕt biÓu thøc dßng ®iÖn qua m¹ch?. π π §¸p ¸n: A) 2 sin(100πt - ); B) 3,5 2 sin(100πt - ) 6 6 π π C) 4,2 2 sin(100πt + ); D) 4,2 2 sin(100πt - ) 6 6 Bμi 25: §o¹n m¹ch kh«ng ph©n nh¸nh gåm cuén d©y vμ mét tô ®iÖn. HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu tô ®iÖn lμ u = 120 2 sin100πt (V). HiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông ë hai ®Çu cuén d©y lμ U1 = 120V vμ gi÷a hai b¶n tô ®iÖn lμ U2 = 120V. C−êng ®é hiÖu dông cña dßng ®iÖn lμ 2A. h·y viÕt biÓu thøc c−êng ®é dßng ®iÖn?. π π §¸p ¸n: A) 2sin(100πt + ); B) 2 2 sin(100πt + ) 6 6 π π C) 2 2 sin(100πt - ); D) 2 2 sin(100πt + ). 3 3 3 Bμi 26: Cho R = 100 Ω ; L = H vμ uAB = 141sin100πt (V). Cho C thay ®æi t×m sè chØ cùc ®¹i trªn v«n kÕ? 2 §¸p ¸n: A) 100V . B) 150V. C) 200V . D) 250V. -5-
  6. ĐH- ĐXC 1 Đặng Quang Huy - LQĐ 2 Bμi 27: Cho m¹ch ®iÖn nh− h×nh vÏ. uAB = 120 2 sin100πt (V). R =15 Ω ; L = H; C lμ tô ®iÖn biÕn ®æi ; 25π RV →∞ . T×m C ®Ó V cã sè chØ lín nhÊt? §¸p ¸n: A) 100μF ; B) 200μF; C) 300μF ; D) 400μF. 3 Bμi 28: Cho m¹ch ®iÖn UAB = 120V; f =50Hz, R =40 Ω ; L = H; RV →∞ . §iÒu chØnh C sao cho chØ sè cña V lín 10π nhÊt. H·y t×m chØ sè cña V khi ®ã? §¸p ¸n: A) 100V ; B) 150V; C) 200V ; D) 250V. -5 Bài 29: Cho mạch điện R=100Ω; L=100mH và C=10 F đặt dưới hiệu điện thế u = 100 2 sin 2π ft (v) trong đó tần số f 1 thay đổi được định f để công suất tiêu thụ trên mạch cực đại và tính công suất cực đại cho = 0,32 π Đáp án:A) P=50W B) P=100W C) P=150W D) P=200W . Bài 30: R=100Ω, C=31,8μF, uAB =200sin100πt(V). Định L để công suất cực đại và tính Pmax Đáp án: A) 100W B) 150W C) 200W D) 250W −3 10 Bài 31: Cho mạch gồm R=40Ω; L=1/5πH và tụ C1 = F đặt đưới hiệu điện thế UAB=141sin100πt (V). Muốn cho 5π mạch tiêu thụ công suất lớn nhất ta phải dùng một tụ C2 là bao nhiêu và ghép thế nào? Hãy tính Pmax. Đáp án: A) 100W B) 150W C) 200W D) 250W -4 Bài 32:Cho mạch điện như hình vẽ. UAB=200sin100πt (V); R=100Ω; C=0,318.10 F. Tính công suất lớnnhất dựa theo L Đáp án: A) 100W B) 200W C) 300W D) 350W Bài 33: Đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm một điện trở hoạt động R=50Ω, một cuộn thuần cảm L= 1 H và một tụ điện biến đổi C. Hiệu điện thế hai đầu mạch là u=260 2 sin 100πt . Thay đổi C sao cho công suất mạch π lớn nhất. Tìm C? -6-
  7. ĐH- ĐXC 1 Đặng Quang Huy - LQĐ −2 −4 1 10 10 Đáp án: A) F B) F C) F D) 6.10 −7 F π π π ----------------------------- Hết --------------------------- -7-
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản