intTypePromotion=1
ADSENSE

Chẩn doán hình ảnh : Gan - Mật part 3

Chia sẻ: ágffq ằefgsd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

157
lượt xem
54
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

nang gan: Khoang có thành biểu mô, lòng chứa dịch, không thông với đ- ờng mật. Không triệu chứng SA: - Khối tròn rỗng âm, - Thành mỏng, giới hạn rõ, - Luôn có tăng âm phía sau. Nang đơn thuần điển hình siêu âm khẳng định chẩn đoán. Nang không điển hình cần phối hợp thêm CLVT và đôi khi CHT.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chẩn doán hình ảnh : Gan - Mật part 3

 1. 1. C¸c khèi lµnh tÝnh: 1.1. Nang gan 1.2. U m¸u 1.3. Ph× ®¹i thÓ nèt khu tró 1.4. U tuyÕn gan
 2. 1.1. nang gan: Khoang cã thµnh biÓu m«, lßng chøa dÞch, kh«ng th«ng víi ®- êng mËt. Kh«ng triÖu chøng
 3. SA: - Khèi trßn rçng ©m, - Thµnh máng, giíi h¹n râ, - Lu«n cã t¨ng ©m phÝa sau.
 4. Nang ®¬n thuÇn ®iÓn h×nh siªu ©m kh¼ng ®Þnh chÈn ®o¸n. Nang kh«ng ®iÓn h×nh cÇn phèi hîp thªm CLVT vµ ®«i khi CHT.
 5. 1.2. U m¸u: - Hay gÆp ë ng- êi lín: 2-4% - Th- êng gÆp ë phô n÷ - Mét hoÆc nhiÒu æ - Kh«ng triÖu chøng
 6. Gåm c¸c khoang m¹ch ®- îc lãt bëi c¸c TB néi m«, cã dßng ch¶y chËm. ThÓ mao m¹ch vµ hang
 7. SA ®iÓn h×nh: - T¨ng ©m - §ång nhÊt - Giíi h¹n bê nÐt - T¨ng ©m phÝa sau - N»m d- íi bao hoÆc c¹nh c¸c TM gan
 8. CLVT: - C (-): Tæn th- ¬ng lµ mét vïng gi¶m tû träng. U m¸u lín, vïng trung t©m cã tû träng kh¸c nhau t- ¬ng øng víi tæn th- ¬ng x¬, ch¶y m¸u hoÆc v«i ho¸.
 9. - C (+): Tæn th- ¬ng b¾t thuèc thµnh nèt ë ngo¹i vi sau ®ã lÊp dÇn vµo trung t©m. Trªn c¸c líp c¾t muén thuèc C cã thÓ lÊp ®Çy khèi mét c¸ch ®ång ®Òu.
 10. - C (+): Tæn th- ¬ng b¾t thuèc thµnh nèt ë ngo¹i vi sau ®ã lÊp dÇn vµo trung t©m. Trªn c¸c líp c¾t muén thuèc C cã thÓ lÊp ®Çy khèi mét c¸ch ®ång ®Òu.
 11. CHT: - Gi¶m tÝn hiÖu ë T1 - T¨ng tÝn hiÖu ë T2 - NgÊm Gadolinium (CLVT).
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2