intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề cương môn Khoa học lãnh đạo

Chia sẻ: Nguyen Khi Ho | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:39

89
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề cương cung cấp những kiến thức cốt lõi về khoa học lãnh đạo như: quan niệm về lãnh đạo, vai trò và chức năng lãnh đạo, lược sử phát triển nghiên cứu; đối tượng nghiên cứu khoa học; phương pháp nghiên cứu, thách thức lãnh đạo trong bối cảnh hiện nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương môn Khoa học lãnh đạo

 1. HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I KHOA XàHỘI HỌC – KHOA HỌC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ ĐỀ CƯƠNG  MÔN: KHOA HỌC LÃNH ĐẠO
 2. ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG I. Chuyên đề: 1 1. Tên chuyên đê: LÃNH Đ ̀ ẠO VÀ KHOA HỌC LÃNH ĐẠO 2. Sô tiêt lên l ́ ́ ớp: 05 tiết 3. Mục tiêu: Chuyên đê nay se cung câp cho hoc viên:  ̀ ̀ ̃ ́ ̣ ­ Về kiến thức:  + Những kiến thức cốt lõi về  khoa học lãnh đạo như: quan niệm về  lãnh đạo, vai trò và chức năng lãnh đạo, lược sử phát triển nghiên cứu; đối  tượng nghiên cứu khoa học; phương pháp nghiên cứu, thách thức lãnh đạo  trong bối cảnh hiện nay  + Định hướng cho học viên trong nghiên cứu và học tập các bài tiếp  theo trong môn học Khoa học lãnh đạo.   ­ Về kỹ năng:  + Kỹ  năng phân tích bản chất và chức năng của lãnh đạo; Phân biệt  lãnh đạo với quản lý; + Kỹ năng phân tích vai trò của lãnh đạo và đánh giá lược sử phát triển  khoa học lãnh đạo; + Kỹ năng vận dụng một số lý thuyết về lãnh đạo vào thực tiễn lãnh  đạo ở đơn vị/địa phương  ­ Về thái độ/tư tưởng:  + Có thái độ  tích cực, chủ  động học tập, nghiên cứu khoa học lãnh  đạo và vận dụng kiến thức vào thực tiễn lãnh đạo ở đơn vị/địa phương. 4. Chuân đâu ra va đanh gia ng ̉ ̀ ̀ ́ ́ ươi hoc ̀ ̣
 3. Chuẩn đầu ra Đánh giá người học
 4. Hinh th ̀ ưć   Yêu câu đanh gia ̀ ́ ́ đanh gia ́ ́
 5. ­ Về kiến thức: ­   Vận   dụng   được   quan  Thi tự luận điểm   của  Hồ   Chí   Minh  Thi vấn đáp +  Hiểu   được   quan   điểm   của   Hồ   Chí  về lãnh đạo trong học tập  Minh về lãnh đạo; và thực tiễn công tác của  +  Phân tích được bản chất, chức năng  học viên của hoạt động lãnh đạo; ­   Vận   dụng   được   bản  + Lý giải được các thách thức đối với  chất, chức năng của lãnh  lãnh đạo trong bối cảnh hiện nay. đạo   vào   thực   tiễn   lãnh  đạo ở đơn vị/địa phương.  ­ Nhận diện được những  thách thức trong thực tiễn  lãnh   đạo   ở   đơn   vị/địa  phương và đề  xuất được  phương hướng giải pháp  đổi mới công tác lãnh đạo
 6. ­ Về kỹ năng: + Phân tích được bản chất và chức năng  của hoạt động lãnh đạo; +   Vận   dụng   kiến   thức   lãnh   đạo   để  nhận   diện   các   thách   thức   trong   thực  tiễn lãnh đạo ở đơn vị/địa phương.
 7. ­ Về thái độ/Tư tưởng: Chủ   động,   tích   cực   học   tập   và   vận  dụng trong thực tiễn công tác của bản  thân.
 8. 5. Nội dung chi tiêt và hình th ́ ức tô ch ̉ ức dạy học Hình thức tổ  Nội dung chi tiết Câu hoi đanh gia qua trinh ̉ ́ ́ ́ ̀ chức dạy học I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ  Thuyết   trình  nêu  Câu hoi t ̉ rước giờ lên lớp: BẢN VỀ LÃNH ĐẠO  vấn đề 1. Lãnh đạo là vị  trí hay quá  I.1.  Các lý thuyết  và quan  Hỏi đáp trình? điểm về lãnh đạo Thảo luận nhóm:  2.   Theo   anh/chị   có   những  I.1.1. Các   lý   thuyết   về   lãnh  1. yếu tố  nào tạo nên hiệu quả  ­Lãnh đạo là  đạo lãnh đạo? vị   trí   hay   là   quá  ­ Lý thuyết phẩm chất trình/hoạt động? Câu hoi t ̉ rong giờ lên lớp: ­ Lý thuyết ảnh hưởng (quyền  2.   ­ Lãnh  đạo  1.Lãnh   đạo   là   gì?   Những  lực) đúng   theo   quan  nhận thức mới về lãnh đạo? ­   Lý   thuyết   về   hành   vi   lãnh  niệm   của   Hồ   Chí  2.Chức năng của lãnh đạo là  đạo Minh? gì?  ­ Lý thuyết tình huống 3. ­   Đồng   chí  3.Lãnh  đạo   đúng  theo   quan  hãy phân biệt lãnh  niệm của Hồ Chí Minh? I.1.2. Quan điểm của Hồ  Chí  đạo   và   quản   lý  Minh về lãnh đạo 4.Cuộc cánh mạng trong lý  (điểm tương đồng,  thuyết lãnh đạo là gì? I.2. Lý luận về lãnh đạo sự   khác   biệt   và  5.  Nêu   một   số   thách   thức  I.2.1. Khái   niệm   lãnh   đạo:  mối quan hệ) trong   thực   tiễn   lãnh   đạo   ở  Lãnh   đạo   là   quá   trình   hành  địa phương/đơn vị? động   gây   ảnh   hưởng   lên  người   khác   nhằm   khơi   dạy  Câu   hoỉ   sau  giờ   lên   lớp  cảm xúc và cam kết cùng hành  ̣   hương (đinh ́   tự   hoc̣   và  ôn  động vì mục đích chung. ̣ tâp):  I.2.2. Chức năng của hoạt  1.Phân   tích   bản   chất,   chức  động lãnh đạo năng của lãnh đạo?  ­ Kiến tạo tầm nhìn 2.Phân   biệt   lãnh   đạo   với 
 9. ­ Xây dựng thể chế và văn  quản   lý   theo   tiêu   chí   chức  hóa tổ chức năng, phương pháp? ­ Động viên và thúc đẩy 3.   Từ   quan   điểm   lãnh   đạo  ­ Đổi mới để thích nghi đúng của Hồ Chí Minh, đồng  chí hãy đánh giá thực  tr ạ ng  I.3. Vai trò của nhà lãnh  lãnh   đ ạ o   ở   đơn   vị/địa  đạo phương  và   ph ươ ng   h ướ ng  ­ Người thủ lĩnh kh ắ c ph ụ c nh ữ ng h ạ n ch ế ­ Người khai tâm 4.   Trên   c ơ   s ở   nh ậ n   di ện  ­ Người truyền cảm hứng đ ượ c   thách   th ứ c   ở   đ ơ n  v ị /đ ị a   phươ ng,   đ ồ ng   chí  ­ Người điều hòa hãy   nêu   ph ươ ng   h ướ ng   và  ­ Người bạn, người kèm cặp gi ải   pháp   kh ắ c   ph ụ c     1.4. Những thách thức của  nh ữ ng thách th ứ c đó. lãnh   đạo   trong   bối   cảnh  hiện nay và yêu cầu mới đối  với lãnh đạo II. KHOA   HỌC   LÃNH  ­   Giảng   viên  ĐẠO hướng dẫn và yêu  cầu tự  học mục II  2.1. Đối tượng nghiên cứu các nội dung: Đối  2.2.   Phương   pháp   nghiên  tượng,   nhiệm   vụ  cứu của khoa học lãnh đạo và   phương   pháp  2.3.   Nội   dung   nghiên   cứu  nghiên   cứu   của  của khoa học lãnh đạo Khoa học lãnh đạo 6. Tai liêu hoc tâp  ̀ ̣ ̣ ̣ 6.1. Tai liêu phai đoc: ̀ ̣ ̉ ̣
