Chương VI: Tính chọn thiết bị ngưng tụ

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
345
lượt xem
129
download

Chương VI: Tính chọn thiết bị ngưng tụ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc tính toán thiết bị ngưng tụ thực chất là xác định diện tích bề mặt trao đổi nhiệt . Với đề tài của em chọn kiểu bình ngưng giải nhiệt băng nước , với thiết bị gọn nhẹ có thể lắp ngay trong phòng máy . 12. Xác định nhiệt tải của dàn ngưng: Nhiệt tải của dàn ngưng được xác định qua biểu thức : Qk K x F x ttb (TL1) Với : Qk : Phụ tải nhiệt của thiết bị ngưng tụ. KW F : Diện tích bề mặt trao đổi nhiệt. Uttb: Hiệu nhiệt độ trung bình logaỉt .K...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương VI: Tính chọn thiết bị ngưng tụ

  1. Ch-¬ng 6 TÝnh chän thiÕt bÞ ng-ng tô , thiÕt bÞ bay h¬i I.TÝnh chän dµn ng-ng: 1.1 chän kiÓu dµn ng-ng : ViÖc tÝnh to¸n thiÕt bÞ ng-ng tô thùc chÊt lµ x¸c ®Þnh diÖn tÝch bÒ mÆt trao ®æi nhiÖt . Víi ®Ò tµi cña em chän kiÓu b×nh ng-ng gi¶i nhiÖt b¨ng n-íc , víi thiÕt bÞ gän nhÑ cã thÓ l¾p ngay trong phßng m¸y . 1.2 X¸c ®Þnh nhiÖt t¶i cña dµn ng-ng: NhiÖt t¶i cña dµn ng-ng ®-îc x¸c ®Þnh qua biÓu thøc : Qk K x F x ttb (TL1) Víi : Qk : Phô t¶i nhiÖt cña thiÕt bÞ ng-ng tô. KW F : DiÖn tÝch bÒ mÆt trao ®æi nhiÖt. ttb: HiÖu nhiÖt ®é trung b×nh logarit .K Ta cã : Qk =m x qk =37,26 KW ®iÒu chØnh l-îng n-íc vµo lµm m¸t sao cho tw1 = 240C vµ l-îng n-íc ra tw2 = 280C. khi ®ã hiÖu nhiÖt ®é logarit sÏ lµ: t max  tmim tk ttb = (TL1) t max ln tmim Víi: tmax =tk –tw1 =32 –24 =80C tw2 tmim =tk –tw2 = 32 –28 =40C tw1 VËy:
  2. t max  tmim ttb = =8-4/ln2 = 5,8 K t max ln tmim VËy diÖn tÝch bÒ mÆt chuyÒn nhiÖt cña b×nh ng-ng èng chïm n»m ngang lµ: (theo b¶ng 8.6 TL1) ta cã :K = 700 ( W/m20K) F =Qk/K x ttb =37,26 x 1000/5,8 x 700 = 9,2 ( m2) Chän kiÓu b×nh nh-ng èng chïm n»m ngang , freon cã c¸c th«ng sè nh- sau: B¶ng :1 B×nh DiÖn tÝch bÒ mÆt ®-êng kÝnh ChiÒu dµi Sè T¶i nhiÖt Sè ng-ng ngoµi, m2 èng vá ,mm èng, m èng max, KW lèi KTP-12 12,8 377 1,2 86 43,3 4;2 H×nh vÏ: 4 1 2 5 1 1 3 II.TÝnh chän thiÕt bÞ bay h¬i:
  3. Còng gièng nh- thiÕt bÞ bay ng-ng tô, tÝnh to¸n thiÕt bÞ bay h¬i chñ yÕu ®Ó thiÕt kÕ vµ kiÓm tra diÖn tÝch trao ®æi nhiÖt cÇn thiÕt theo c¸c th«ng sè cho tr-íc nh- t¶i nhiÖt Q0, nhiÖt ®é vµ l-u l-îng chÊt t¶i l¹nh vµo vµ ra nhiÖt ®é bay h¬i vµ nã cÊu t¹o nh- h×nh vÏ:
  4. 5 4 2 3 1 HI ¥ LN áG 2 3
  5. DiÖn tÝch bÒ mÆt trao ®æi nhiÖt ®-îc x¸c ®Þnh theo biÓu thøc: F = Q0/K x ttb (TL5) Víi : Q0: T¶i nhiÖt l¹nh cña thiÕt bÞ bay h¬i, W K : HÖ sè truyÒn nhiÖt, W/ m2k víi dµn kh«ng khÝ m«i chÊt R22 chän K = 12,8 W/m2K (TL5) ttb hiÖu nhiÖt ®é trung b×nh loarit gi÷a m«i chÊt l¹nh vµ chÊt t¶i l¹nh. t max  tmim ttb = (TL1) t max ln tmim (Tb1  T 0)  (Tb 2  T 0) t tb  Tb1  To ln Tb 2  To Víi :tb1 nhiÖt ®é giã vµo thiÕt bÞ bay h¬i v× nhiÖt ®é kho lµ (-180) nªn chän nhiÖt ®é vµo dµn ng-ng lµ tb1 = -160C tb2 nhiÖt ®é giã ra thiÕt bÞ bay h¬i chän tb2 = -200C (16  (28))  (20  (28)) VËy : t = =12 –8/ln1,5 = 9,87 (16  (28)) ln (20  (28)) 1. X¸c ®Þnh diÖn tÝch trao ®æi nhiÖt phßng 1: Ta cã: Q01 = F x k x t (TL1) Suy ra F = Q01 /k x t Trong ®ã : Q01 = 9194 W = 9,194 KW K = 12,8 W/m2K t = 9,87 K VËy:
  6. F = 9194 /12,8 x 9,87 =72,77 m2 Trong kho l¹nh cña em bè trÝ ba dµn víi diÖn tÝch 24 m2 em bè trÝ mét dµn. VËy diÖn tÝch mçi dµn lµ: F1 = F/3 =24,256 m2 Th«ng sè cña dµn nh- sau: B¶ng 2: Dµn DiÖn tÝch T¶i nhiÖt Sè l-îng C«ng suÊt Dµi Réng cao qu¹t bÒ mÆt, m2 khi qu¹t qu¹t,w t= 10k 2B0 25 25 2 100 1960 970 420 2. X¸c ®Þnh dµn l¹nh phßng sè 2: Còng gièng nh- phßng sè 1 ta còng cã : F = Q01 /k x t =8896,76/12,8 x 9,7 =71,66 m2 trong phßng cña em bè trÝ ba dµn nªn diÖn tÝch mçi dµn lµ: F1 = F2 =F3 =F =71,66/3 = 23,88 m2 Th«ng sè cña dµn nh- sau: B¶ng3: Dµn qu¹t DiÖn tÝch T¶i nhiÖt khi Sè l-îng C«ng suÊt Dµi Réng cao bÒ mÆt, m2 t= 10k qu¹t qu¹t,w 2B0 25 25 2 100 1960 970 420 3. X¸c ®Þnh diÖn tÝch dµn phßng sè 3: Còng gièng nh- phßng sè 2 : Ta cã :
  7. F = Q01 /k x t =9396,17/12,8 x 9,7 =75,67 m2 trong phßng cña em bè trÝ ba dµn nªn diÖn tÝch mçi dµn lµ: F1 = F2 =F3 =F =75,67/3 = 25,23 m2 Th«ng sè cña dµn nh- sau: B¶ng 4: Dµn DiÖn tÝch T¶i nhiÖt Sè l-îng C«ng suÊt Dµi Réng cao qu¹t bÒ mÆt, m2 khi qu¹t qu¹t,w t= 10k 2B0 26 26 2 100 1960 970 420

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản