Danh sách thành viên ban dự án

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
88
lượt xem
13
download

Danh sách thành viên ban dự án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Danh sách thành viên ban dự án

  1. COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM CTY Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc ---oOo--- DANH SAÙCH THAØNH VIEÂN BAN DÖÏ AÙN AÙP DUÏNG TIEÂU CHUAÅN ISO 9001:2000 Danh saùch keøm theo quyeát ñònh thaønh laäp Ban döï aùn ISO 9001 ngaøy Stt Hoï teân Chöùc vuï ñaûm traùch – Ban döï aùn Ghi chuù 1 Tröôûng ban 2 Phoù ban –Ñaïi dieän Laõnh ñaïo 3 Thöôøng tröïc Ban döï aùn 4 Thaønh vieân 5 Thaønh vieân 6 Thaønh vieân 7 Thaønh vieân 8 Thaønh vieân 9 Thaønh vieân 10 Thaønh vieân 11 Thaønh vieân 12 Thaønh vieân 13 Thaønh vieân Ngaøy thaùng naêm TOÅNG GIAÙM ÑOÁC

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản