intTypePromotion=1

Đề cương ôn thi viên chức 2020

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:26

0
26
lượt xem
1
download

Đề cương ôn thi viên chức 2020

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề cương ôn thi viên chức 2020 thông tin đến các bạn với một số nội dung như những điều viên chức và giáo viên không được làm; Nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm, chức năng và quyền hạn của giáo viên chủ nhiệm; người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng khi nào; nhiệm vụ của giáo viên bộ môn; nhiệm vụ và quyền hạn của học sinh, nhiệm vụ của giáo viên bộ môn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương ôn thi viên chức 2020

 1.                                  ĐỀ CƯƠNG ÔN THI VIÊN CHỨC 2020 CÂU 1 :Những điều viên chức và giáo viên không được làm? 1. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi trái pháp  luật, quy chế, quy định; gây khó khăn, phiền hà đối với người học  và nhân dân. 2. Gian lận, thiếu trung thực trong học tập, nghiên cứu khoa học  và thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục. 3. Trù dập, chèn ép và có thái độ thiên vị, phân biệt đối xử, thành  kiến người học; tiếp tay, bao che cho những hành vi tiêu cực trong  giảng dạy, học tập, rèn luyện của người học và đồng nghiệp. 4. Xâm phạm thân thể, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người  học, đồng nghiệp, người khác. Làm ảnh hưởng đến công việc,  sinh hoạt của đồng nghiệp và người khác. 5. Tổ chức dạy thêm, học thêm trái với quy định. 6. Hút thuốc lá, uống rượu, bia trong công sở, trong trường học và  nơi không được phép hoặc khi thi hành nhiệm vụ giảng dạy và  tham gia các hoạt động giáo dục của nhà trường. 7. Sử dụng điện thoại di động và làm việc riêng trong các cuộc  họp, trong khi lên lớp, học tập, coi thi, chấm thi. 8. Gây bè phái, cục bộ địa phương, làm mất đoàn kết trong tập thể  và trong sinh hoạt tại cộng đồng. 9. Sử dụng bục giảng làm nơi tuyên truyền, phổ biến những nội  dung trái với quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước.
 2. 10. Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ, tự ý bỏ việc;  không đi muộn về sớm, bỏ giờ, bỏ buổi dạy, cắt xén, dồn ép  chương trình, vi phạm quy chế chuyên môn làm ảnh hưởng đến  kỷ cương, nề nếp của nhà trường. 11. Tổ chức, tham gia các hoạt động liên quan đến tệ nạn xã hội  như: cờ bạc, mại dâm, ma tuý, mê tín, dị đoan; sử dụng, lưu giữ,  truyền bá văn hoá phẩm đồi trụy, độc hại. CÂU 2 :Nhiệm vụ của GVCN? Chức năng và quyền hạn của GVCN? ­Lập kế hoạch năm học dựa trên kế hoạch, nhiệm vụ giáo dục,  dạy học chung của nhà trường.  ­ Tìm hiểu các thông tin, phân loại học sinh lớp chủ nhiệm (hoàn  cảnh gia đình, đặc điểm HS về các mặt học lực, đạo đức, sức  khỏe, ... dự báo và diễn biến trong quá trình học tập, rèn luyện  của học sinh) ­ Tổ chức đội ngũ cán bộ tự quản và xây dựng tập thể học sinh  lớp chủ nhiệm ­ Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung, hoạt động giáo dục  toàn diện (hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo chương trình,  hoạt động sinh hoạt dưới cờ, giờ sinh hoạt lớp, hoạt động tư vấn  trong công tác hướng nghiệp, dạy nghề,...) ­ Liên kết với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường để  đảm bảo sự thống nhất trong giáo dục học sinh và tăng cường sức  mạnh đồng bộ đem lại hiệu quả. ­ Đánh giá kết quả giáo dục và học tập của HS lớp chủ nhiệm  trong suốt quá trình cũng như khi sơ kết, tổng kết năm học.
 3. ­ Quản lý, giám sát việc ghi chép, bảo quản các loại hồ sơ của HS  theo quy định của trường. –  Tìm hiểu và nắm vững học sinh trong lớp về mọi mặt để có  biện pháp tổ chức giáo dục sát với đối tượng nhằm thúc đẩy sự  tiến bộ của từng học sinh và của cả lớp –  Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, chủ động phối hợp với  các giáo viên bộ môn, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh,  Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, các đoàn thể và các tổ  chức xã hội khác có liên quan trong hoạt động giảng dạy và giáo  dục học sinh của lớp mình chủ nhiệm; –  Nhận xét, đánh giá xếp loại học sinh cuối kỳ và cuối năm học,  đề nghị khen thưởng và kỷ luật học sinh, đề nghị danh sách học  sinh được lên lớp, danh sách học sinh phải kiểm tra lại, phải rèn  luyện thêm về hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè, phải ở lại lớp, hoàn  chỉnh việc ghi vào sổ điểm và học bạ học sinh; –  Tham gia hướng dẫn hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục và  rèn luyện học sinh do nhà trường tổ chức; –  Báo cáo thường kì hoặc đột xuất về tình hình của lớp với Hiệu  trưởng **2 Chức năng của người GVCN Chức năng của GVCN lớp là lãnh đạo, tổ chức quản lý, giáo dục tập  thể lớp trên cơ sở tổ chức các hoạt động GD, các mối quan hệ GD  của HS theo mục tiêu giáo dục nhân cách HS toàn diện trong tập thể  phát triển và môi trường học tập thân thiện .GVCN có chức năng quản lý khi là đại diện cho Hiệu trưởng, Hội  đồng nhà trường thực hiện các chủ trương, kế hoạch chung của  trường, nhưng lại là người lãnh đạo khi phải xác định tầm nhìn cho sự 
 4. phát triển của HS trong lớp chủ nhiệm với tư cách là người đứng đầu  một tập thể lớp, đưa tập thể lớp phát triển thành một tập thể phát  triển thân thiện   Giáo viên chủ nhiệm có những quyền sau đây: a. Được dự các giờ học, hoạt động giáo dục khác của học sinh  lớp mình; b. Được dự các cuộc họp của Hội đồng khen thưởng và Hội  đồng kỷ luật khi giải quyết những vấn đề có liên quan đến học  sinh của lớp mình; c. Được dự các lớp bồi dưỡng, hội nghị chuyên đề về công tác  chủ nhiệm; d. Được quyền cho phép cá nhân hạc sinh nghỉ học không quá 3  ngày liên tụ  CÂU 3.Người sử dụng lao động đơn phương chấp dứt hợp đồng khi  nào?  heo Điều 38 Bộ luật lao động 2012, người sử dụng lao động được  quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong các trường hợp  sau đây   "Điều 38. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của  người sử dụng lao động   1. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng   lao động trong những trường hợp sau đây:   a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp   đồng lao động;   b) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối  với người làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, đã 
 5. điều trị 06 tháng liên tục, đối với người lao động làm theo hợp đồng  lao động xác định thời hạn và quá nửa thời hạn hợp đồng lao động  đối với người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một   công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động  chưa hồi phục.   Khi sức khỏe của người lao động bình phục, thì người lao động được   xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động;   c) Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo  quy định của pháp luật, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện  pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm   việc;   d) Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy  định tại Điều 33 của Bộ luật này.   2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao  động phải báo cho người lao động biết trước:   a) Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;   b) Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn;   c) Ít nhất 03 ngày làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm b  khoản 1 Điều này và đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc  theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng."    CÂU 4 : Nhiệm vụ của giáo viên bộ môn? Nhiệm vụ và quyền hạn  của học sinh? Nhiệm vụ của giáo viên bộ môn:
 6. a) Dạy học và giáo dục theo chương trình, kế hoạch giáo dục, kế  hoạch dạy học của nhà trường theo chế độ làm việc của giáo viên do  Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định; quản lý học sinh trong  các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức; tham gia các hoạt động  của tổ chuyên môn; chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giáo  dục; tham gia nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng; b) Tham gia công tác phổ cập giáo dục ở địa phương; c) Rèn luyện đạo đức, học tập văn hoá, bồi dưỡng chuyên môn,  nghiệp vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục;  vận dụng các phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực,  chủ động và sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học của học sinh; d) Thực hiện Điều lệ nhà trường; thực hiện quyết định của Hiệu  trưởng, chịu sự kiểm tra, đánh giá của Hiệu trưởng và các cấp quản lý  giáo dục; đ) Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, gương mẫu trước  học sinh; thương yêu, tôn trọng học sinh, đối xử công bằng với học  sinh, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết,  giúp đỡ đồng nghiệp; tạo dựng môi trường học tập và làm việc dân  chủ, thân thiện, hợp tác, an toàn và lành mạnh; e) Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, các giáo viên khác, gia đình học  sinh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền  phong Hồ Chí Minh trong dạy học và giáo dục học sinh; g) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật ** nhiệm  vụ hs  Chăm chỉ, tích cực học tập và vận dụng kiến thức đã học vào sản  xuất đời sống. – Thực hành tiết kiệm, giữ gìn, bảo vệ tài sản công. Tích cực đấu  tranh chống các hành vi phá hoại đánh cắp tài sản công. – Tích cực rèn luyện, bồi dưỡng về tư tưởng đạo đức, chính trị – xã  hội. Tránh các tư tưởng, văn hóa phản động, đồi trụy.
 7. – Trung thực, thẳng thắn, khiêm tốn, tôn trọng và chân thành với bạn  bè. Xây dựng mối quan hệ bạn bè nam nữ lành mạnh. Không hút  thuốc, uống rượu, văn minh lịch sự trong giao tiếp. – Kính trọng thầy cô giáo, ông bà, cha mẹ, lễ phép với người lớn. Là  gương để các em nhỏ noi theo. – Nghiêm túc thực hiện, tuân thủ quy định của các thầy cô giáo, của  nội quy nhà trường và quy định của pháp luật. – Triệt để chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật  của Nhà nước. tu dưỡng đạo đức học tập tốt tham gia các hoạt động chung của tập  thể và hoạt động xã hội để phát triển nhân cách toàn diện  Quyền của học sinh Người học có những quyền sau đây: 1. ­ Được nhà trường, cơ sở giáo dục khác tôn trọng và đối xử bình  đẳng, được cung cấp đầy đủ thông tin về việc học tập, rèn luyện  của mình;­ Được học trước tuổi, học vượt lớp, học rút ngắn thời  gian thực hiện chương trình, học ở tuổi cao hơn tuổi quy định, học  kéo dài thời gian, học lưu ban;­ Được cấp văn bằng, chứng chỉ sau  khi tốt nghiệp cấp học, trình độ đào tạo theo quy định; ­ Được  tham gia hoạt động của các đoàn thể, tổ chức xã hội trong nhà  trường, cơ sở giáo dục khác theo quy định của pháp luật;­ Được  sử dụng trang thiết bị, phương tiện phục vụ các hoạt động học  tập, văn hóa, thể dục, thể thao của nhà trường, cơ sở giáo dục  khác;­ Được trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp của mình  kiến nghị với nhà trường, cơ sở giáo dục khác các giải pháp góp  phần xây dựng nhà trường, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của  người học;­ Được hưởng chính sách ưu tiên của Nhà nước trong  tuyển dụng vào các cơ quan nhà
 8. CÂU 5 : Anh (chị) hãy cho biết Luật Viên chức được Quốc hội thông  qua ngày nào,ngày có hiệu lực thi hành,gồm bao nhiêu chương, điều  và nội dung tiêu đề của các chương, phạm vi điều chỉnh của Luật? Luật đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam  khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010 Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 Luật có 6 chương, 62 điều Chương I: Những quy định chung Chương II: Quyền và nghĩa vụ của viên chức Chương III: Tuyển dụng, sử dụng viên chức Chương IV: Quản lý viên chức Chương V: Khen thưởng và xử lý vi phạm Chương VI: Điều khoản thi hành Phạm vi điều chỉnh của Luật: Quy định về viên chức; quyền, nghĩa  vụ của viên chức; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong  đơn vị sự nghiệp công lập
 9. CÂU 6 Anh (chị) hãy cho biết theo Luật Viên chức thì viên chức, viên  chức quản lý và hoạt động nghề nghiệp của viên chức là gì? Tại Điều 2, Luật Viên chức, viên chức là: công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại  đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng  lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của  pháp luật Tại Khoản 1, Điều 3, Luật Viên chức, viên chức quản lý là: người được bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý có thời hạn chịu trách  nhiệm điều hành, tổ chức thực hiện một hoặc một số công việc trong  đơn vị sự nghiệp công lập, không phải là công chức và được hưởng  phụ cấp chức vụ quản lý Tại Điều 4 Luật Viên chức thì hoạt động nghề nghiệp của viên chức  là: Việc thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu về trình độ,  năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp  công lập theo quy định của Luật Viên chức và các quy định khác của  pháp luật có liên quan. CÂU 7. Anh (chị) hãy cho biết theo Luật Viên chức thì đạo đức nghề  nghiệp,quy tắc ứng xử, tuyển dụng, hợp đồng làm việc là gì?
 10. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Luật Viên chức thì đạo đức nghề  nghiệp là: Các chuẩn mực về nhận thức và hành vi phù hợp với đặc thù của  từng lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp do cơ quan, tổ chức có thẩm  quyền quy định. Theo quy định tại Khoản 3, Điều 3 Luật Viên chức thì quy tắc ứng  xử là: các chuẩn mực xử sự của viên chức trong thi hành nhiệm vụ và trong  quan hệ xã hội do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, phù  hợp với đặc thù công việc trong từng lĩnh vực hoạt động và được  công khai để nhân dân giám sát việc chấp hành Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Luật Viên chức thì tuyển dụng là: Việc lựa chọn người có phẩm chất, trình độ và năng lực vào làm viên  chức trong đơn vị sự nghiệp công lập Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Luật Viên chức thì hợp đồng làm  việc là: Sự thỏa thuận bằng văn bản giữa viên chức hoặc người được tuyển  dụng làm viên chức với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập  về vị trí việc làm, tiền lương, chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc  quyền và nghĩa vụ của mỗi bên.
 11. ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 01 Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các nguyên tắc trong hoạt động  nghề nghiệp của viên chức được quy định tại Luật viên chức ngày  15/11/2010? (40 điểm) 1 Tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình  thực hiện hoạt động nghề nghiệp. 2. Tận tụy phục vụ nhân dân. 3. Tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề  nghiệp và quy tắc ứng xử. 4. Chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan, tổ chức có thẩm  quyền và của nhân dân. Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các hành vi giáo viên không  được làm được quy định tại Thông tư 41/2010/TT­BGD ĐT ngày  30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường tiểu  học? (30 điểm)  1. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi trái pháp luật,  quy chế, quy định; gây khó khăn, phiền hà đối với người học và nhân  dân. 2. Gian lận, thiếu trung thực trong học tập, nghiên cứu khoa học và  thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục. 3. Trù dập, chèn ép và có thái độ thiên vị, phân biệt đối xử, thành kiến  người học; tiếp tay, bao che cho những hành vi tiêu cực trong giảng  dạy, học tập, rèn luyện của người học và đồng nghiệp. 4. Xâm phạm thân thể, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người học,  đồng nghiệp, người khác. Làm ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt  của đồng nghiệp và người khác. 5. Tổ chức dạy thêm, học thêm trái với quy định.
 12. 6. Hút thuốc lá, uống rượu, bia trong công sở, trong trường học và nơi  không được phép hoặc khi thi hành nhiệm vụ giảng dạy và tham gia  các hoạt động giáo dục của nhà trường. 7. Sử dụng điện thoại di động và làm việc riêng trong các cuộc họp,  trong khi lên lớp, học tập, coi thi, chấm thi. 8. Gây bè phái, cục bộ địa phương, làm mất đoàn kết trong tập thể và  trong sinh hoạt tại cộng đồng. 9. Sử dụng bục giảng làm nơi tuyên truyền, phổ biến những nội dung  trái với quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước. 10. Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ, tự ý bỏ việc; không  đi muộn về sớm, bỏ giờ, bỏ buổi dạy, cắt xén, dồn ép chương trình,  vi phạm quy chế chuyên môn làm ảnh hưởng đến kỷ cương, nề nếp  của nhà trường. 11. Tổ chức, tham gia các hoạt động liên quan đến tệ nạn xã hội như:  cờ bạc, mại dâm, ma tuý, mê tín, dị đoan; sử dụng, lưu giữ, truyền bá  văn hoá phẩm đồi trụy, độc hại. Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy nêu các tiêu chí (chấp hành pháp luật,  chính sách của Nhà nước) các yêu cầu thuộc lĩnh vực Phẩm chất  chính trị, đạo đức, lối sống được quy định tại Quyết định số  14/2007/QĐ­BGD ĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban  hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên TH ? (30 điểm)                          ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 02 Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của viên chức về tiền  lương và các chế độ liên quan đến tiền lương của viên chức được quy  định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm) 1. Được trả lương  tương xứng với vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản  lý và kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao; được  hưởng phụ cấp và chính sách ưu đãi trong trường hợp làm việc ở  miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số,  vùng có điều kiện kinh tế ­ xã hội đặc biệt khó khăn hoặc làm việc 
 13. trong ngành nghề có môi trường độc hại, nguy hiểm, lĩnh vực sự  nghiệp đặc thù 2. Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và chế  độ khác theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp  công lập. 3. Được hưởng tiền thưởng, được xét nâng lương theo quy định của  pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập 2. 3. Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nhiệm vụ của học sinh  được quy định tại Thông tư 41/2010/TT­BGD ĐT ngày 30/12/2010  của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường tiểu học? (30  điểm) 4. Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy nêu các tiêu chí: Trung thực trong  công tác, đoàn kết trong quan hệ đồng nghiệp, phục vụ nhân dân  và học sinh tại Quyết định số 14/2007/QĐ­BGD ĐT ngày  04/5/2007 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về  chuẩn nghề nghiệp giáo viên TH? (30 điểm)                            ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 03 Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của viên chức về hoạt  động nghề nghiệp được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010?  (40 điểm)  1. Được pháp luật bảo vệ trong hoạt động nghề nghiệp. 2. Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn,  nghiệp vụ. 3. Được bảo đảm trang bị, thiết bị và các điều kiện làm việc. 4. Được cung cấp thông tin liên quan đến công việc hoặc nhiệm vụ  được giao. 5. Được quyết định vấn đề mang tính chuyên môn gắn với công việc  hoặc nhiệm vụ được giao.
 14. 6. Được quyền từ chối thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ trái với  quy định của pháp luật. 7. Được hưởng các quyền khác về hoạt động nghề nghiệp theo quy  định của pháp luật. 5. Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy nêu các tiêu chí: lập được kế hoạch  dạy học; biết soạn giáo án theo hướng đổi mới trong Quyết định  số 14/2007/QĐ­BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào  tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên TH? (30  điểm) 6. Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các hành vi học sinh không  được làm được quy định tại Thông tư 41/2010/TT­BGDĐT ngày  30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường  TH? (30 điểm)                                ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 04 Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của viên chức về nghỉ  ngơi được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm)   Được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ việc riêng theo quy định của pháp  luật về lao động. Do yêu cầu công việc, viên chức không sử dụng  hoặc sử dụng không hết số ngày nghỉ hàng năm thì được thanh toán  một khoản tiền cho những ngày không nghỉ. 2. Viên chức làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng  xa hoặc trường hợp đặc biệt khác, nếu có yêu cầu, được gộp số ngày  nghỉ phép của 02 năm để nghỉ một lần; nếu gộp số ngày nghỉ phép  của 03 năm để nghỉ một lần thì phải được sự đồng ý của người đứng  đầu đơn vị sự nghiệp công lập. 3. Đối với lĩnh vực sự nghiệp đặc thù, viên chức được nghỉ việc và  hưởng lương theo quy định của pháp luật. 4. Được nghỉ không hưởng lương trong trường hợp có lý do chính  đáng và được sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công  lập.
