intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề tài tốt nghiệp: Công nghệ chế tạo máy

Chia sẻ: Vongly Duong | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:65

192
lượt xem
49
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thân con trượt trên máy tiện là một bộ phận của máy tiện nó đươc lắp di trượt với bàn xa dao ngang nhờ vào rảnh mang cá lêc̣ h tâm,rảnh mang cá được gia công có độ dốc một bên để lắp miếng căng cũng dốc theo rảnh lắp trên bàn xa dao ngang mục đích là để khử độ gơ của rảnh mang cá, phía trên của thân được lắp với ổ dao nhờ tay quay...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài tốt nghiệp: Công nghệ chế tạo máy

 1. ÑOÀ AÙN COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY II GVHD: TH.SÓ VOÕ VAÊN CÖÔØNG CHƯƠNG I: PHÂN TÍCH SẢN PHẨM I. Phân tích chức năng và điều kiên làm việc: 1. Phân tích chức năng: - Thân con trượt trên máy tiện là một bộ phận của máy tiện nó đươc lắp di trượt với bàn xa dao ngang nhờ vào rảnh mang cá lêch tâm,rảnh mang cá được gia công có độ dốc ̣ một bên để lắp miếng căng cũng dốc theo rảnh lắp trên bàn xa dao ngang mục đích là để khử độ gơ của rảnh mang cá, phía trên của thân được lắp với ổ dao nhờ tay quay, nó có chức năng rất quan trọng trong việc gia công côn và mang ổ dao di trượt trong quá trình gia công.Khi gia công côn thì ta chỉ cẩn xoay con trượt trên đi một góc tùy vào độ côn của chi tiết ta gia công. Bề mặt làm việc chủ yếu của nó là hai mặt bên của rảnh mang cá và mặt đáy di trượt của rảnh mang cá, nhưng bề mặt này được gia công tinh và qua một nguyên công cạo để tạo trên bề mặt có những lỗ chứa dầu bôi trơn khi rảnh mang cá di trượt. Ngoài ra còn có lỗ bâc Φ32 và Φ50 được lăp chăt với tay quay để siêt chăt ổ dao khi gia ̣ ́ ̣ ́ ̣ công và môt đâu thân con trượt được lăp với vô lăng để quay di trượt con trượt. ̣̀ ́ - Kich thước quan trong là bề rông,chiêu sâu ranh mang cá để đam bao lăp chinh xac với ́ ̣ ̣ ̀ ̃ ̉ ̉́ ́ ́ bâc đuôi nen trên ban xa dao ngang để không bị gơ, lăc trong quá trinh di trượt và kich ̣ ́ ̀ ́ ̀ ́ thước lỗ Φ32,Φ50 và Φ5 để lăp chinh xac với ổ dao và vô lăng. ́ ́ ́ - Yêu câu kĩ thuât quan trong nhât cua là độ không song song giữa măt đay và măt trên ̀ ̣ ̣ ́̉ ̣́ ̣ phai
 2. ÑOÀ AÙN COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY II GVHD: TH.SÓ VOÕ VAÊN CÖÔØNG Gang xam có câu truc tinh thể là cac bon ở dang tự do ( Graphit). Graphit có độ bên cơ ́ ́ ́ ́ ̣ ̀ - hoc rât kem, nó lam giam độ bên chăt cua tổ chức kim loai do đó gang xam có sức bên ̣́́ ̀ ̉ ̀ ̣̉ ̣ ́ ̀ keo nho, độ deo và độ dai kem. ́ ̉ ̉ ́ - Tuy nhiên, ưu điêm cua graphit có trong gang xam là lam tăng độ chiu mon cua gang ̉ ̉ ́ ̀ ̣ ̀ ̉ vì nó có tac dung như môt chât bôi trơn. Graphit con lam cho phôi gang dê ̃ bi ̣ vun khi ́ ̣ ̣ ́ ̀ ̀ ̣ căt got. Ngoai ra graphit con có tac dung lam tăt nhanh cac rung đông cua may. ́ ̣ ̀ ̀ ́ ̣ ̀ ́ ́ ̣ ̉ ́ - Độ cứng cua gang xam :HB = 163÷ 229 kg/ cm ̉ ́ 3 III. Phân tich độ chinh xac gia công: ́ ́ ́ 1. Kich thước: ́ - Trên ban vẽ CTGC thể hiên hai loai kich thước: ̉ ̣ ̣́ + Kich thước sai lêch có chỉ dân ́ ̣ ̃ + Kich thước sai lêch không có chỉ dân ́ ̣ ̉ *Kich thước sai lêch có chỉ dân: ́ ̣ ̃ - Kích thước : ø32 kích thước lỗ +0.025 Có : Kích thước danh nghĩa : D = 32 (mm) ES = + 0.025(mm) EI =0 IT = ES – EI = 0.025(mm ́ ́ ́ ́ Câp chinh xac câp 7 Theo TCVN2244 – 91 : kích thước ø32 +0.025 thuộc miền dung sai H Vậy : ø32 +0.025 = ø32H7 - Kích thước : ø5 +0.012kích thước lỗ( gia công khi lăp): ́ Có : Kích thước danh nghĩa : D =5 (mm) ES = + 0.012(mm) EI =0 IT = ES – EI = 0.012(mm ́ ́ ́ ́ Câp chinh xac câp 7 Theo TCVN2244 – 91 : kích thước ø5 +0.012 thuộc miền dung sai H Vậy : ø5 +0.012 = ø5H7 - Kích thước góc 600 ±20’ Kích thước góc danh nghĩa :α = 600 Dung sai kích thước góc Page 2
 3. ÑOÀ AÙN COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY II GVHD: TH.SÓ VOÕ VAÊN CÖÔØNG AT = α max - α min = (600 + 20’) – (600 - 20’) AT = 40’ = 0,670 cấp chính xác 3 Khoảng chiều dài L = 15(mm) Theo TCVN260-86 kích thước góc 600 ± 20’ -Kích thước :106± 0.07 Kích thước danh nghia 106 ̃ Đạt cấp chính xác js10. Theo bảng 2-7 : TCVN2244-91 ES = + 0,07(mm) EI = -0,07 Vậy : 106=106± 0.07 -Kích thước :70± 0.06 Kích thước danh nghia 70 ̃ Đạt cấp chính xác js10. Theo bảng 2-7 : TCVN2244-91 ES = + 0,06(mm) EI = -0,06 *Kich thước không chỉ dân: ́ ̃ -Kích thước : 280 Kích thước danh nghia 280 xác định từ hai mặt có gia công cắt gọt. ̃ Nên đạt cấp chính xác js12 Theo bảng 2-7 : TCVN2244-91 ES = + 0,026(mm) EI = -0,026 Vậy : 280=280± 0.260 - Kích thước :130 Kích thước danh nghia 130 xác định từ hai mặt có gia công cắt gọt. ̃ Nên đạt cấp chính xác js12. Theo bảng 2-7 : TCVN2244-91 ES = + 0,2(mm) EI = -0,2 Vậy : 130=130± 0.2 Page 3
 4. ÑOÀ AÙN COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY II GVHD: TH.SÓ VOÕ VAÊN CÖÔØNG -Kích thước :25 Kích thước danh nghia 25 xác định từ hai mặt có gia công cắt gọt. ̃ Nên đạt cấp chính xác js12. Theo bảng 2-7 : TCVN2244-91 ES = + 0,105(mm) EI = -0,105 Vậy : 27=27± 0.105 -Kích thước :37 Kích thước danh nghia32 xác định từ hai mặt có gia công cắt g ọt. ̃ Nên đạt cấp chính xác js12. Theo bảng 2-7 : TCVN2244-91 ES = + 0,105(mm) EI = -0,105 Vậy : 37=37± 0.105 -Kích thước :48 Kích thước danh nghia48 xác định từ hai mặt có gia công cắt g ọt. ̃ Nên đạt cấp chính xác js12. Theo bảng 2-7 : TCVN2244-91 ES = + 0,105(mm) EI = -0,105 Vậy : 48=48± 0.105 -Kích thước :35 Kích thước danh nghia32 xác định từ hai mặt có gia công cắt g ọt. ̃ Nên đạt cấp chính xác js12. Theo bảng 2-7 : TCVN2244-91 ES = + 0,105(mm) EI = -0,105 Vậy : 35=35± 0.105 -Kích thước :30 Page 4
 5. ÑOÀ AÙN COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY II GVHD: TH.SÓ VOÕ VAÊN CÖÔØNG Kích thước danh nghia 30 xác định từ hai mặt có gia công cắt gọt. ̃ Nên đạt cấp chính xác js12. Theo bảng 2-7 : TCVN2244-91 ES = + 0,105(mm) EI = -0,105 Vậy : 30=30± 0.105 -Kích thước :28 Kích thước danh nghia 28 xác định từ hai mặt có gia công cắt gọt. ̃ Nên đạt cấp chính xác js12. Theo bảng 2-7 : TCVN2244-91 ES = + 0,105(mm) EI = -0,105 Vậy : 28=28± 0.105 -Kích thước :12 Kích thước danh nghia 12 xác định từ hai mặt có gia công cắt gọt. ̃ Nên đạt cấp chính xác js12. Theo bảng 2-7 : TCVN2244-91 ES = + 0,09(mm) EI = -0,09 Vậy : 12=12± 0.09 -Kích thước :Φ50 Kích thước danh nghia Φ50 xác định từ hai mặt có gia công cắt gọt. ̃ Nên đạt cấp chính xác js12.,thuôc h10 ̣ Theo bảng 2-7 : TCVN2244-91 ES = 0(mm EI = -0,1 Vậy : Φ50= Φ50-0.1 -Kích thước :19 Kích thước danh nghia 19 xác định từ hai mặt có gia công cắt gọt. ̃ Nên đạt cấp chính xác js12. Theo bảng 2-7 : TCVN2244-91 ES = + 0,105(mm) EI = -0,105 Vậy : 19=19± 0.105 Page 5
 6. ÑOÀ AÙN COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY II GVHD: TH.SÓ VOÕ VAÊN CÖÔØNG -Kích thước :17 Kích thước danh nghia17 xác định từ hai mặt có gia công cắt g ọt. ̃ Nên đạt cấp chính xác js12. Theo bảng 2-7 : TCVN2244-91 ES = + 0,215(mm) EI = -0,215 Vậy : 17=17± 0.215 -Kích thước :18 Kích thước danh nghia18 xác định từ hai mặt có gia công cắt g ọt. ̃ Nên đạt cấp chính xác js12. Theo bảng 2-7 : TCVN2244-91 ES = + 0,215(mm) EI = -0,215 Vậy : 18=18± 0.215 -Kích thước :170 Kích thước danh nghia 170 xác định từ hai mặt có gia công cắt gọt. ̃ Nên đạt cấp chính xác js14. Theo bảng 2-7 : TCVN2244-91 ES = + 0,5(mm) EI = -0,5 Vậy : 170=170± 0.5 -Kích thước :120 Kích thước danh nghia120 xác định từ hai mặt có gia công cắt gọt. ̃ Nên đạt cấp chính xác js12. Theo bảng 2-7 : TCVN2244-91 ES = + 0,175(mm) EI = -0,175 Vậy : 120=120± 0.175 -Kích thước :65 Kích thước 65 xác định từ hai mặt có gia công cắt g ọt. Nên đ ạt c ấp chính xác js12. Page 6
 7. ÑOÀ AÙN COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY II GVHD: TH.SÓ VOÕ VAÊN CÖÔØNG Theo bảng 2-7 : TCVN2244-91 ES = + 0,175(mm) EI = -0,175 Vậy : 65=65± 0.175 -Kích thước :62 Kích thước 62 xác định từ hai mặt có gia công cắt gọt. Nên đạt cấp chính xác js12. Theo bảng 2-7 : TCVN2244-91 ES = + 0,175(mm) EI = -0,175 Vậy : 62=62± 0.175 -Kích thước :132 Kích thước danh nghia 132 xác định từ hai mặt có gia công cắt gọt. ̃ Nên đạt cấp chính xác js12 Theo bảng 2-7 : TCVN2244-91 ES = + 0,2(mm) EI = -0,2 Vậy : 132=132± 0.2 -Kích thước :66 Kích thước danh nghia 66 xác định từ hai mặt có gia công cắt gọt. ̃ Nên đạt cấp chính xác js12 Theo bảng 2-7 : TCVN2244-91 ES = + 0,15(mm) EI = -0,15 Vậy : 66=66± 0.15 -Kích thước :13 Kích thước danh nghia 13 xác định từ hai mặt có gia công cắt gọt. ̃ Nên đạt cấp chính xác js12. Theo bảng 2-7 : TCVN2244-91 ES = + 0,09(mm) EI = -0,09 Vậy : 13=13± 0.09 Page 7
 8. ÑOÀ AÙN COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY II GVHD: TH.SÓ VOÕ VAÊN CÖÔØNG -Kích thước :14 Kích thước danh nghia 14 xác định từ hai mặt có gia công cắt gọt. ̃ Nên đạt cấp chính xác js12. Theo bảng 2-7 : TCVN2244-91 ES = + 0,09(mm) EI = -0,09 Vậy : 14=14± 0.09 -Kích thước :15 Kích thước danh nghia 14 xác định từ hai mặt có gia công cắt gọt. ̃ Nên đạt cấp chính xác js12. Theo bảng 2-7 : TCVN2244-91 ES = + 0,09(mm) EI = -0,09 Vậy : 15=15± 0.09 -Kích thước :7 Kích thước danh nghia 7 xác định từ hai mặt có gia công cắt gọt. Nên ̃ đạt cấp chính xác js12 Theo bảng 2-7 : TCVN2244-91 ES = + 0,075(mm) EI = -0,075 Vậy : 7=7± 0.075 -Kích thước :10 Kích thước danh nghia10 xác định từ hai mặt có gia công cắt g ọt. ̃ Nên đạt cấp chính xác js12 Theo bảng 2-7 : TCVN2244-91 ES = + 0,09(mm) EI = -0,09 Vậy : 10=10± 0.09 -Kích thước :Φ12 Kích thước danh nghia Φ12 xác định từ hai mặt có gia công cắt gọt. ̃ Nên đạt cấp chính xác js12.,thuôc h12 ̣ Page 8
 9. ÑOÀ AÙN COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY II GVHD: TH.SÓ VOÕ VAÊN CÖÔØNG Theo bảng 2-7 : TCVN2244-91 ES = 0(mm EI = -0,18 Vậy : Φ12= Φ12-0.18 -Kích thước :Φ20 Kích thước danh nghia Φ20 xác định từ hai mặt có gia công cắt gọt. ̃ Nên đạt cấp chính xác js12.,thuôc h12 ̣ Theo bảng 2-7 : TCVN2244-91 ES = 0(mm EI = -0,18 Vậy : Φ20= Φ20-0.21 -Kích thước :43 Kích thước danh nghia 43 xác định từ hai mặt có gia công cắt gọt. ̃ Nên đạt cấp chính xác js12. Theo bảng 2-7 : TCVN2244-91 ES = + 0,125(mm) EI = -0,0125 Vậy : 143=43± 0.125 -Kích thước :31 Kích thước danh nghia 31 xác định từ hai mặt có gia công cắt gọt. ̃ Nên đạt cấp chính xác js12. Theo bảng 2-7 : TCVN2244-91 ES = + 0,125(mm) EI = -0,0125 Vậy : 131=31± 125 -Kích thước :2 Kích thước danh nghia 2 xác định từ hai mặt có gia công c ắt g ọt. ̃ Nên đạt cấp chính xác js12. Theo bảng 2-7 : TCVN2244-91 ES = + 0,05(mm) EI = -0,05 Page 9
 10. ÑOÀ AÙN COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY II GVHD: TH.SÓ VOÕ VAÊN CÖÔØNG Vậy : 2=2± 0.05 2. Độ chính xác về vị trí tương quan Vị trí tương quan có chỉ dẫn (ghi thành yêu cầu kỹ thuật) tra theo TCVN384-93 Dung sai độ không vuông góc giữa tâm lỗ Φ32+0.025 và mặt A≤0.01(mm) => IT= 0.01 (mm)=100 (µm) Kích thước danh nghĩa :42 mm Theo TCVN384-93 (=> Dung sai độ không vuông góc giữa tâm l ỗ Φ32+0.025 và mặt A đạt cấp chính xác 8. Dung sai độ không song song giữa mặt A và B Dung sai độ không song song giữa m ặt Avà B đạt c ấp chính xác 6 a. Phân tích hình dáng hình học của chi tiết: -Dung sai độ thăng và độ thăng ̉ ̉ b. Phân tich độ chinh xac và chât lượng bề măt gia công: ́ ́ ́ ́ ̣ Phân tich độ nhăn bề măt chi tiêt thân con trượt trên may tiên những bề măt yêu câu độ ́ ̃ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ̀ ́ nham: + Mặt A : Ra 2.5 + Mặt B : RZ 20 + Mặt C : RZ 40 + Mặt D : RZ 40 + Mặt E : RZ 40 + Mặt F : RZ 40 + Mặt G : Ra 2.5 + Mặt nghiêng rãnh mang cá: Ra 2.5 + Lỗ ∅ 32 H7, ∅5: Ra 1.25 Giải thích kí hiệu : - RZ : chiều cao mấp mô profin theo mười điểm. - Ra : sai lệch trung bình số học - Các số theo sau là các thông số nhám bề mặt: + RZ 40 : độ nhám cấp 4. + Ra 2.5 : độ nhám cấp 6. + Ra 1.25 : độ nhám cấp 7. CHƯƠNG II: XAC ĐINH DANG SAN XUÂT ́ ̣ ̣ ̉ ́ Page 10
 11. ÑOÀ AÙN COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY II GVHD: TH.SÓ VOÕ VAÊN CÖÔØNG I. Tính thể tích V của chi tiết con trượt trên máy tiện : Dùng phần mềm pro/engineer để tính: => V= 0.868 dm3 1. Xác định khối lượng chi tiết Ta có : m = v. , với m : khối lượng chi tiết V : thể tích chi tiết  : trọng lượng riêng của vật liệu gx = ( 6,874 ) ⇒ khối lượng con trượt trên : m =0,868. ( 6,87,4 ) = 6.2 kg 2. Xác định sản lượng hàng năm của chi tiết Con tr ượt trên may tiên :́ ̣ Với khối lượng chi tiết 6.2 kg thuộc dạng sản xuất hàng loạt vừa - Tra bảng 2 trang 13 giáo trình thi ết k ế công ngh ệ ch ế t ạo máy s ản l ượng hàng năm là ( 200 - 500 ) sản phẩm / năm. CHƯƠNG III: XAC ĐINH PHƯƠNG PHAP CHẾ TAO PHÔI ́ ̣ ́ ̣ I. Chọn phôi: Vật liệu chế tạo Thân con trượt trên may tiên là gang xám GX 15 – 32, mà gang ́ ̣ xám là vậ liệu giòn có tính chảy loãng tốt, ít co ngót deã caét goït, coù tính ñuùc toát nên ta chọn loại phôi đúc. II. Chọn phương pháp đúc để chế tạo phôi Phương pháp đúc bằng khuôn kim loại :dùng để đúc kim • loại và hợp kim màu có độ chính xác và độ nh ẵn của phôi đúc r ất cao th ường dùng cho sản xuất hàng loạt lớn và hàng khối, mặt khác làm khuôn kim lo ại là rất đắt. Nên không thích hợp Phương pháp đúc ly tâm: Chỉ đúc được những sản ph ẩm • có hình dáng tròn xoay thành ống mỏng nên không thích hợp. Phương pháp đúc bằng mẫu chản: Dùng để đúc chi tiết • có hình dáng rất phức tạp, việc làm mẫu chảy rất khó khăn và t ốn kém v ật liệu vì một mẫu chỉ đúc được một sản phẩm. Thường dùng cho sản xuất đ ơn chiếc. Nên không thích hợp. Phương pháp đúc bằng áp lực: Chủ yếu dùng để đúc • kim loại và hợp kim màu nên không thích hợp. Phương pháp đúc trong khuôn cát: Đúc được tất cả các • vật liệu có tính nóng chảy - Thích hợp cho dạng sản xuất đơn chiếc hàng loạt nhỏ và hàng loạt vừa Page 11
 12. ÑOÀ AÙN COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY II GVHD: TH.SÓ VOÕ VAÊN CÖÔØNG Đúc được những hình dạng phức tạp - - Vật liệu làm tròn khuôn CT3 - Vật liệu làm mẫu: maãu kim loaïi. - Hỗn hợp làm khuôn : cát , đất sét ( chất kết dính ) vật liệu phụ, nước… Cho nên rất thích hợp cho việc chế tạo phôi bằng gang, đô chính xác t ương đối cao , phù hợp cho dạng sản xuất hang loạt vừa ̀ • Do đó ta chọn phương pháp đúc trong khuôn cát ,mâu băng kim loai khuôn ̃ ̀ ̣ bằng máy là thích hợp, phôi đúc đạt được chính xác cấp II III. Tính hệ số sự dụng vật liệu và khôi lượng chi tiêt gia công: ́ ́ Ta có: Gc : khối lượng chi tiết gia công Trong đó : Gp : khối lượng của phôi Để tính khối lượng của phôi được dễ dàng ta chia chi tiềt ra nhiều phần nhỏ để tính Ta có : Công thức tính hình trụ : V = π.R2.h Công thức tính hình hình hôp chữ nhật : V = a.b.c V1 = a1.b1.c1 = 287.50.137=1 07813429 mm3 V2 = a2.b2.c2 = 3.14. 252 .34 = 66725 mm3 V3 = a3.b3.c3 = 57.15.287 =245385 mm3 V4 = a4.b4.c4 = 12.48.174 = 100224 mm3 Thể tích chung : V = V1 – (V2 +V3+ V4) V = 99813429 mm3 Khối lượng riêng của gang xám là : 6,8474 kg/dm3 m = V.D =0,99813429 . 6,8474 m =6,78 kg vậy khối lượng khi đúc là 7.5 kg Vậy hệ số sự dụng khi đúc là : Vaäy heä soá K = 0,76 CHƯƠNG IV : BIÊN LUÂN NGUYÊN CÔNG ̣ ̣ I.NGUYÊN CÔNG I-IV : chuẩn bị phôi - Muïc ñích cuûa nguyeân coâng naøy laø laøm saïch nhöõng phaàn caùt coøn baùm laïi treân beà maët chi tieát khi ñuùc xong. - Ta maøi phaúng laïi caùc phaàn thöøa sau khi ngöôøi phaù khuoân ñaõ ñaäp gaõy nhöõng ñaäu ngoùt, ñaäu roùt, ñaäu hôi. Page 12
 13. ÑOÀ AÙN COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY II GVHD: TH.SÓ VOÕ VAÊN CÖÔØNG Kieåm tra kích thöôùc phoâi coù ñaït yeâu caàu hay khoâng neáu ñaït thì tieán haønh - kieåm tra hình daïng hình hoïc nhö ñoä phaúng, ñoä troøn. Kieåm tra phoâi coù bò nöùt, roå khí, roå xæ. Neáu ta khoâng kieåm tra khi gia coâng - giöõa chöøng phoâi xaûy ra nhöõng söï coá thì chi tieát seõ thaønh pheá phaåm Khi ñuùc xong, phaûi ñeå phoâi moät thôøi gian ñeå oån ñònh caáu truùc tinh theå, roài - môùi tieán haønh caét goït. II. NGUYEÂN COÂNG V : phay thoâ maët B 1. Bieän luaän veà thöù töï gia coâng : Ta phay maët B trong nguyeân coâng naøy muïc ñích laø ñeå taïo chuaån tinh vaø laøm chuaån tinh thoáng nhaát trong taát caû caùc nguyeân coâng sau. Do ñoù, ta choïn phay maët B trong nguyeân coâng ñaàu tieân laø hôïp lí nhaát 2.Veà kích thöôùc : - Trong nguyeân coâng naøy khi gia coâng caàn phaûi ñaït kích thöôùc : 47 ± 0.3 mm đđat CCX 14 vì nó xac đinh vị trí từ bề măt chưa gia công và bề măt gia công ̣ ̣́ ̣ ̣ Veà ñoä nhaùm : khi phay maët B caàn phaûi ñaït ñoä nhaùm Rz 40 - 3. Bieän luaän veà choïn chuaån gia coâng : ̣ - ÔÛ ñaây ta choïn maët A laøm maët ñònh vò chính haïn cheá 3 baäc töï do m ăt C hai bâc tự do , măt E môt bâc. Vaäy soá baäc töï do caàn haïn cheá khi phay maët B laø : 6 ̣ ̣ ̣̣ baäc töï do - Muïc ñích ta choïn maët A laøm chuaån thoâ vì maët A coù löôïng dö nhoû vaø ñeàu vaø ñuû lôùn ñeå ñònh vò, vaø khoâng laø maët phaân khuoân 4. Bieän luaän veà choïn maùy : - Ñeå phay maët B ta coù theå choïn nhieàu maùy nhö : 6H12, 6H82,… neáu chi tieát khi phay maët A maø gaù treân maùy phay 6H82 thì khoâng hôïp lí cho laém, maø theo coâng ngheä cheá taïo thì ta öu tieân cho maùy 6H12. Vaäy ta choïn maùy phay 6H12 ñeå gia coâng maët A laø hôïp lí nhaát. - Sau ñaây laø caùc thoâng soá cô baûn cuûa maùy phay 6H12 + Beà maët laøm vieäc cuûa baøn maùy : 320 x 1250 + Coâng suaát : 7 kw + Hieäu suaát : 0.75 + Soá voøng quay truïc ( v/phuùt) : 30; 37.5; 60; 75; 95; 118; 150; 190; 235; 300; 375; 475; 600; 750; 960; 1500. + Böôùc tieán cuûa baøn maùy : 30; 37; 5-47; 5-60; 75; 95; 118; 150; 190; 235; 300; 375; 475; 600; 750; 960; 1500. 5.Bieän luaän veà choïn dao : Page 13
 14. ÑOÀ AÙN COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY II GVHD: TH.SÓ VOÕ VAÊN CÖÔØNG Khi gia coâng maët B ta choïn giao phay maët ñaàu, beà roäng maët B caàn gia coâng lôùn nhaát laø 130 mm. Do vaäy ta choïn dao coù caùc thoâng soá : D = 160, B = 60, d=50, Z = 10. 6. Ñoà gaù : chuyeân duøng III.NGUYEÂN COÂNG VI : phay thoâ maët A 1. Bieän luaän veà thöù töï gia coâng : Ta phay maët A trong nguyeân coâng naøy muïch ñích laø ñeå böôùc chuaån bò ñeå phay tinh ñaït chính xaùc hôn 2.Veà kích thöôùc : - Trong nguyeân coâng naøy khi gia coâng caàn phaûi ñaït kích thöôùc : 45 ± 0.1 mm ,ñaït CCX 12 vì xaùc ñònh vò trí töø hai beà maët ñaõ gia coâng Veà ñoä nhaùm : khi phay maët A caàn phaûi ñaït ñoä nhaùm Rz 40 - 3.Bieän luaän veà choïn chuaån gia coâng : ̣ - ÔÛ ñaây ta choïn maët B laøm maët ñònh vò chính haïn cheá 3 baäc töï do m ăt C hai bâc tự do , măt E môt bâc. . Vaäy soá baäc töï do caàn haïn cheá khi phay maët A laø :6 ̣ ̣ ̣̣ baäc töï do - Muïc ñích ta choïn maët B laøm chuaån laø ñeå chuaån gia coâng truøng chuaån thieát keá neân sai soá chuaån baèng khoâng gia coâng ñaït ñöôïc. 4.Bieän luaän veà choïn maùy : - Ñeå phay maët A ta coù theå choïn nhieàu maùy nhö : 6H12, 6H82,… neáu chi tieát khi phay maët A maø gaù treân maùy phay 6H82 thì khoâng hôïp lí cho laém, maø theo coâng ngheä cheá taïo thì ta öu tieân cho maùy 6H12. Vaäy ta choïn maùy phay 6H12 ñeå gia coâng maët A laø hôïp lí nhaát. - Sau ñaây laø caùc thoâng soá cô baûn cuûa maùy phay 6H12 + Beà maët laøm vieäc cuûa baøn maùy : 320 x 1250 + Coâng suaát : 7 kw + Hieäu suaát : 0.75 + Soá voøng quay truïc ( v/phuùt) : 30; 37.5; 60; 75; 95; 118; 150; 190; 235; 300; 375; 475; 600; 750; 960; 1500. + Böôùc tieán cuûa baøn maùy : 30; 37; 5-47; 5-60; 75; 95; 118; 150; 190; 235; 300; 375; 475; 600; 750; 960; 1500. 5. Bieän luaän veà choïn dao : Page 14
 15. ÑOÀ AÙN COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY II GVHD: TH.SÓ VOÕ VAÊN CÖÔØNG Khi gia coâng maët A ta choïn giao phay maët ñaàu, beà roäng maët A caàn gia coâng lôùn nhaát laø 130 mm. Do vaäy ta choïn dao coù caùc thoâng soá : D = 160, d = 50,B=60, Z = 10. 6. Ñoà gaù : chuyeân duøng IV. NGUYEÂN COÂNG VII : phay tinh maët A 1. Bieän luaän veà thöù töï gia coâng : Ta phay maët A trong nguyeân coâng naøy muïch ñích laø ñeå taïo chuaån ñeå gia coâng chính xaùc maët B. Do ñoù, ta choïn phay maët A trong nguyeân coâng naøy laø hôïp lí nhaát. 2.Veà kích thöôùc : - Trong nguyeân coâng naøy khi gia coâng caàn phaûi ñaït kích thöôùc : 43 ± 0.03 mm ,CCX 10 Veà ñoä nhaùm : khi phay maët B caàn phaûi ñaït ñoä nhaùm Rz20 - 3. Bieän luaän veà choïn chuaån gia coâng : ̣ - ÔÛ ñaây ta choïn maët B laøm maët ñònh vò chính haïn cheá 3 baäc töï do m ăt C hai bâc tự do , măt E môt bâc. . Vaäy soá baäc töï do caàn haïn cheá khi phay maët A laø :6 ̣ ̣ ̣̣ baäc töï do - Muïc ñích ta choïn maët B laøm chuaån laø ñeå chuaån gia coâng truøng chuaån thieát keá neân sai soá chuaån baèng khoâng gia coâng ñaït ñöôïc. 4. Bieän luaän veà choïn maùy : - Ñeå phay maët A ta coù theå choïn nhieàu maùy nhö : 6H12, 6H82,… neáu chi tieát khi phay maët A maø gaù treân maùy phay 6H82 thì khoâng hôïp lí cho laém, maø theo coâng ngheä cheá taïo thì ta öu tieân cho maùy 6H12. Vaäy ta choïn maùy phay 6H12 ñeå gia coâng maët A laø hôïp lí nhaát. - Sau ñaây laø caùc thoâng soá cô baûn cuûa maùy phay 6H12 + Beà maët laøm vieäc cuûa baøn maùy : 320 x 1250 + Coâng suaát : 7 kw + Hieäu suaát : 0.75 + Soá voøng quay truïc ( v/phuùt) : 30; 37.5; 60; 75; 95; 118; 150; 190; 235; 300; 375; 475; 600; 750; 960; 1500. + Böôùc tieán cuûa baøn maùy : 30; 37; 5-47; 5-60; 75; 95; 118; 150; 190; 235; 300; 375; 475; 600; 750; 960; 1500. 5. Bieän luaän veà choïn dao : Page 15
 16. ÑOÀ AÙN COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY II GVHD: TH.SÓ VOÕ VAÊN CÖÔØNG Khi gia coâng maët A ta choïn giao phay maët ñaàu, beà roäng maët A caàn gia coâng lôùn nhaát laø 130 mm. Do vaäy ta choïn dao coù caùc thoâng soá : D = 160, d = 50,B=60, Z = 16. 6. Ñoà gaù : chuyeân duøng V. NGUYEÂN COÂNG VIII : phay tinhâ maët B 1 .Bieän luaän veà thöù töï gia coâng : Ta phay maët B trong nguyeân coâng naøy muïc ñích laø ñeå taïo chuaån tinh vaø laøm chuaån tinh thoáng nhaát trong taát caû caùc nguyeân coâng sau. Do ñoù, ta choïn phay maët B trong nguyeân coâng naøy laø hôïp lí nhaát 2.Veà kích thöôùc : - Trong nguyeân coâng naøy khi gia coâng caàn phaûi ñaït kích thöôùc : 42 ± 0.03 mm ̣ đđat CCX 9 Veà ñoä nhaùm : khi phay maët B caàn phaûi ñaït ñoä nhaùm Rz 20 - 3. Bieän luaän veà choïn chuaån gia coâng : ̣ - ÔÛ ñaây ta choïn maët A laøm maët ñònh vò chính haïn cheá 3 baäc töï do m ăt C hai bâc tự do , măt E môt bâc. Vaäy soá baäc töï do caàn haïn cheá khi phay maët B laø : 6 ̣ ̣ ̣̣ baäc töï do - Muïc ñích ta choïn maët A laøm chuaån vì noù laø beà maët ñaõ qua gia coâng vaø coù vò trí töông quan so vôùi maët B 4. Bieän luaän veà choïn maùy : - Ñeå phay maët B ta coù theå choïn nhieàu maùy nhö : 6H12, 6H82,… neáu chi tieát khi phay maët A maø gaù treân maùy phay 6H82 thì khoâng hôïp lí cho laém, maø theo coâng ngheä cheá taïo thì ta öu tieân cho maùy 6H12. Vaäy ta choïn maùy phay 6H12 ñeå gia coâng maët A laø hôïp lí nhaát. - Sau ñaây laø caùc thoâng soá cô baûn cuûa maùy phay 6H12 + Beà maët laøm vieäc cuûa baøn maùy : 320 x 1250 + Coâng suaát : 7 kw + Hieäu suaát : 0.75 + Soá voøng quay truïc ( v/phuùt) : 30; 37.5; 60; 75; 95; 118; 150; 190; 235; 300; 375; 475; 600; 750; 960; 1500. + Böôùc tieán cuûa baøn maùy : 30; 37; 5-47; 5-60; 75; 95; 118; 150; 190; 235; 300; 375; 475; 600; 750; 960; 1500. 5.Bieän luaän veà choïn dao : Khi gia coâng maët B ta choïn giao phay maët ñaàu, beà roäng maët B caàn gia coâng lôùn nhaát laø 130 mm. Do vaäy ta choïn dao coù caùc thoâng soá : D = 160, B = 60, d=50, Z = 16. Page 16
 17. ÑOÀ AÙN COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY II GVHD: TH.SÓ VOÕ VAÊN CÖÔØNG 6. Ñoà gaù : chuyeân duøng VI. NGUYEÂN COÂNG IX : khoeùt, doa loã ∅32H7 vaø khoeùt thoâ loã ∅ 50 1. Bieän luaän veà thöù töï gia coâng : loã ∅32H7 coù ñoä chính xaùc cao vaø coù vò trí töông quan so vôùi caùc maët beân vì noù laø chuaån ñeå gia coâng caùc beà maët coøn laïi, gia coâng ôû nguyeân coâng naøy laø hôïp lí nhaát 2. Veà kích thöôùc : - khi gia coâng ta caàn ñaït ñöôïc caùc kích thöôùc ∅32H7 muoán vaäy ta phaûi qua caùc phöông phaùp gia coâng nhö : khoeùt, doa vì noù laø loã ñuùc saün +Böôùc 1: khoeùt thoâ ñaït kích thöôùc∅30± 0.1 ,CCX 12,ñoä nhaùm Rz40 vaø ñaït kích thöôùc 69,5vaø68,5 +Böôùc 2: khoeùt baùn tinh ñaït kích thöôùc∅31.71± 0.05 ,CCX 10,ñoä nhaùm Rz20 vaø ñaït kích thöôùc 69,5vaø68,5 +Böôùc 3: doa thoâ ñaït kích thöôùc∅31.91± 0.06 ,CCX 9,ñoä nhaùm Ra2.5vaø ñaït kích thöôùc 69,5vaø68,5 +Böôùc 4: doa tinh ñaït kích thöôùc ∅32± 0.025 ,CCX 7,ñoä nhaùm Ra1.25 vaø ñaït kích thöôùc 69,5vaø68,5 +Böôùc 5: khoeùt thoâ ñaït kích thöôùc∅50± 0.1 ,CCX 12,ñoä nhaùm Rz20 vaø ñaït kích thöôùc 69,5vaø68,5 3. Bieän luaän veà choïn chuaån gia coâng : - Choïn maët B laøm maët ñònh vò chính khöû 3 baäc töï do, maët D laøm maët ñònh höôùng khöû 2 baäc töï do, maët F laøm maët ñònh vò chaën khöû 1 baäc töï do. - Choïn maët B laøm chuaån ñeå chuaån ñöôïc thoáng nhaát vaø truøng chuaån thieát keá ñeå sai soá chuaån baèng khoâng gia coâng ñaït ñöôïc caùc kích thöôùc ∅32H7. choïn maët D laøm maët ñònh höôùng ñeå ñaûm baûo ñoä vuoâng goùc cuûa caùc loã vôùi maët B , coøn F caàn haïn cheá ñeå chi tieát khoûi dòch chuyeån khoâng gaây ra sai leäch trong quaù trình gia coâng 4. Bieän luaän veà choïn maùy : - Ñeå gia coâng caùc loã treân ta coù theå duøng nhieàu loaïi maùy nhö : 2A55, 2B56, 2A135, 2A592. Trong ñoù ta khoâng theå duøng maùy 2A592 vaø 2A135 ñöôïc vì ñöôøng kính gia coâng loã cuûa chi tieát töông ñoái nhoû, nhoû hôn ñöôøng kính maùy 2A135, 2A592, coøn maùy 2B56 laø loaïi maùy cuûa tieän duøng maùy tuyø theo ñieàu kieän cuûa xí nghieäp, ngöôøi ta thöôøng duøng nhaát laø maùy 2A125. Do vaäy, ñeå gia coâng caùc loã treân ta choïn maùy 2A125 laø hôïp lí nhaát. - Caùc thoâng soá co baûn cuûa maùy 2A125 : + Ñöôøng kính lôùn nhaát khi khoan :25mm. Page 17
 18. ÑOÀ AÙN COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY II GVHD: TH.SÓ VOÕ VAÊN CÖÔØNG + Coâng suaát doäng cô : 2.8 kw Hieäu suaát maùy : η =0.8 + Soá voøng quay truïc chính (v/phuùt) : 97, 140, 195, 272, 392, 545, 680, 960, 1360. + Böôùc tieán 1 voøng truïc chính ( mm/voøng) 0.1, 0.13, 0.17, 0.22, 0.28, 0.36, 0.48, 0.62, 0.81. + Löïc doïc truïc lôùn nhaát : Pmax=900 KG 5.Bieän luaän veà choïn dao : - Ñeå gia coâng loã ∅32 vaø∅50 ta duøng nhöõng duïng cuï caét nhö : muõi khoeùt, muõi doa. Moãi maët khi gia coâng coù caùc ñöôøng kính khaùc nhau - Ñeå gia coâng loã ∅32 ta duøng : +Muõi khoeùt thoâ ∅30 caùn lieàn theùp gioù P9 coù caùc thoâng soá cô baûn sau : + D = 30 mm + L = 180 mm + l = 85 mm +Muõi khoeùt baùn tinh ∅31.71 caùn lieàn theùp gioù P9 coù caùc thoâng soá cô baûn sau : + D = 31.71 mm + L = 180 mm + l = 85 mm +Muõi doa thoâ ∅31.92 caùn lieàn theùp gioù P9 coù caùc thoâng soá cô baûn sau : + D = 31.92mm + L = 292 mm ; l = 45 mm +Muõi doa tinh ∅32 caùn lieàn theùp gioù P9 coù caùc thoâng soá cô baûn sau : + D = 32mm + L = 240 mm + l = 18 mm - Ñeå gia coâng loã ∅32 ta duøng : +Muõi khoeùt thoâ ∅50 caùn lieàn theùp gioù P9 coù caùc thoâng soá cô baûn sau : + D = 50 mm + L = 262 mm + l = 85 mm 6. Ñoà gaù : chuyeân duøng VII. NGUYEÂN COÂNG X : phay thoâ maët C vaø D 1 .Bieän luaän veà thöù töï gia coâng : Ta phay maët B trong nguyeân coâng naøy muïc ñích laø ñeå taïo chuaån gia coâng cho nguyeân coâng sau Page 18
 19. ÑOÀ AÙN COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY II GVHD: TH.SÓ VOÕ VAÊN CÖÔØNG 2.Veà kích thöôùc : - Trong nguyeân coâng naøy khi gia coâng caàn phaûi ñaït kích thöôùc : 130 ± 0.2 mm ̣ đđat CCX 12 Veà ñoä nhaùm : khi phay maët B caàn phaûi ñaït ñoä nhaùm Rz 40 - 3. Bieän luaän veà choïn chuaån gia coâng : - ÔÛ ñaây ta choïn maëtB laøm maët ñònh vò chính haïn cheá 3 baäc töï do , loã ∅32 hai bâc tự do , raõnh vuoâng môt bâc. Vaäy soá baäc töï do caàn haïn cheá khi phay ̣ ̣ ̣ maët C vaø D laø : 6 baäc töï do - Muïc ñích ta choïn maëtB laøm chuaån vì noù laø chuaån tinh thoâng nhaát 4. Bieän luaän veà choïn maùy : - Ñeå phay maët B ta coù theå choïn nhieàu maùy nhö : 6H12, 6H82,… neáu chi tieát khi phay maët A maø gaù treân maùy phay 6H12 thì khoâng hôïp lí cho laém. Vaäy ta choïn maùy phay 6H82 ñeå gia coâng maët A laø hôïp lí nhaát. - Sau ñaây laø caùc thoâng soá cô baûn cuûa maùy phay 6H82 + Beà maët laøm vieäc cuûa baøn maùy : 320 x 1250 + Coâng suaát : 7 kw + Hieäu suaát : 0.75 + Soá voøng quay truïc ( v/phuùt) : 30; 37.5; 60; 75; 95; 118; 150; 190; 235; 300; 375; 475; 600; 750; 960; 1500. + Böôùc tieán cuûa baøn maùy : 30; 37; 5-47; 5-60; 75; 95; 118; 150; 190; 235; 300; 375; 475; 600; 750; 960; 1500. 5.Bieän luaän veà choïn dao : Khi gia coâng maët B ta choïn dao phay ñóa 3 maët caét theùp gioù P9, beà roäng maët B caàn gia coâng lôùn nhaát laø 130 mm. Do vaäy ta choïn dao coù caùc thoâng soá : D = 150, B = 26, d=50, Z = 10. 6. Ñoà gaù : chuyeân duøng VIII. NGUYEÂN COÂNG XI : phay thoâ maët E vaø F 1 .Bieän luaän veà thöù töï gia coâng : Ta phay maët E vaø F trong nguyeân coâng naøy muïc ñích laø ñeå taïo chuaån gia coâng cho nguyeân coâng sau 2.Veà kích thöôùc : - Trong nguyeân coâng naøy khi gia coâng caàn phaûi ñaït kích thöôùc : 260 ± 0.26 mm ̣ đđat CCX 12 Veà ñoä nhaùm : khi phay maët B caàn phaûi ñaït ñoä nhaùm Rz 40 - 3. Bieän luaän veà choïn chuaån gia coâng : Page 19
 20. ÑOÀ AÙN COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY II GVHD: TH.SÓ VOÕ VAÊN CÖÔØNG ÔÛ ñaây ta choïn maëtB laøm maët ñònh vò chính haïn cheá 3 baäc töï do , loã ∅32 - hai bâc tự do , raõnh vuoâng môt bâc. Vaäy soá baäc töï do caàn haïn cheá khi phay ̣ ̣ ̣ maët C vaø D laø : 6 baäc töï do - Muïc ñích ta choïn maëtB laøm chuaån vì noù laø chuaån tinh thoâng nhaát 4. Bieän luaän veà choïn maùy : - Ñeå phay maët B ta coù theå choïn nhieàu maùy nhö : 6H12, 6H82,… neáu chi tieát khi phay maët A maø gaù treân maùy phay 6H12 thì khoâng hôïp lí cho laém. Vaäy ta choïn maùy phay 6H82 ñeå gia coâng maët A laø hôïp lí nhaát. - Sau ñaây laø caùc thoâng soá cô baûn cuûa maùy phay 6H82 + Beà maët laøm vieäc cuûa baøn maùy : 320 x 1250 + Coâng suaát : 7 kw + Hieäu suaát : 0.75 + Soá voøng quay truïc ( v/phuùt) : 30; 37.5; 60; 75; 95; 118; 150; 190; 235; 300; 375; 475; 600; 750; 960; 1500. + Böôùc tieán cuûa baøn maùy : 30; 37; 5-47; 5-60; 75; 95; 118; 150; 190; 235; 300; 375; 475; 600; 750; 960; 1500. 5.Bieän luaän veà choïn dao : Khi gia coâng maët B ta choïn dao phay ñóa 3 maët caét theùp gioù P9, beà roäng maët B caàn gia coâng lôùn nhaát laø 130 mm. Do vaäy ta choïn dao coù caùc thoâng soá : D = 150, B = 26, d=50, Z = 10. 6. Ñoà gaù : chuyeân duøng IX. NGUYEÂN COÂNG XII : phay thoâ maët G vaø I 1 .Bieän luaän veà thöù töï gia coâng : Ta phay maët G vaø I trong nguyeân coâng naøy muïc ñích laø raûnh mang caù phai gia coâng tröôùc caùc loå laép gheùp 2.Veà kích thöôùc : - Trong nguyeân coâng naøy khi gia coâng caàn phaûi ñaït kích thöôùc : 15 ± 0.09 mm ̣ đđat CCX12 Veà ñoä nhaùm : khi phay maët B caàn phaûi ñaït ñoä nhaùm Rz 20 - 3. Bieän luaän veà choïn chuaån gia coâng : - ÔÛ ñaây ta choïn maët Blaøm maët ñònh vò chính haïn cheá 3 baäc töï do ,loã ∅32 hai bâc tự do , măt D môt bâc. Vaäy soá baäc töï do caàn haïn cheá khi phay maët B laø : 6 ̣ ̣ ̣̣ baäc töï do 4. Bieän luaän veà choïn maùy : - Ñeå phay maët B ta coù theå choïn nhieàu maùy nhö : 6H12, 6H82,… neáu chi tieát khi phay maët A maø gaù treân maùy phay 6H82 thì khoâng hôïp lí cho laém, maø theo Page 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2