 10. 1. Học viện Chính trị  quốc gia Hồ  Chí Minh­ Viện Lãnh đạo học và   chính sách công (2018), Giáo trình Cao cấp lý luận chính trị, Môn Khoa học  lãnh đạo, HN.  2.   Nguyễn Bá Dương (2017),  Khoa học lãnh đạo ­ Lý thuyết và kỹ   năng, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.  6.2. Tai liêu nên đoc: ̀ ̣ ̣ 1. Hồ  Chí Minh, (1947),  Sửa đổi lối làm việc. Chương V. Cách lãnh   đạo trong Toàn tập, tập 5, Nxb. Chính trị quốc gia, 2009, tr. 285 – 298  2. Ban chấp hành Trung  ương khóa XII (2016),    Nghị  quyết 04/TW   ngày 30/10/2016, Về  tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn,   đẩy lùi sự  suy thoái về  tư  tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu   hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ  3. Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương khóa XII (2017),  Quy định   số  89­ QĐ/TW ngày 4/8/2017 về  Khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng   khung tiêu chí đánh giá cán bộ  lãnh đạo, quản lý các cấp và Quy định số   90­QĐ/TW ngày 4/8/2017 về  Tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán   bộ  thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư  quản   lý  7. Yêu cầu với học viên (Nêu ro cac hoat đông ng ̃ ́ ̣ ̣ ươi hoc phai th ̀ ̣ ̉ ực  ̣ ̀ ợp vơi chuân đâu ra, nôi dung, hinh th hiên phu h ́ ̉ ̀ ̣ ̀ ưc tô ch ́ ̉ ức day hoc va yêu ̣ ̣ ̀   ̀ ́ ́ ̉ ̀ ̉ câu đanh gia cua bai giang đa tuyên bô). ̃ ́ ́ ̣ Vi du: ­ Chuẩn bị  nội dung thảo luận: Bản chất, chức năng của lãnh đạo;  phân biệt lãnh đạo với quản lý trên các tiêu chí: Đối tượng; chức năng;  phương pháp; công cụ phương tiện; mối quan hệ giữa lãnh đạo và quản lý;  Liên hệ thực tiễn Việt Nam.... ̀ ̣ ­ Lam bai tâp; ̀ ̉ ̣ ̣ ­ Chuân bi nôi dung tự hoc: T ̣ ự nghiên cứu đọc trước giáo trình cần giải  thích, phân tích làm sáng tỏ :
 11. + Khái niệm lãnh đạo; + Chức năng của lãnh đạo; + Vai trò lãnh đạo; +  Phân biệt lãnh đạo với quản lý; + Các lý thuyết về lãnh đạo... + Quan điểm của Hồ Chí Minh về lãnh đạo ­ Chuẩn bị nội dung câu hỏi trươc, trong, sau gi ́ ơ lên l ̀ ớp ở Muc 5; ̣ ­ Đọc tài liệu theo hướng dẫn: Đọc các tài liệu bắt buộc ̣ ̉ ́ ực tham gia tra l ­  Tâp trung nghe giang, tich c ̉ ơi cac câu hoi, tham gia đôi ̀ ́ ̉ ́  ̣ ́ ́ ́ , thảo luận. thoai, đong gop y kiên ́
 12. II. Chuyên đề 2 1. Tên chuyên đề :  TƯ DUY VÀ TẦM NHÌN LÃNH ĐẠO 2. Sô tiêt lên l ́ ́ ớp:  05 tiết 3.  Mục tiêu: Bai giang cung câp cho hoc viên: ̀ ̉ ́ ̣ + Về kiến thức: Khái niệm, vai trò của tư duy và tầm nhìn lãnh đạo,  yêu cầu và một số cách thức hình thành và đổi mới tư duy và tầm nhìn lãnh  đạo.  + Về kỹ năng: Khả năng phân tích và đánh giá được thực trạng tư duy  và tầm nhìn của đội ngũ cán bộ lãnh đạo hiện nay ở đơn vị/địa phương.  Vận dụng được kiến thức về  tư  duy và tầm nhìn lãnh đạo để  nâng   cao khả năng tham gia xây dựng tầm nhìn chiến lược ở địa phương/ngành.  + Về thái độ/Tư tưởng: Chủ động, tích cực đấu tranh khắc phục tư  duy thông thường trong lãnh đạo, có ý thức cao trong rèn luyện đổi mới tư  duy và tầm nhìn lãnh đạo vào thực tiễn lãnh đạo ở đơn vị/địa phương. 4. Chuân đâu ra va đanh gia ng ̉ ̀ ̀ ́ ́ ươi hoc ̀ ̣ Đánh giá người học Chuẩn đầu ra Hinh th ̀ ưć   Yêu câu đanh gia ̀ ́ ́ đanh gia ́ ́ + Về kiến thức: ­   Vận   dụng   những   tri  Thi tự luận thức   về   tư   duy   lãnh  ­ Hiểu được bản chất của tư duy và tầm  đạo   để   đánh   giá   thực  nhìn   lãnh   đạo   và   mối   quan   hệ   giữa  trạng   tư   duy   lãnh   đạo  chúng; tại địa phương/đơn vị.  ­ Phân tích được xây dựng tầm nhìn và  Đề  xuất được một số  Thi   vấn  những cách thức đổi mới đổi tư duy lãnh  cách thức đổi mới đổi  đáp đạo;
 13. + Về kỹ năng: tư duy lãnh đạo ­ Có khả  năng nhận diện được những  ­   Vận   dụng   những   trị  đặc   điểm   của   tư   duy   lãnh   đạo   ở  đơn  thức về  tầm nhìn lãnh  vị/địa phương hiện nay  đạo   để   đánh   giá   thực  trạng   xây   dựng   tầm  ­   Có   khả   năng   vận   dụng   được   những  nhìn   và   nâng   cao   khả  kiến thức về đổi mới tư duy lãnh đạo và  năng tham gia  vào quá  tham   gia   vào   quá   trình   xây   dựng   tầm  trình   xây   dựng   tầm  nhìn chiến lược ở địa phương/ngành. nhìn   chiến   lược   ở   địa  ­ Về thái độ/Tư tưởng: phương/ngành.  Tích cực, chủ  động học tập, rèn luyện  và có tư  tưởng đổi mới tư  duy và tầm  nhìn lãnh đạo trong thực tiễn công tác  của bản thân.   5. Nội dung chi tiêt và hình th ́ ức tô ch ̉ ức dạy học Hình thức tổ  Nội dung chi tiết Câu hoi đanh gia qua trinh ̉ ́ ́ ́ ̀ chức dạy học I. TƯ DUY LÃNH ĐẠO ­   Thuyết   trình   Câu hoi t ̉ rước giờ lên lớp: 1.1.   Quan   niệm   về   tư   duy  nêu vấn đề Nghị  quyết Trung  ương 6 khóa  lãnh đạo ­ Hỏi đáp XII   chủ   trương   đổi   mới   tích  cực, mạnh mẽ, gắn đổi mới bộ  ­ ­ Tư duy ­Thảo   luận   máy tổ  chức với đổi mới công  ­ ­  Thế   nào   tư   duy   lãnh  nhóm:  tác lãnh đạo, Theo đồng chí đổi  đạo:  Tư  duy  lãnh   đạo  là  quá  1. Nêu   sự   khác  mới   công   tác   lãnh   đạo   là   đổi  trình nhận thức về  bản chất,  biệt giữa tư duy  mới cái gì? tính quy luật và xu hướng của  lãnh   đạo   và   tư  Câu hoi t ̉ rong gi ờ lên l ớp: quá   trình,   cách   thức   và   mục  duy   thông  tiêu lãnh đạo. thường 1. Nêu sự khác biệt giữa tư duy 
 14. 1.2. Những đặc điểm của tư  2. Phân tích các  lãnh   đạo   và   tư   duy   thông  duy lãnh đạo bước   và   cách  thường thức đổi mới tư  2. Phân   tích   các   bước   và   cách  + Là tư duy khác biệt duy   của   người  thức đổi mới tư  duy của người  + Là tư duy giải quyết vấn đề  lãnh đạo? lãnh đạo? có tính chiến lược ­  Thuyết   trình   3. Theo đồng chí tầm nhìn tạo  + Là tư duy động, tư duy mở nêu vấn đề nên nhà lãnh đạo hay nhà lãnh  + Là tư  duy hệ  thống, tư  duy  đạo tạo nên tầm nhìn? ­ Hỏi đáp tiến trình ­Thảo   luận   4. Phân tích các bước xây dựng  + Là tư  duy hợp lý, sáng tạo,  tầm nhìn lãnh đạo? nhóm:  linh hoạt 5. Đồng   hãy   lý   giải   mối   quan  1. Theo   đồng  1.3. Các giai đoạn của tư duy  hệ giữa tư duy và tầm nhìn lãnh  chí tầm nhìn tạo  lãnh đạo đạo? nên   nhà   lãnh  + Lựa chọn vấn đề đạo   hay   nhà  6. Có   những   con   đường   nào  + Điều tra hiện trạng vấn đề lãnh   đạo   tạo  giúp   người   lãnh   đạo   nâng   cao  nên tầm nhìn? hiệu quả xây dựng tầm nhìn? + Phân  tích,   kiểm   tra  cụ   thể  vấn đề 2. Phân tích các  Câu hoi sau  ̉ gi ờ  lên l ớ p   bước   xây   dựng   1. Vận dụng những tri thức về  + Xây   dựng   các   phương   án  tầm   nhìn   lãnh  tư  duy lãnh đạo, đồng chí hãy  giải quyết đạo? nhận diện và đánh giá thực tư  + Thực   thi   phương   án   lựa  3. Đồng   hãy   lý  duy   lãnh   đạo   tại   địa  chọn giải   mối   quan  phương/đơn vị  và đề  xuất một  + Đánh giá, kiểm tra hệ   giữa   tư   duy  số   cách   thức   đổi   mới   đổi   tư  1.4.Cách   thức   đổi   mới   tư  và   tầm   nhìn  duy lãnh đạo duy lãnh đạo lãnh đạo? 1. 2.   Trên   cở   sở   vận   dụng  II. TẦM NHÌN LÃNH ĐẠO 4. Có   những  những trị thức về tầm nhìn lãnh  con   đường   nào  đạo, đồng chí hãy đánh giá thực  2.1. Quan niệm về  tầm nhìn  giúp người lãnh  trạng xây dựng tầm nhìn và đề  lãnh đạo đạo   nâng   cao  xuất   giải   pháp   nâng   cao   khả  Tầm nhìn lãnh đạo  là  một hình 
 15. dung về một tình trạng phát triển  hiệu   quả   xây  năng tham gia vào quá trình xây  tốt đẹp của tổ  chức, cộng đồng,  dựng tầm nhìn? dựng tầm nhìn chiến lược ở địa  xã   hội   trong   tương  lai  có   được  phương/ngành thông qua quá trình lãnh đạo. Đó  chính là hình dung về  một kiểu  tương   lai   được   lựa   chọn   một  cách   có  chủ   đích  và   được   hiện  thực hóa thông qua các nỗ lực có  tính tổ chức, có tính tập thể 2.2. Vai trò của tầm nhìn ­ Giúp định hướng vào tương  lai và tạo niềm tin vào tương  lai ­ Giúp định hướng về tổng thể ­ Vừa phản ánh vừa góp phần  hình thành các giá trị 2.3.   Yêu   cầu   đối   với   tầm  nhìn lãnh đạo ­ Vừa khái quát, vừa cụ thể và  sịnh động ­ Tạo được cảm hứng ­ Có tính khả thi 2.4.   Mối   quan   hệ   giữa   tư  duy và tầm nhìn lãnh đạo 2.5. Quy trình xây dựng tầm  nhìn lãnh đạo ­ Tạo tính cấp thiết ­ Đề xuất và trao đổi ý tưởng
 16. ­ Thành lập nhóm cơ yếu ­ Hoàn thiện và công bố  tầm  nhìn 2.6. Một số  con đường nâng  cao hiệu quả  xây dựng tầm  nhìn lãnh đạo    ­ Trải nghiệm thực tiễn;       ­   Phát   huy   dân   chủ   và   tổ  chức quá trình học tập tập thể;     ­ Đào tạo, bồi dưỡng;     ­ Tương tác, giao lưu xã hội;        ­ Hành động của cá nhân  lãnh đạo có vai trò hình mẫu 6. Tai liêu hoc tâp  ̀ ̣ ̣ ̣ 6.1. Tai liêu phai đoc: ̀ ̣ ̉ ̣ 1. Học viện Chính trị  quốc gia Hồ  Chí Minh­ Viện Lãnh đạo học và  chính sách công (2018), Giáo trình Cao cấp lý luận chính trị, Môn Khoa học   lãnh đạo, HN.  2. Nguyễn Bá Dương (2017),  Khoa học lãnh đạo ­ Lý thuyết và kỹ   năng, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.  3.   Đảng   Cộng   sản   Việt   Nam   (2016),   Văn   kiện   Đại   hội   XII,  Nxb.  CTQG, HN. 4. Tài liệu tổng kết ba mươi năm đổi mới…. 6.2. Tai liêu nên đoc: ̀ ̣ ̣ 1. Hồ Chí Minh (1947), Sửa đổi lối làm việc. Chương V. Cách lãnh đạo   trong Toàn tập, tập 5, Nxb. Chính trị quốc gia, 2009, tr. 285 – 298 
 17. 2. Ban chấp hành Trung  ương khóa XII  (2016). Nghị  quyết 04/TW   ngày 30/10/2016, Về  tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn,  đẩy lùi sự  suy thoái về  tư  tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu   hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ  3. Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương khóa XII (2017). Quy định  số  89­ QĐ/TW ngày 4/8/2017 về  Khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng  khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và Quy định số 90­ QĐ/TW ngày 4/8/2017 về  Tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ  thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý  4. Trung tâm Từ điển ngôn ngữ (1992), Từ điển tiếng Việt, Hà Nội.  7. Yêu cầu với học viên (Nêu ro cac hoat đông ng ̃ ́ ̣ ̣ ươi hoc phai th ̀ ̣ ̉ ực  ̣ ̀ ợp vơi chuân đâu ra, nôi dung, hinh th hiên phu h ́ ̉ ̀ ̣ ̀ ưc tô ch ́ ̉ ức day hoc va yêu ̣ ̣ ̀   ̀ ́ ́ ̉ ̀ ̉ câu đanh gia cua bai giang đa tuyên bô). ̃ ́ ­ Chuẩn bị nội dung thảo luận: + Bản chất, vai trò và đặc điểm của tư duy lãnh đạo + Bản chất, các thành tố của tầm nhìn lãnh đạo ­ Lam bai tâp: ̀ ̀ ̣ + Lấy ví dụ về những hạn chế của tư duy lãnh đạo