intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề cương môn học: Marketing công nghiệp - Đại học Mở

Chia sẻ: Nguyen Tien Dung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

193
lượt xem
18
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề cương môn học: Marketing công nghiệp giới thiệu tới các bạn sinh viên những nội dung kiến thức cơ bản về môn học Marketing công nghiệp như thông tin chung về môn học, mô tả môn học và mục tiêu môn học, nội dung chi tiết của môn học, tổ chức giảng dạy - học tập, đánh giá kết quả học tập. Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu tích cho các bạn trong quá trình chuẩn bị cho môn học này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương môn học: Marketing công nghiệp - Đại học Mở

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 1. THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC 1..1. TÊN MÔN HỌC: MARKETING CÔNG NGHIỆP 1..2. MÃ MÔN HỌC: 1..3. TRÌNH ĐỘ: ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 1..4. NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH: MARKETING 1..5. KHOA: QUẢN TRỊ KINH DOANH 1..6. SỐ TÍN CHỈ: 2 1..7. YÊU CẦU ĐỐI VỚI MÔN HỌC  ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT: Để tiếp thu tốt học phần này, sinh viên cần có kiến thức các môn học sau: Marketing căn bản, Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô.  CÁC YÊU CẦU KHÁC: Sinh viên cần đọc tài liệu giảng dạy trước khi đến lớp, chú ý nghe giảng và thảo luận trên lớp, làm bài tập ở nhà và nêu thắc mắc khi gặp giảng viên. Ngoài ra, sinh viên phải thường xuyên tự nghiên cứu và liên hệ những kiến thức đã học với thực tế để có thể nắm rõ các nội dung được trình bày trong học phần này. 2. MÔ TẢ MÔN HỌC VÀ MỤC TIÊU 2.1. Mô tả vắn tắt nội dung môn học Môn học cung cấp những hiểu biết và kiến thức căn bản về những nguyên lý marketing nói chung và sự vận dụng chúng vào lĩnh vực công nghiệp ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC – KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - KHÓA 2010 TRANG 1
  2. như: nghiên cứu và phân tích khách hàng là tổ chức; phân đoạn thị trường và xác định thị trường mục tiêu; xây dựng chính sách marketing trong lĩnh vực công nghiệp: chiến lược sản phẩm, chiến lược định giá, chiến lược phân phối và chiến lược xúc tiến. 2.2. Mục tiêu của môn học: Môn marketing công nghiệp giúp cho sinh viên:  Phân biệt được marketing cho người tiêu dùng và marketing cho các tổ chức.  Hiểu rõ hành vi mua của khách hàng là tổ chức.  Xây dựng chiến lược marketing công nghiệp.  Phát triển các chiến thuật marketing công nghiệp. 3. NỘI DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC STT CHƯƠNG MỤC TIÊU MỤC, TIỂU MỤC 1 HỆ THỐNG Giới thiệu các khái  Định nghĩa marketing MARKETING niệm về marketing công  Định nghĩa marketing công CÔNG NGHIỆP nghiệp. Hiểu được ai là nghiệp khách hàng công nghiệp. Phân loại được  Quản trị marketing công nghiệp sản phẩm và dịch vụ  Ai là khách hàng công nghiệp? công nghiệp. Nắm được  Sự phân loại sản phẩm và dịch vụ hệ thống marketing công nghiệp công nghiệp.  Hệ thống marketing công nghiệp  Thị trường quốc tế  Khác biệt giữa marketing công nghiệp và tiêu dùng 2 KHÁCH HÀNG Nắm được những mô  Những mô hình về hành vi mua VÀ HÀNH VI hình về hành vi mua công nghiệp THỊ TRƯỜNG công nghiệp. Nghiên  Quá trình mua thuộc về tổ chức cứu các ứng dụng marketing trong quá  Các ứng dụng marketing trong trình mua. Tìm hiểu về quá trình mua động cơ mua và vai trò  Những ảnh hưởng mua đa dạng mua trong công nghiệp.  Số lượng các ảnh hưởng mua ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC – KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - KHÓA 2010 TRANG 2
  3.  Những người ảnh hưởng mua cơ bản và trung tâm mua  Tìm hiểu về động cơ mua và vai trò mua trong công nghiệp 3 PHÂN KHÚC Nắm được tại sao cần  Phân khúc thị trường là gì? VÀ XÁC ĐỊNH phân khúc thị trường  Tại sao cần phân khúc thị trường THỊ TRƯỜNG công nghiệp. Hiểu và công nghiệp? MỤC TIÊU vận dụng được các phương pháp nghiên  Tiêu chuẩn sử dụng để phân khúc cứu thị trường khác thị trường công nghiệp nhau vào lĩnh vực công  Các cách tiếp cận để phân khúc nghiệp. Xem xét các thị trường công nghiệp tiêu chí để phân khúc thị  Quá trình quyết định phân khúc trường công nghiệp.  Xác định thị trường mục tiêu 4 CHIẾN LƯỢC Xác định khái niệm  Chiến lược sản phẩm công SẢN PHẨM sản phẩm công nghiệp. nghiệp TRONG Phân biệt sự khác nhau  Sự khác nhau giữa các chiến lược MARKETING giữa các chiến lược sản sản phẩm công nghiệp và tiêu dùng CÔNG NGHIỆP phẩm công nghiệp và tiêu dùng. Thảo luận về  Tầm quan trọng của kế hoạch hóa tầm quan trọng của kế sản phẩm hoạch hóa sản phẩm. 5 CHIẾN LƯỢC Hiểu khái niệm về  Giá cả là gì? ĐỊNH GIÁ giá trong lĩnh vực công  Định giá trong thị trường công TRONG nghiệp. Nắm được các nghiệp MARKETING yếu tố ảnh hưởng đến CÔNG NGHIỆP các quyết định định giá  Những yếu tố ảnh hưởng đến các công nghiệp. Nắm được quyết định định giá công nghiệp giá trong danh sách và  Giá trong danh sách và giá thực giá thực trong thị trường trong thị trường công nghiệp công nghiệp. Hiểu được  Đấu thầu trong thị trường công quá trình đấu thầu trong nghiệp thị trường công nghiệp.  Định giá bằng đàm phán trong thị trường công nghiệp ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC – KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - KHÓA 2010 TRANG 3
  4. 6 CHIẾN LƯỢC Hiểu được phân  Phân phối vật lý là gì? PHÂN PHỐI phối vật lý là gì và ứng  Những hoạt động phân phối vật TRONG dụng nó trong marketing lý MARKETING công nghiệp. Nắm được CÔNG NGHIỆP quá trình phân phối vật  Hệ thống phân phối vật lý trong lý trong marketing công marketing công nghiệp nghiệp. Hiểu được cách  Quá trình phân phối vật lý trong thức quản lý phân phối marketing công nghiệp vật lý.  Tầm quan trọng của phân phối vật lý trong chiến lược marketing công nghiệp  Quản lý phân phối vật lý  Phân phối vật lý và mua kiểu Vừa – Đúng – Lúc (Just – In – Time ) 7 CHIẾN LƯỢC Hiểu được sự khác  Sự khác nhau giữa các chiến lược XÚC TIẾN nhau giữa các chiến xúc tiến công nghiệp và tiêu dùng TRONG lược xúc tiến công  Bán hàng cá nhân trong thị MARKETING nghiệp và tiêu dùng. trường công nghiệp CÔNG NGHIỆP Nắm được bán hàng cá nhân, quảng cáo và xúc  Quảng cáo trong thị trường công tiến bán hàng trong thị nghiệp trường công nghiệp .  Xúc tiến bán hàng trong thị trường công nghiệp 4. HỌC LIỆU 4.1. Giáo trình môn học Robert W.Haas (Hồ Thanh Lan lược dịch), Marketing công nghiệp, NXB Thống kê TP.HCM, 2008. 4.2. Tài liệu tham khảo 1. Vũ Thế Dũng, Tiếp thị giữa các tổ chức, NXB ĐHQG TP.HCM, 2002. 2. Dwyer F. Robert, Business Marketing: Connecting Strategy, Relationships and Learning, McGraw – Hill, 1999. ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC – KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - KHÓA 2010 TRANG 4
  5. 5. TỔ CHỨC GIẢNG DẠY - HỌC TẬP CHƯƠNG HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY MÔN HỌC Tổng Thuyết trình Thực Tự học, tự hành, thí nghiên Lý thuyết Bài tập Thảo luận nghiệm… cứu Chương 1 4 4 Chương 2 4 4 Chương 3 3 2 5 Chương 4 3 3 Chương 5 3 2 5 Chương 6 3 1 4 Chương 7 3 2 5 TỔNG CỘNG 30 6. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP STT HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ TRỌNG SỐ 1 Bài tập, thảo luận, kiểm tra… trong quá trình học 30% tổng điểm 2 Bài thi hết môn: bài thi tự luận 70% tổng điểm 7. DANH SÁCH GIẢNG VIÊN – TRỢ GIẢNG  Họ và tên: Chức danh, học hàm, học vị: Thời gian, địa điểm làm việc: Địa chỉ liên hệ Điện thoại, email  Họ và tên: Chức danh, học hàm, học vị: Thời gian, địa điểm làm việc: ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC – KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - KHÓA 2010 TRANG 5
  6. Địa chỉ liên hệ Điện thoại, email  Họ và tên: Chức danh, học hàm, học vị: Thời gian, địa điểm làm việc: Địa chỉ liên hệ Điện thoại, email  Họ và tên: Chức danh, học hàm, học vị: Thời gian, địa điểm làm việc: Địa chỉ liên hệ Điện thoại, email TL.HIỆU TRƯỞNG TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG PHÒNG QLĐT ThS.NGUYỄN THÀNH NHÂN TS. ĐOÀN THỊ MỸ HẠNH ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC – KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - KHÓA 2010 TRANG 6
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2