 15. 7. Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy nêu các tiêu chí: kiến thức về kiểm  tra, đánh giá kết quả học tập rèn luyện của học sinh được quy  định tại Quyết định số 14/2007/QĐ­BGD ĐT ngày 04/5/2007 của  Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp  giáo viên TH? (30 điểm) 8. Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết học sinh có thành tích trong  học tập và rèn luyện được nhà trường và các cấp quản lý giáo dục  khen thưởng theo các hình thức nào đã quy định tại Thông tư  41/2010/TT­BGD ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo  ban hành điều lệ trường TH? (30 điểm)                        ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 05 9. Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các quyền khác của viên  chức được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40  điểm) Viên chức được khen thưởng, tôn vinh, được tham gia hoạt  động kinh tế xã hội; được hưởng chính sách ưu đãi về nhà ở;  được tạo điều kiện học tập hoạt động nghề nghiệp ở trong nước  và nước ngoài theo quy định của pháp luật. Trường hợp bị thương  hoặc chết do thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao thì  được xét hưởng chính sách như thương binh hoặc được xét để  công nhận là liệt sĩ theo quy định của pháp luật. 10. Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của học sinh được  quy định tại Thông tư 41/2010/TT­BGDĐT ngày 30/12/2010 của  Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường TH? (30 điểm) 11. Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy nêu nội dung chuẩn nghề nghiệp  giáo viên tiểu học được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ­ BGD ĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành  quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên TH? (30 điểm)                           ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 06 Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của viên chức về hoạt  động kinh doanh và làm việc ngoài thời gian quy định được quy định  tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm) 
 16. 1. Được hoạt động nghề nghiệp ngoài thời gian làm việc quy định  trong hợp đồng làm việc, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 2. Được ký hợp đồng vụ, việc với cơ quan, tổ chức, đơn vị khác mà  pháp luật không cấm nhưng phải hoàn thành nhiệm vụ được giao và  có sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập. 3. Được góp vốn nhưng không tham gia quản lý, điều hành công ty  trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã,  bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ  trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác. 12. 13. Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết hành vi, ngôn ngữ ứng xử,  trang phục của giáo viên đươc quy định tại Thông tư 41/2010/TT­ BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành  điều lệ trường TH? (30 điểm) 14. Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy nêu các tiêu chí: công tác chủ nhiệm  lớp; tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp được quy định tại  Quyết định số 14/2007/QĐ­ BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo  dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên  TH? (30 điểm)                                  ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 07 15. Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết: "Quyền của viên chức về  tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương" được quy định  tại Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010?(40 điểm) 16. Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy trình bày cánh: "Đánh giá, xếp loại  học sinh" được quy định tại Thông tư số 41/2010/TT­BGDĐT ngày  30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo? (30 điểm) 17. Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết: " Tiêu chuẩn xếp loại các  tiêu chí, yêu cầu, lĩnh vực của Chuẩn" được quy định tại Quyết  định số 14/2007/QĐ­ BGDĐT ngày 4 tháng 5 năm 2007 của Bộ  Giáo Dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định Chuẩn nghề  nghiệp giáo viên TH? (30 điểm)                               ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 08
 17. 18. Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết: "Quyền của viên chức về  hoạt động nghề nghiệp" được quy định tại Luật Viên chức ngày  15 tháng 11 năm 2010? (40 điểm) 19. Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy trình bày: "Trường TH được thành  lập khi có đủ các điều kiện" được quy định tại Khoản 1, Điều 9  Thông tư số 41/2010/TT­BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của  Bộ Giáo Dục và Đào tạo? (30 điểm) 20. Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết: " Những yêu cầu thuộc  lĩnh vực phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống" được quy định tại  Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THPT ban hành kèm theo Khoản 4,  Điều 5 Quyết định số 14/2007/QĐ­ BGDĐT ngày 4 tháng 5 năm  2007 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo? (30 điểm)                                     ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 09 21. Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của viên chức về  nghỉ ngơi được quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/ 2010? (40  điểm) 22. Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của học sinh được  quy định tại Thông tư số 41/2010/TT – BGDĐT ngày 30 tháng 12  năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo? (30 điểm) 23. Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết Tiêu chuẩn xếp loại chung  cuối năm học được quy định tại Khoản 1, Điều 9 Quyết định số  14/2007/QĐ­ BGDĐT ngày 4 tháng 5 năm 2007 của Bộ Giáo Dục  và Đào tạo về việc ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo  viên TH? (30 điểm)                                   ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 10 24. Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của viên chức về  hoạt động kinh doanh và làm việc ngoài thời gian quy định được  quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm) 25. Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nhiệm vụ của học sinh  được quy định tại Thông tư số 41/2010/TT–BGDĐT ngày 30 tháng  12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo? (30 điểm)
 18. 26. Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quy trình đánh giá xếp loại  giáo viên TH ở khoản 2, Điều 10 được quy định tại Chuẩn nghề  nghiệp giáo viên TH ban hành kèm theo Quyết định số  14/2007/QĐ­BGDĐT ngày 04 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ  Giáo dục và Đào tạo? (30 điểm)                                 ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 11 27. Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của viên chức về  hoạt động nghề nghiệp được quy định tại Luật viên chức ngày  15/11/2010? (40 điểm) 28. Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nhiệm vụ của người giáo  viên TH ở khoản 1 được quy định tại Thông tư số 41/2010/TT­ BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban  hành Điều lệ trường TH? (30 điểm) 29. Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết thuộc lĩnh vực kiến thức  về tâm lý học sư phạm và tâm lý học lứa tuổi được ban hành tại  Quyết định 14/2007/TT­BGDĐT ngày 05/4/2007 của Bộ Giáo dục  đào tạo ban hành về chuẩn nghề nghiệp giáo viên TH? (30 điểm)                                ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 12 30. Câu hỏi 1: Anh ( hoặc chị ) hãy cho biết: "Các quyền khác của  viên chức" được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40  điểm) 31. Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết: "Các hành vi giáo viên  không được làm" được quy định tại Thông tư số  41/2010/TTBGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo  về việc ban hành Điều lệ trường TH? (30 điểm) 32. Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết: "Các yêu cầu thuộc lĩnh  vực kĩ năng sư phạm của người giáo viên TH ­ Lập được kế  hoạch dạy học; biết cách soạn thảo giáo án theo hướng đổi mới"  được quy định tại Khoản 1, Điều 7 Quyết định số 14/2007/TT­ BGDĐT ngày 05/4/2007 của Bộ Giáo dục đào tạo ban hành về  chuẩn nghề nghiệp giáo viên TH? (30 điểm)                                ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 13
 19. Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nghĩa vụ chung của viên chức  được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm)  1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng Cộng sản  Việt Nam và pháp luật của Nhà nước. 2. Có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần, kiệm, liêm, chính, chí  công vô tư. 3. Có ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm trong hoạt động nghề  nghiệp; thực hiện đúng các quy định, nội quy, quy chế làm việc của  đơn vị sự nghiệp công lập. 4. Bảo vệ bí mật nhà nước; giữ gìn và bảo vệ của công, sử dụng hiệu  quả tiết kiệm tài sản được giao. 5. Tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, thực hiện quy tắc ứng  xử của viên chức. 33. 34. Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết hành vi, ngôn ngữ ứng xử,  trang phục của giáo viên đươc quy định tại Thông tư số  41/2010/TT­BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ giáo dục và Đào tạo  ban hành điều lệ trường TH? (30 điểm) 35. Câu hỏi 3: Anh (chị) hãy cho biết Tiêu chuẩn xếp loại chung cuối  năm học được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ­BGDĐT?  (30 điểm)                                             ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 14 Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nội dung đánh giá viên chức  được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm)  Điều 41. Nội dung đánh giá viên chức 1. Việc đánh giá viên chức được xem xét theo các nội dung sau:
 20. a) Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm  việc đã ký kết; b) Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp; c) Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác  với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức; d) Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức. 2. Việc đánh giá viên chức quản lý được xem xét theo các nội dung  quy định tại khoản 1 Điều này và các nội dung sau: a) Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm  vụ; b) Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2