intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Đo lường rủi ro

Chia sẻ: Diemanh Diemanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

1.055
lượt xem
209
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quản trị rủi ro, các mức đánh giá rủi ro, quy trình chung của phương pháp đánh giá rủi ro,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đo lường rủi ro

  1. ðO LƯ NG R I RO ðO LƯ NG 1. CÁC KHÁI NI M CƠ B N • Chi phí n R I RO • Các y u t c a r i ro: t n s , m c ñ nghiêm tr ng • ðo lư ng m c ñ nghiêm tr ng c a t n th t Thang ño ñ nh tính cho xác su t t n th t Thang ño ñ nh tính cho m c ñ nghiêm tr ng Kh năng Quy trình c a b n… M c x y ra? ñ Th c hi n K ho ch làm vi c Chi phí M cñ Không có ho c nh nh hư ng ít, thay ñ i Chưa vư t ch 1;2 Hi m khi … s tránh hay gi m thi u r i ro này 1;2 hư ng ít nh ñư c bù ñ p b ng tiêu chi phí th p x y ra m t cách hi u qu d a trên các th c d phòng có s n hành tiêu chu n Gi m nh th c hi n C n các ho t ñ ng b Chi phí ư c 3;4 Kh năng … thư ng gi m thi u r i ro này v i sơ 3;4 k thu t, quy trình sung, có th k p các lư ng vư t ch th y u v n duy trì th i ñi m quan tr ng tiêu t 1-5% th p su t r t ít trong nh ng trư ng h p tương t Gi m v a ph i th c L k ho ch th y u, Chi phí ư c 5;6 hi n k thu t, nhưng s tr các m c th y u lư ng vư t ch trung bình Có th … có th gi m thi u r i ro này, nhưng có 5;6 có th h i ph c tiêu t 5-20% x y ra khi c n ph i v n hành theo nhi u hư ng Gi m sút ñáng k nh hư ng ñ n ñư ng Chi phí ư c 7-9 th c hi n k thu t, găng c a chương trình lư ng vư t ch ñáng k Kh năng … không th gi m thi u r i ro này, 7-9 h i ph c khó khăn tiêu t 20-50% cao nhưng quy trình khác thì có th M c tiêu k thu t Không th ñ t các c t Chi phí ư c 10 G n như … không th gi m thi u r i ro này, 10 không th ñ t ñ n m c quan tr ng lư ng vư t ch cao ch c ch n không có quy trình nào có s n tiêu trên 50% QU N TR R I RO QU N TR R I RO CÁC M C ðÁNH GIÁ R I RO CÁC M C ðÁNH GIÁ R I RO M c ñ ngiêm tr ng Kh năng x y ra Th m kh c – Nhi m v th t b i hoàn toàn, t vong, hay m t Thư ng xuyên – X y ra liên t c trong vòng ñ i c a thi t m t h th ng. b /công vi c Nghiêm tr ng – nh hư ng nhi m v ch y u, t n thương Có th x y ra – X y ra nhi u l n trong vòng ñ i c a thi t n ng, b nh t t ngh nghi p, hay hư h ng h th ng chính. b /công vi c Nhi u – nh hư ng nhi m v chính, t n thương, b nh t t Th nh tho ng – ðôi khi x y ra trong vòng ñ i c a thi t ngh nghi p nh , hay hư h ng h th ng ph . b /công vi c Ít – nh hư ng nhi m v ít quan tr ng, t n thương, b nh t t Hi m khi – Cơ h i x y ra r t ít trong vòng ñ i c a thi t ngh nghi p nh , hay hư h ng h th ng ph . b /công vi c Không ñáng k – nh hư ng nhi m v r t ít, t n thương, R t khó x y ra – Có th xem như không x y ra trong vòng ñ i b nh t t ngh nghi p nh , hay hư h ng h th ng ph . c a thi t b /công vi c 1
  2. ð nh lư ng R i ro = Xác su t xu t hi n x M c ñ nghiêm tr ng QU N TR R I RO RISK ASSESSMENT CODE MATRIX KH NĂNG X Y RA Thư ng Có th Th nh Hi m khi R t khó xuyên x y ra tho ng x y ra NGHIÊM TR NG Th m kh c 1 1 2 3 3 Nghiêm tr ng 1 1 2 3 4 Nhi u 1 2 3 4 4 Ít 2 3 4 4 5 M Cð Không ñáng k 2 3 4 4 5 Th t ưu tiên ñ gi i quy t PHƯƠNG PHÁP ðÁNH GIÁ R I RO Y u t r i ro ðánh giá ði m Gi i thích r i ro s Hành ñ ng Hành ñ ng Kh năng x y ra Cao n u hi u qu M cñ c as C 8 Quy trình ph i ho t ñ ng cho các tác nghi p c t lõi v chi phí ngay ph thu c v TB 6 Quy trình c n thi t cho x lý s vi c h ng ngày m t t ch c T 3 Quy trình không quan tr ng cho các ho t ñ ng h ng ngày Xác su t ñ C 3 Không có k ho ch cho quy trình thay th phương án m i TB 2 Quy trình khác v n hành v i xác su t < 0.5 thành công T 0 Quy trình khác v n hành v i xác su t > 0.5 Không c n Yêu c u Th p hành ñ ng hành ñ ng S ph thu c C 5 Các ch c năng kinh doanh ph thu c nhi u vào quy trình vào t ñ ng hóa TB 3 Các ch c năng kinh doanh ph thu c vào quy trình ít Ít Th m kh c T 1 Có th v n hành th công mà không gây thi t h i M c ñ nghiêm tr ng Tính quan tr ng C 4 Quy trình c t lõi c a ch c năng kinh doanh quan tr ng c a quá trình TB 2 Quy trình kinh doanh ph kinh doanh T 0 Không ph i là quy trình quan tr ng Source: Dr. Geoff Benson, North Carolina State University Quy trình chung c a Quy trình chung c a các phương pháp ñánh giá r i ro các phương pháp ñánh giá r i ro • Nh n d ng các hi m h a và t n th t ti m • Ma tr n m c ñ r i ro phân bi t các r i ro năng liên quan ñ n s n ph m hay quy trình có th ch p nh n v i r i ro không th ch p • Nh n d ng r i ro c a s n ph m và x p h ng nh n d a trên ñ nghiêm tr ng c a t n th t m c ñ nghiêm tr ng và kh năng t n th t x y ra • Nh n d ng nguyên nhân và x p h ng kh • X p h ng r i ro trong t ng th cho m i r i năng x y ra ro ti m năng ñư c nh n ra 2
  3. Ma tr n ñánh giá r i ro ðO LƯ NG R I RO ng ce tr em ng n n de ua qst . th n od gy e lnS hep M tca crd ., h ex ute iti pl thn -Hr o ilng C hu I k l nm l is r h e nc s n- ng te se i Co W m ly litý ti nu nhí hà R on mio ph nh l r te h pep rsn bip od tng s al vae e, oan â n há Ss xhi is eh eo Vg Sy ia To 2. CÁC PHƯƠNG PHÁP ð NH LƯ NG GD EC PN M D LP T S A R 1 1 3 3 2 1 5 4 19 2 3 1 2 1 3 4 2 16 3 4 1 3 3 3 4 1 1 3 3 3 2 3 1 1 15 17 • Phương pháp khai tri n t n th t 5 2 2 2 3 2 1 2 14 6 5 2 1 1 1 2 2 14 • Phương pháp khai tri n t n th t d a 7 2 1 3 3 5 2 5 21 8 9 1 4 3 3 1 5 3 1 1 4 1 1 5 3 15 21 trên ñ i tư ng r i ro 10 11 2 1 2 1 1 3 2 1 4 1 2 2 1 2 14 11 • Ư c lư ng ñ chính xác 12 1 2 1 1 1 2 1 9 13 1 1 3 2 1 1 2 11 14 1 5 1 5 5 2 3 22 15 2 2 3 2 2 2 2 15 16 1 1 3 1 3 1 3 13 17 1 2 2 1 1 1 1 9 PHƯƠNG PHÁP H S KHAI TR N KHAI TRI N T N TH T Soá naêm tính Heä soá khai trieån = Toång khieáu töø ñaàu kyø naïi / Soá khieáu naïi ñaõ phaùt sinh • H s khai tri n k năm = 1 3.33 T ng khi u n i / S khi u n i ñã 2 1.57 phát sinh sau k năm 3 1.19 4 1.08 • S d ng h s khai tri n ñ ư c 5 1.05 6 1.04 lư ng t ng s khi u n i 7 1.03 8 1.02 9 1.01 10 1.00 S D NG H S KHAI TRI N ð Ư C LƯ NG T NG KHI U N I KHAI TRI N T N TH T Naêm Soá khieáu naïi Heä soá Toång soá D A TRÊN ð I TƯ NG R I RO ñaõ phaùt sinh khai trieån khieáu naïi 1983 30 1.00 30.00 Ngh nghi p H s Nhu c u S ñơn v 1984 21 1.00 21.00 quy ñ i năm t i ư c lư ng 1985 18 1.01 18.18 1986 42 1.02 42.84 Xây d ng 1.00 233.4 233.4 1987 28 1.03 28.84 1988 25 1.04 26.00 V.phòng 13.33 63.5 4.8 1989 32 1.05 33.60 1990 27 1.08 29.16 ð c công 4.27 27.6 6.5 1991 35 1.19 41.65 1992 33 1.57 51.81 Qu n lý 6.55 6.8 1.0 1993 19 3.33 63.27 H tr 2.13 55.2 25.9 Toång 310 386.35 T ng 271.6 3
  4. Ư C LƯ NG Ư C LƯ NG ð CHÍNH XÁC ð CHÍNH XÁC • Maximum probable cost – MPC • Dung sai r i ro • MPC = T n th t trung bình + t* Dung sai ð l ch chu n r i ro MPC 4
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2