Chương 4: Thiết kế báo cáo

Chia sẻ: Duong Manh Hung | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:18

0
272
lượt xem
162
download

Chương 4: Thiết kế báo cáo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'chương 4: thiết kế báo cáo', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 4: Thiết kế báo cáo

 1. CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ BÁO CÁO Báo các dùng để tổng kết và kết xuất dữ liệu từ các bảng / truy vấn cho người dùng xem hoặc in ra giấy 1. Các khái niệm về Report 2. Sử dụng AutoReport 3. Sử dụng Report wizard 4. Thiết kế report 5. Main / Sub Report 6. Tạo Report tổng hợp 7. Report chứa tham số 1
 2. 1. Các khái niệm về Report 1.1 Cấu trúc Report • Page Header: Là phần đầu tiên của một trang báo cáo. • Page Footer: Là phần cuối cùng của mỗi trang báo cáo. • Detail: Là phần thân của report – nơi hiển thị giá trị các bản ghi sẽ in ra. Phần này có thể bị thay đổi, phụ thuộc vào nguồn dữ liệu tại thời điểm sẽ in ra của report. • Report Header: Là phần tiêu đề của trang đầu tiên Report, nằm tiếp theo phần Page header và nằm trên phần Detail. Mỗi Report sẽ chỉ có nhiều nhất 1 Report header. • Report Footer: Là phần tiêu đề cuối của trang cuối cùng Report, nằm tiếp theo phần Detail và phía trước phần Page Footer. Mỗi Report sẽ chỉ có nhiều nhất 1 Report footer. 2
 3. 1. Các khái niệm về Report 1.2 Môi trường làm việc: • Làm việc với Report gần giống làm việc với Form. • Các cách tạo báo cáo: Tự động tạo Report: AutoReport Columnar, AutoReport Tabular Tạo bằng công cụ Wizard: Report Wizard, Chart Wizard, Label Wizard. Tự thiết kế báo cáo: Design View. 3
 4. 2. Sử dụng AutoReport: • Ngăn Reports → New → AutoReport: Columnar • Choose the Table or Query …: Chọn bảng / truy vấn làm nguồn dữ liệu hiển thị trong Report ∀ → OK (Tương tự cho AutoReport: Tabular) 4
 5. 3. Sử dụng Report wizard • Bước 1: Ngăn Reports → New → Report wizard → OK • Bước 2: Chọn dữ liệu cần in trên hộp thoại sau • Bước 3: Chọn kiểu cách hiển thị dữ liệu trên report • Bước 4: Thiết lập các nhóm dữ liệu cần thiết • Bước 5: Thiết lập sắp xếp dữ liệu trên báo cáo • Bước 6: Chọn bố cục (Layout) cho Report • Bước 7: Chọn mẫu định dạng (Style) cho report • Bước 8: Hoàn thiện các thông tin cuối cùng 5
 6. Bài tập • Tạo Report có tên LOP có nguồn dữ liệu lấy từ bảng Lớp (sử dụng AutoReport: Columnar) • Tạo Report có tên MHOC có nguồn dữ liệu lấy từ bảng Môn học (sử dụng AutoReport: Tabular) • Dùng Report Wizard để tạo Report có dữ liệu lấy từ bảng Học sinh. 6
 7. 4. Sử dụng REPORT DESIGN VIEW Bước 1: Ngăn Report → New → Design view Choose the Table or Query where … : Chọn tên bảng / truy vấn làm nguồn dữ liệu hiển thị trong Report. → OK • Cửa sổ thiết kế Report - nơi để thiết kế nội dung cần in ấn. • Thanh công cụ Toolbox- nơi chứa những đối tượng giúp đưa các thông tin cần thiết lên Report. • Cửa sổ Properties – nơi thiết lập các thuộc tính phù hợp cho các đối tượng trên màn hình thiết kế report. 7
 8. 4. Sử dụng REPORT DESIGN VIEW 8
 9. 4. Sử dụng REPORT DESIGN VIEW Bước 2: Mở cửa sổ Field List. Bước 3: Đưa các thông tin lên cửa sổ thiết kế report: Bước 4: Hiển thị Report: Menu View → Report View hoặc Click vào biểu tượng View trên thanh công cụ. Bước 5: Tinh chỉnh Report Mở Report để sửa ở chế độ thiết kế (Design view): Chọn Report, nhấn nút Design; 9
 10. Bài tập • Thiết kế Report dạng như sau: 10
 11. Bài tập • Thiết kế Report dạng như sau: 11
 12. 5. Main / Sub Report • Tương tự như Main / Sub Form 6. Tạo Report tổng hợp: Bước 1: Tạo Report như thông thường Bước 2: Menu View → Sorting and Grouping, hộp thoại xuất hiện • Field / Expression: Chọn tên trường muốn nhóm • Sort Order: Thứ tự sắp xếp • Group properties: Hiển thị tiêu để đầu nhóm, cuối nhóm, nhóm các bản ghi cùng giá trị. 12
 13. 13
 14. 7. Report chứa tham số • Report có tham số thực chất là loại Report có khả năng lọc dữ liệu khi in. Ví dụ: Thiết kế Report lọc danh sách học sinh của 1 lớp nào đó 14
 15. 7. Report chứa tham số Sau khi chọn một lớp từ danh sách, nhấn nút In danh sách. Danh sách học sinh của lớp đã chọn sẽ được in ra một report. Các bước thực hiện: • Bước 1: Thiết kế một Report in danh sách học sinh • Bước 2: Tạo Form theo yêu cầu bài toán - Tạo hộp Combo box chứa danh sách các lớp: Thiết lập thuộc tính Name: CmbLOP; Row Source Type: Table / Query Row Source: LOP Bound Column: 1 - Tạo nút Đóng: Chọn điều khiển Control Wizards, Command Button 15
 16. 7. Report chứa tham số 16
 17. 7. Report chứa tham số - Tạo nút In danh sách 17
 18. 7. Report chứa tham số • Bước 3: Thiết lập tham số cho Report - Mở report ở chế độ Design View. - Thiết lập thuộc tính Record Source là 1 truy vấn 18
Đồng bộ tài khoản