Bảng câu hỏi đánh giá

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
955
lượt xem
356
download

Bảng câu hỏi đánh giá

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bảng câu hỏi đánh giá', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng câu hỏi đánh giá

  1. BAÛNG CAÂU HOÛI TÖÏ RAØ SOAÙT MUÏC TIEÂU : Töï kieåm tra ñeå ñaùnh giaù möùc ñoä aùp duïng heä thoáng QLCL : Kieåm xem qui ñònh coù phuø hôïp thöïc teá khoâng ? Qui ñònh coù ñöôïc tuaân thuû vaø thaáu hieåu khoâng Coù hoà sô chöùng minh YEÂU CAÀU : • Sau khi ÑDLÑ ñaùnh giaù vaø baùo caùo xong , Giaùm ñoác duyeät vaø göûi baûn keát quaû laïi cho tö vaán • ÑDLÑ phaùt haønh phieáu CAR vôùi nhöõng phaùt hieän , truy tìm nguyeân nhaân , thöõc hieän haønh ñoäng khaéc phuïc , giaùm saùt . Nhöõng ñieåm chính thöôøng thieáu soùt Nh. Ñieàu khoaûn xeùt 4.2.1 Coù ñaày ñuû taøi lieäu theo yeâu caàu : CSCL , MTCL ,STCL,TT,TL khaùc ,hoà sô ? • 4.2.2 STCL coù moâ taû caùch ñaùp öùng caùc yeâu caàu cuûa ISO 9001:2000 ? • Coù moâ taû roõ raøng phaïm vi aùp duïng ( Ñòa lyù-hoaït ñoäng-toå chöùc-saûn phaåm )? • Coù moâ taû ngoaïi leä vaø lyù giaûi hôïp lyù ? • Coù vieäc daãn caùc thuû tuïc /taøi lieäu khaùc ? • Coù moâ taû quaù trình beân ngoaøi ? • 4.2.3 Coù danh muïc taøi lieäu noäi boä ( coù ñaày ñuû ? coù pheâ duyeät ? coù phaân phoái ? coù caäp nhaät ?) Coù danh muïc taøi lieäu beân ngoaøi ? ( nhö treân ) Xem danh muïc TLBN hieän haønh coù ñuû nhö trích daãn töø caùc taøi lieäu khoâng ? Coù danh muïc bieåu maãu ( noäi boä vaø beân ngoaøi )? ( nhö treân ) Coù ñuû caùc taøi lieäu vaên baûn phaùp qui caàn thieát khoâng ? ( nhö treân ) Coù ñuû taøi lieäu theo nhö danh muïc ? Thuû tuïc kieåm soaùt taøi lieäu coù neâu caùch kieåm soaùt caùc taøi lieäu ñaëc bieät , coâng vaên nhaän vaø phaùt ? Coù baûn danh muïc phaân phoái ? coù kyù duyeät ? coù kyù nhaän ñaày ñuû ? Taøi lieäu coù daáu hieäu kieåm soaùt ( chöõ kyù , daáu kieåm soaùt )? Coù cöû ngöôøi kieåm soaùt taøi lieäu ? Vieäc söûa ñoåi taøi lieäu coù ñöôïc tuaân thuû vaø caäp nhaät Taøi lieäu coù ñöôïc huaán luyeän ñeå aùp duïng ?Coù laøm thöû ? Coù hoà sô ghi laïi ? Söï töông quan TL khi söûa ñoåi sau khi thöïc hieän CAR hoaëc khaéc phuïc theo 8.2.2 4.2.4 Coù danh muïc hoà sô (neâu nhöõng loaïi caàn löu, nôi löu ,thôøi gian löu,caùch baûo quaûn )?coù kyù teân ? Coù qui ñònh veà baûo quaûn vaø baûo maät hoà sô. Hoà sô coù ñöôïc thu thaäp ñaày ñuû theo nhö danh muïc ? Hoà sô coù deã truy tìm ? coù ngaên naép ? 5.1 Coù nôi naøo thieáu nguoàn löïc ( 5M ) , coâng vieäc ñình treä hoaëc phaûi chôø ñôïi ? 5.2 Coù toå chöùc nghieân cöùu thò tröôøng hay coâng vieäc töông töï ñeå xaùc ñònh nhu caàu khaùch • haøng ?
  2. Coù xaùc ñònh phaân khuùc thò tröôøng ,ñoái töôïng khaùch haøng vaø nhu caàu cuûa hoï ? • Coù phöông phaùp /qui ñònh ñeå toå chöùc ñaùp öùng caùc yeâu caàu naøy ? • Coù hoà sô chöùng minh ? • 5.3 Coù baèng chöùng truyeàn ñaït CSCL ôû taát caû caùc caáp (Caùch truyeàn ñaït – Hoà sô hoïc – • Caùch kieåm söï thoâng hieåu CSCL) Hoûi 3 NV/ñôn vò coù hieåu CSCL, vieäc tuaân thuû taïi vò trí cuûa mình veà CSCL ? • 5.4 Coù MTCL khoâng ?Muïc tieâu coù yù nghóa vôùi hoaït ñoäng kinh doanh ? Muïc tieâu coù phuø hôïp CSCL, khaû thi,cuï theå , ñònh löôïng, tuaân thuû, MTCL coù ñöôïc trieån khai ôû moïi caáp lieân quan ? Coù xaây döïng keá hoaïch khaû thi ñeå thöïc hieän muïc tieâu khoâng ? Coù phaân coâng thöïc hieän vaø theo doõi ñaùnh giaù keát quaû thöïc hieän muïc tieâu? 5.5 Xem sô ñoà toå chöùc – TNQH – Caùc thuû tuïc coù maâu thuaãn khoâng ? Coù qui ñònh ñaày ñuû TN-QH cho nhöõng vò trí coù aûnh höôûng ñeán chaát löôïng ?Moïi ngöôøi coù bieát khoâng ? Coù ma traän traùch nhieäm hoaëc moät vaên baûn töông töï moâ taû chöùc naêng-nhieäm vuï cuûa caùc ñôn vò ñeå thöïc hieän caùc yeâu caàu theo ISO 9001:2000 ? Coù tình traïng moät nôi nhaän chæ ñaïo töø nhieàu caáp treân khoâng ? Coù coâng vieäc naøo khoâng ai phuï traùch vaø coâng vieäc naøo nhieàu nôi phuï traùch khoâng ? Coù boå nhieäm ÑDLÑ vôùi ñaày ñuû 3 traùch nhieäm ? moïi ngöôøi trong toå chöùc coù bieát söï boå nhieäm vaø traùch nhieäm cuûa ÑDLÑ khoâng ? ÑDLÑ coù phaûi laø Giaùm ñoác hoaëc laõnh ñaïo caáp trung gian ( khoâng phaûi trong ban laõnh ñaïo )? Coù söï baùo caùo vöôït caáp khoâng ? Coù vöôùng maéc veà thoâng tin ( Thieáu ,sai ,chaäm ,thöøa )? Coù qui ñònh veà vieäc trao ñoåi thoâng tin ? Ai khôûi xöôùng ,löu taïi ñaâu ? 5.6 Coù toå chöùc hoïp xem xeùt ? coù lòch hoïp ? coù qui ñònh vieäc hoïp xem xeùt ? • Hoà sô xem xeùt coù ñaày ñuû ? ( thoâng baùo ,baùo caùo ,bieân baûn ) • Hoïp xem xeùt coù keát luaän ? Bieân baûn coù pheâ duyeät ? coù phaân phoái ?coù phaân coâng • thöïc hieän ? coù phaân coâng giaùm saùt ? Coù theo doõi , coù hieäu quaû khoâng ? Coù giaûi quyeát caùc vaán ñeà neâu ra khoâng ? Coù cöû • ngöôøi thöïc hieän vaø ngöôøi theo doõi khoâng ? 6.1 Coù ñaùnh giaù ( xaùc ñònh ) nhu caàu lieân quan ñeán nhaân söï , trang thieát bò ,moâi tröôøng • ñeå thöïc hieän coâng vieäc theo yeâu caàu qui ñònh ? Vieäc ñaùnh giaù nhu caàu coù caên cöù vaø ñöôïc ghi nhaän khoâng ? Xem baèng chöùng . • Vieäc cung caáp nguoàn löïc coù ñöôïc ñaùnh giaù hieäu quaû ?(Taêng naêng suaát,chaát löôïng , • phaùt trieån …) 6.2 Coù ñaùnh giaù keát quaû thöïc hieän coâng vieäc cuûa moïi thaønh vieân (keå caû Giaùm ñoác )? Coù xaùc ñònh nhu caàu nhaân söï ( ñaøo taïo , tuyeån duïng ) ñeå thöïc hieän muïc tieâu ñeà ra ? Moïi ngöôøi coù yù thöùc ñöôïc vai troø vaø vò trí cuûa coâng vieäc mình ñang laøm ? Coù keá hoaïch vaø thöïc hieän vieäc caân ñoái nhu caàu nhaân söï ? Keá hoaïch ñaøo taïo coù ñöôïc laäp vaø pheâ duyeät? Keá hoaïch ñaøo taïo coù caên cöù keát quaû coâng vieäc ?Coù caên cöù muïc tieâu phaùt trieån ? Coù hoà sô theo doõi ñaøo taïo /huaán luyeän ? Keát quaû ñaøo taïo coù ñöôïc ñaùnh giaù vaø xöû lyù ? Xem hoà sô ñaøo taïo theo danh saùch nhaân vieân , xem coù caäp nhaät khoâng ? Coù ai khoâng ñöôïc ñaøo taïo khoâng ? Lyù do coù hôïp lyù khoâng ? coù keá hoaïch ÑT Giaùm
  3. ñoác ? 6.3 Coù xaùc ñònh nhu caàu trang thieát bò , cô sôû haï taàng cho moãi döï aùn hay muïc tieâu ? Coù danh muïc thieát bò ? cô sôû haï taàng ? Coù lòch xích baûo trì cho moïi thieát bò / cô sôû haï taàng coù aûnh höôûng ñeán chaát löôïng Coù hoà sô baûo trì ? Caùc heä thoáng thieát bò trao ñoåi thoâng tin ( vi tính ,fax … ) ñöôïc quaûn lyù ra sao ?baûo trì theá naøo ? Queùt virus maùy tính … 6.4 Coù xaùc ñònh moâi tröôøng laøm vieäc aûnh höôûng tôùi : Chaát löôïng –söùc khoeû–quan • heä(tinh thaàn) Coù bieän phaùp ñaùp öùng vaø ñònh kyø ñaùnh giaù laïi ? • Coù hoà sô ? • 7.1 Vieäc hoaïch ñònh CL coù ñöôïc thöïc hieän vôùi moïi saûn phaåm trong phaïm vi aùp duïng • Vieäc hoaïch ñònh coù bao goàm ñuû caùc böôùc nhö trong 7.1 / • 7.2.1 Coù qui ñònh cho vieäc tieáp nhaän yeâu caàu ? Coù qui cheá vôùi töøng thò tröôøng/khaùch haøng ? Coù xaùc ñònh caùc yeâu caàu tieàm aån vaø caùc qui ñònh cuûa phaùp luaät lieân quan ñeán saûn phaåm ? Coù xaùc ñònh vaø giôùi thieäu cho khaùch haøng nhöõng ñaëc tröng cuûa saûn phaåm ? Coù hoà sô ghi nhaän vaø trao ñoåi vôùi khaùch haøng? 7.2.2 Coù xem xeùt hôïp ñoàng tröôùc khi kyù vaø chuyeån giao saûn phaåm ? Vieäc xem xeùt hôïp ñoàng coù lieân heä caùc boä phaän lieân quan khoâng ? Baèng chöùng ? Pheâ duyeät HÑ coù baèng chöùng ? Ngöôøi pheâ duyeät coù ñöôïc qui ñònh trong TN-QH ? Pheâ duyeät coù caên cöù khaû naêng cuûa toå chöùc ? (khaû naêng thöïc hieän HÑ) Coù caùch thöùc xaùc nhaän ñuû hieäu löïc khi ñôn haøng khoâng baèng vaên baûn ?Coù hoà sô Nhöõng ñieåm khaùc bieät coù ñöôïc xaùc ñònh ,thoaû thuaän tröôùc khi kyù keát ? Söûa ñoåi HÑ coù thoâng baùo, pheâ duyeät laïi khoâng ? coù kòp thôøi ?(Caû vôùi noäi boä vaø beân ngoaøi ) Coù qui ñònh veà vieäc naøy khoâng ? Coù hoà sô xem xeùt hôïp ñoàng ? 7.2.3 Coù xaùc ñònh caùch thöùc thoâng tin vôùi khaùch haøng vaø trong noäi boä cho caùc tröôøng hôïp hoaëc cho caùc coâng vieäc lieân quan tôùi : Thoâng tin veà saûn phaåm ( toå chöùc marketing ,tieáp thò,baùn haøng ) Xöû lyù ,thoâng tin khi coù söûa ñoåi hôïp ñoàng . Tieáp nhaän vaø xöû lyù caùc yù kieán,khieáu naïi cuûa khaùch haøng . Coù qui ñònh thaåm quyeàn giaûi quyeát ? Qui ñònh coù hieäu quaû ? coù baèng chöùng ? coù bò chaäm ? coù giaûi quyeát thoaõ ñaùng ?
  4. 7.3.1 Coù qui ñònh cho vieäc thieát keá : Sô boä , nguyeân lyù ( phuïc vuï baùn haøng ) vaø thieát keá • chi tieát ? Coù qui ñònh cho vieäc trieån khai saûn xuaát thöû tröôùc khi saûn xuaát haøng loaït ? • Keá hoaïch coù ñöôïc laäp ? coù ñuû 7 böôùc ? coù ñöôïc tuaân thuû ? Coù ñöôïc theo doõi ? baèng • chöùng theo doõi vaø ñieàu chænh ? Keá hoaïch coù neâu ñuû caùc giai ñoaïn ? coù phaân coâng cuï theå ? coù xaùc ñònh thôøi haïn ?Coù • xaùc ñònh vaø giaûi quyeát söï phoái hôïp trong quaù trình thieát keá / trieån khai ? 7.3.2 Qui ñònh traùch nhieäm ,caùch thöùc thu thaäp vaø xöû lyù thoâng tin cho vieäc thieát keá /trieån khai? Yeâu caàu chöùc naêng vaø coâng duïng cuûa saûn phaåm coù ñöôïc xaùc ñònh roõ ? Caùc yeâu caàu lieân quan ñeán saûn phaåm nhö : tieâu chuaån ,phaùp luaät coù ñöôïc xaùc ñònh Thoâng tin tham khaûo töø caùc thieát keá töông töï coù ñöôïc xaùc ñònh vaø thu thaäp,xöû lyù Caùc yeâu caàu khaùc cho vieäc thieát keá / trieån khai ( naêng löïc hieän taïi … ) Caùc thoâng tin ñaàu vaøo coù ñöôïc xem xeùt ?ngöôøi xem xeùt coù traùch nhieäm ? Thoâng tin coù mô hoà ? coù maâu thuaãn ? coù ñöôïc giaûi quyeát ? Yeâu caàu keát quaû thöû coù ñöôïc xaùc ñònh roõ ?( vôùi trieån khai saûn xuaát thöû ) Thoâng tin töø nhöõng laàn thöû töông töï coù ñöôïc thu thaäp ñeå tham khaûo ? Coù hoà sô ? 7.3.3 Coù qui ñònh caùch theå hieän keát quaû thieát keá /trieån khai ? Caùch theå hieän keát quaû thieát keá trieån khai coù khaû naêng ño ñöôïc ?cuï theå ? Keát quaû thieát keá coù phuø hôïp ñaàu vaøo ( yeâu caàu saûn phaåm ,döõ lieäu )?coù ñöôïc pheâ duyeät ? Keát quaû thieát keá coù cung caáp thoâng tin ,giuùp cho vieäc mua haøng ,saûn xuaát ,trieån khai ? Keát quaû thieát keá coù ñöa ra tieâu chuaån hay chuaån möïc hay caùch thöùc chaáp nhaän saûn phaåm ?( ñeå bieát sau khi saûn xuaát , theá naøo laø saûn phaåm ñaït yeâu caàu ). Keát quaû thieát keá coù chæ ra caùc ñieàu kieän phuø hôïp cho söû duïng saûn phaåm , caùc qui taéc an toaøn , caùc ñaëc tính coát yeáu cuûa saûn phaåm ? 7.3.4 Keá hoaïch thieát keá /TK coù ñöôïc tuaân thuû ,theo doõi ,ñaùnh giaù , ñieàu chænh cho phuø hôïp ? Nhöõng truïc traëc trong quaù trình thieát keá/TK coù ñöôïc nhaän bieát vaø khaéc phuïc ,ñieàu chænh ? Nhöõng ngöôøi xem xeùt coù ñöôïc qui ñònh ?coù lieân quan ? coù ñuû thaåm quyeàn ? Keát quaû xem xeùt coù laäp thaønh hoà sô ? 7.3.5 Coù toå chöùc / qui ñònh vieäc ñaùnh giaù keát quaû thieát keá /trieån khai ? Coù theo keá hoaïch Coù keát luaän ? coù ñieàu chænh ? Coù hoà sô ? 7.3.6 Coù qui ñònh caùch thöùc vaø trieån khai ñaùnh giaù giaù trò söû duïng cuûa thieát keá (coâng duïng saûn phaåm ) vaø trieån khai ( giaù trò qui trình )?Coù tuaân thuû keá hoaïch ? Coù qui ñònh thaønh phaàn ñuùng yeâu caàu ?Coù keát luaän ? coù ñieàu chænh ? coù hoà sô ? 7.3.7 Coù qui ñònh caùch thöùc nhaän bieát ,xem xeùt ,ñieàu chænh nhöûng thay ñoåi ? Coù pheâ duyeät vaø xaùc ñònh giaù trò söû duïng laïi ? Coù xem xeùt nhöõng taùc ñoäng ñoái vôùi coâng vieäc ñaõ thöïc hieän hay chuyeån giao ?
  5. Coù hoà sô ? 7.4.1 Coù qui ñònh caùch thöùc ñaùnh giaù löïa choïn vaø kieåm soaùt nhaø cung öùng ? Coù danh saùch? Nhaø cung öùng coù ñöôïc pheâ duyeät ?Danh saùch coù ñöôïc caäp nhaät? Nhaø cung öùng coù ñöôïc ñaùnh giaù treân khaû naêng cung öùng ? Baèng chöùng xem xeùt, kieåm soaùt, ai kieåm soaùt ? Coù hoà sô ? Coù chuaån möïc ñeå löïa choïn nhaø cung öùng ? chuaån möïc caên cöù treân khaû naêng …? Nhaø cung öùng coù ñöôïc kieåm soaùt qua moãi laàn giao haøng ? Coù hoà sô ? Coù maáy nhaø cung öùng cho 1 loaïi haøng ? Coù tröôøng hôïp naøo mua haøng cuûa nhaø cung öùng khoâng coù teân trong danh saùch ? 7.4.2 Coù keá hoaïch mua haøng? Keá hoaïch coù caên cöù toàn kho vaø tieán ñoä söû duïng ? Coù danh muïc haøng hoaù caàn mua ? Coù qui ñònh caùch thöùc kieåm soaùt vieäc mua haøng phuø hôïp töøng saûn phaåm ? Vieäc mua haøng coù caên cöù caùc yeâu caàu CL ? Coù tieâu chuaån, moâ taû cho töøng loaïi SP (chuû yeáu aûnh höôûng tôùi CL) vaø dòch vuï (vaän chuyeån, kieåm ñònh, thueâ ngoaøi….) Vieäc mua haøng coù caên cöù soá toàn kho? Coù xaùc ñònh nhöõng loaïi haøng caàn mua ? coù tieâu chuaån chaáp nhaän ? caùch thöùc ñaùnh giaù ? Coù xem xeùt yeâu caàu mua tröôùc khi göûi ñi ? Vieäc mua haøng coù ñöôïc pheâ duyeät ? Ngöôøi pheâ duyeät coù ñuû thaåm quyeàn ? (moâ taû trong TN-QH) Coù hoà sô ? Xem thöû 3 HÑ mua sp. Coù dòch vuï thueâ ngoaøi ? Coù quaù trình thueâ ngoaøi ? coù qui ñònh caùch thöùc kieåm soaùt ? Hoà sô? 7.4.3 Coù qui ñònh caùch thöùc kieåm tra xaùc nhaän haøng mua vaøo ? caên cöù ñeå kieåm tra coù ñöôïc thoaû thuaän trong hôïp ñoàng ? Keá hoaïch coù ñöôïc tuaân thuû HÑ mua coù ñeà caäp vieäc kieåm tra xaùc nhaän taïi cô sôû nhaø cung caáp ? HÑ coù ñeà caäp vieäc khaûo saùt cuûa khaùch haøng ? (neáu caàn) Coù tröôøng hôïp naøo haøng mua vaøo khoâng ñaït ? Hoà sô xöû lyù ? 7.5.1 Vieäc taïo saûn phaåm coù ñöôïc laäp thaønh keá hoaïch / qui ñònh ? Caùc thoâng tin caàn thieát cho vieäc saûn xuaát vaø cung caáp dòch vuï coù ñöôïc xaùc ñònh vaø caáp ñuû? Coù thoâng tin chính thöùc veà yeâu caàu , moâ taû saûn phaåm coù ñöôïc xaùc ñònh vaø chuyeån giao ? Caùc khaâu coù ñuû taøi lieäu khoâng ? Caùc thieát bò ,duïng cuï vaø thieát bò ño saün coù vaø phuø hôïp ñeå laøm vieäc? Coù moâ taû caùch thöùc kieåm soaùt töøng coâng ñoaïn cuûa quaù trình? Coù kieåm soaùt ( theo doõi , ño löôøng ) caùc thoâng soá coâng ngheä theo keá hoaïch ? Coù ñöôïc ñaøo taïo khoâng ? Baèng chöùng ñaùnh giaù keát quaû thöïc hieän coâng vieäc ? Moïi nhaân vieân coù hieåu roõ coâng vieäc ? (muïc ñích, caùch ñieàu chænh, tieâu chuaån chaáp nhaän, thao taùc, ghi hoà sô, baùo caùo ? ) Moäi tröôøng laøm vieäc coù ñaït yeâu caàu cuûa NN ? Coù qui ñònh caùch thöùc ñaùnh giaù xaùc nhaän keát quaû coâng vieäc ? Coù qui ñònh traùch nhieäm quyeát ñònh cho SP qua khaâu keá tieáp ? Caùch thöùc theå hieän ? Coù saún caùc tieâu chuaån chaáp nhaän, HDCV, phaïm vi ñieàu chænh ? tieâu chuaån tay ngheà ? Xem caùch trieån khai keá hoaïch SX töø khaâu ñaàu ñeán khaâu cuoái
  6. Coù qui ñònh veà giao haøng , baûo haønh ,baûo trì saûn phaåm ? Coù thuû tuïc kieåm soaùt ? Xem coù ñuû hoà sô ? 7.5.2 • Coù xaùc ñònh quaù trình ñaëc bieät ? CN ôû khaâu naøy coù baèng chöùng ñöôïc ñaøo taïo khoâng • Coù chuaån möïc vaø caùch thöùc ñeå ñaùnh giaù xaùc nhaän giaù trò quaù trình ñaëc bieät ? • Coù thöïc hieän ñaùnh giaù vaø taùi ñaùnh giaù ? Coù pheâ duyeät keát quaû ? • Coù qui ñònh trình ñoä nhaân vieân , thieát bò ? • Coù hoà sô / 7.5.3 Coù qui ñònh veà vieäc nhaän bieát vaø truy tìm ? Coù phaân bieät ñöôïc caùc saûn phaåm cuøng loaïi ? Caùc loâ saûn phaåm ? Töø ñaàu vaøo ñeán ñaàu ra? Coù caùch xaùc ñònh SP do chuyeàn naøo SX, ai SX, ngaøy, giôø, ca, loâ NVL, ñuùng SP cuûa Coâng ty khoâng? Coù caùch xaùc ñònh nguoàn goác SP ? Caùch thöùc nhaän bieát tình traïng KT-TN ôû caùc khaâu coù ñöôïc qui ñònh vaø tuaân thuû? Coù hoà sô ? (Caàm 1 SP leân hoûi ) 7.5.4 Coù qui ñònh vieäc kieåm tra, baûo quaûn SP do khaùch haøng cung caáp ? Coù qui ñònh vieäc nhaän bieát ? kieåm soaùt ? Coù qui ñònh vieäc xöû lyù khi khoâng phuø hôïp ?Neáu bò hö thì coù baøn vôùi khaùch haøng ? Xem baèng chöùng kieåm tra, baûo quaûn, hoà sô kieåm soaùt (nhaäp kho, phaân bieät, xöû lyù) 7.5.5 Coù qui ñònh thuû tuïc XD – LK – BQ – BG – GH ? Caû ñoái vôùi NVL , baùn thaønh phaåm ? ( saûn phaåm töø NVL ñaàu vaøo – BTP – TP ñöôïc baûo quaûn theá naøo , coù ñaûm baûo chaát löôïng )? Vieäc löu kho, baûo quaûn coù caên cöù yeâu caàu cuûa SP ? Coù qui ñònh cheá ñoä baûo quaûn Coi keá hoaïch kieåm kho ñònh kyø ? Vieäc kieåm kho coù ñaùnh giaù CL ? Xem hoà sô Coù kieåm soaùt ñöôïc toàn kho ? Vieäc nhaän bieát vò trí haøng hoaù trong kho coù deã daøng ? Vieäc nhaäp – xuaát, truy tìm, nhaän daïng trong kho coù ñöôïc phoå bieán cho NV kho ? Moâi tröôøng kho ? An toaøn ? PCCC ? Coù sô ñoà kho ? caùch phaân bieät loâ saûn phaåm ? Coù thöïc hieän FIFO ? Caùc TT nhaäp – xuaát haøng coù ñöôïc tuaân thuû ? Vieäc nhaäp – xuaát coù caên cöù keát quaû KT-TN. Vieäc baûo quaûn trong quaù trình vaän chuyeån vaø giao haøng ? Caùch thöùc giao haøng, nghieäm thu coù ñöôïc neâu vaø xem xeùt trong HÑ (7.2 ) ? 7.6 Coù xaùc ñònh caùc pheùp ño ,naêng löïc thieát bò ño caàn thieát ? Coù qui ñònh veà vaän haønh ,kieåm tra ,baûo quaûn ,hieäu chuaån thieát bò ño ? Coù danh muïc thieát bò ño theo keá hoaïch CL ? Thieát bò ño coù ñöôïc baûo trì, kieåm tra tröôùc khi duøng, hieäu chuaån ñònh kyø vaø ñoät xuaát Coù lòch baûo trì, kieåm tra, hieäu chuaån vaø ñöôïc tuaân thuû khoâng ? Baèng chöùng ? Moâi tröôøng caát giöõ,höôùng daãn vaän haønh ? Thieát bò ño coù ñuû khaû naêng ñaùp öùng keá hoaïch CL ? Xem caùc baèng chöùng Vieäc nhaän bieát tình traïng kieåm tra, hieäu chuaån. Coù tem ? Qui ñònh veà vieäc truy ngöôïc vaø xöû lyù khi phaùt hieän thieát bò ño bò hö.
  7. Qui ñònh ñoái vôùi phaàn meàm duøng ño löôøng ? Xem coù ñuû hoà sô hôïp leä ? 8.1 Coù xaây döïng vaø thöïc hieän caùc keá hoaïch theo doõi ,ño löôøng,phaân tích,caûi tieán ? • Coù hoà sô tuaân thuû ,ñaùnh giaù vaø ñieàu chænh ? • 8.2.1 Coù qui ñònh veà vieäc toå chöùc thu thaäp thoâng tin veà möùc ñoä thoaû maõn cuûa khaùch haøng • Coù tuaân thuû ? coù phaân tích keát quaû ? Coù xöû lyù/khaéc phuïc ? • Hoà sô ? • 8.2.2 Coù lòch ñaùnh giaù CLNB khoâng ? Coù caên cöù keá hoaïch SX vaø hieän traïng heä thoáng Caùc yeáu toá cuûa ISO 9001:2000 coù ñöôïc xem xeùt ñaày ñuû? Coù xaùc ñònh muïc tieâu vaø phaïm vi? Chuyeân gia coù ñöôïc ñaøo taïo ? Coù ñaùnh giaù naêng löïc ñaùnh giaù cuûa chuyeân gia ? Chuyeân gia coù ñoäc laäp ? Coù söï chuaån bò ñaày ñuû tröôùc khi ñaùnh giaù ? Keá hoaïch coù khaû thi ?coù tuaân thuû ? Töø vieäc chuaån bò ñaùnh giaù ñeán baùo caùo coù ñuùng TT khoâng ? Vieäc tuaân thuû TT ñaùnh giaù CLNB ? Coù check list ? coù ghi nhaän hoà sô , baùo caùo ? 8.2.3 Coù qui ñònh caùch thöùc ñaùnh giaù hieäu quaû caùc quaù trình ?Coù tuaân thuû ?coù bieän phaùp • khaéc phuïc / Coù hoà sô ñaùnh giaù hieäu löïc quaù trình? • 8.2.4 Coù qui ñònh caùch thöùc ,traùch nhieäm ,thôøi gian kieåm tra thöû nghieäm theo keát hoaïch ? Coù keá hoaïch KT-TN töø khaâu ñaàu ñeán khaâu cuoái ?Bao goàm theo doõi vaø ño löôøng Keá hoaïch coù ñöôïc tuaân thuû ? Xem hoà sô Coù SP naøo khoâng qua KT-TN ? SP söûa laïi coù ñöôïc KT-TN laïi vaø ghi hoà sô kieåm tra laïi khoâng ? Coù qui ñònh caùch laáy maãu ? HDCV veà KT-TN ? Coù tieâu chuaån chaáp nhaän khoâng ? Coù dung sai khoâng ? Baèng chöùng khaâu cuoái kieåm tra laïi toaøn boä ? KCS coù ñoäc laäp ôùoái vôùi khaâu laøm ra SP ñöôïc thöû nghieäm ? Coù ghi laïi ñuû moïi hoà sô KT-TN caàn thieát ? Keát quaû kieåm tra coù ñöôïc ngöôøi coù traùch nhieäm (moâ taû TN-QH) pheâ duyeät Keát quaû KT-TN coù duøng laøm gì khoâng ? Vieäc kieåm tra coù ñaûm baûo pheá phaåm khoâng loït löôùi ? Hoà sô kieåm tra coù ñaày ñuû theo keá hoaïch ? 8.3 Coù Phaùt sinh saûn phaåm khoâng phuø hôïp ? coù xöû lyù theo thuû tuïc xöû lyù SP khoâng phuø hôïp (phaùt hieän, caùch ly, baùo caùo, xöû lyù, kieåm tra vaø ghi hoà sô) Coù thoáng keâ loaïi SP khoâng phuø hôïp vaø keát quaû xöû lyù ? Xöû lyù coù hieäu quaû khoâng Coù tuaân thuû HDCV xöû lyù SP khoâng phuø hôïp sau khi giao ? Coù kieåm tra laïi sau khi xöû lyù ?Keát quaû xöû lyù coù ñöôïc chaáp nhaän ( keå caû khaùch haøng Hoà sô xöû lyù ? 8.4 Coù xaùc ñònh phöông phaùp thoáng keâ , muïc ñích ,caùch thöùc aùp duïng ? Coù thoáng keâ : keát quaû KSQT - KTTN ? Khieáu naïi cuûa khaùch haøng ? Söï coá kyõ thuaät sau khi giao haøng ? pheá phaåm ? Vieäc xöû lyù soá lieäu coù ñöôïc qui ñònh vaø tuaân thuû ? Vieäc xöû lyù soá lieäu coù ñi ñeán quyeát ñònh ñieàu haønh / caûi tieán ? Vieäc phaân tích soá lieäu coù lieân quan ñeán söï thoaû maõn khaùch haøng ,söï phuø hôïp cuûa
  8. saûn phaåm , xu höôùng quaù trình , cô hoäi phoøng ngöøa ,ngöôøi cung öùng? Coù hoà sô ? 8.5.1 Coù qui ñònh lieân quan ñeán vieäc caûi tieán vaø xaây döïng muïc tieâu caûi tieán ? • Caùc hoaït ñoäng sau coù daãn ñeán vieäc caûi tieán : söû duïng CSCL , söû duïng MTCL , söû • duïng keát quaû ñaùnh giaù , phaân tích döõ lieäu ,haønh ñoäng khaéc phuïc/phpoøng ngöøa , hoïp xem xeùt cuûa laõnh ñaïo ? Coù hoà sô ñaùnh giaù caûi tieán ? • 8.5.2 Coù tuaân thuû caùc böôùc cuûa thuû tuïc thöïc hieän HÑKP? SP khoâng phuø hôïp vaø keát quaû xöû lyù coù ñöôïc truy tìm nguyeân nhaân vaø khaéc phuïc Vieäc thöïc hieän HÑKP coù ñöôïc theo doõi vaø ñaùnh giaù keát quaû khoâng ? Vieäc khaéc phuïc coù daãn ñeán thay ñoåi TL khoâng ?Coù töông xöùng möùc ñoä khoâng phuø hôïp ? Vieäc thu thaäp, xöû lyù yù kieán / khieáu naïi cuûa khaùch haøng coù ñaït ñöôïc thoûa maõn khoâng Coù thoáng keâ khieáu naïi khoâng ? Coù giaûm khoâng ? Coù taùi laäp laïi nhöõng söï khoâng phuø hôïp ñaõ khaéc phuïc khoâng ? Coù hoà sô veà 8.5.2 ? Coù ñöa keát quaû xöû lyù 8.5.2 vaøo hoïp xem xeùt cuûa laõnh ñaïo khoâng ? Vieäc ñöa ra HÑKP-PN coù do caáp coù thaåm quyeàn quyeát ñònh ? Coù qui ñònh traùch nhieäm ñieàu tra - thöïc hieän - giaùm saùt ? 8.5.3 Coù thuû tuïc thöïc hieän HÑ phoøng ngöøa ? • Coù tuaân thuû ? • Coù xem xeùt ñeà xuaát phoøng ngöøa ? Coù töông xöùng vôùi hoaït ñoäng ? Coù ñuùng thaåm • quyeàn ? Coù hieäu quaû ?coù theo doõi ? coù hoà sô ? • GIAÙM ÑOÁC DUYEÄT NGÖÔØI ÑAÙNH GIAÙ (ÑDLÑ)
Đồng bộ tài khoản