intTypePromotion=1
ADSENSE

Các câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế học - Nguyễn Hoài Bảo

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:48

1.839
lượt xem
1.026
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Các câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế học được biên soạn nhằm giúp người học có thêm tài liệu ôn tập thật tốt. Nội dung của tài liệu gồm những câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án dành cho các học phần.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế học - Nguyễn Hoài Bảo

 1. CÂU H I TR C NGHI M MÔN KINH T H C 1 Nguy n Hoài B o 1 Gi ng viên b môn Kinh tê h c - i h c Kinh t TP.HCM biên so n và dùng cho các l p ôn thi cao h c kinh t năm 2010. Nh ng câu h i ây ch giúp ôn t p ch không ph n nh quan i m c a B môn ho c Trư ng mà tác gi ang làm vi c, do v y nh ng sai sót n u có là trách nhi m c a chính tác gi . Email: baohoai@gmail.com
 2. 2 M cl c M c l c ........................................................................................................................................... 2 GI I THI U KINH T H C VÀ KINH T VI MÔ .................................................................... 3 TH TRƯ NG, CUNG, C U, CO DÃN, VÀ CAN THI P CHÍNH PH ............................ 7 L A CH N C A NGƯ I TIÊU DÙNG.................................................................................... 13 DOANH NGHI P: S N XU T, CHI PHÍ VÀ L I NHU N .................................................... 18 T NG QUÁT V KINH T VĨ MÔ ........................................................................................... 27 S LI U KINH T VĨ MÔ VÀ CÁC LIÊN K T CƠ B N ....................................................... 29 CÂN B NG TRONG TH TRƯ NG HÀNG HOÁ NG N H N ......................................... 33 TI N, HO T NG NGÂN HÀNG VÀ TH TRƯ NG TI N T .......................................... 37 PH I H P GI A TH TRƯ NG HÀNG HOÁ VÀ TI N T (MÔ HÌNH IS-LM) ................. 42 ÁP ÁN ........................................................................................................................................ 47 TÀI LI U THAM KH O ............................................................................................................ 48
 3. 3 GI I THI U KINH T H C VÀ KINH T VI MÔ N i dung ph n này ch y u là gi i thi u môn kinh t h c, m t môn khoa h c xã h i nghiên c u s phân b các ngu n l c khan hi m cho các m c ích s d ng có tính c nh tranh nh m t i ưu hoá l i ích cá nhân, t ch c và xã h i. T s khan hi m như là m t qui lu t nên m i l a ch n luôn i kèm v i chi phí cơ h i. Chính vì th , nh ng nhà kinh t thư ng nói m t cách cay ng nhưng r t th c: “không có b a ăn nào là mi n phí” (there are no free lunch). 1. Kinh t h c có th nh nghĩa là m t môn khoa h c nh m gi i thích: a. T t c các hành vi c a con ngư i. b. S l a ch n trong b i c nh có s khan hi m ngu n l c. c. S l a ch n b quy t nh b i các chính tr gia. d. Các quy t nh c a h gia ình. 2. Chi phí cơ h i là c a m t quy t nh là: a. Chi phí ra quy t nh ó. b. Chi phí c a các cơ h i khác. c. T ng l i ích khác b m t. d. L i ích khác l n nh t b m t khi ra quy t nh. 3. N u b n mua m t lon nư c CocaCola a. B n và ngư i bán cùng có l i. b. B n s có l i còn ngư i bán thì không n u b n mua vào lúc n a êm. c. Ngư i bán có l i còn b n s thi t vì ph i tr ti n. d. Ngư i bán s có l i còn b n ch có l i khi tr i nóng. 4. M t ví d v th trư ng th t b i là khi: a. M t ngư i bán ki m soát th trư ng b ng cách gi m s n lư ng làm giá g o tăng. b. Giá c a g o tăng do m t mùa. c. Ti n lương c a công nhân xay g o gi m. d. Lãi su t tín d ng cho nông dân vay tăng. 5. Phát bi u nào bên dư i xem là th c ch ng (positive)? a. Ph i chi Vi t Nam m c a ngo i thương s m. b. Vi t Nam nên khuy n khích xu t kh u c. Xu t kh u s làm tăng th ng dư c a nhà s n xu t trong nư c
 4. 4 d. Phá giá trong giai o n này không ph i là cách làm t t cho xu t kh u c a Vi t Nam. 6. Nhi m v c a khoa h c kinh t là a. Giúp th gi i tránh kh i s d ng quá m c ngu n l c khan hi m. b. Giúp chúng ta hi u n n kinh t v n hành như th nào. c. Cho chúng ta bi t i u gì thì t t cho chúng ta. d. L a ch n có o c v các v n như ma tuý, ch t kích thích… 7. Phát bi u nào bên dư i không ph i là cơ s chính ph can thi p vào th trư ng a. Hàng hoá có tính không lo i tr (non-excludable) nhưng tranh giành (rival) b. Hàng hoá có không lo i tr và không tranh giành (non-rival) c. Hàng hoá có ngo i tác tiêu c c d. Hàng hoá có tính tranh giành (rival) và lo i tr (excludable) 8. Ngu n l c s n xu t là t t c nh ng v n bên dư i, tr : a. Ti n mà chúng ta gi mua hàng hoá. b. t ai, k năng c a lao ng và máy móc c a doanh nghi p. c. t ai, tinh th n doanh nhân và v n nhân l c. d. K năng kinh doanh, t ai và v n mà doanh nghi p s h u. 9. Chí Phèo ăn hai cái bánh bao cho bu i trưa. L i ích biên c a Phèo i v i cái bánh bao th hai là: a. S ti n cao nh t mà Phèo s n lòng tr cho 2 cái bánh. b. S ti n cao nh t mà Phèo s n lòng tr cho cái bánh bao th hai. c. Chi phí cơ h i s n xu t ra hai cái bánh bao d. Chi phí cơ h i s n xu t ra cái bánh th hai. 10. Các thương hi u máy tính hi n nay như Sony Vaio, IBM, Dell, Lenovo, Acer, Toshiba….có th là ví d cho c u trúc th trư ng: a. C nh tranh hoàn toàn b. c quy n c. C nh tranh c quy n d. c quy n nhóm
 5. 5 11. Chi phí cơ h i t c a vi c chuy n t i m a t i i m b trong hình là: a. 2 sweaters b. 0 (zero). c. 3/2 pairs of socks trên Sweaters d. 3 pairs of socks 12. N u ư ng gi i h n kh năng s n xu t (PPF) có d n là ư ng th ng d c xu ng. Khi ó: a. Chi phí cơ h i c a vi c s n xu t thêm m t hàng hoá là tăng d n b. Chi phí cơ h i c a vi c s n xu t thêm m t hàng hoá là gi m d n c. Chi phí cơ h i c a vi c s n xu t thêm m t hàng hoá là không i d. Chi phí cơ h i c a vi c s n xu t thêm m t hàng hoá là tăng r i gi m d n 13. “Bàn tay vô hình” (invisible hand) là cách nói c a Adam Smith khi ông ng h : a. N n kinh t th trư ng (t do) b. N n kinh t m nh l nh c. N n kinh t h n h p d. N n kinh t th trư ng nh hư ng xã h i chũ nghĩa 14. Tan h c, Tom b ra 30 nghìn i taxi v nhà còn Jerry i 30 phút i xe bus v v i giá 3 nghìn. Khi ó: a. Tom giàu hơn Jerry b. Tom không thích i xe bus c. Tom có chi phí cơ h i trong 30 phút ít nh t g p 10 l n Jerry d. Tom không thích i chung xe bus v i Jerry 15. Công ty c Vít s n xu t ai c (nuts) và bu-long (bolts) t i i m a trong hình v . Chi phí biên c a vi c s n xu t thêm m t ơn v ai c là:
 6. 6 a. 1 bolt b. 8/6 bolts c. 1/2 bolt d. 8 bolts
 7. 7 TH TRƯ NG, CUNG, C U, Đ CO DÃN, VÀ CAN THI P CHÍNH PH Ph n này t p trung vào cách mà các ngu n l c phân b . Nó có th phân b d a trên cơ ch th trư ng t do mà trong ó m i ngư i mua và bán t mình quy t nh sao cho t i a hoá l i ích c a mình. C như v y, nh ng ai s ng duy lý (rational behaviour) u tìm ư c cho mình m t l a ch n tho mãn ng v i hoàn c nh c a h . Nhưng, s mưu c u cá nhân ôi khi làm t n h i n xã h i và ó là lý do duy nh t chính ph có m t và can thi p. B ng không, s có m t c a chính ph ch gay ra t n th t vô ích mà thôi. 16. T i m c giá cân b ng trên th trư ng thì lư ng c a ngư i mu n mua b ng v i lư ng c a ngư i mu n bán …… a. T i th i i m nào ó b. Trong giai o n nào ó c. T i m t a i m c th nào ó d. Trong m t tháng 17. N u thu nh p c a ngư i tiêu dùng tăng mà lư ng c u cũng tăng thì hàng hoá ó là: a. Hàng hoá c p th p (inferior goods). b. Hàng hoá bình thư ng (normal goods). c. Hàng hoá thay th (substitutes). d. Hàng hoá b sung (complements). 18. N u giá c a c a hàng hoá này tăng làm lư ng c u c a hàng hoá kia gi m thì chúng là: a. Hàng hoá c p th p (inferior goods). b. Hàng hoá bình thư ng (normal goods). c. Hàng hoá thay th (substitutes). d. Hàng hoá b sung (complements). 19. Giá vé xe bus tăng, nhưng t ng doanh thu c a công ty xe bus không thay i. Khi ó ư ng c u c a xe bus là: a. Co dãn ít. b. Co dãn ơn v . c. Co dãn nhi u. d. Co dãn hoàn toàn. 20. co dãn c a c u iPod là 4. N u giá c a iPod tăng 2 ph n trăm thì lư ng c u s :
 8. 8 a. Gi m 8 ph n trăm. b. Gi m 0.5 ph n trăm. c. Tăng 8 ph n trăm. d. Tăng 2 ph n trăm. 21. N u 10 ph n trăm thay i c a giá hàng hoá d n n 5 ph n trăm thay i lư ng cung. Khi ó cung là …… và co dãn là …… a. Co dãn ít, 0.5. b. Co dãn nhi u, -2. c. Co dãn ít, -0.5. d. Co dãn nhi u, 2. 22. Trên th trư ng bán ĩa CD, th ng dư c a nhà s n xu t s tăng lên n u: a. Chi phí cơ h i c a vi c s n xu t CD tăng lên. b. Giá th trư ng c a CD gi m c. Giá th trư ng c a CD tăng. d. Lư ng cung CD gi m. 23. Lan Anh mu n thuê m t phòng ký túc xá . M c dù ti n thuê phòng là th p hơn bên ngoài nhưng cô không th tìm ra phòng tr ng. Sau nhi u tháng “canh me” thì cu i cùng Lan Anh cũng tìm ra m t phòng nhưng ư c cô ph i tr thêm 500 nghìn thay khoá m i. Lan Anh nh n ra cô b nh hư ng b i: a. C u phòng ký túc xá ít co dãn. b. Chính sách giá tr n. c. Hi u qu c a th trư ng c nh tranh. d. Th trư ng ch en. 24. Can thi p nào bên dư i c a chính ph là can thi p kinh t a. Thu b. Giá sàn c. Giá tr n d. H n ng ch s n xu t 25. Trên ư ng c u, m c giá ……thì co dãn s …… a. Th p; nhi u b. Cao; nhi u
