intTypePromotion=3

Đáp án thi thử ĐH Hóa KA lần 10 (2009-2010)

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
86
lượt xem
6
download

Đáp án thi thử ĐH Hóa KA lần 10 (2009-2010)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đáp án thi thử đh hóa ka lần 10 (2009-2010)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án thi thử ĐH Hóa KA lần 10 (2009-2010)

  1. §¸p ¸n ®Ò 10 1C 6D 11D 16A 21B 26C 31A 36D 41D 46C 2D 7A 12B 17D 22A 27B 32B 37A 42D 47A 3B 8D 13B 18C 23C 28A 33C 38D 43C 48D 4B 9B 14B 19A 24C 29C 34B 39C 44D 49B 5C 10D 15D 20B 25C 30B 35D 40B 45C 50D H−íng dÉn gi¶i mét sè c©u hái 10. Gi¶i Gäi sè khèi cña ®ång vÞ ch−a biÕt cña nguyªn tè agon l A3 0, 34 0, 06 99, 6 Ta cã A Ar = 36 + 38 + A3 = 39, 98 100 100 100 ⇒ A3 = 40 12. §¸p ¸n A. 15 V×: mhh= mhhsau p− + mO(trong oxit) = 215 + .16 = 217,4 (gam). 100 13. §¸p ¸n B. Gi¶i: Theo PT: 1 mol CO32− → 2mol Cl- + 1mol CO2 → mmuèi t¨ng = 71 - 60 = 11 g Theo gt: x mol 0,03mol 11.0,03 =0,33g ∑m muoi = 10 + 0,33 = 10,33 (gam). 16. §¸p ¸n A Gi¶i: M hh = 1,5.16 = 24 VH 2 2 4 VH 2 4 2 24 → = = VCO 22 11 VCO 28 22 19. §¸p ¸n A H−íng dÉn: ¸p dông ph−¬ng ph¸p b¶o to n electron ta cã: It 1,34.2 ne = = = 0,1 (mol) electron F 26,8 Qu¸ tr×nh katot Qu¸ tr×nh anot Cu2+ + 2e → Cu 2Cl- - 2e → Cl2 0,05 0,1 0,05 0.06 0,06 0,03 (mol)
  2. 1 Khèi l−îng ®ång tho¸t ra l O2 + 2H+ H2O - 2e → 2 0,05 x 64 = 3,2 (gam). 0,1 - 0,06 = 0,04 0,01 ThÓ tÝch khÝ tho¸t ra ë anot = (0,03 + 0,01) x 22,4 = 0,896 (lit). 20. §¸p ¸n B. Gi¶i: CO + O(trongoxit) → CO2 ⇒ mKL= mhh - mO(trong oxit) 15, 68 nO(trong oxit) = nCOp− = = 0,7 (mol) ⇒ mKL= 40 - 16.0,7 = 28,8 (gam). 22, 4 23. §¸p ¸n C Gi¶i Theo ph−¬ng ph¸p b¶o to n electron, tæng sè mol electron thu b»ng tæng sè mol electron nh−êng. Tæng e thu = (0,015x4x2) + (0,01x3)=0,15(mol). Tæng sè e nh−êng = 0,15mol ⇒ nFe = 0,15:3 = 0,05 (mol) Khèi l−îng Fe = 0,05x56 = 2,8g 24. §¸p ¸n C. V×: nO(trong oxit) = 2. nCO2 = 0,1.2 = 0,2 (mol) mhhban ®Çu = mhhKL+ mO(trong oxit) = 2 + 16.0,2 = 5,2 (gam). 25. §¸p ¸n C 2, 24 0,1 nCO2 = =0,1mol; nCa (OH )2 =0,075mol Tû lÖ 2 > nCO2 : nCa (OH ) 2 = >1 22, 4 0, 075 S¶n phÈm l hçn hîp hai muèi CaCO3 v Ca(HCO3)2 26. §¸p ¸n C CO v H2 kh«ng khö ®−îc Al2O3. 34. §¸p ¸n B Gi¶i thÝch : phenol v anilin l m mÊt m u dung dÞch brom v× mËt ®é electron cao ë c¸c vÞ trÝ octo v para. So víi phenol anisol cã mËt ®é e lín h¬n ë c¸c vÞ trÝ octo v para v× nhãm CH3 ®Èy electron. 35. §¸p ¸n D Anbumin + dd CuSO4 t¹o dung dÞch m u xanh tÝm. NaOH + dd CuSO4 t¹o kÕt tña m u xanh nh¹t. Glixerol + dd CuSO4 t¹o dung dÞch m u xanh thÉm. CH3COOH + dd CuSO4 t¹o dung dÞch m u xanh. 36. §¸p ¸n D. Gi¶i 3n + 1 PTTQ cña este: CnH2n-2O2 + O2 → nCO2 + (n-1) H2O 2
  3. naxit = nCO2 − n H 2O =0,25 - 0,2 = 0,05 (mol). 37. §¸p ¸n A. V×: 2 R COOH + Na2CO3  → 2 R COONa + CO2 + H2O 0,2 0,2 0,1 ⇒ m = 14,8 + 0,2 . (23 - 1) = 19,2 (gam). 39. §¸p ¸nC. Theo §L b¶o to n khèi l−îng: 8,96 25 nO ( pu ) = nO (CO2 ) + nO ( H 2O ) = 2.nCO2 + n H 2O ⇒ nO ( H 2O ) = .2 − 2. = 0,3(mol ) 22,4 100 n 0,25 5 n H (tronghidrocacbon) = 2.n H (trongH 2O ) = 2.0,3 = 0,6 ⇒ C = = nH 0,6 12 ⇒ CTPT: C5H12 40. §¸p ¸n B. 10 nkÕt tña = = 0,1 (mol) 100 CH4 + O2 → CO2 + 2H2O (1) CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 (2) 0,1 0,1 0,1 mCH 4 = 0,1x16= 1,6gam
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản