intTypePromotion=1

Các chương trình quản lý phòng máy hiện nay ở Việt Nam - 3

Chia sẻ: Muay Thai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
100
lượt xem
10
download

Các chương trình quản lý phòng máy hiện nay ở Việt Nam - 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Có một yêu cầu quản trị hệ thống là người quản trị muốn biết tại thời điểm hiện tại, máy khách đang hoạt động những dịch vụ (service) gì. Người quản trị có thể xem danh sách các dịch vụ đó, đồng thời có thể thay đổi bằng cách thêm (mở một dịch vụ mới), bớt (tắt một dịch vụ đang chạy). Yêu cầu này đòi hỏi cần phải tìm hiểu cơ chế quản lý dịch vụ trong hệ điều hành Windows. Ứng dụng có khả năng hoạt động trong một khỏang thời gian dài trong một session của hệ điều...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các chương trình quản lý phòng máy hiện nay ở Việt Nam - 3

 1. 2.2.5.10.2 Add: Object1 : CInputCategoryDlg Object3 : CInputCategory : User Add new Category 1: EnterNewInfo( ) 2: Add( ) 3: SetInfo( ) 4: Save( ) Hình 2-21 Sequence Diagram Manage Cafeteria Add 2.2.5.10.3 Edit Object1 : CInputCategoryDlg Object2 : CCategoryListFlexGrid Object3 : CInputCategory : User 1: ChooseCategory( ) 2: Edit( ) 3: UpdateInfo( ) 4: Update( ) Hình 2-22 Sequence Diagram Manage Cafeteria Edit 51
 2. 2.2.5.10.4 Delete: Object3 : CInputCategory Object2 : CCategoryListFlexGrid : User Object1 : CInputCategoryDlg 1: ChooseCategory( ) 2: Delete( ) 3: DeleteCategory( ) 4: Delete( ) Hình 2-23 Sequence Diagram Manage Cafeteria Delete 2.2.5.11 Use case Manage Debit 2.2.5.11.1 Add 52
 3. : User Object1 : CCafeServerDlg Object2 : CDebitDlg Object3 : Object4 : Object5 : CSolveDailyReport CSolveDebitList CSolveDebitDetail 1: Debit( ) 2: OpenForm( ) Add new Debit Person 3: EnterInfo( ) 4: GetAllPersonInfo( ) 5: SetBasicInfo( ) 53 6: Save( ) 7: GetDetailInfo( ) 8: SetDetailInfo( ) 9: save( ) Hình 2-24 Sequence Diagram Debit Add
 4. : User Object1 : CCafeServerDlg Object2 : CDebitDlg Object3 : Object4 : CSolveDebitList Object5 : CSolveDailyReport CSolveDebitDetail 1: Debit( ) 2: EnterBasicInfo( ) 3: SetBasicInfo( ) 4: GetBasicInfo( ) 5: SetDetailInfo( ) 6: GetDetailInfo( ) 7: ShowInfo( ) 54 8: Edit( ) 9: SetBasicInfo( ) 10: Save( ) 11: SetDetailInfo( ) 12: save( ) Hình 2-25 Sequence Diagram Manage Debit Edit
 5. 2.2.5.12 Use case Manage Kind of Food: 2.2.5.12.1 Add : User Object1 : CInputDishDlg Object2 : CDishListFlexGrid Object3 : CInputDish 1: Dish( ) 2: OpenDatabase( ) 3: GetAllInfo( ) 4: ShowDish( ) Add new Dish 5: EnterNewInfo( ) 6: Add( ) 7: SetInfo( ) 8: Save( ) Hình 2-26 Sequence Diagram Manage Kind of Food Add 2.2.5.12.2 Edit 55
 6. : User Object1 : CInputDishDlg Object2 : CDishListFlexGrid Object3 : CInputDish 1: Dish( ) 2: OpenDatabase( ) 3: GetAllInfo( ) 4: ShowDish( ) 5: ChooseDish( ) 6: Edit( ) 7: UpdateInfo( ) 8: Update( ) Hình 2-27 Sequence Diagram Manage Kind of Food Edit 2.2.5.12.3 Delete 56
 7. : User Object1 : CInputDishDlg Object2 : CDishListFlexGrid Object3 : CInputDish 1: Dish( ) 2: OpenDatabase( ) 3: GetAllInfo( ) 4: ShowDish( ) 5: ChooseDish( ) 6: Delete( ) 7: DeleteDish( ) 8: Delete( ) Hình 2-28 Sequence Diagram Manage Kind of Food Delete 2.2.5.13 Use case Manage Member: 2.2.5.13.1 Add 57
 8. : User Object1 : CInputMemberDlg Object2 : CMemberFlexGrid Object3 : CSolveMember 1: Member( ) 2: OpenDatabase( ) 3: GetInfo( ) 4: ShowMember( ) Add Member 5: EnterInformation( ) 6: Add( ) 7: SetInfo( ) 8: Save( ) Hình 2-29 Sequence Diagram Manage Member Add 2.2.5.13.2 Edit 58
 9. : User Object1 : CInputMemberDlg Object2 : CMemberFlexGrid Object3 : CSolveMember 1: Member( ) 2: OpenDatabase( ) 3: GetInfo( ) 4: ShowMember( ) Edit Member 5: ChooseMember( ) 6: Edit( ) 7: SetInfo( ) 8: Update( ) Hình 2-30 Sequence Diagram Manage Member Edit 2.2.5.13.3 Delete 59
 10. : User Object1 : CInputMemberDlg Object2 : CMemberFlexGrid Object3 : CSolveMember 1: Member( ) 2: OpenDatabase( ) 3: GetInfo( ) 4: ShowMember( ) Delete Member 5: ChooseMember( ) 6: Delete( ) 7: SetInfo( ) 8: Update( ) Hình 2-31 Sequence Diagram Manage Member Delete 60
 11. : U ser Object2 : Object1 : CInputPriceDayDlg Object3 : CInputValuePriceDay Object4 : Object5 : CPriceDayListFlexGrid Object6 : 1: PriceDay( ) CInputPriceDay CSolveFeeTable CSolveFeeDay 2: OpenDatabas e( ) 2.2.5.14 3: SetDay( ) 4: GetInfoTable( ) 5: SetInfoTable( ) 6: GetFeeDayFromInfoTable( ) 7: GetAllInfo( ) 8: ShowPriceDay( ) Edit Price Of Day 9: Choos eDay&Tim e( ) 61 10: Edit( ) 11: EnterNewInfo( ) 12: OpenForm( ) Use case Manage Price Day: 13: EnterValue( ) 14: GetValue( ) 15: ShowNewPrice( ) 16: SetInfoTable( ) 17: SetFeeDay( ) Hình 2-32 Sequence Diagram Manage Price Day
 12. : User Object2(Server) : Object3(Client) : Object1 : CCafeServerDlg Object4 : CCafeClientDlg Object5 : CKeyLockClient CBlockingSocket CBlockingSocket 1: ChoosetheModeLock( ) 2.2.5.15 2: StartKeyLock( ) 3: SetInfo( ) 4: SendMessage( ) 5: GetInfo( ) 6: LockKey( ) Use case Lock Key: Lock Successful 62 7: SetInfo( ) 8: SendMessage( ) 9: ShowMessage( ) Hình 2-33 Sequence Diagram Lock Key
 13. : User Object1 : CCafeServerDlg Object2(Server) : Object3(Client) : Object4 : CCafeClientDlg Object5 : CKeyLogClient CBlockingSocket CBlockingSocket 2.2.5.16 1: StartKeyLog( ) 2: SetInfo( ) 3: SendMessage( ) 4: GetInfo( ) 5: LogKey( ) Use case Log Key Log Successful 63 6: SetInfo( ) 7: SendMessage( ) 8: ShowMessage( ) Hình 2-34 Sequence Diagram Log Key
 14. 2.2.5.17 Use case Message: : User Object : CMessageTab Object : CBlockingSocket Object : CBlockingSocket Object : CCafeClientDlg 1: ChooseComputer( ) 2: EnterMesage( ) 3: SetInfo( ) 4: SendMessage( ) 5: GetInfo( ) 6: ShowMessage( ) Hình 2-35 Sequence Diagram Send Message 2.2.5.18 Use case Manage Remote Computer : User Object(Server) : Object(Client) : Object : CCafeClientDlg Object : CShutDownClient Object : CLoggingtab CBlockingSocket CBlockingSocket 1: SetOption 2: Shutdown 3: SetInfo( ) 4: SendMessage( ) 5: GetInfo( ) 6: Shutdown( ) 7: Shutdown( ) Hình 2-36 Sequence Diagram Manage Remote Computer 64
 15. 2.2.5.19 Use case Manage Application: 2.2.5.19.1 List: : User Object1 : CAppListtab Object2(Server) : Object3(Client) : Object5 : CTaskMgr Object4 : CCafeClientDlg CBlockingSocket CBlockingSocket 1: SetComputer( ) 2: ListAll( ) 3: SetInfo( ) 4: SendMessage( ) 5: GetInfo( ) 6: RequestList( ) 7: GetWindowList( ) 8: SetInfo( ) 9: SendMessage( ) 10: GetInfo( ) Hình 2-37 Sequence Diagram Manage Application - List 2.2.5.19.2 Start: 65
 16. : User Object1 : CAppListtab Object2(Server) : Object3(Client) : Object5 : CTaskMgr Object4 : CCafeClientDlg CBlockingSocket CBlockingSocket 1: SetComputer( ) 2: StartApp( ) 3: EnterInfo( ) 4: SetInfo( ) 5: SendMessage( ) 6: GetInfo( ) 7: StartApp( ) 66 8: StartApp( ) 9: GetResult( ) 10: SetInfo( ) 11: SendMessage( ) 12: ShowResult( ) Hình 2-38 Sequence Diagram Manage Application - Start
 17. 2.2.5.19.3 Stop: : User Object1 : CAppListtab Object2(Server) : Object3(Client) : Object5 : CTaskMgr Object4 : CCafeClientDlg CBlockingSocket CBlockingSocket 1: SetComputer( ) 2: ChooseApp( ) 3: StopApp( ) 4: SetInfo( ) 5: SendMessage( ) 6: GetInfo( ) 7: StopApp( ) 8: StopApp( ) 9: GetResult( ) 10: SetInfo( ) 11: SendMessage( ) 12: ShowResult( ) Hình 2-39 Sequence Diagram Manage Application – Stop 2.2.5.20 Use case Manage Service: 2.2.5.20.1 Show List 67
 18. Object4(Server) : Object5(Client) : Object7 : CTaskMgr Object6 : CCafeClientDlg : User Object1 : CSrvListtab CBlockingSocket CBlockingSocket 1: SetComputer( ) 2: ListAll( ) 3: SetInfo( ) 4: SendMessage( ) 5: GetInfo( ) 6: RequestServiceList( ) 7: GetServiceList( ) 8: SetInfo( ) 9: SendMessage( ) 10: GetInfo( ) 11: ShowList( ) Hình 2-40 Sequence Diagram Manage Service – Show List 68
 19. Object4(Server) : Object5(Client) : Object7 : CTaskMgr Object6 : CCafeClientDlg : User Object1 : CSrvListtab Object2 : CChgSrvStartupDlg CBlockingSocket CBlockingSocket 1: SetComputer( ) 2: ChooseService( ) ChangeStartupService: 3: ChooseStartupStyle( ) 4: GetStyle( ) 5: SetInfo( ) 6: SendMessage( ) 7: GetInfo( ) 8: ChangeStartup( ) 69 9: ChangeStartup( ) 10: GetResult( ) 11: SetInfo( ) 12: SendMessage( ) 13: ShowResult( ) Hình 2-41 Sequence Diagram Manage Service – Change Startup Service
 20. Object4(Server) : Object5(Client) : Object7 : CTaskMgr Object6 : CCafeClientDlg : User Object1 : CSrvListtab Object3 : CChgSrvStatusDlg Change Status CBlockingSocket CBlockingSocket 1: SetComputer( ) 2: ChooseService( ) 3: ChooseStatusStyle( ) 4: GetStyle( ) 5: SetInfo( ) 6: SendMessage( ) 7: GetInfo( ) 70 8: ChangeStatus( ) 9: ChangeStatus( ) 10: GetResult( ) 11: SetInfo( ) 12: SendMessage( ) 13: ShowResult( ) Hình 2-42 Sequence Diagram Manage Service – Change Status
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2