hiện nay + Lấy ví dụ thực tiễn về hạn chế tầm nhìn lãnh đạo ? Phân tích  nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục ? ­ Chuân bi nôi dung t ̉ ̣ ̣ ự hoc; ̣ ­ Chuẩn bị nội dung câu hỏi trươc, trong, sau gi ́ ơ lên l ̀ ớp ở Muc 5; ̣ ­ Đọc tài liệu theo hướng dẫn ở mục 6; ­ Tâp trung nghe giang, tich c ̣ ̉ ́ ực tham gia tra l ̉ ơi cac câu hoi, tham ̀ ́ ̉   gia đôi thoai, đong gop y kiên ́ ̣ ́ ́ ́ ́ , thảo luận
 18. III. Chuyên đề 3 1. Tên chuyên đê:  ̀ RA QUYẾT ĐỊNH LÃNH ĐẠO  2. Sô tiêt lên l ́ ́ ớp:  05 tiết 3. Mục tiêu: Bai giang/chuyên đê nay se trang bi/cung câp cho hoc  ̀ ̉ ̀ ̀ ̃ ̣ ́ ̣ viên:  Chuyên đề này trang bị cho học viên:  Về kiến thức:  + Khái niệm về ra quyết định; ra quyết đinh lãnh đạo, quyết định lãnh  đạo; Các yếu tố ảnh hưởng và điều kiện ra quyết định lãnh đạo; + Quy trình ra quyết định lãnh đạo và tổ  chức hiện quyết định lãnh  đạo  Về kỹ năng:  ­ Phát triển các kỹ năng ra quyết định lãnh đạo: xác định vấn đề; phân  tích vấn đề; lựa chọn phương án ra quyết định; tổ  chức thực hiện quyết   định lãnh đạo… ­ Phát triển kỹ  năng vận dụng kiến thức khoa học về  ra quyết định  lãnh đạo, kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn để  phân tích đánh giá thực   trạng ra quyết định lãnh đạo phát triển kinh tế­ xã hội ở địa phương/đơn vị Về tư tưởng, thái độ:  + Ý thức sâu sắc trách nhiệm xã hội, trách nhiệm chính trị, trách  nhiệm cá nhân trong quá trình ra quyết định và tổ chức quyết định lãnh đạo  ở địa phương/đơn vị + Tích cực học tập để  nâng cao kiến thức, kỹ  năng và năng lực ra   quyết định trong thực tiễn công tác của bản thân. 4. Chuân đâu ra va đanh gia ng ̉ ̀ ̀ ́ ́ ươi hoc ̀ ̣ Chuẩn đầu ra Đánh giá người học
 19. Hinh ̀   Yêu câu đanh gia ̀ ́ ́ thưć đanh gia ́ ́ ­ Về kiến thức:  1. Vận   dụng   kiến   thức   về  Thi   vấn  quyết định lãnh đạo, để  phân  đáp + Phân tích được bản chất ra quyết  biệt sự  khác nhau giữa quyết  Thi   tự  định lãnh đạo định   lãnh   đạo   và   quyết   định  luận +   Hiểu   được   quy   trình   ra   quyết  quản lý? định   lãnh   đạo   đảm   bảo   tính   hiệu  2. Vận dụng kiến thức về quy  lực, hiệu quả  và phù hợp với bối  trình ra quyết định để phân tích  cảnh cụ thể tác động của yếu tố  đến quá  ­ Về kỹ năng tình ra quyết định lãnh đạo và  + Đánh giá được hạn chế  của việc  tổ  chức thực hiện quyết định  ra   quyết   định   của   lãnh   đạo   ở   địa  lãnh đạo? phương/đơn vị 3. Đánh   giá   thực   trạng   ra   + Có khả năng ra được quyết định  quyết   định   lãnh   đạo   ở   địa  lãnh đạo đúng, kịp thời, khả  thi và  phương/     đơn   vị   và   nêu  hiệu quả phương hướng giải pháp khắc  phục hạn chế, nâng cao hiệu  ­   Về   thái   độ/Tư   tưởng:  Ý   thức  quả   ra   quyết   định   lãnh   đạo  được trách nhiệm khi ra quyết định  trên. lãnh 5. Nội dung chi tiêt và hình th ́ ức tô ch ̉ ức dạy học Hình thức tổ chức  Nội dung chi tiết Câu hoi đanh gia qua trinh ̉ ́ ́ ́ ̀ dạy học I   I.   QUYẾT   ĐỊNH   LÃNH  Thuyết   trình   nêu  + Câu hỏi trước giờ lên  ĐẠO  vấn đề lớp: 1.1. Quan niệm về  quyết định  Hỏi đáp 1. Quyết   định   lãnh   đạo   có  lãnh đạo vai trò như  thế  nào đối với 
 20. 1.2. Các yêu cầu đối với quyết  Thảo luận nhóm:  sự  phát triển  ở  địa phương  định lãnh đạo hay đơn vị của đồng chí? 1.   Theo   đồng  ­ Tính chiến lược chí quyết định lãnh  2. Nh ữ ng   thách   th ứ c   đang  ­ Tính khách quan đạo   khác   quyết  g ặ p   ph ả i   trong   quá   trình  ­ Tính kịp thời định quản lý  ở  tiêu  ra   quy ết   đ ị nh   lãnh   đạ o   ở  chí nào? đơ n   v ị /đ ị a   ph ươ ng   c ủ a  ­ Tính dự báo đồ ng chí? 2.  Từ  thực tiễn  ­ Có sự tham gia công   tác   đồng   chí  + Câu hoi t ̉ rong gi ờ lên  ­ Đảm bảo tính hợp pháp, hợp   hãy   nêu   những  lớp: đạo lý bước   cần   thiết  1. Theo đồng chí quyết định  1.3. Phân biệt quyết định lãnh  trong   quá   trình   ra  lãnh   đạo   khác   quyết   định  đạo và quyết định quản lý quyết   định   lãnh  quản lý ở tiêu chí nào? ­T ính chất của vấn đề đạo? 2. Từ   thực   tiễn   công   tác  ­ Chức năng hoạt động 3. Từ   thực   tiễn  đồng   chí   hãy   nêu   những  ra   quyết   định   lãnh  II. RA QUYẾT ĐỊNH LÃNH  bước   cần   thiết   trong   quá  đạo   ở   địa   phương  ĐẠO  trình ra quyết định lãnh đạo đồng chí hãy chỉ  ra  2.1.Quan   niệm   về   ra   quyết  những   yếu   tố   tác  3. Từ   thực   tiễn   ra   quyết  định lãnh đạo:  định lãnh đạo  ở  địa phương  động   cản   trở   đến  đồng   chí   hãy   chỉ   ra   những  Ra   quyết   định   lãnh   đạo:   là   quá   trình   ra   quyết  yếu tố tác động cản trở đến  hành   động   có   chủ   đích   và   định lãnh đạo? quá trình ra quyết định lãnh  mang tính sáng tạo của người   4.   Học viện tự  đạo? lãnh đạo trong việc lựa chọn   học   nội   dung:  Các  phương án tối  ưu nhằm định   mô   hình   ra   quyết  + Câu hoi sau  ̉ gi ờ  lên  hướng,   tổ   chức   và   huy   động   định   lãnh   đạo  (tự  l ớ p :  nguồn lực trong hệ  thống để   học) 2. Vận   dụng   kiến   thức   về  giải   quyết   các   thách   thức   quyết   định   lãnh   đạo,   để  phức   tạp   và   phức   hợp   của   phân biệt sự khác nhau giữa  thực tiễn quyết   định   lãnh   đạo   và  2.2.   Đặc   trưng   của   ra   quyết  quyết định quản lý? định lãnh đạo
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2