intTypePromotion=3

Đáp án và đề trắc nghiệm ôn thi ĐH môn Sinh_Đề 20

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
94
lượt xem
17
download

Đáp án và đề trắc nghiệm ôn thi ĐH môn Sinh_Đề 20

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đáp án và đề trắc nghiệm ôn thi đh môn sinh_đề 20', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án và đề trắc nghiệm ôn thi ĐH môn Sinh_Đề 20

 1. Bài : 20834 S th tinh ngoài đ ng v t kém ti n hoá hơn th tinh trong vì: Ch n m t đáp án dư i đây A. T l tr ng đư c th tinh th p; B. Tr ng th tinh không đư c b o v , do đó t l s ng sót th p; C. T khi tr ng sinh ra, th tinh cho đ n lúc phát tri n thành cá th con hoàn toàn ph thu c và môi trư ng nư c; D. C A, B và C đ u đúng; Đáp án là : (D) Bài : 20833 Trinh s n là hình th c sinh s n: Ch n m t đáp án dư i đây A. Không c n s tham gia c a giao t đ c; B. X y ra đ ng v t b c th p; C. Ch sinh ra nh ng cá th mang gi i tính cái; D. Sinh ra con cái không có kh năng sinh s n; Đáp án là : (A) Bài : 20832 Sinh v t lư ng tính là nh ng sinh v t: Ch n m t đáp án dư i đây A. Ch có m t lo i cơ quan sinh s n sinh ra 2 lo i giao t đ c và cái; B. Mang cơ quan sinh s n đ c và cái riêng bi t trên cùng m t cơ th ; C. Chưa có cơ quan sinh s n riêng bi t mà giao t đư c sinh ra t b t kì t bào nào c a cơ th ; D. T t c đ u đúng; Đáp án là : (B) Bài : 20831 S ti p h p t o xo n là hình th c sinh s n h u tính sơ khai nh t vì: Ch n m t đáp án dư i đây A. Cơ quan sinh s n chưa có s phân hoá rõ ràng; B. H p t đ oc t o thành t 2 t bào b t kì trên hai s i t o n m sát nhau; C. Chưa có s hình thành giao t đ c và cái; D. C A, B và C Đáp án là : (D) Bài : 20830
 2. S gi ng nhau gi a nguyên phân và gi m phân là: 1: X y ra trên cùng m t lo i t bào; 2: Có s nhân đôi c a nhi m s c th t o thành nhi m s c th kép 3: Di n ra qua các kì tương t nhau 4: Hình thái c a nhi m s c th đ u bi n đ i qua các kì phân bào 5: Đ u t o ra các t bào con gi ng nhau và gi ng v i t bào m Câu tr l i đúng là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 1, 2, 3 B. 2, 3, 4 C. 3, 4, 5 D. 2, 3, 5 Đáp án là : (B) Bài : 20829 Đi m khác nhau cơ b n gi a nguyên phân và gi m phân là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Nguyên phân ch x y ra t bào sinh dư ng còn gi m phân ch x y ra t bào sinh d c; B. Nguyên phân ch tr i qua 1 l n phân bào, còn gi m phân l i tr i qua 2 l n phân bào; C. T 1 t bào m , qua nguyên phân cho 2 t bào con, còn qua gi m phân cho 4 t bào con; D. T t c đ u đúng Đáp án là : (D) Bài : 20828 Đ c trưng nào sau đây ch có sinh s n h u tính? Ch n m t đáp án dư i đây A. Nguyên phân và gi m phân; B. Gi m phân và th tinh; C. Nguyên phân, gi m phân và th tinh; D. V t ch t di truy n th h con không đ i m i; Đáp án là : (B) Bài : 20827 Sinh s n h u tính là hình th c sinh s n:
 3. Ch n m t đáp án dư i đây A. Có s k t h p c a hai t bào g i là giao t ; B. Không có s k t h p c a 2 t bào g i là giao t ; C. Ti n hoá nh t các hình th c sinh s n; D. C A và C; Đáp án là : (D) Bài : 20826 Nh ng sinh v t nào trong các nhóm sau đây có kh năng sinh s n b ng bào t ? 1: Vi khu n hình c u 2: T o đơn bào 3: N m 4: Rêu 5: Bào t trùng 6: Dương x Câu tr l i đúng là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 1, 2, 3, 4, 5 B. 2, 3, 4, 5, 6 C. 1, 2, 3, 4, 6 D. 1, 3, 4, 5, 6 Đáp án là : (B) Bài : 20825 Con ngư i đã l i d ng kh năng sinh s n sinh dư ng c a th c v t đ ti n hành: Ch n m t đáp án dư i đây A. Nhân gi ng b ng k thu t giâm, chi t, ghép; B. T o các cây con t các ph n nh c a cây m ; C. Tăng năng su t cây tr ng; D. T t c đ u đúng Đáp án là : (D) Bài : 20824 Hình th c nào sau đây thu c hình th c sinh s n sinh dư ng? Ch n m t đáp án dư i đây A. S n y ch i; B. S tái sinh;
 4. C. S ti p h p; D. C A và B; Đáp án là : (D) Bài : 20823 Hình th c sinh s n nào sau đây thu c hình th c sinh s n vô tính? Ch n m t đáp án dư i đây A. S phân đôi; B. Sinh s n sinh dư ng; C. Sinh s n b ng bào t ; D. C A, B và C Đáp án là : (D) Bài : 20822 Có th phân chia s sinh s n c a sinh v t thành các hình th c: Ch n m t đáp án dư i đây A. Sinh s n vô tính và sinh s n h u tính; B. Sinh s n vô tính và sinh s n sinh dư ng; C. Sinh s n sinh dư ng và sinh s n h u tính; D. Sinh s n h u tính và sinh s n b ng bào t ; Đáp án là : (A) Bài : 20821 Nh ng nhân t bên ngoài nh hư ng đ n sinh trư ng và phát tri n c a sinh v t là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Nhân t môi trư ng; B. Th c ăn phù h p; C. Quan h cùng loài; D. C A, B, C và D Đáp án là : (D) Bài : 20820 Nh ng nhân t bên trong nh hư ng đ n sinh trư ng và phát tri n c a sinh v t là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Tính di truy n; B. Gi i tính; C. Các hooc môn sinh trư ng và phát tri n; D. T t c đ u đúng
 5. Đáp án là : (A) Bài : 20819 Đ c đi m c a s sinh trư ng đ ng v t là: Ch n m t đáp án dư i đây A. T c đ sinh trư ng c a cơ th không đ u; B. T c đ sinh trư ng c a các cơ quan, các mô trong cơ th không gi ng nhau; C. T c đ sinh trư ng di n ra m nh nh t giai đo n trư ng thành; D. C A và B; Đáp án là : (D) Bài : 20818 Trong chu trình phát tri n c a th c v t h t kín th giao t tương ng v i giai đo n nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. Cây trư ng thành; B. Hoa; C. H t ph n ho c noãn c u; D. H p t ; Đáp án là : (C) Bài : 20817 Trong chu trình phát tri n c a rêu giai đo n chi m ưu th nh t là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Giai đo n th giao t ; B. Giai đo n th bào t ; C. Hai giai đo n tương đương nhau; D. Ch t n t i giai đo n th giao t không có giai đo n th bào t ; Đáp án là : (A) Bài : 20816 Đ i s ng c a cơ th th c v t có hoa th c ch t là: Ch n m t đáp án dư i đây A. S t n t i và phát tri n c a giai đo n th giao t ; B. S t n t i và phát tri n c a giai đo n th bào t ; C. S xen k hai giai đo n th giao t và th bào t ; D. S ph i h p các cơ ch phân bào; Đáp án là : (C)
 6. Bài : 20815 Th bào t th c v t là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Cơ th đư c phát sinh t bào t lư ng b i; B. Cơ th ch g m các t bào lư ng b i; C. M t giai đo n phát tri n trong chu trình s ng; D. C A, B và C Đáp án là : (D) Bài : 20814 Th giao t th c v t là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Cơ th đư c phát sinh t bào t đơn b i; B. Cơ th ch g m các t bào đơn b i; C. M t giai đo n phát tri n trong chu trình s ng c a th c v t; D. C A, B và C Đáp án là : (D) Bài : 20813 M i quan h gi a sinh trư ng và phát tri n trong đ i s ng c a sinh v t: Ch n m t đáp án dư i đây A. Là 2 quá trình liên quan m t thi t v i nhau, b sung cho nhau; B. Sinh trư ng là đi u ki n c a phát tri n; C. Phát tri n làm thay đ i sinh trư ng; D. C A,B, C Đáp án là : (D) Bài : 20812 Phát tri n c a sinh v t là quá trình: Ch n m t đáp án dư i đây A. Làm thay đ i kh i lư ng và hình thái cơ th ; B. Làm thay đ i kích thư c và hình thái c a sinh v t; C. Làm thay đ i kh i lư ng và ch c năng sinh lí theo t ng giai đo n; D. Làm thay đ i hình thái và ch c năng sinh lí theo t ng giai đo n, chu n b đi u ki n hình thành th h sau; Đáp án là : (D) Bài : 20811
 7. Quá trình sinh trư ng c a sinh v t th c ch t là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Quá trình nguyên phân và gi m phân; B. Quá trình phân hoá t bào; C. M t quá trình kép g m s phân bào và phân hoá t bào; D. S phân b t bào; Đáp án là : (C) Bài : 20810 S phân hoá t bào có ý nghĩa: Ch n m t đáp án dư i đây A. T o ra các mô, các cơ quan, h cơ quan cho cơ th sinh v t; B. B trí các t bào theo đúng v trí c a chúng trong cơ th ; C. Phân công các t bào theo đúng ch c năng chúng đ m nhi m; D. C A, B và C Đáp án là : (D) Bài : 20809 Vai trò c a s phân bào: Ch n m t đáp án dư i đây A. Tăng s lư ng t bào; B. Tăng kích thư c và kh i lư ng cơ th ; C. Thay đ i các t bào già và ch t; D. C A, B và C Đáp án là : (D) Bài : 20808 Sinh trư ng có đ c đi m: Ch n m t đáp án dư i đây A. Sinh trư ng nhanh ch m tuỳ t ng th i kỳ; B. Sinh trư ng có gi i h n; C. Càng đ n g n m c t i đa thì t c đ sinh trư ng càng ch m l i; D. C A, B và C Đáp án là : (D) Bài : 20807 S sinh trư ng c a sinh v t là quá trình:
 8. Ch n m t đáp án dư i đây A. Tăng v chi u dài cơ th ; B. Tăng v b ngang cơ th ; C. Tăng kh i lư ng cơ th ; D. Tăng kh i lư ng và kích thư c; Đáp án là : (D) Bài : 20806 Đ c đi m c a sinh v t d dư ng là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Không có kh năng t ng h p ch t h u cơ t ch t vô cơ; B. S d ng ch t h u cơ do sinh v t t dư ng t o ra; C. S d ng ch t h u cơ đã b phân hu ; D. C A và B; Đáp án là : (D) Bài : 20805 ng d ng c a quá trình lên men trong cu c s ng: 1: S n xu t bia 2: Làm s a chua 3: Mu i dưa 4: S n xu t thu c kháng sinh 5: S n xu t d m Câu tr l i đúng là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 1, 2, 3, 4 B. 2, 3, 4, 5 C. 1, 2, 3, 5 D. 1, 3, 4, 5 Đáp án là : (C) Bài : 20804 Ý nghĩa sinh h c c a quá trình hô h p: Ch n m t đáp án dư i đây
 9. A. Đ m b o s cân b ng và trong khí quy n; B. T o ra năng lư ng cung c p cho ho t đ ng s ng c a các t bào và cơ th sinh v t; C. Làm s ch môi trư ng; D. Chuy n hoá gluxit thành và năng lư ng; Đáp án là : (B) Bài : 20803 S khác nhau cơ b n gi a quang h p và hô h p là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Đây là 2 quá trình ngư c nhau; B. S n ph m c a quá trình quang h p là nguyên li u c a quá trình hô h p; C. Quang h p là quá trình thu năng lư ng còn hô h p là quá trình th i ra năng lư ng; D. C A, B, C đ u đúng Đáp án là : (D) Bài : 20802 Th c ch t c a hô h p n i bào là quá trình: Ch n m t đáp án dư i đây A. Thu nh n c a t bào; B. Th i c a t bào; C. Chuy n hoá, thu và th i x y ra trong t bào; D. Chuy n các nguyên t hiđrô t nh ng ch t cho hiđrô sang nh ng ch t nh n hiđrô; Đáp án là : (D) Bài : 20801 S hô h p n i bào đư c th c hi n nh : Ch n m t đáp án dư i đây A. S có m t c a các nguyên t hiđrô; B. S có m t c a các phân t ; C. Vai trò xúc tác c a các enzim hô h p; D. Vai trò c a các phân t ATP; Đáp án là : (C) Bài : 20800 Nhóm vi khu n chuy n hoá các h p ch t ch a nitơ có vai trò: Ch n m t đáp án dư i đây
 10. A. Bi n đ i các h p ch t ch a nitơ ph c t p trong đ t thành các mu i nitrát hoà tan cho cây h p th ; B. Làm tăng đ phì cho đ t; C. Oxi hoá các h p ch t ch a nitơ t o ra năng lư ng cho ho t đ ng s ng c a chúng. D. C A, B và C Đáp án là : (D) Bài : 20799 Ý nghĩa c a quang h p: Ch n m t đáp án dư i đây A. T o ra ngu n năng lư ng cho toàn b sinh gi i; B. T o ra cho quá trình hô h p đ ng v t; C. Đi u hoà môi trư ng không khí; D. T t c đ u đúng Đáp án là : (D) Bài : 20798 S n ph m c a quá trình quang h p là: Ch n m t đáp án dư i đây A. B. C. Năng lư ng đư c tích t D. C A và B Đáp án là : (D) Bài : 20797 S n ph m c a chu i ph n ng t i là: Ch n m t đáp án dư i đây A. B. C. ATP D. Đi n t Đáp án là : (A) Bài : 20796 Chu i ph n ng t i c a quá trình quang h p c n s d ng: Ch n m t đáp án dư i đây A. Năng lư ng ánh sáng M t Tr i;
 11. B. Năng lư ng do ATP cung c p; C. D. C B và C Đáp án là : (D) Bài : 20795 S n ph m t o ra trong chu i ph n ng sáng c a quá trình quang h p là: 1: ATP 2: 3: 4: 5: Câu tr l i đúng là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 1, 2, 3 B. 1, 3, 5 C. 1, 2, 4 D. 2, 3, 4 Đáp án là : (C) Bài : 20794 Trong pha sáng, năng lư ng ánh sáng có tác d ng: Ch n m t đáp án dư i đây A. Kích thích đi n t c a di p l c ra kh i qu đ o; B. Quang phân li nư c cho các đi n t thay th các đi n t c a di p l c b m t; C. Quang phân li nư c gi i phóng ra ; D. C A, B và C Đáp án là : (D) Bài : 20793 Ôxi đư c gi i phóng trong quang h p b t ngu n t : Ch n m t đáp án dư i đây A. B.
 12. C. D. ATP Đáp án là : (C) Bài : 20792 Đ quá trình quang h p th c hi n c n ph i có: 1: Ánh sáng; 2: 3: 4: 5: B máy quang h p Câu tr l i đúng là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 1, 2, 3, 5 B. 1, 2, 4, 5 C. 1, 3, 4, 5 D. 1, 2, 3, 4 Đáp án là : (A) Bài : 20791 Quang h p là quá trình: Ch n m t đáp án dư i đây A. Bi n đ i năng lư ng M t Tr i thành năng lư ng hóa h c; B. Bi n đ i các ch t đơn gi n thành các ch t ph c t p; C. T ng h p ch t h u cơ t các ch t vô cơ v i s tham gia c a di p l c; D. C A và C; Đáp án là : (D) Bài : 20790 Vì sao cây c n ph i s d ng các ch t khoáng? Ch n m t đáp án dư i đây A. Vì các nguyên t khoáng tham gia vào thành ph n c u t o cơ th th c v t; B. Vì thi u các ch t khoáng cây s phát tri n không bình thư ng; C. Vì các ch t khoáng là ngu n dinh dư ng ch y u nh t c a cây;
 13. D. C A và B; Đáp án là : (D) Bài : 20789 Cây m c t t trên đ t có nhi u mùn vì: Ch n m t đáp án dư i đây A. Trong mùn có ch a nhi u không khí; B. Mùn là các h p ch t ch a nitơ; C. Trong mùn ch a nhi u ch t khoáng; D. Cây d hút nư c hơn; Đáp án là : (B) Bài : 20788 S b c hơi nư c lá di n ra qua: Ch n m t đáp án dư i đây A. Các l khí c a lá; B. Các t bào bi u bì lá; C. Các t bào gân lá; D. Các t bào phi n lá; Đáp án là : (A) Bài : 20787 Nư c đư c v n chuy n trong cây là nh : Ch n m t đáp án dư i đây A. Áp su t c a r ; B. S c hút nư c c a tán lá; C. Quá trình quang h p; D. C A và B; Đáp án là : (D) Bài : 20786 Sinh v t d dư ng là nh ng sinh v t: Ch n m t đáp án dư i đây A. Có kh năng t t ng h p ch t h u cơ t ch t vô cơ; B. Không có kh năng t t ng h p ch t h u cơ t ch t vô cơ; C. Ăn tr c ti p cây xanh; D. Có kh năng phân gi i ch t h u cơ; Đáp án là : (B)
 14. Bài : 20785 Sinh v t t dư ng là nh ng sinh v t: Ch n m t đáp án dư i đây A. T sinh s n ra năng lư ng; B. Có di p l c; C. Có kh năng quang h p; D. Có kh năng t t ng h p ch t h u cơ t ch t vô cơ; Đáp án là : (D) Bài : 20784 Nh ng vi khu n nào có kh năng quang h p: Ch n m t đáp án dư i đây A. Vi khu n lưu huỳnh màu tía; B. Vi khu n s t; C. Nhóm vi khu n chuy n hoá các h p ch t ch a nitơ; D. Vi khu n oxi hoá lưu huỳnh; Đáp án là : (A) Bài : 20783 Vi c phân chia sinh v t thành 2 nhóm t dư ng và d dư ng là d a vào: Ch n m t đáp án dư i đây A. Ch t di p l c; B. Kh năng quang h p; C. Kh năng t t ng h p ch t h u cơ t ch t vô cơ; D. Kh năng v n đ ng; Đáp án là : (C) Bài : 20782 Các phương th c trao đ i ch t và năng lư ng t cơ th đơn bào đ n cơ th đa bào ngày càng hoàn thi n hơn là do: Ch n m t đáp án dư i đây A. C u t o t bào sinh v t ngày càng ph c t p; B. Các loài phân hoá ngày càng đa d ng; C. S lư ng các loài ngày càng tăng; D. S chuyên hóa ngày càng cao c a các cơ quan dinh dư ng; Đáp án là : (D)
 15. Bài : 20781 S ph i h p ho t đ ng c a các enzim đư c th hi n: Ch n m t đáp án dư i đây A. Nhi u enzim cùng tác đ ng lên m t lo i cơ ch t; B. S n ph m c a enzim trư c s là cơ ch t cho enzim sau; C. M t enzim có th tham gia vào nhi u ph n ng; D. Nhi u enzim cùng tác đ ng lên m t lo i ph n ng; Đáp án là : (B) Bài : 20780 Đ c tính c a enzim là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Ho t tính m nh; B. Tính chuyên hóa cao; C. Các enzim xúc tác m t dây chuy n ph n ng; D. T t c đ u đúng Đáp án là : (D) Bài : 20779 B n ch t hoá h c c a enzim là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Prôtêin; B. Axit nuclêic; C. Gluxit; D. Lipit; Đáp án là : (A) Bài : 20778 Tính chuyên môn hoá cao c a enzim đư c th hi n : Ch n m t đáp án dư i đây A. M i lo i enzim ch xúc tác m t ki u ph n ng chuy n hoá c a m t ch t; B. M i lo i enzim ch tác d ng lên m t cơ ch t nh t đ nh; C. M t s enzim có th tác d ng lên các cơ ch t có c u trúc hoá h c g n gi ng nhau; D. C A, B và C; Đáp án là : (D) Bài : 20777
 16. Trao đ i ch t và năng lư ng là 2 quá trình có liên quan m t thi t v i nhau vì: Ch n m t đáp án dư i đây A. Trao đ i ch t luôn đi kèm v i trao đ i năng lư ng, không tách r i nhau; B. Trao đ i ch t và năng lư ng là b n ch t c a ho t đ ng s ng c a sinh v t; C. Có trao đ i ch t và năng lư ng thì cơ th s ng m i t n t i và phát tri n; D. C A, B và C; Đáp án là : (D) Bài : 20776 Nh quá trình nào mà có s chuy n hoá t th năng sang ho t năng: Ch n m t đáp án dư i đây A. T ng h p ch t h u cơ; B. Phân gi i các ch t h u có; C. Co cơ; D. Quá trình th m th u; Đáp án là : (B) Bài : 20775 Năng lư ng c a sinh v t t n t i d ng th năng trong trư ng h p nào sau đây: Ch n m t đáp án dư i đây A. Các liên k t hoá h c trong ATP; B. Co cơ; C. Các ph n ng hoá h c; D. Quá trình đun nư c; Bài : 20774 Đ ng hoá và d hoá là 2 quá trình: Ch n m t đáp án dư i đây A. Đ i l p v i nhau, t n t i đ c l p v i nhau; B. Đ i l p v i nhau nên không th t n t i cùng nhau; C. Đ i l p nhưng th ng nh t v i nhau, cùng song song t n t i; D. Không th cùng t n t i vì năng lư ng v a tích lu đư c l i b phân gi i; Đáp án là : (C) Bài : 20773 Co cơ là quá trình: Ch n m t đáp án dư i đây
 17. A. D hoá; B. Sinh công; C. Gi i phóng năng lư ng; D. C A, B, C đ u đúng Đáp án là : (D) Bài : 20772 Trong sinh gi i năng lư ng t n t i các d ng: Ch n m t đáp án dư i đây A. Quang năng; B. Hoá năng; C. Cơ năng; D. T t c đ u đúng Đáp án là : (D) Bài : 20771 D hoá là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Quá trình phân h y các ch t h u cơ; B. Quá trình gi i phóng năng lư ng dư i d ng ho t năng; C. Quá trình v n chuy n các ch t t t bào ra môi trư ng; D. C A và B; Đáp án là : (D) Bài : 20770 Ôxi trao đ i qua màng t bào đư c th c hi n theo: Ch n m t đáp án dư i đây A. S v n chuy n c a màng; B. Cơ th th m th u; C. Cơ th th m tách; D. Cơ th m bào; Đáp án là : (C) Bài : 20769 Hi n tư ng khu ch tán các ch t t ngoài môi trư ng vào t bào di n ra khi: 1: N ng đ các ch t bên ngoài cao hơn trong màng t bào;
 18. 2: Các ch t đư c hoà tan trong dung môi; 3: Có s chênh l ch v áp su t ngoài và trong màng t bào; Câu tr l i đúng là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 1, 2 B. 2, 3 C. 1, 3 D. 1, 2, 3 Đáp án là : (A) Bài : 20768 S bi n d ng c a màng t bào (tr t bào th c v t) có ý nghĩa: Ch n m t đáp án dư i đây A. Thay đ i hình d ng c a t bào; B. Giúp t bào l y m t s ch t có kích thư c l n; C. Làm cho t bào có kh năng đàn h i; D. Thay đ i th tích c a t bào; Đáp án là : (B) Bài : 20767 Các ch t có kích thư c l n đi vào t bào nh : Ch n m t đáp án dư i đây A. Chúng có kh năng khu ch tán; B. Chúng có kh năng th m th u; C. Kh năng ho t t i c a màng; D. Kh năng bi n d ng c a màng; Đáp án là : (D) Bài : 20766 T bào s ng có th l y các ch t t môi trư ng ngoài nh : Ch n m t đáp án dư i đây A. S khu ch tán c a các ch t; B. S th m th u c a các ch t; C. Kh năng ho t t i c a màng; D. T t c đ u đúng Đáp án là : (D)
 19. Bài : 20765 Kh năng ho t t i c a màng là hi n tư ng: Ch n m t đáp án dư i đây A. Các ch t đi vào t bào tuân theo s chênh l ch áp su t; B. V n chuy n các ch t vào t bào ngư c chi u n ng đ ; C. V n chuy n ch đ ng các ch t vào t bào; D. C C và B đ u đúng Đáp án là : (D) Bài : 20764 Tính th m có ch n l c c a màng có ý nghĩa: 1: Ch cho m t s ch t xác đ nh t ngoài vào t bào; 2: Giúp cho t bào trao đ i ch t đư c v i môi trư ng; 3: B o v t bào; 4: Không cho nh ng ch t đ c đi vào t bào; 5: Cho m t các ch t t trong t bào đi ra ngoài. Câu tr l i đúng là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 1, 2, 3, 4 B. 2, 3, 4, 5 C. 1, 3, 4, 5 D. 1, 2, 4, 5 Đáp án là : (A) Bài : 20763 Màng t bào có các đ c tính: Ch n m t đáp án dư i đây A. Tính th m có ch n l c; B. Kh năng ho t t i; C. Kh năng bi n d ng; D. C A, B và C Đáp án là : (D) Bài : 20762
 20. Cơ th sinh v t l n lên đư c là nh : Ch n m t đáp án dư i đây A. Quá trình nguyên phân; B. Quá trình trao đ i ch t và năng lư ng; C. Quá trình sinh s n; D. Ch có A và B; Đáp án là : (D) Bài : 20761 S trao đ i khí qua màng t bào di n ra nh : Ch n m t đáp án dư i đây A. Có s chênh l ch v áp su t; B. Có s chênh l ch v n ng đ ; C. S bi n dang c a màng t bào; D. Kh năng ho t t i c a màng t bào; Đáp án là : (B) Bài : 20760 K t qu c a quá trình trao đ i ch t v t vô sinh là: 1: V t đó v n gi nguyên b n ch t; 2: V t đó ti p t c tăng v kh i lư ng và kích thư c; 3: V t đó b bi n ch t, cu i cùng b hu ho i; 4: V t đó b bi n đ i thành m t d ng khác. Câu tr l i đúng là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 1, 3 B. 2, 4 C. 3, 4 D. 1, 4 Đáp án là : (C) Bài : 20759 Nói trao đ i ch t và năng lư ng là đi u ki n t n t i và phát tri n c a cơ th s ng vì: Ch n m t đáp án dư i đây
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản