intTypePromotion=1
ADSENSE

Chẩn doán hình ảnh : Cấp cưu bụng part 7

Chia sẻ: ágffq ằefgsd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

133
lượt xem
38
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cũng có nhiều bệnh lý nhi khoa liên quan đến gan như teo đường mật bẩm sinh, thiếu alpha-1 antitrypsin, hội chứng Alagille và ứ mật trong gan tuần tiến có tính chất gia đình. Một số xét nghiệm chức năng gan nhằm đánh giá chức năng gan. Các xét nghiệm này khảo sát sự hiện diện của một số enzyme trong máu mà bình thường chúng hiện diện với mức độ lớn trong gan.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chẩn doán hình ảnh : Cấp cưu bụng part 7

 1. II. Mét sè bÖnh lý cÊp cøu bông hay gÆp 2. thñng t¹ng rçng: Một số ví dụ: H×nh vì ruét non chôp trong mæ
 2. II. Mét sè bÖnh lý cÊp cøu bông hay gÆp 2. thñng t¹ng rçng: Một số ví dụ: Bn nam, tai n¹n XM-OT C§: vì hçng trµng
 3. II. Mét sè bÖnh lý cÊp cøu bông hay gÆp 2. thñng t¹ng rçng: Một số ví dụ: Bn nam 34t, tai n¹n XM-OT C§: Vì hçng trµng Vì c¬ hoµnh G·y x- ¬ng ®ßn tr¸i
 4. II. Mét sè bÖnh lý cÊp cøu bông hay gÆp 2. thñng t¹ng rçng: Bn nam, tai n¹n XM-XM Một số ví dụ: C§: vì hçng trµng
 5. II. Mét sè bÖnh lý cÊp cøu bông hay gÆp 2. thñng t¹ng rçng: CLVT: Bn nam, tai n¹n XM-XM, ®au co cøng bông, BKCB kh«ng thÊy liÒm h¬i
 6. II. Mét sè bÖnh lý cÊp cøu bông hay gÆp 2. thñng t¹ng rçng: CLVT:
 7. II. Mét sè bÖnh lý cÊp cøu bông hay gÆp 2. thñng t¹ng rçng: Siªu ©m: N»m ngöa hoÆc nghiªng tr¸i, cã thÓ thÊy nh÷ng h×nh ¶nh khÝ gi÷a thµnh bông vµ mÆt tr- íc hoÆc mÆt bªn ph¶i cña gan. §ã lµ nh÷ng ph¶n ©m dµy víi nh÷ng ®- êng ph¶n håi song song vµo trong s©u.
 8. II. Mét sè bÖnh lý cÊp cøu bông hay gÆp 2. thñng t¹ng rçng: H×nh ¶nh liÒm h¬i cã gi¸ trÞ tuyÖt ®èi ®Ó chÈn ®o¸n thñng t¹ng rçng. Kho¶ng 10- 20% c¸c tr- êng hîp thñng t¹ng rçng kh«ng t×m thÊy liÒm h¬i. H¬i trong æ bông sau mæ hoÆc sau néi soi hÕt trong vßng d- íi 10 ngµy.
 9. II. Mét sè bÖnh lý cÊp cøu bông hay gÆp 2. thñng t¹ng rçng: C§ ph©n biÖt h×nh liÒm h¬i víi c¸c h×nh s¸ng bÊt th- êng d- íi hoµnh: - Tói h¬i d¹ dµy, h¬i trong §T gãc l¸ch. - §¹i trµng bÞ kÑp gi÷a gan vµ c¬ hoµnh - KhÝ trong æ abces d- íi hoµnh. - Tho¸t vÞ khe hoµnh tr¸i. - XÑp ®¸y phæi h×nh d¶i -… C¸c h×nh s¸ng nµy cè ®Þnh, cßn khÝ tù do chuyÓn dÞch tíi mét ®iÓm cao kh¸c (tô ë nh÷ng ®iÓm cao nhÊt trong æ bông)
 10. II. Mét sè bÖnh lý cÊp cøu bông hay gÆp 2. thñng t¹ng rçng: C§ ph©n biÖt: Tói h¬i d¹ dµy, h¬i trong §T gãc l¸ch.
 11. II. Mét sè bÖnh lý cÊp cøu bông hay gÆp 2. thñng t¹ng rçng: C§ ph©n biÖt: §¹i trµng bÞ kÑp gi÷a gan vµ c¬ hoµnh
 12. II. Mét sè bÖnh lý cÊp cøu bông hay gÆp 2. thñng t¹ng rçng: C§ ph©n biÖt: KhÝ trong æ abces d- íi hoµnh.
 13. II. Mét sè bÖnh lý cÊp cøu bông hay gÆp 2. thñng t¹ng rçng: C¸c t- thÕ kh¸c: Phim nghiªng tr¸i tia X ngang: Chó ý: Cho BN n»m nghiªng tr- íc khi chôp 10- 15phót, ®Ó h¬i dån lªn cao nhiÒu nhÊt T- thÕ nµy th- êng ¸p dông trong tr- êng hîp BN nÆng kh«ng ®øng ®- îc.
 14. II. Mét sè bÖnh lý cÊp cøu bông hay gÆp 2. thñng t¹ng rçng: C¸c t- thÕ kh¸c: Phim nghiªng tr¸i tia X ngang: Chó ý: Cho BN n»m nghiªng tr- íc khi chôp 10- 15phót, ®Ó h¬i dån lªn cao nhiÒu nhÊt T- thÕ nµy th- êng ¸p dông trong tr- êng hîp BN nÆng kh«ng ®øng ®- îc.
 15. II. Mét sè bÖnh lý cÊp cøu bông hay gÆp 2. thñng t¹ng rçng: C¸c t- thÕ kh¸c: Phim chôp n»m: - D©y ch»ng liÒm hiÖn lªn ë tr- íc gan, bªn ph¶i cét sèng h- íng vÒ rèn - ThÊy ®- îc thµnh ruét (dÊu hiÖu Rigler) t¹o nªn bëi khÝ trong vµ ngoµi thµnh ruét -DÊu hiÖu tam gi¸c t¹o bëi khÝ n»m gi÷a c¸c thµnh ruét - KhÝ tô quanh bê gan - KhÝ tô khoang gan-thËn, thÊy ®- îc ngang cùc trªn thËn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2