intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Chỉ tiêu thẩm định dự án

Chia sẻ: Tieng Tran | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
88
lượt xem
17
download

Chỉ tiêu thẩm định dự án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phương pháp đánh giá, so sánh đối chiếu các chỉ tiêu là phương pháp thẩm định cơ bản nhất thường xuyên được áp dụng cho quá trình thẩm định dự án đầuPhương pháp đánh giá, so sánh đối chiếu các chỉ tiêu là phương pháp thẩm định cơ bản nhất thường xuyên được áp dụng cho quá trình thẩm định dự án đầu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ tiêu thẩm định dự án

 1. 1/7/2013 1 GIÁ TR HI N T I RÒNG - NPV (Net Present Value) T S L I ÍCH – CHI PHÍ - B/C (Benefits – Costs) TH I GIAN HOÀN V N – PP (Payback Period) SU T SINH L I N I B - IRR (Internal Rate of Return) ƯU TIÊN TH M NH GI A CH TIÊU NPV, IRR 2 1
 2. 1/7/2013 GIÁ TR HI N T I RÒNG - NPV (Net Present Value) NPV dùng o s thay i l i ích ròng c a d án, và s d ng như là m t i u ki n quy t nh u tư. Công th c: (B0 − C0 ) (B1 − C1 ) (B2 − C2 ) (B − Cn ) NPV = + + + .... + n n (1+ r)0 (1+ r)1 (1+ r)2 (1+ r) n ( Bt − Ct ) NPV = ∑ t t =0 (1 + r ) Trong ó: Bt: Là l i ích c a d án trong giai o n t Ct: Là chi phí c a d án trong giai o n t r: T su t chi t kh u kinh t ho c tài chính n: S năm ho t ng c a d án 3 Quy t c ánh giá d án b ng ch tiêu NPV a. Các d án u tư c l p nhau Nguyên t c: Không ch p nh n b t kỳ d án u tư nào ngo i tr d án u tư t o ra m t NPV dương (> 0) khi ư c chi t kh u b i su t chi t kh u phù h p. Ví d : D.án A: Giá tr chi phí hi nt i 1 tri u $, NPV: + 70.000 D.án B: Giá tr chi phí hi nt i 5 tri u $, NPV: - 50.000 D.án C: Giá tr chi phí hi nt i 2 tri u $, NPV: +100.000 D.án D: Giá tr chi phí hi nt i 3 tri u $, NPV: - 25.000 Ch p nh n u tư d án nào? 4 2
 3. 1/7/2013 Quy t c ánh giá d án b ng ch tiêu NPV b. Công ty có m t gi i h n v ngân sách Nguyên t c: Trư ng h p có s gi i h n v ngân sách, thì ch n l a các d án u tư (phương án) nào mà t o ra NPV l n nh t trong kh năng ngân sách u tư cho phép. Ví d : T p h p các d án ư c mô t các cơ h i u tư mà công ty ph i l a ch n v i m t ngân sách c nh chi cho v n là 4 tri u ôla. D án E: Chi phí 1 tri u ôla, NPV là + 60.000 D án F: Chi phí 3 tri u ôla, NPV là + 400.000 D án G: Chi phí 2 tri u ôla, NPV là + 150.000 D án H: Chi phí 2 tri u ôla, NPV là + 225.000 N u gi s : D án E có NPV là – 60.000, ch n như th nào? 5 Quy t c ánh giá d án b ng ch tiêu NPV c. Các d án lo i tr l n nhau Nguyên t c: Trong trư ng h p ngân sách không gi i h n, nhưng ch ư c l a ch n 1 d án th c hi n thì công ty nên ch n d án u tư nào mà t o ra NPV l n nh t. * Các d án có i u ki n quy mô u tư, th i gian th c hi n, su t chi t kh u là b ng nhau. Ví d : D.án I: Giá tr chi phí hi n t i 1 tri u $, NPV: 300.000 D.án J: Giá tr chi phí hi n t i 4 tri u ô la, NPV: 700.000 D.án K: Giá tr chi phí hi n t i 1,5 tri u ô la, NPV: 600.000 D án ư c ch n ? 6 3
 4. 1/7/2013 Quy t c ánh giá d án b ng ch tiêu NPV d. Các d án có th lo i tr l n nhau, th i gian u tư không b ng nhau Trong trư ng h p ngân sách không gi i h n, nhưng ch ư c l a ch n 1 d án th c hi n, và các dư án ph i ch n l a có th i gian th chi n không b ng nhau thì có th s d ng 2 phương pháp: Phương pháp thay th Phương pháp dòng ti n b ng nhau Bư c 1: Tính NPV theo Bư c 1: Tính NPV theo vòng vòng i nguyên th y i nguyên th y Bư c 2: Tìmvòng i Bư c 2: Chuy n dòng ti n chung cho 2 d án ban u thành dòng ti n u Bư c 3: i u ch nh NPV Bư c 3: Hi u ch nh NPV theo vòng i chung m i theo dòng ti n u và vô h n Bư c 4: Th m nh theo Bư c 4: Th m nh theo NPV NPV m i m i hi u ch nh 7 T S L I ÍCH – CHI PHÍ - B/C (Benefits – Costs) T s l i ích – chi phí (B/C) = Hi n giá l i ích = PV(B) Hi n giá chi phí PV(C) Công th c: n Bt ∑ t t = 0 (1 + r ) B /C = n Ct ∑ t t = 0 (1 + r ) Trong ó: PV(B): Hi n giá l i ích PV(C): Hi n giá chi phí 8 4
 5. 1/7/2013 Quy t c ánh giá d án b ng ch tiêu - B/C a. Các d án u tư c l p nhau Nguyên t c: Các d án có B/C ≥ 1 s ư c ch p nh n u tư. Các d án có B/C < 1 s b lo i b . Ví d : D án I: Chi phí PV: 1 tri u $, L i ích PV: 1,3 tri u $ B/C = 1,3/1 = 1.3 D án J: Chi phí PV: 8 tri u $, L i ích PV: 9,4 tri u $ B/C = 9,4/8 = 1.175 D án K: Chi phí PV: 1.5 tri u $, L i ích PV: 2,1tri u $ B/C = 2,1/1,5 = 1.4 N u d a vào ch tiêu này, có th ch p nh n c 3 d án. 9 Quy t c ánh giá d án b ng ch tiêu - B/C b. Các d án lo i tr l n nhau Trư ng h p này th m nh các d án theo ch tiêu B/C có th d n n các quy t nh sai l m v u tư. Ví d : D án I, Chi phí PV: 1tri u $, L i ích PV: 1,3tri u$ B/C = 1,3/1 = 1.3; NPV = 0,3 tri u D án J: Chi phí PV: 8 tri u $, L i ích PV: 9,4 tri u$ B/C = 9,4/8 = 1.175; NPV = 1,4 tri u D án K: Chi phí PV: 1.5 tri u $, L i ích PV: 2,1tri u $ B/C = 2,1/1,5 = 1.4; NPV = 0,6 tri u N u d a vào ch tiêu B/C ch n d án? N u d a vào ch tiêu NPV ch n d án? 10 5
 6. 1/7/2013 TH I GIAN HOÀN V N – PP (Payback Period) PP là th i gian c n thi t hoàn tr s v n u tư t l i ích ròng n c a d án. Công th c: ∑ NCFt t =0 PP = n + Trong ó: NCFn+1 n: Năm mà dòng ti n ròng tích lũy c a d án 0 - Ch n r2 làm cho NPV2 < 0 Sau ó, áp d ng công th c: NPV1 IRR = r1 + (r2 − r1 ) NPV1 + NPV2 12 6
 7. 1/7/2013 Quy t c ánh giá d án b ng ch tiêu IRR a. Các d án u tư c l p nhau Nguyên t c: D án nào có IRR ≥ r (su t sinh l i mong mu n c a d án) s ư c ch p nh n. D án có IRR < 0 s b lo i b . Ví d : T l chi t kh u (chí phí v n): 10% IRRA = 30%; IRRB = 20% D a vào IRR, c 2 d án u ư c ch p nh n. 13 Quy t c ánh giá d án b ng ch tiêu IRR b. Các d án lo i tr l n nhau Trư ng h p này th m nh các d án theo ch tiêu IRR có th d n n các quy t nh sai l m v u tư. Ví d : Döï aùn A Döï aùn B Ñaàu tö ban ñaàu 1000$ vaøo naêm 0 1000$ vaøo naêm 0 Lôïi ích 3200 vaøo naêm 5 5200$ vaøo naêm 10 NPV taïi r = 8% -1000+(3200)/(1.08)5 = -1000+(5200)/(1.08)10 1178 = 1409 IRR 26,2% 17,9% Neáu döïa vaøo IRR thì choïn döï aùn A; Neáu döïa vaøo NPV thì choïn döï aùn B Nhö vaäy, trong trư ng hôïp naøy IRR khoâng ñaùng tin caäy. 14 7
 8. 1/7/2013 ƯU TIÊN TH M NH GI A CH TIÊU NPV, IRR D án có k t qu i ngh ch gi a hai ch tiêu NPV và IRR, quy mô u tư khác nhau và lo i tr . - Tính dòng ngân lưu tăng thêm (d án có NPVl n-NPVnh ). - Sau ó, chúng ta tính IRR c a dòng ngân lưu này và ưa ra k t lu n d a vào tính ch t c a IRR. . N u IRR > r, thì ch n d án . N u IRR < r, thì bác b d án Ví d : Dòng ngân lưu c a 2 d án như sau (b ng), hãy tính NPV, IRR và x p h ng hai d án. Doøng ngaân löu Döï aùn ÑT ban ñaàu Naêm 1 Naêm 2 Naêm 3 Naêm 4 X -70.000 9.250 24.100 29.122 40.000 Y -60.000 40.000 20.420 10.520 5.000 15 ƯU TIÊN TH M NH GI A CH TIÊU NPV, IRR VD(tt): Vôùi su t chi t kh u r=12%, keát quaû xeáp haïng theo NPV vaø IRR nhö sau: Döï aùn NPV Xeáp haïng IRR Xeáp haïng X 3,620 1 14% 2 Y 2,659 2 15% 1 quy t nh ch n d án nào, chúng ta tính dòng ngân lưu gia tăng Doøng ngaân löu gia taêng giöõa hai döï aùn Naêm 0 1 2 3 4 Döï aùn (X-Y) -10.000 -30.750 3.680 18.602 35.000 IRR 13% Ngân lưu gia tăng có IRR=13% v n > ryêu c u =12%, ch n d án X. 16 8
 9. 1/7/2013 ƯU TIÊN TH M NH GI A CH TIÊU NPV, IRR Nh n xét chung: quy t nh ch n d án nào, chúng ta ưu tiên căn c ch tiêu NPV ch n l a,ch tiêu NPV thích h p trong m i trư ng h p vì d tính toán, n nh, xác nh ư c thu nh p ròng t i a c a các d án. Ch s B/C, IRR không ư c ưu tiên trong th m nh d án vì trong m t s trư ng h p không cho k t lu n chính xác. 17 18 9

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản