intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi môn: Toán cao cấp - Đề số 2 - ĐH Kinh tế TP. HCM

Chia sẻ: Nguyễn Văn Berybr | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

161
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi môn: Toán cao cấp - Đề số 2 có thời gian làm bài 90 phút với 4 bài tập tự luận về các phần: ma trận, khảo sát hàm số, tìm vi phân, tính mức sản lượng của sản phẩm, tích phân, tính giới hạn. Đây là tài liệu bổ ích để sinh viên tham khảo, tự ôn tập, kiểm tra kiến thức.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi môn: Toán cao cấp - Đề số 2 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  1. TRƯ NG ð I H C KINH T TP.HCM ð 2 B MÔN TOÁN CƠ B N ---o0o--- ð THI MÔN TOÁN CAO C P Th i gian : 90 phút  1 −2 1         0 −1 1         Bài1 : Cho các ma tr n A = −2 −1 −3 và B =  1    0 −1           1 −3 m    −1 1  0     a. Tìm m ñ A là m t ma tr n không suy bi n. b. V i m = 1 , hãy tìm t t c các ma tr n X sao cho XA = BT Baøi 2: Cho haøm soá: f ( x , y ) = 2x + 3y + 1 1) Tìm vi phaân toaøn phaàn cuûa f . ∂2 f ∂2 f 2) Tính , . ∂x 2 ∂y 2 Baøi 3: Moät xí nghieäp saûn xuaát ñoäc quyeàn moät loaïi saûn phaåm nhöng tieâu thuï treân hai thò tröôøng taùch bieät. Bieát haøm caàu cuûa loaïi saûn phaåm treân töøng thò tröôøng laàn löôït laø: QD1 = 340 − P1 ; QD2 = 600 − 2P2 vaø haøm toång chi phí C = Q 2 + 20Q + 10 . Tìm möùc saûn löôïng cuûa moãi loaïi saûn phaåm ñeå xí nghieäp coù lôïi nhuaän toái ña. Baøi 4: Baøi 4: sin 3x − sin 2x 1) Tính giôùi haïn sau: lim x →0 sin x e 2) Tính tích phaân sau: J = ∫ x ln 2xdx 0 Chuù yù : Thí sinh khoâng ñöôïc söû duïng taøi lieäu vaø phaûi noäp laïi ñeà thi.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2