intTypePromotion=1
ADSENSE

Địa chất dầu khí và phương pháp tìm kiếm thăm dò, theo dõi mỏ part 10

Chia sẻ: Pham Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:50

265
lượt xem
96
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biện luận độ sâu khoan trên cơ sở đã phát hiện có sản phẩm hay dự đoán các tầng triển vọng, các tầng chuẩn cũng như mức độ phức tạp của cấu trúc mà kỹ thuật cho phép (vùng sập lở, kẹt nứt, mũ khí, dị thường áp suất, đá vôi mất dung dịch). 5.3 Điều kiện địa chất Xác lập khoảng độ sâu có phức tạp địa chất, kỹ thuật và tham khảo kết quả khoan ở vùng lân cận như đặc điểm thạch học, độ cứng, độ mài mòn, phân chia các tập trầm tích và dự kiến...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Địa chất dầu khí và phương pháp tìm kiếm thăm dò, theo dõi mỏ part 10

 1. CHÖÔNG 11 487 Bieän luaän ñoä saâu khoan treân cô sôû ñaõ phaùt hieän coù saûn phaåm hay döï ñoaùn caùc taàng trieån voïng, caùc taàng chuaån cuõng nhö möùc ñoä phöùc taïp cuûa caáu truùc maø kyõ thuaät cho pheùp (vuøng saäp lôû, keït nöùt, muõ khí, dò thöôøng aùp suaát, ñaù voâi maát dung dòch). 5.3 Ñieàu kieän ñòa chaát Xaùc laäp khoaûng ñoä saâu coù phöùc taïp ñòa chaát, kyõ thuaät vaø tham khaûo keát quaû khoan ôû vuøng laân caän nhö ñaëc ñieåm thaïch hoïc, ñoä cöùng, ñoä maøi moøn, phaân chia caùc taäp traàm tích vaø döï kieán caùc giaûi phaùp ñeå khoan qua caùc taàng caáu truùc. Löïa choïn chooøng khoan vaø choáng oáng cho phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm ñòa chaát. Döï kieán aùp suaát væa, nhieät ñoä, goùc nghieâng, höôùng caém cuûa væa. Döï kieán möùc ñoä phöùc taïp cuûa ñòa chaát trong quaù trình khoan do caùc aûnh höôûng cuûa thaønh phaàn thaïch hoïc, ñòa hoùa, thuûy ñòa chaát, ñòa nhieät vaø caáu truùc ñòa chaát coù theå daãn ñeán caùc söï coá nhö: saäp lôû thaønh gieáng, boù caàn, keït nuùt, coù hang hoác lôùn, maát dung dòch, xuaát hieän nöôùc, khí, taùc ñoäng aên moøn, dò thöôøng aùp suaát cao hoaëc thaáp, ñôùi dò thöôøng nhieät, traàm tích coù muoái halogen… 5.4 Ñaëc ñieåm dung dòch Ñaëc ñieåm dung dòch khoan xuaát phaùt töø ñieàu kieän ñòa chaát khi môû væa. Baûng 5.4.1. Caùc thoâng soá dung dòch khoan Khoaûng Loaïi Thoâng soá dung dòch khoan Teân caùc caùch dung hoùa chaát Tyû Ñoä Aùp löïc, Ñoä thaûi pH khoan, dòch caàn duøng troïng nhôùt, s Pa nöôùc, m kg/m3 m3/30’ 1 2 3 4 5 6 7 8 5.5 Bieän luaän caáu truùc gieáng Bieän luaän caáu truùc gieáng xuaát phaùt töø ñoä saâu thieát keá, phöông phaùp khoan, ñaëc ñieåm vaø döï kieán saûn phaåm seõ gaëp, aùp löïc vôõ væa, aùp löïc væa, coù caùc söï coá ôû caùc gieáng laân caän, döï kieán oáng choáng cuõng nhö ñieàu kieän kyõ thuaät aùp duïng, kyõ thuaät khoan vaø kinh nghieäm ñaõ traûi qua, bieåu ñoà aùp löïc. Baûng 5.4.2. Caùc thoâng soá thieát keá gieáng khoan STT Teân Ñöôøng Nhaõn Chieàu saâu Chieàu cao naâng Ghi
 2. CAÙC PHÖÔNG PHAÙP TÌM KIEÁM THAÊM DOØ VAØ THEO DOÕI MOÛ 488 oáng kính oáng hieäu khoan dung dòch xi maêng chuù choáng choáng theùp qua,m ngoaøi oáng choáng 1 2 3 4 5 6 7 5.6 Thieát bò mieäng gieáng Thieát bò mieäng gieáng choáng phun ñöôïc ñaët ngay taïi mieäng gieáng. coâng suaát cuûa thieát bò tuyø thuoäc vaøo caùc tieân lieäu veà chaát löu, aùp suaát ôû caùc khoaûng ñoä saâu töông öùng. Baûng 5.6.1. Thieát bò mieäng gieáng Nhaõn hieäu cuûa AÙp löïc hoaït AÙp löïc mieäng Van ñoái aùp Ñöôøng kính thieát bò choáng ñoäng, MPa gieáng coù theå oáng nôi ñaët phun coù, Mpa thieát bò, mm 1 2 3 4 5 5.7 Nghieân cöùu ñòa chaát, ñòa vaät lyù 5.7.1 Phöông phaùp laáy maãu loõi, maãu vuïn vaø maãu söôøn Tuøy thuoäc vaøo möùc ñoä phöùc taïp cuûa laùt caét, chieàu saâu khoan maø döï kieán khoaûng ñoä saâu caàn laáy maãu loõi, maãu söôøn ñaûm baûo cho vieäc nghieân cöùu. Phaân loaïi ñaù theo möùc ñoä phöùc taïp cuûa laùt caét ñeå laáy maãu loõi, toång soá khoaûng laáy maãu so vôùi toång laùt caét, döï kieán tyû leä laáy maãu, caùc ñieàu kieän laáy maãu, aán ñònh ñoä saâu vaø khoaûng caùch laáy maãu vuïn. Baûng 5.7.1. Baûng thoáng keâ caùc khoaûng caàn laáy maãu Khoaûng ñoä saâu caàn laáy Tyû leä laáy ñöôïc maãu loõi, m Tuoåi cuûa ñaù, taàng maãu loõi, söôøn, m ñòa chaát 1 2 3 5.7.2 Nghieân cöùu ñòa vaät lyù – ñòa hoùa Toå hôïp taát caû caùc phöông phaùp nghieân cöùu ñòa vaät lyù gieáng khoan vaø caùc nghieân cöùu ñòa hoùa. Caùc phöông phaùp chính, nhieäm vuï ño, ñaëc ñieåm ñòa chaát, ñòa vaät lyù cuûa laùt caét, ñieàu kieän ño. Bieän luaän sai leäch coù theå coù so vôùi caùc phöông phaùp döï kieán. Baûng 5.7.2. Caùc phöông phaùp nghieân cöùu STT Phöông phaùp nghieân Tyû leä ghi Khoaûng ñoä saâu
 3. CHÖÔNG 11 489 cöùu vaø muïc ñích nghieân cöùu 1 2 3 4 5.7.3 Thöû væa treân ñoái töôïng trieån voïng Thöû væa trong quaù trình khoan, töùc laø thöû væa khi thaân gieáng môùi môû ra, thaân traàn chöa ñöôïc choáng oáng caàn thöïc hieän nghieâm ngaët theo caùc yeâu caàu kyõ thuaät. Baûng 5.7.3.1. Caùc khoaûng caàn thöû trong quaù trình khoan Soá ñoái töôïng Khoaûng ñoä Tuoåi ñòa chaát Ñöôøng kính Cheânh thöû saâu (phaân vò ñòa taàng) Packer,mm aùp, MPa 1 2 3 4 5 Sau khi choáng oáng caàn tieán haønh thöû laïi (baén mìn thöû væa), döï kieán maät ñoä loã caàn baén, phöông phaùp goïi doøng thích hôïp (neùn nöôùc, sau ñoù huùt leân taïo chaân khoâng ñeå huùt daàu khí ra). Ñoái vôùi moû daàu, khí, condensat caàn löu yù bieän phaùp an toaøn vaø phoøng choáng chaùy noå. Caùc bieän phaùp xöû lyù khi coù doøng nhoû (xöû lyù acid, baén caùt, baén thuûy löïc-tia nöôùc, bôm hôi nöôùc noùng, khí CO2, N2 tuyø töøng tröôøng hôïp). Caàn nhaän ñaày ñuû caùc thoâng tin cho moãi ñoái töôïng thöû nhö aùp suaát væa, nhieät ñoä væa, caùc ñaëc tính saûn phaåm væa. Tính chaát hoùa lyù cuûa chaát löu ñöôïc ghi döôùi daïng baûng (trong ñieàu kieän væa vaø chuaån) Baûng 5.7.3.2. Keát quaû thöû væa Phöông phaùp goïi doøng, soá Phöông phaùp môû væa, soá Phöông phaùp kích thích Tuoåi ñòa chaát, ñaëc ñieåm Tyû troïng dung dòch, Khoaûng coù ximaêng STT ñoái töôïng thöû cheá ñoä theo doõi Khoaûng thöû, m gia taêng doøng loã baén/ 1m thaïch hoïc kg/m3 1 2 3 4 5 6 7 8
 4. CAÙC PHÖÔNG PHAÙP TÌM KIEÁM THAÊM DOØ VAØ THEO DOÕI MOÛ 490 5.7.4. Nghieân cöùu trong phoøng thí nghieäm Thieát bò vaø khoái löôïng coâng taùc nghieân cöùu maãu loõi, vuïn, söôøn, maãu chaát löu (daàu, khí, nöôùc) ñöôïc laáy baèng coâng cuï saâu chuyeân duïng vaø ngay treân mieäng gieáng. Maãu vuïn laáy treân toaøn laùt caét, maãu loõi laáy ôû ñoaïn ñaõ thieát keá. Maãu phaân tích thaïch hoïc, coå sinh, cô lyù, nhieät, ñòa hoùa… Caùc maãu daàu, khí, condensat vaø nöôùc væa ñöôïc phaân tích tính chaát hoùa lyù trong ñieàu kieän væa vaø ñieàu kieän chuaån. Sau khi coù keát quaû, tieán haønh xöû lyù, toång keát vieát baùo caùo. 6. Caùc tìm kieám khaùc song haønh Nghieân cöùu ñoä phaùt xaï ñeå tìm hieåu dò thöôøng caùc nguyeân toá phoùng xaï. Thaønh phaàn tính chaát cuûa nöôùc uoáng, nöôùc khoùang, caùc vi löôïng vaø kim loaïi coù ích khaùc (B, Br, I, He, Li, Se, V…). Ñoái vôùi caùc gieáng daàu khí ñaõ hoøan thaønh nhieäm vuï nghieân cöùu maø khoâng coù keát quaû thì chuyeån sang nghieân cöùu caùc ñieàu kieän thuûy ñòa chaát, thuûy ñoäng löïc vaø caùc khoùang saûn khaùc nhö: than, seùt phieán chaùy, Fe, Mn, kim loaïi maøu khaùc, vaät lieäu xaây döïng vaø caùc nguyeân lieäu khaùc. 7. Toång hôïp taøi lieäu vieát baùo caùo Xöû lyù toång hôïp taøi lieäu, laäp baùo caùo ñòa chaát theo muïc tieâu ñeà taøi, nhieäm vuï ñaõ ñaët ra. 8. Baûo veä loøng ñaát vaø moâi tröôøng. Caùc giaûi phaùp baûo veä loøng ñaát, choáng saäp lôû væa vaø moâi tröôøng vaây quanh. Khi thi coâng gieáng khoan, phuø hôïp vôùi qui ñònh cuûa nhaø nöôùc veà baûo veä moâi tröôøng. Neáu khai thaùc nöôùc hay caùc khoùang saûn khaùc thì phaûi ñöôïc laäp keá hoaïch pheâ duyeät. 9. Thôøi haïn laøm vieäc taïi vò trí coù gieáng khoan Thôøi haïn thöïc hieän theo ñuùng thieát keá. Sau khi keát thuùc phaûi toå chöùc huûy gieáng, baøn giao maët baèng cho ñòa phöông, coù vaên baûn keøm theo. 10. Giôùi haïn ñaàu tö ñoái vôùi phöông aùn Giôùi haïn ñaàu tö chi phí ñöôïc tính nhö sau:
 5. CHÖÔNG 11 491 C1 − Z b Z A = n .( .H + b ) + Z ob H1 K Trong ñoù: n: soá gieáng khoan thieát keá döï kieán. C1: giaù thaønh xaây laép gieáng, coù theå aùp duïng nhö gieáng laân caän. Zb: chi phí trong quaù trình khoan. H : chieàu saâu thieát keá. H1: chieàu saâu cuûa gieáng cô sôû. K: heä soá thay ñoåi toác ñoä. K=V/V1. V: toác ñoä khoan thöông maïi thieát keá. V1: toác ñoä khoan thöông maïi theo gieáng cô sôû. Zob giaù thaønh xaây döïng haï taàng cô sôû. 11. Caùc chæ tieâu kinh teá kyõ thuaät chuû yeáu Baûng 11.1. Caùc chæ tieâu kinh teá kyõ thuaät STT Teân coâng vieäc Chæ tieâu 1 2 3 1 Soá gieáng khoan 2 Chieàu saâu thieát keá 3 Ñòa taàng caàn khoan qua 4 Toång ñoaïn khoan qua 5 Toác ñoä khoan trung bình 6 Chi phí toái ña cho xaây döïng 7 Chi phí toái ña cho khoan 8 Giaù thaønh treân 1 m khoan Danh saùch taøi lieäu söû duïng lieät keâ theo thöù töï caùc vaên baûn höôùng daãn, phaùp quy… vaø caùc nguoàn taøi lieäu khaùc ñeå laäp phöông aùn.
 6. CAÙC PHÖÔNG PHAÙP TÌM KIEÁM THAÊM DOØ VAØ THEO DOÕI MOÛ 492 11.7 Phöông aùn tìm kieám moû daàu khí Noäi dung laäp phöông aùn tìm kieám bao goàm: 1. Môû ñaàu. 2. Ñieàu kkieän ñòa lyù kinh teá nhaân vaên. 3. Möùc ñoä nghieân cöùu ñòa chaát, ñòa vaät lyù. 4. Caáu truùc ñòa chaát cuûa dieän tích nghieân cöùu 4.1 Laùt caét ñòa taàng thaïch hoïc döï kieán. 4.2 Kieán taïo. 4.3 Möùc ñoä chöùa daàu khí. 4.4 Ñaëc ñieåm thuûy ñòa chaát cuûa laùt caét. 5. Phöông phaùp vaø khoái löôïng coâng vieäc. 5.1 Muïc ñích vaø nhieäm vuï. 5.2 Maïng löôùi gieáng tìm kieám. 5.3 Ñieàu kieän ñòa chaát seõ khoan qua. 5.4 Ñaëc ñieåm dung dòch khoan. 5.5 Bieän luaän caáu truùc gieáng. 5.6 Thieát bò mieäng gieáng. 5.7 Toå hôïp coâng taùc, nghieân cöùu ñòa chaát, ñaïi vaät lyù. 5.7.1 Laáy maãu loõi, vuïn vaø söôøn. 5.7.2 Nghieân cöùu ñòa chaát, ñòa vaät lyù. 5.7.3 Thöû væa caùc taàng coù saûn phaåm 5.7.4 Nghieân cöùu maãu trong phoøng thí nghieäm. 6. Tìm kieám khaùc song haønh. 7. Xöû lyù taøi lieäu. 8. Baûo veä loøng ñaát vaø moâi tröôøng. 9. Thôøi haïn tieán haønh coâng vieäc ôû dieän tích nghieân cöùu. 10. Ñaàu tö toái ña cho phöông phaùp.
 7. CHÖÔNG 11 493 11. Döï kieán keát quaû. 11.1 Tính tröõ löôïng döï kieán ñoái vôùi daàu khí condensat. 11.2. Hieäu quaû kinh teá kyõ thuaät vaø caùc chæ tieâu kinh teá kyõ thuaät chuû yeáu. Danh saùch taøi lieäu tham khaûo. • Danh saùch caùc phuï luïc cho phaàn lôøi. • Danh saùch caùc phuï luïc ñoà thò. •
