intTypePromotion=1
ADSENSE

Di truyền học phân tử và tế bào : Liên kết hóa học của các đại phân tử sinh học part 9

Chia sẻ: Ashdkajd Daksdjk | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

135
lượt xem
26
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tầm quan trọng của công trình Mendel không được nhận biết rộng rãi cho tới năm 1900, tức sau khi ông mất; trong năm đó, cả ba nhà khoa học Hugo de Vries (Hà Lan), Erich von Tschermak (Áo) và Carl Correns (Đức) đã nghiên cứu độc lập với nhau và cùng tái phát hiện các quy luật Mendel[14]. Năm 1900 đánh dấu một mốc khởi đầu mới cho sự phát triển của di truyền học. Năm 1905, William Bateson, một người ủng hộ Mendel, đã đặt ra thuật ngữ genetics (di truyền học)...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Di truyền học phân tử và tế bào : Liên kết hóa học của các đại phân tử sinh học part 9

  1. CÁC LIÊN K T M NH VÀ Y U QUI NH C U HÌNH CÁC I PHÂN T Ph n l n protein có c u t o mô un v i hai ho c ba mi n (domain) chính B môn DI TRUY N H C inh oàn Long
  2. CÁC LIÊN K T M NH VÀ Y U QUI NH C U HÌNH CÁC I PHÂN T Qui t c d hình (allostery): s i u hòa ch c năng protein ph bi n di n ra qua s thay i c u hình không gian c a chúng … NtrC ARN polymerase glnA Gen tr ng thái ho t hóa Promoter Hình 5.10. S ho t hóa gen b i NtrC. Promoter c a gen glnA ư c ARN polymerase mang y u t σ54 nh n bi t. M c dù không ư c minh h a trên hình, NtrC th c t tương tác v i ti u ph n σ54 c a enzym. ây, NtrC ư c minh h a như m t protein d ng ph c kép (dimer), nhưng th c t d ng ph c c a nó ph c t p hơn. B môn DI TRUY N H C inh oàn Long
  3. CÁC LIÊN K T M NH VÀ Y U QUI NH C U HÌNH CÁC I PHÂN T Qui t c d hình (allostery) v i ADN a) MerT MerR -35 -10 Hg2+ b) MerT MerR -10 -35 S ho t hóa gen b i MerR. Các trình t "-35" và "-10" không tr c di n v i nhau trên tr c c a promoter. (a) Khi không có Hg2+, MerR liên k t vào promoter d ng không ho t ng. (b) Khi có Hg2+, MerR v n xo n tr c khung ADN làm các trình t liên ng tr nên tr c di n, ng th i kho ng cách gi a chúng ng n l i, phù h p cho s liên k t c a ARN polymerase. B môn DI TRUY N H C inh oàn Long
  4. CÁC LIÊN K T M NH VÀ Y U QUI NH C U HÌNH CÁC I PHÂN T a) b) Ch t kích ng (allolactose) S thay i d hình c a ch t c ch LacI. a) Hình trái minh h a c u trúc kép (dimer) c a protein LacI. Khi protein LacI b g n b i ch t kích ng (allolactose), phân t này không liên k t ư c vào trình t ch huy (operator) c a operon Lac, b) Khi v ng m t ch t kích ng, c u trúc u N c a LacI tr nên có ái l c cao và liên k t v i operator. … Tuy v y, không ph i t t c các protein u ư c i u hòa ch c năng b i cơ ch d hình. B môn DI TRUY N H C inh oàn Long
  5. TƯƠNG TÁC HÓA H C TRONG S LÂY NHI M C A VIRUT HIV B môn DI TRUY N H C inh oàn Long
  6. Tãm t¾t ch−¬ng 1. Liªn kÕt hãa häc ... Nhi u s ki n t bào không liên quan n các liên k t c ng hóa tr . Thay vào ó, ho t ng c a các i phân t ph thu c ch y u vào các liên k t y u ho c các liên k t th c p, các l c h p d n và l c y. Các liên k t y u quan tr ng nh t g m liên k t hydro, tương tác Van der Waals, tương tác k nư c và các liên k t ion. Tuy là các liên k t y u, nhưng v i s lư ng l n, chúng v a m b o duy trì v a giúp thay i linh ho t c u hình c a các i phân t sinh h c c a t bào. S hình thành hay t gãy c a các liên k t hóa h c trong t bào (dù là c ng hóa tr hay các liên k t y u) u tuân theo các nguyên lý c a nhi t ng h c. Vì v y, n u như liên k t c ng hóa tr không bao gi nhi sinh lý bình thư ng, thì các t gãy t phát trong i u ki n nhi t liên k t y u ư c hình thành và t gãy m t cách t phát, n nh. Các ph n ng sinh t ng h p (vd: ADN, ARN và protein) không th x y ra n u không i kèm v i các ph n ng sinh năng lư ng t do (∆G) phù h p v i các nguyên lý c a nhi t ng h c. Ngu n cung c p năng lư ng sơ c p c a t bào là ATP ư c hình thành t các quá trình quang h p (quang năng), ho c hô h p và lên men (hóa năng). H u h t các ph n ng sinh t ng h p d n n s gi i phóng nhóm ~. Nhóm này b ph n gi i ngay b ng ph n ng enzym. Hi u qu t gãy nhóm ~ thu năng lư ng giúp gi i thích t i s d ng s sao ATP, ch không ph i ADP, là ch t cho năng lư ng sơ c p.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2