 9. 9 c. Cao; ít d. Th p; là ơn v 26. Nư c m m ư c xem là m t m t hàng co dãn ít. N u giá c a nó tăng lên 10% thì lư ng c u s : a. Tăng lên ít hơn 10% b. Không i. c. Không th tr l i, tuỳ vào co dãn i m hay kho ng. d. Gi m ít hơn 10% 27. Cho ư ng c u Q = 100/P. Hãy tính co dãn t i m c giá P = 50 a. -2 b. -1 c. -1.4 d. 1 28. Hình bên dư i mô t th trư ng c a Poster. Thu (Tax) ánh trên m i s n ph m Poster là ……. Và s thu thu c a chính ph là …… a. $0.50 và $150 b. $0.35 và $200 c. $0.35 và $140 d. $0.50 và $105 29. B i vì h u h t các s n ph m nông nghi p có co dãn ….., vì th m t khi m t mùa thì doanh thu c a nông dân s …… a. Nhi u, tăng b. Nhi u, gi m c. Ít, gi m
 10. 10 d. Ít, tăng. 30. Khi chính ph áp t m t m c giá tr n lên th trư ng hàng hoá và d ch nào ó thì: a. Làm tăng giá c a hàng hoá và d ch v b. T o ra s thi u h t trên th trư ng hàng hoá và d ch v c. Có l i cho t t c ai có k ho ch mua hàng hoá và d ch v này d. Chính ph có l i khi áp d ng chính sách giá tr n 31. Trên th trư ng lao ng, n u chính ph qui nh m t m c ti n lương t i thi u thì: a. ây là m c giá tr n trên th trư ng lao ng b. ây là m c giá sàn trên th trư ng lao ng c. ây là m t cách hi u qu gi m th t nghi p d. ây là m t cách làm thay i c u lao ng 32. D u g i u là m t s n ph m có ……vì th ngư i …… tr h u h t ti n thu c a s n ph m này. a. C u co dãn ít, ngư i mua b. Cung co dãn ít, ngư i mua c. C u co dãn nhi u, ngư i mua d. Cung co dãn nhi u, ngư i bán 33. Khi ánh thu lên xăng d u, phát bi u nào bên dư i là sai? a. Cung gi m, t o ra t n th t vô vích (deadweight loss) và m c giá s tăng. b. C u không thay i, m c giá tăng và th ng dư ngư i tiêu dùng gi m. c. Th trư ng tr nên kém hi m qu hơn và chính ph thu ư c thu d. C u gi m, th trư ng hi u qu hơn và giá s tăng. 34. Khi chính ph ánh thu m t m t hàng, co dãn c a ngư i tiêu dùng càng ……thì càng ch u …… thu . a. Không có câu tr l i úng b. Ít, ít c. Ít, nhi u d. Nhi u, nhi u 35. N u cung là Q = -4.5 + 16P và cung là Q = 13.5 – 8P. Chính ph qui nh giá bán là 0.5, khi ó phát bi u nào bên dư i là úng? a. Th ng dư c a ngư i tiêu dùng tăng
 11. 11 b. Dư th a hàng hoá c. Giá qui nh trên là giá tr n d. T ng th ng dư tăng 36. Th ng dư c a nhà s n xu t như th nào n u chính ph qui nh m c giá sàn trong th trư ng? a. Tăng b. Gi m c. Không thay i d. Không bi t 37. Hình bên dư i mô t th trư ng sách (book) trư c và sau khi có thu (tax) trong tu n (week). M c thu trên m t quy n sách là …….., trong ó ngư i mua tr …… trên m i quy n và t ng s thu mà chính ph thu ư c (m i tu n) là …… a. 1.20$; 0.80$; 12$ b. 1.20$; 0.80$; 128$ c. 0.80$; 1.20$; 12$ d. 0.40$; 0.40$; 4$ 38. Hình bên dư i mô t th trư ng sách (book) trư c và sau khi có thu (tax) trong tu n (week). M i tu n, thu t o ra t n th t vô ích (deadweight loss) là ……, th ng dư c a ngư i tiêu dùng (consumer surplus) b gi m là …….
 12. 12 a. 3$; 2$ b. 3$; 10$ c. 15$; 10$ d. 12$; 8$ 39. o Phú Qu c, c u c a bút chì là hoàn toàn co dãn, còn cung c a bút chì thì hoàn toàn không co dãn. N u chính ph ánh thu trên th trư ng này thì: a. Ngư i bán tr thu b. Ngư i mua tr thu c. Không ai tr thu d. Thu chia u cho ngư i bán l n ngư i mua. 40. M t h p trà s a giá là 15 nghìn, chính ph ánh thu lên m t hàng này và ngư i mua v n tr giá là 15 nghìn. V y: a. C u co dãn hoàn toàn b. C u co dãn ít c. C u co dãn nhi u d. C u không co dãn
 13. 13 L A CH N C A NGƯ I TIÊU DÙNG C cu c i ch làm m t vi c duy nh t là ch n l a nhưng r i thay, ai cũng v y, u có 50 ph n trăm quy n quy t nh trong s ch n l a c a mình. Nhưng may thay, ch c n làm t t 50 ph n trăm c a mình thì k t qu t t nh t cũng có th t ư c. Ngư i tiêu dùng v i s thích là “cho trư c” ch có quy n quy t nh phân chia thu nh p c a mình cho nh ng hàng hoá khác nhau nhưng giá c a hàng hoá thì ít khi anh ta/ch ta thay i theo ý mu n ư c vì chúng không ph i do ngư i tiêu dùng quy t nh. N i dung c a chương này cho r ng s phân b h p lý là ch l i ích biên mang l i trên 1 ơn v chi phí c a t t c s l a ch n ph i b ng nhau. 41. Phát bi u nào bên dư i vi ph m gi thuy t v s thích c a ngư i tiêu dùng trong kinh t vi mô: a. Tôi thích u ng bia c nh t trong t t c các lo i bia b. Tôi không bi t mình thích bia c hay bia Ti p c. Tôi ã th ba lo i bia: “ c”, “Ti p” và “333”. Tôi thích bia Ti p hơn là 333 nhưng l i thích bia c nh t. d. Càng nhi u bia 333 cho sinh nh t c a tôi thì càng t t 42. S tho mãn mà m t ngư i c m nh n ư c t tiêu dùng hàng hoá và d ch v g i là: a. H u d ng (utility) b. H u d ng biên (marginal utility) c. L i ích biên (marginal benefit) d. T ng h u d ng (total utility) 43. H u d ng c a M Linh s t i a khi mà cô y phân b s ti n mà mình dùng mua hai hàng hoá nào ó sao cho h u d ng biên trên m i ơn v ti n c a m i s n ph m: a. Ph i tăng lên b. Ph i b ng nhau c. Ph i gi m xu ng d. Ph i t i a 44. Khi b n tiêu dùng ngày càng nhi u m t hàng hoá nào ó, i u này có nghĩa là: a. H u d ng biên c a s n ph m không i b. T ng h u d ng c a s n ph m không i c. H u d ng biên c a s n ph m gi m d n,
 14. 14 d. T ng h u d ng c a s n ph m gi m 45. Tèo không th nào tiêu dùng t i m t i m n m bên ph i c a ư ng gi i h n ngân sách (budget line) b i vì: a. Không hi u qu b. Quá t c. Không thích d. Không ti n 46. Khi v các ư ng ng ích (indifference curves) lên th , n u th y chúng là các ư ng th ng song so v i tr c tung thì: a. Hàng hoá bi u th tr c tung là vô d ng (useless) b. Hàng hoá bi u th tr c hoành là vô d ng (useless) c. Hai hàng hoá bi u th th này b sung hoàn h o d. Hai hàng hoá bi u th th này là thay th hoàn h o 47. Mai Anh thích bơi l i hơn là chơi bóng chuy n. Cô y bơi m t gi thì …… c a cô y s …… n u cũng m t gi y mà Mai Anh chơi bóng. a. T ng h u d ng, l n hơn b. H u d ng biên, b ng v i c. T ng h u d ng, b ng v i d. H u d ng biên, nh hơn 48. Tăng Thanh Hà mua vòng eo tay (v) và k p tóc (k). Cô y ang t ư c m c t i a hoá h u d ng. H u d ng biên t (v) là 20 và c a (k) là 60. N u giá c a (k) 12$ thì giá c a (v) là: a. 2$ b. 4$ c. 6$ d. 12$ 49. Anh Bo tiêu dùng m t hàng hoá bình thư ng (normal good). N u thu nh p c a anh Bo tăng trong khi giá c a hàng hoá là không i thì h u d ng biên cho m i ơn v tiêu dùng c a Bo s …… và t ng h u d ng s …… a. Tăng, tăng b. Tăng, gi m c. Gi m, tăng
 15. 15 d. Gi m, gi m 50. Mai Phương Thuý thích trà s a và h ti u, m i tu n cô y dành 10$ mua hai s n ph m này. Giá c a trà s a là 2$ và giá c a h ti u là 1$. Thúy mua 3 ly trà và 4 tô h ti u. Bây gi giá c a h ti u tăng lên là 2$ thì cô y s mua ……ly trà và ……tô h ti u. a. 4; 1 b. 5; 0 c. 3; 2 d. 2; 3 51. Công Vinh tiêu toàn b ti n cho giày Nice và i n tho i Nokia và t ư c h u d ng t i a. N u m c giá c a m i ôi giày là 4$ và m i i n tho i là 1$ thì khi ó t l …… là 4. a. Giày trên i n tho i b. H u d ng biên c a giày trên h u d ng biên c a i n tho i c. H u d ng biên c a i n tho i trên h u d ng biên c a giày d. T ng h u d ng c a giày trên t ng h u d ng c a i n tho i. 52. T l thay th biên (MRS) b ng v i: a. Giá tương i b. Chi phí biên c. d c c a dư ng ngân sách d. d c c a ư ng ng ích (indifference curve) 53. Hai hàng hoá mà chúng b sung nhau hoàn h o, ư ng ng ích (indifference curve) s có d ng: a. Như ch L b. ư ng th ng d c lên c. ư ng th ng xu ng d. ư ng cong l i v g c to . 54. Brad Pitt tiêu 10$ m i tu n cho coffee (Qc) và t p chí (Qt). Giá c a coffee là 1$ và giá c a t p chí là 2$. Khi ó ư ng gi i h n ngân sách tiêu dùng c a Brad là: a. Qt + Qc = 20 b. Qt = 5 – 1/2Qc c. Qt = 10 – Qc d. Qc = 10 -1/2Qt
 16. 16 55. Ông n i c a B m có ti n lương thì th p hơn B m nhưng làm vi c nhi u gi hơn. B m làm vi c ít gi hơn b i vì ……c a ti n lương cao là nh hơn …… a. Tác ng thay th ; tác ng thu nh p b. Tác ng biên; tác ng thu nh p. c. Tác ng c a giá; tác ng thu nh p d. Tác ng thu nh p, tác ng thay th . 56. V i s ti n như cũ, Thuỳ Lâm quy t nh ăn thêm 3 ph n gà rán KFC và 1 ly Pepsi khi giá c a gà rán gi m i m t n a. Ngay c khi không c n u ng thêm Pepsi mà cô ch c n ăn thêm 1 ph n gà thì h u d ng c a cô v n m b o như lúc giá gà chưa gi m. Khi ó, tác ng thay th là: a. 1 ph n gà b. 2 ph n gà c. 3 ph n gà d. 1 ly Pepsi 57. V i s ti n như cũ, Thuỳ Lâm quy t nh ăn thêm 3 ph n gà rán KFC và 1 ly Pepsi khi giá c a gà rán gi m i m t n a. Ngay c khi không c n u ng thêm Pepsi mà co ch c n ăn thêm 1 ph n gà thì h u d ng c a cô v n m b o như lúc giá gà chưa gi m. Khi ó, tác ng thu nh p là: a. 1 ph n gà b. 2 ph n gà c. 3 ph n gà d. 1 ly Pepsi 58. Lan tiêu 30$ m i tu n cho xem phim và t p chí. Giá vé xem phim là 8$ và t p chí là 2$, cô y m i tu n xem phim 3 l n và mua 3 t p chí. Bây gi giá c a t p chí tăng lên là 4$ và i p ưa thêm cho Lan 6$ m i tu n cô y v n có th ti p t c xem phim 3 l n và c 3 t p chí. Trong tình hu ng này Lan có th xem phim …… và mua t p chí …… a. 3; 3 b. Nhi u hơn 3; ít hơn 3 c. Ít hơn 3; ít hơn 3 d. Ít hơn 3; nhi u hơn 3.
 17. 17 59. Hàm h u d ng c a B c là UB = X(Y-2) và c a Nam là UN = X(2-Y) i v i s n ph m X và Y. Phát bi u nào bên dư i là sai? a. C B c và Nam u thích X b. B c thích Y nhưng Nam thì không c. B c thích X nhưng Nam thì không d. C B c và Nam khác nhau v s thích 60. ư ng gi i h n ngân sách i v i Bư i và Cam c a ông K là 10 = 2QB + QC trong khi hàm h u d ng là U = QB + 2QC. Khi ó ông K s : a. Dành h t ti n mua cam b. Dành h t ti n mua bư i c. Cam hay bư i gì cũng ư c, mi n sao h t ti n d. Không có phương án tiêu dùng t i ưu
 18. 18 DOANH NGHI P: S N XU T, CHI PHÍ VÀ L I NHU N L i nhu n là k t qu chênh l ch gi a doanh thu và chi phí. Doanh thu n t giá c a s n ph m và lư ng bán ra còn chi phí là b t ngu n t công ngh s n xu t mà doanh nghi p l a ch n. M t doanh nghi p c quy n h ki m soát ư c giá trên th trư ng, trong khi ó doanh nghi p c nh tranh ph i ch p nh n giá. 61. B t kỳ phương pháp (method) nào ư c dùng s n xu t ra hàng hoá và d ch v thì g i là …… Nó ……l i nhu n t i a mà doanh nghi p có th có ư c. a. Công ngh ; gi i h n b. Thông tin; tăng c. Thông tin, gi i h n d. Công ngh , tăng 62. Hi u qu theo qui mô (economic of scale) [hay l i th kinh t theo qui mô] xu t hi n khi ……trên t ng ơn v s n ph m …… a. Giá; tăng khi s n lư ng tăng. b. Chi phí; tăng khi s n lư ng gi m. c. Giá; gi m khi s n lư ng gi m. d. Chi phí; gi m khi s n lư ng tăng. 63. Hi u su t theo qui mô (returns to scale) tăng là tình hu ng mà nhà máy …. g p ôi nh p lư ng thì s n lư ng s …… a. Tăng; tăng hơn g p ôi b. Tăng; tăng b ng g p ôi c. Tăng; gi m d. Tăng; tăng ít hơn g p ôi 64. Cho hàm s n xu t Q = AKL1/2 (trong ó A là h s ) và K,L là v n và lao ng. N u K và L gi m i m t n a thì s n lư ng s : a. Gi m i m t n a b. Gi m ít hơn m t n a c. Gi m nhi u hơn m t n a d. Chưa bi t, tuỳ vào h s A
 19. 19 65. Cho hàm s n xu t là q = 2K1/2L1/2. Trong ng n h n, K = 100, n u giá c a K là 1$ và giá c a L à 4$ thì hàm chi phí s là: a. STC = 100 + 4L b. STC = 100 + 0.5q c. STC = 100 + 0.5q2 d. STC = 100 + 4q 66. Cho hàm s n xu t là q = 2K1/2L1/2. T i m c K = 100 và L = 81 thì t l thay th k thu t biên (MRTS) c a L i v i K là: a. 9/10 b. 10/9 c. 100/81 d. 81/100 67. Nhà máy làm bánh Như Lan s n xu t ư c 2 t n bánh m i ngày và không th s n xu t ư c nhi u hơn tr khi h mua thêm máy m i. Khi ó nhà máy t ư c hi u qu …… a. K thu t b. Kinh doanh c. Kinh t d. S n xu t 68. T t c các quy t nh c a doanh nghi p u mu n t ư c m t m c tiêu quan tr ng nh t là: a. T i a hoá s n lư ng bán b. T i a hoá l i nhu n c. T i a hoá doanh thu d. T i a hoá th ph n. 69. Trong kinh t h c, ng n h n là kho ng th i gian trong ó …….và dài h n là giai o n mà …… a. Vài ngu n l c là c nh; t t c ngu n l c là thay i. b. T t c ngu n l c là bi n i nhưng công ngh là c nh; công ngh là thay i. c. Vài ngu n l c là bi n i; t t c ngu n l c là c nh. d. T t c ngu n l c là c nh; t t c ngu n l c là thay i. 70. Trư ng Kinh t mua m t máy vi tính v i giá 500USD, sau 2 năm thanh lý v i giá 50 USD. Phát bi u nào bên dư i là úng
 20. 20 a. Chi phí c nh (fixed cost) c a trư ng là 450 b. Chi phí chìm (sunk cost) c a trư ng là 450 c. Chi phí k toán (accounting cost) c a trư ng là 450 d. Chi phí kinh t (economic cost) c a trư ng là 500 71. Phát bi u nào bên dư i là úng? a. Khi s n ph m biên l n hơn s n ph m trung bình thì s n ph m trung bình ang tăng. b. Khi s n ph m trung bình l n hơn s n ph m biên thì s n ph m biên ang tăng. c. Khi s n ph m trung bình tăng thì s n ph m biên ang tăng. d. Khi s n ph m biên ang gi m thì s n ph m trung bình gi m. 72. Phát bi u nào bên dư i là úng? a. Khi s n ph m biên l n hơn s n ph m trung bình, s n ph m biên tăng b. Khi s n ph m biên b ng s n ph m trung bình, s n ph m biên c c i c. Khi s n ph m trung bình b ng s n ph m biên, s n ph m trung bình gi m. d. Khi s n ph m biên b ng s n ph m trung bình, s n ph m trung bình c c i 73. m i m c s n lư ng, phát bi u nào bên dư i là sai? a. Chi phí trung bình l n hơn chi phí bi n i trung bình b. Chi phí bi n i trung bình l n hơn chi phí c nh trung bình c. Chi phí biên l n hơn chi phí bi n i trung bình d. Chi phí trung bình l n hơn chi phí c nh trung bình 74. N u chi phí biên ang th p hơn ……, khi ó …… ang…… a. T ng chi phí trung bình; T ng chi phí bi n i; gi m b. Chi phí bi n i trung bình; chi phí bi n i trung bình; gi m c. T ng chi phí trung bình; Chi phí biên; tăng d. Chi phí bi n i trung bình; Chi phí biên; tăng. 75. N u chi phí biên ang l n hơn chi phí bi n i trung bình thì …… a. Chi phí bi n i trung bình ang tăng b. T ng chi phí trung bình ang tăng c. T ng chi phí trung bình t c c ti u d. Chi phí c nh trung bình ang tăng 76. Khi m t hãng g p l i th gi m theo qui mô (diseconomis of scale) thì d c c a ư ng chi phí ……c a nó ……
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2