 8. CAÙC PHÖÔNG PHAÙP TÌM KIEÁM THAÊM DOØ VAØ THEO DOÕI MOÛ 494 Döôùi nay moâ taû tyû mæ töøng phaàn : Môû ñaàu: neâu nhieäm vuï cuûa phöông aùn, muïc tieâu cuûa coâng 1. vieäc laø laøm gia taêng tröõ löôïng vaø laäp caùc tieàn ñeà cho phaùt trieån tieáp tuïc ôû vuøng naøy. Neâu khaû naêng kyõ thuaät coâng ngheä ñeå giaûi quyeát, neâu soá GK caàn tieán haønh, ñoä saâu vaø ñòa taàng… 2. Ñieàu kieän kinh teá ñòa lyù nhaân vaên. Vò trí haønh chính, ñòa lyù, kinh teá nhaân vaên, vò trí taäp keát cuûa ñoaøn, beänh taät, möùc ñoä phaân caét ñòa hình. Ñaëc ñieåm ñöôøng thuûy, nguoàn nöôùc aên, nöôùc coâng nghieäp nöôùc kyõ thuaät, coù chæ khoaûng caùch tôùi cô sôû cuûa ñoaøn, soá löôïng gieáng ñeå cung caáp nöôùc vaø chieàu saâu cuûa chuùng. Nhöõng thoâng tin veà nhieät ñoä, löôïng möa haøng naêm, chieàu gioù chính, lôùp tuyeát phuû, ñieàu kieän kinh teá nhaân vaên, thôøi gian coù gioù muøa… Toùm taét ñaëc ñieåm ñoäng thöïc vaät. Caùc ñaëc ñieåm daân cö ôû gaàn, caùc lónh vöïc kinh teá cuûa ñòa phöông, thaønh phaàn daân cö. Caùc cô sôû vaät chaát kyõ thuaät cuûa ñòa phöông, caùc ñöôøng oáng daãn daàu khí ñi qua. Nguoàn nöôùc, ñieän, lieân laïc … Maïng löôùi giao thoâng, vaän taûi, saân bay, caàu caûng, beán ñoø, beán soâng. Caùc khoùang saûn coù ôû trong vuøng nhö vaät lieäu xaây döïng… Coù keøm theo baûn ñoà (sô ñoà) chæ vò trí vuøng nghieân cöùu 3. Möùc ñoä nghieân cöùu ñòa chaát, ñòa vaät lyù Toång quan vaø keát quaû nghieân cöùu theo thôøi gian vaø ñaùnh giaù möùc ñoä ñuùng, sai treân quan ñieåm hieän taïi. Trong baûng 3.1 laø phöông phaùp tìm kieán, nghieân cöùu caùc caáu truùc coù trieån voïng, caùc luaän chöùng kinh teá- kyõ thuaät, caùc baûn ñoà ñòa chaát ñaõ coù vaø caùc coâng taùc ñòa vaät lyù khaùc, caùc phöông phaùp ñòa hoùa ñaõ laøm, khoan caáu taïo… Keát quaû xöû lyù soá lieäu ñòa chaát, ñòa vaät lyù, ñòa hoùa vaø caùc lyù lòch caáu taïo… Baûng 3.1. Möùc ñoä nghieân cöùu ñòa chaát, ñòa vaät lyù
 9. CHÖÔNG 11 495 STT Taùc giaû, naêm, teân toå Daïng coâng taùc Keát quaû nghieân chöùc tieán haønh vaø tyû leä cöùu chính 1 2 3 4 Trong baûng 3.2 laø keát quaû khoan thoâng soá hay cuûa caùc gieáng laân caän, coù theå chæ ra toaøn laùt caét, caùc phöùc heä coù trieån voïng. Baûng 3.2. Möùc ñoä nghieân cöùu khoan saâu Keát quaû khoan, thöû Ngaøy keát thuùc xaây Giaù thaønh thöïc teá væa vaø hieän traïng Loaïi gieáng khoan Soá GK treân dieän Chieàu saâu thöïc teá tích nghieân cöùu taàng khoan qua gieáng khoan Toaï ñoä döïng STT 1 2 3 4 5 6 7 8 Trong baûng 3.3 coù caùc keát quaû cuûa caùc phöông aùn ñaõ thöïc hieän treân dieän tích nghieân cöùu. Caùc keát luaän veà möùc ñoä nghieân cöùu, ñaùnh giaù hieäu quaû vaø öu nhöôïc ñieåm. Baûng 3.3 Keát quaû tröôùc ñaây veà tìm kieám thaêm doø Chieàu saâu thieát keá cuûa taàng Chieàu saâu thöïc teá cuûa taàng Baét ñaàu coâng vieäc treân keát Caùc phöông aùn thöïc hieän Keát quaû coâng vieäc ôû dieän Soá gieáng ñaõ hoøan thaønh thuùc theo phöông aùn ñoù Giaù thaønh phöông aùn Giaù thaønh thöïc teá. Soá gieáng thieát keá tích nghieân cöùu. Ngaøy pheâ duyeät Teân dieän tích tröôùc ñaây STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4. Caáu truùc ñòa chaát 4.1 Ñòa taàng thaïch hoïc döï kieán Cô sôû cuûa thieát keá laø caùc soá lieäu thöïc teá nhö: keát quaû ñòa chaát, ñòa vaät lyù, ñòa hoùa, khoan, keát quaû thöû væa, nghieân cöùu hoaëc coù ôû caùc GK lan caän.
 10. CAÙC PHÖÔNG PHAÙP TÌM KIEÁM THAÊM DOØ VAØ THEO DOÕI MOÛ 496 Moâ taû toùm taét coät ñòa taàng theo töø döôùi leân treân, ñaëc ñieåm thaïch hoïc, loaïi ñaù, ñoä cöùng, ñoä maøi moøn, nhöõng khoù khaên khi laáy maãu, caùc phöùc taïp ñòa chaát. Söï phaân boá trong khoâng gian cuûa töøng ñôn vò ñòa taàng, beà daøy, dieän phaân boá, baát chænh hôïp goùc, vaùt nhoïn…caùc taàng phaûn xaï. Thieát laäp coät ñòa taàng döï kieán. 4.2 Kieán taïo Vò trí kieán taïo cuûa dieän tích nghieân cöùu treân phoâng kieán taïo khu vöïc. Caùc taàng caáu truùc vôùi ñaëc ñieåm thaïch hoïc-töôùng ñaù. Ñaëc ñieåm cuûa caùc ñôn vò kieán taïo, giaùn ñoaïn traàm tích, caùc dò thöôøng ñòa vaät lyù, caùc ñôùi vaùt nhoïn, caáu truùc coå vaø heä thoáng ñöùt gaõy saâu. Moâ taû caáu truùc ñòa phöông theo töøng taàng phaûn xaï. Daïng caáu truùc, kích thöôùc, ñöôøng phöông, bieân ñoä, ñaëc ñieåm duy trì væa theo dieän, ñoä saâu vaø ñòa taàng cuûa noù, vaø caùc chöùng minh cho caùc ñaëc ñieåm neâu treân baèng taøi lieäu ñòa chaán, khoan vaø caùc nghieân cöùu khaùc. Caùc tieàn ñeà kieán taïo veà trieån voïng daàu khí. Chöông naøy ñöôïc minh hoïa baèng baûn ñoà kieán taïo (hoaëc sô ñoà kieán taïo), caùc baûn ñoà caáu truùc theo caùc taàng phaûn xaï vaø caùc maët caét ñòa chaán, ñòa chaát … 4.3 Möùc ñoä chöùa daàu khí Döïa vaøo vò trí dieän tích nghieân cöùu trong baûn ñoà trieån voïng, chæ ra caùc phöùc heä, taàng trieån voïng, caùc tieân ñeà ñòa chaát ñoái vôùi moãi phöùc heä. Caùc bieåu hieän daàu khí ôû caùc gieáng ñaõ khoan hay ôû dieän tích beân caïnh. Keát quaû thöû væa, nghieân cöùu gieáng, ñaëc ñieåm nhieät aùp, thaønh phaàn lyù hoùa cuûa chaát löu. Ñaùnh giaù chung veà trieån voïng theo caáp tröõ löôïng nhö baûng 4.3.1
 11. CHÖÔNG 11 497 Baûng 4.3.1. Keát quaû thöû væa vaø nghieân cöùu væa Löu löôïng, m3/ng.ñ Haøm löôïng khí, m3/T Ñöôøng kính coân, mm Nhieät ñoä væa, oC Aùp löïc væa,MPa Taàng ñòa chaát Khoaûng baén Soá GK Condensat Nöôùc Daàu Khí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ……tieáp….. Tyû troïng trong ñ/k væa Haøm löôïng Thaønh phaàn khí,%TT. (g/cm3) trong daàu, %TL (Theå tích) Tyû troïng ôû ñ/k chuaån (Toång khí naëng) Khí hieám khaùc Condensat Asphalten Paraffin Nhöïa Nöôùc ΣKN CH4 Daàu CO2 H2S Khí 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Hieän traïng vaø trieån voïng cuûa laùt caét ôû caáp C3, keát luaän veà trieån voïng chöùa daàu khí, döï ñoaùn loaïi baãy chöùa, ñaù chöùa, lôùp phuû, traïng thaùi pha cuûa HC. 4.4 Ñaëc ñieåm thuûy ñòa chaát Ñaëc tröng thuoäc loaïi naøo cuûa vuøng thuûy ñòa chaát, caùc taàng, phöùc heä thuûy ñòa chaát chöùa nöôùc, caùc phöùc heä chaén, ñaëc ñieåm caùc phöùc heä chöùa nöôùc, vò trí, theá naèm, cheá ñoä thuûy ñoäng löïc. Keát quaû thöû væa hoaëc ôû vuøng laân caän. Ñaëc ñieåm nöôùc væa theo ñoä khoùang hoùa, thaønh phaàn ion, thaønh phaàn muoái, ñoä baõo hoøa khí, aùp löïc væa, nhieät ñoä væa vaø löu löôïng…(baûng 4.4.1 vaø 4.4.2).
 12. CAÙC PHÖÔNG PHAÙP TÌM KIEÁM THAÊM DOØ VAØ THEO DOÕI MOÛ 498 Baûng 4.4.1. Thaønh phaàn hoùa lyù cuûa nöôùc væa Aùp löïc mieäng gieáng, Ñoä khoùang hoùa (g/l) Löu löôïng, m3/ng.ñ MPa ôû möùc tónh,m Tyû Ñôn vò ñòa taàng Aùp löïc væa,MPa Soá hieäu gieáng Nhieät ñoä væa troïng,g/cm3 Khoaûng thöû STT Ñieàu kieän Ñieàu kieän chuaån væa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 …Tieáp… Thaønh phaàn ion Acid naften,mg/l Loaïi nöôùc Chæ tieâu khaùc Na & K HCO3 NH4 NO 2 CO 3 SO4 Mg Ca Br Cl B I 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Baûng 4.4.2. Thaønh phaàn khí cuûa nöôùc væa Haøm löôïng, % mol (g/m3) Haûm löôïng khí, m /T 3 Taàng ñòa chaát Khoaûng thöû Teân GK CO2 H2S C5+ STT He N2 Ar C1 C2 C3 C4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 5. Phöông phaùp vaø khoái löôïng coâng vieäc 5.1 Muïc ñích vaø nhieäm vuï tìm kieám Döïa vaøo caùc soá lieäu thu ñöôïc ôû khu vöïc vaø ñòa phöông veà möùc ñoä chöùa daàu khí, trieån voïng…töø ñoù bieän luaän caùc coâng vieäc, ñeà xuaát caùc phöông phaùp caàn thieát.
 13. CHÖÔNG 11 499 Phöông aùn ñöôïc ñeà xuaát döïa treân cô sôû ñaùnh giaù hieäu quaû cuûa caùc coâng vieäc tröôùc ñoù. Ghi roõ nhieäm vuï cuûa gieáng khoan tìm kieám tuyø vaøo möùc ñoä nghieân cöùu vaø möùc ñoä trieån voïng, hieäu quaû kinh teá kyõ thuaät vaø ñieàu kieän ñòa chaát. 5.2 Maïng löôùi gieáng tìm kieám Bieän luaän caùch boá trí gieáng khoan, ñaûm baûo hoøan thaønh nhieäm vuï ñòa chaát ñeà ra. Tuøy vaøo möùc ñoä phöùc taïp vaø tính löu thoâng giöõa caùc caáu taïo hay caùc khoái maø choïn löïa vò trí gieáng tìm kieám cho thích hôïp, ñaëc bieät ôû caùc caùnh suït coù caùc yeáu toá môùi veà caáu taïo nhö ñòa taàng. Caàn boá trí gieáng ñoäc laäp hay leä thuoäc. Döïa vaøo khaû naêng laøm roõ trieån voïng cuûa laùt caét hay cuûa khoái maø bieän luaän boá trí thöù töï caùc gieáng khoan. Bieän luaän chieàu saâu vaø ñoái töôïng ñòa chaát caàn khoan (theo ñaùnh giaù trieån voïng vaø khaû naêng kyõ thuaät). Trong nhieäm vuï ñòa chaát ôû caáu truùc voøm caàn löu yù caùc taàng chöùa daïng phi voøm (vaùt nhoïn, thaáu kính…). 5.3 Ñieàu kieän ñòa chaát cuûa gieáng Trong coät ñòa taàng seõ khoan qua caàn löu yù tôùi caùc khoaûng ñoä saâu coù caùc ñaëc ñieåm thaïch hoïc traàm tích ñaëc tröng sau: yeáu hay saït lôû, aùp suaát cao, cacbonat, seùt tröông nôû, maát dung dòch, xuaát hieän nöôùc vaø ñoä gaén keát bôû rôøi ñeå laøm cô sôû thieát keá caáu truùc gieáng. Döïa vaøo caùc yeáu toá naøy ñeå löïa choïn caùc loaïi muõi khoan thích hôïp. Moät soá thoâng tin nhö goùc nghieâng væa, phaù huûy kieán taïo, aùp löïc væa, nhieät ñoä væa…Nhöõng phöùc taïp döï kieán coù theå coù trong quaù trình khoan vaø caùc bieän phaùp döï phoøng. Döï kieán nhöõng khoaûng xuaát hieän daàu khí, dò thöôøng aùp suaát, dò thöôøng nhieät, muoái halogen… 5.4 Ñaëc ñieåm dung dòch khoan Töø ñieàu kieän phöùc taïp coù theå coù caàn phaûi ñieàu chænh dung dòch khoan thích hôïp.( xem baûng 5.4.1)
 14. CAÙC PHÖÔNG PHAÙP TÌM KIEÁM THAÊM DOØ VAØ THEO DOÕI MOÛ 500 Baûng 5.4.1. Thoâng soá dung dòch khoan Thoâng soá dung dòch Khoaûng ñoä saâu,m Teân hoùa chaát söû Loaïi dung dòch Ñoä thaûi nöôùc, Ñoä nhôùt, s Aùp löïc leân Tyû troïng, duïng m3/30’ kg/m3 pH caàn 1 2 3 4 5 6 7 8 5.5 Bieän luaän caáu truùc gieáng Treân cô sôû ñoä saâu thieát keá, phöông phaùp vaø chooøng khoan, caùc phöùc taïp coù theå coù, laùt caét chöùa saûn phaåm naøo, aùp löïc vôõ væa, aùp löïc væa nhaèm ñaëc oáng choáng vaø caùc coâng vieäc phoøng choáng khaùc. Caáu truùc gieáng ñaûm baûo nghieân cöùu toång hôïp ñòa vaät lyù, thöû væa (eùp, goïi doøng…) ôû thaân traàn hay trong caàn, nghieân cöùu thuûy ñoäng löïc, laáy maãu saâu vaø maãu söôøn. Baûng 5.5.1. Caùc thoâng soá veà caáu truùc gieáng STT Teân oáng Ñöôøng Maõ Chieàu Chieàu cao caàn Ghi chuù choáng kính oáng hieäu saâu thaû ñoå ximaêng choáng theùp chaân ñeá ngoaøi caàn,m 1 2 3 4 5 6 7 5.6 Thieát bò mieäng gieáng Thieát bò mieäng gieáng nhaèm choáng phun treân cô sôû saûn phaåm döï kieán vaø aùp löïc væa töông öùng (xem baûng 5.6.1) Baûng 5.6.1. Thieát bò mieäng gieáng Loaïi thieát Ñöôøng kính AÙp löïc ôû bò mieäng AÙp löïc laøm Soá van oáng choáng ñeå mieäng gieáng gieáng choáng vieäc, MPa ñoái aùp gaén thieát bò döï kieán, MPa phun choáng phun 1 2 3 4 5
 15. CHÖÔNG 11 501 5.7 Toå hôïp coâng taùc nghieân cöùu 5.7.1 Laáy maãu loõi, vuïn vaø söôøn Bieän luaän laáy maãu loõi (khoaûng laáy) ñeå nghieân cöùu thaïch hoïc, coå sinh, ñòa hoùa chính xaùc hoùa caáu truùc, nhaän caùc thoâng soá veà thaám chöùa, chaén. Khoaûng laáy maãu phuï thuoäc vaø yeâu caàu möùc ñoä nghieân cöùu ñuû ñaûm baûo ñaùnh giaù tin caäy. Ñoä cöùng ñaù, ñoä phöùc taïp, soá löôïng maãu laáy ñöôïc so vôùi toång ñoaïn döï kieán (% maãu), ñieàu kieän laáy, ñoä kín, chieàu saâu vaø khoaûng caùch laáy maãu vuïn, maãu söôøn… Baûng 5.7.7.1. Phöông aùn laáy maãu Khoaûng laáy maãu, m Maãu loõi laáy ñöôïc Taàng ñòa chaát 1 2 3 5.7.2 Nghieân cöùu ñòa vaät lyù, ñòa hoùa Caàn ghi roû caùc phöông aùn caàn aùp duïng, ñaëc bieät löu yù ôû choå khoan xieân hay ngang (xem baûng 5.7.2.1) Baûng 5.7.2.1. Döï kieán caùc phöông aùn ñòa vaät lyù STT Phöông aùn vaø Taàng ñòa chaát Ñöôøng kính Cheânh aùp, muïc ñích ño packer, mm MPa 1 2 3 4 5 5.7.3 Thöû væa Thöû ngoaøi caàn (thaân traàn). Trong quaù trình khoan, phaùt hieän daáu hieäu coù daàu, khí tieán haønh thöû væa baèng boä Kii (thaân traàn) ñeå xaùc ñònh khaû naêng chöùa saûn phaåm hay laø nöôùc sau khi ñaõ ñöôïc khaúng ñònh baèng taøi lieäu carota. Baûng 5.7.3.1. Keát quaû thöû ngoaøi oáng choáng (thaân traàn) Soá ñoái Khoaûng thöû, Taàng ñòa Ñöôøng kính Cheânh aùp, töôïng thöû m chaát packer, mm MPa 1 2 3 4 5 Thöû trong caàn. Sau khi khoan, choáng oáng, traùm ximaêng, baén væa vaø thöû væa töø döôùi leân. Xaùc ñònh maät ñoä loã baén, phöông phaùp goïi doøng. Khi coù doøng nhoû caàn tieán haønh boå sung caùc giaûi phaùp taêng doøng chaûy. Ñoái vôùi moãi væa caán nhaän caùc thoâng tin: aùp löïc væa, nhieät ñoä væa, ñaëc tính
 16. CAÙC PHÖÔNG PHAÙP TÌM KIEÁM THAÊM DOØ VAØ THEO DOÕI MOÛ 502 chöùa, thoâng soá vaät lyù cuõng nhö thuûy ñoäng löïc væa, tính chaát lyù hoùa cuûa chaát löu ( xem baûng 5.7.3.2). Baûng 5.7.3.2. Keát quaû thöû væa trong caàn Phöông phaùp kích Phöông phaùp môû Phöông phaùp goïi Soá ñoái töôïng thöû thích doøng chaûy væa, soá loã ñuïc/m doøng, soá cheá ñoä Tyû troïng dung Tuoåi ñòa chaát Khoaûng thöû dòch, kg/m3 nghieân cöùu Khoaûng coù ximaêng 1 2 3 4 5 6 7 8 5.7.4 Nghieân cöùu trong phoøng Caùc daïng nghieân cöùu, khoái löôïng nghieân cöùu maãu loõi, vuïn, söôøn, chaát löu nhaèm xaùc ñònh ñaëc ñieåm thaïch hoïc, ñòa taàng, tính chaát cô lyù (khaû naêng chöùa), phaân tích toaøn dieän ñòa hoùa maãu loõi, vuïn, daàu, khí vaø nöôùc. Baûng 5.7.4.1. Keát quaû nghieân cöùu maãu STT Teân phöông phaùp Ñôn vò ño Soá löôïng nghieân cöùu maãu 1 2 3 4 6. Caùc nghieân cöùu song haønh Phöông phaùp vaø khoái löôïng ño xaï nhaèm tìm hieåu caùc dò thöôøng xaï (gamma carota). Nöôùc coù ñaëc ñieåm nöôùc uoáng, nöôùc khoùang, coù caùc vi löôïng coù ích, chöõa beänh, naêng löôïng… caùc vi löôïng hieám nhö: B, Br, I, He, Li, Se, V… Sau khi huûy gieáng ñoái vôùi daàu khí coù theå söû duïng chuùng vaøo muïc ñích khai thaùc caùc nguoàn taøi nguyeân naøy. Ngoaøi ra coøn nghieân cöùu cheá ñoä thuûy ñòa chaát, thuûy ñoäng löïc. Caùc vaät lieäu xaây döïng, moû than vaø caùc khoùang saùn khaùc coù ích nhö seùt chaùy, Fe, Mn, kim loaïi maøu…
 17. CHÖÔNG 11 503 7. Xöû lyù taøi lieäu Heä thoáng hoùa vaø xöû lyù toång hôïp taøi lieäu ñòa chaát, ñòa vaät lyù, ñòa hoùa vaø phuïc vuï laäp phöông aùn thaêm doø theo qui cheá chung nhö ñaõ neâu ôû phaàn treân. 8. Baûo veä loøng ñaát vaø moâi tröôøng Ñeà xuaát caùc bieän phaùp baûo veä loøng ñaát vaø moâi tröôøng, ñaëc bieät sau khi keát thuùc gieáng, tieán haønh huûy gieáng vaø ñaûm baûo an toaøn moâi tröôøng cho ñòa phöông, hoaëc chuyeån sang khai thaùc caùc taøi nguyeân khaùc, phaûi ñöôïc caùc caáp coù thaåm quyeàn pheâ duyeät. 9. Thôøi haïn tieán haønh coâng vieäc Thôøi haïn tieán haønh coâng vieäc caàn ñöôïc haïch toaùn ñaày ñuû theo kinh nghieäm cuûa caùc vuøng laân caän, coù theå xem xeùt tôùi ñieàn kieän cuï theå cuûa laùt caét döï kieán vaø tuyø vaøo khaû naêng kinh teá-kyõ thuaät-coâng ngheä cuûa ñôn vò. 10. Giôùi haïn ñaàu tö toái ña cho phöông aùn Ñaàu tö toái ña cho phöông aùn ñöôïc tính nhö sau: C1 − Z b Z A = n .( .H + b ) + Z ob H1 K n: soá gieáng khoan thieát keá tìm kieám. Trong ñoù : C1: giaù thaønh xaây laép gieáng, coù theå aùp duïng nhö gieáng laân caän. Zb: chi phí trong quaù trình khoan. H : chieàu saâu thieát keá. H1: chieàu saâu cuûa gieáng cô sôû. K: heä soá thay ñoåi toác ñoä. K=V/V1. V: toác ñoä khoan thöông maïi thieát keá. V1: toác ñoä khoan thöông maïi theo gieáng cô sôû. Zob: giaù thaønh xaây döïng haï taàng cô sôû.
 18. CAÙC PHÖÔNG PHAÙP TÌM KIEÁM THAÊM DOØ VAØ THEO DOÕI MOÛ 504 11. Keát quaû döï kieán 11.1 Tính tröõ löôïng döï kieán Tính tröõ löôïng döï kieán caáp C1 vaø C2 treân cô sôû caùc gieáng khoan thieát keá (döï kieán). Bieän luaän caùc thoâng soá coù theå tieán haønh treân cô sôû caùc gieáng laân caän coù caùc keât quaû nghieân cöùu maãu loõi, maãu vuïn, carota, soá lieäu thöû vóa, nghieân cöùu thí nghieäm trong phoøng caùc loaïi maãu. Tính tröõ löôïng theo phöông phaùp theå tích vaø caùch tính töøng caáp noùi treân. Döï tính giaù trò coâng nghieäp cuûa saûn phaåm. Khi thieát keá caàn tính tröõ löôïng theo baûng 11.1.1, 11.1.2 Baûng 11.1.1. Caùc thoâng soá tính vaø tröõ löôïng döï kieán veà daàu khí Theå tích ñaù chöùa, m3 Tyû troïng daàu, g/cm3 Beà daøy trung bình, Dieän tích chöùa daàu Caùc heä soá Tröõ löôïng caân ñoái Caáp tröõ löôïng Soá væa m2 m Ñoä baõo hoøa Ñoä roãng hôû T chuyeån ñoåi Heä soá daàu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tröõ löôïng caùc caáu töû coù Tröõ löôïng khí hoøa Heä soá thu hoài Tröõ löôïng khai trong daàu tr.m3 (chæ ra Haøm löôïng tan trong daàu tr.m3 khí, m3/T daàu, Kin töøng caáu töû) thaùc, T Thu hoài Thu hoài Caân ñoái Caân ñoái ñöôïc ñöôïc 11 12 13 14 15 16 17
 19. CHÖÔNG 11 505 Baûng 11.1.2 Caùc thoâng soá tính vaø tröõ löôïng döï kieán cuûa khí töï do vaø caùc thaønh phaàn chöùa trong ñoù Caùc heä Hieäu chænh Tröõ löôïng töøng caáu töû trong Beà daøy rung bình baõo Theå tích baõo hoøa khí soá khí (chæ ra töøng caáu töû) Dieän tích chöùa khí Tröõ löôïng caân ñoái AÙp löïc væa MPa Caáp tröõ löôïng hoøa væa khí , m Ñoái vôùi nhieät ñoä Sai soá theo ñònh luaät Ñoä baõo hoøa khí Soá væa Ñoä roãng hôû tr.m3 Boi-Mariot m3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11.2 Ñaùnh giaù hieäu quaû kinh teá - ñòa chaát vaø caùc chæ tieâu kinh teá kyõ thuaät chính. Baûng 11.2.1. Caùc chæ tieâu kinh teá - kyõ thuaät - ñòa chaát STT Chæ tieâu Ñôn vò ño 1 Soá gieáng khoan ñaõ hoøan thaønh Caùi 2 Soá gieáng khoan thieát keá 3 Chieàu saâu thieát keá taàng ñòa chaát 4 Toác ñoä khoan thöông maïi trung bình m/thaùng.maùy 5 Toång soá meùt khoan 6 Chí phí chuaån bò caáu taïo cho khoan 7 Chi phí toái ña xaây döïng gieáng khoan 8 Chi phí toái ña treân 1 meùt khoan thieát keá 9 Chi phí khoan tìm kieám bao goàm töø khaâu chuaån bò cho ñeán keát thuùc 10 Toång chi phí cho coâng taùc tìm kieám 11 Thôøi haïn thi coâng Tr.m3 12 Tröõ löôïng gia taêng döï kieán ñoái vôùi daàu, khí, condensat Tr.m3 13 Tröõ löôïng gia taêng tính cho 1 meùt khoan Tr.m3 14 Tröõ löôïng gia taêng tính cho 1 gieáng Chi phí cho 1 taán daàu vaø 1000 m3 khí 15
 20. CAÙC PHÖÔNG PHAÙP TÌM KIEÁM THAÊM DOØ VAØ THEO DOÕI MOÛ 506 12. Danh saùch caùc taøi lieäu söû duïng Thoáng keâ caùc taøi lieäu söû duïng ñeå laäp phöông aùn.. Caùc phuï luïc ñi keøm phaàn lôøi 1. Nhieäm vuï ñòa chaát ñöôïc pheâ duyeät. 2. Bieân baûn hoäi ñoàng KHKT cuûa vieän hay phaân vieän 3. Bieân baûn hoäi ñoàng KHKT cuûa ñôn vò saûn xuaát 4. Bieân baûn cuûa cuoäc hoïp kyõ thuaät toång coâng ty . 5. Chæ thò cuûa toång coâng ty (hay cuûa Boä) caùc phuï luïc 2, 3, 4 vaø 5 ñöôïc ñeå trong phong bì rieâng (hay gaén vôùi töøng phaàn) 6. Bieân baûn baøn giao caáu taïo cuûa ñôn vò ñòa vaät lyù. Phuï luïc ñoà thò Caùc phuï luïc ñoà thò minh hoïa ñeå laäp döï aùn ñöôïc veõ caån thaän, gaén rieâng trong taäp taøi lieäu cuøng vôùi baùo caùo. Tyû leä baûn ñoà vaø caùc etiket tieâu chuaån. Treân moãi phuï luïc caàn ghi teân, soá, tyû leä ngang, ñöùng, teân toå chöùc thöïc hieän, ngöôøi thöïc hieän, ngöôøi pheâ duyeät vaø laõnh ñaïo ñôn vò. Caùc kí hieäu ghi treân phuï luïc ñoà thò ñaày ñuû, roõ raøng theo tieâu chuaån qui ñònh. Caùc kí hieäu coù theå ñeå ôû phuï luïc hay rieâng moät tôø. Danh saùch caùc phuï luïc ñoà thò 1. Baûn ñoà khu vöïc nghieân cöùu coù ghi ñòa ñieåm daân cö, caàu caûng, thò traán, coâng trình lôùn, saân bay, beán taøu, xe vaø vò trí vuøng nghieân cöùu. 2. Baûn ñoà kieán taïo (sô ñoà) coù phaân chia caùc ñôn vò caáp I, II vaø III, caùc ñöùt gaõy chính, caáu taïo ñòa phöông, caùc moû ñaõ phaùt hieän, caùc gieáng thoâng soá, tìm kieám vaø dieän tích nghieân cöùu. 3. Coät ñòa taàng – thaïch hoïc thieát keá. 4. Caùc baûn ñoà caáu truùc theo caùc maët phaûn xaï hay caùc phaân vò ñòa taàng, ñaëc bieät caùc taàng cho laø coù trieån voïng coù chæ caùc gieáng ñaõ khoan vaø thieát keá.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2