intTypePromotion=1

ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC

Chia sẻ: Lê Trinh Vàng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:31

0
127
lượt xem
26
download

ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

+ Giai đoạn 1960 – 1975 ở Miền bắc : Trên cơ sở phân tích những đặc điểm của Miền bắc, trong đó đặc điểm lớn nhất là quá độ lên CNXH không trải qua giai đoạn phát triển TBCN Đại hội Đảng lần thứ III khảng định: * Về mục tiêu công nghiệp hóa : - CNH nhằm cải biến tình trạng kinh tế lạc hậu - Công nghiệp hóa là để trang bị kỹ thuật cho toàn bộ nền kinh tế quốc dân - Xây dựng nền kinh tế XHCN cân đối và hiện đại,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC

 1. Baøi : ÑÖÔØNG LOÁI COÂNG NGHIEÄP HOÙA I . COÂNG NGHIEÄP HOÙA THÔØI KYØ TRÖÔÙC ÑOÅI MÔÙI 1- chuû tröông cuûa Ñaûng veà coâng nghieäp hoùa a. Muïc tieâu vaø phöông höôùng cuûa coâng nghieäp hoùa xaõ hoäi chuû nghóa + Giai ñoaïn 1960 – 1975 ôû Mieàn baéc : Treân cô sôû phaân tích nhöõng ñaëc ñieåm cuûa Mieàn baéc Ñaïi hoäi Ñaûng laàn thöù III khaûng
 2. - CNH nhaèm caûi bieán tình traïng kinh teá laïc haäu - Coâng nghieäp hoùa laø ñeå trang bò kyõ thuaät cho toaøn boä neàn kinh teá quoác daân - Xaây döïng neàn kinh teá XHCN caân ñoái vaø hieän ñaïi, böôùc ñaàu xaây döïng cô sôû vaät chaát , kyõ thuaät cuûa chuû nghóa xaõ hoäi * Veà phöông höôùng coâng nghieäp hoùa ( Hoäi nghò TW laàn thöù 7 khoùa III ) xaùc ñònh : - Öu tieân phaùt trieån coâng nghieäp naëng moät caùch hôïp lyù - Keát chaët cheõ phaùt trieån coâng nghieäp vôùi phaùt trieån noâng nghieäp trong quaù trình
 3. - Keát hôïp chaët cheõ giöõa coâng nghieäp naëng vôùi coâng nghieäp nheï( öu tieân phaùt trieån CN naëng ñoàng thôøi ra söùc phaùt trieån coâng nghieäp nheï ) - Ra söùc phaùt trieån coâng nghieäp TW ñoàng thôøi ñaåy maïnh phaùt trieån coâng nghieäp ñòa phöông + Giai ñoaïn 1975 – 1985 treân phaïm vi caû nöôùc : - Ñaïi hoäi laàn thöù IV cuûa Ñaûng (thaùng 12 naêm 1976 ) khaêûng ñònh : * Muïc tieâu cuûa coâng nghieäp hoùa : - Nhaèm xaây döïng cô sôû vaät chaát, kyõ thuaät
 4. - Ñöa neàn kinh teá nöôùc ta töø saûn xuaát nhoû leân saûn xuaát lôùn xaõ hoäi chuû nghóa * Phöông höôùng coâng nghieäp hoùa : - Öu tieân phaùt trieån coâng nghieäp naëng moät caùch hôïp lyù treân cô sôû phaùt trieån noâng nghieäp vaø coâng nghieäp nheï - Keát hôïp coâng nghieäp vaø noâng nghieäp caû nöôùc thaønh moät cô caáu kinh teá coâng – noâng nghieäp - Vöøa xaây döïng kinh teá TW vöøa phaùt trieån kinh teá ñòa phöông, keát hôïp K teá TW vôùi Kteá ñòa phöông trong cô caáu KT quoác daân thoáng nhaát
 5. + Taäp trung söùc phaùt trieån noâng nghieäp, coi noâng nghieäp laø maët traän haøng ñaàu + Ra söùc phaùt trieån coâng nghieäp saûn xuaát haøng tieâu duøng + tieáp tuïc xaây döïng moät soá ngaønh coâng nghieäp naëng quan troïng => Qua thöïc tieãn caùch maïng Vieät Nam, ñaëc bieät sau 10 naêm caû nöôùc ñi leân chuû nghóa xaõ . Ñaûng ñaõ töøng böôùc ñieàu chænh phöông höôùng coâng nghieäp hoùa ngaøy caøng ñuùng ñaén, phuø hôïp hôn b. Ñaëc tröng chuû yeáu cuûa coâng nghieäp hoùa thôøi kyø tröôùc ñoåi môùi :
 6. - Coâng nghieäp hoùa theo moâ hình kinh teá kheùp kín, höôùng noäi vaø thieân veà phaùt trieån CN naëng - CN hoùa chuû yeáu döïa vaøo lôïi theá veà lao ñoäng, taøi nguyeân, ñaát ñai vaø nguoàn vieän trôï cuûa caùc nöôùc xaõ hoäi chuû nghóa - Chuû löïc thöïc hieän coâng nghieäp hoùa laø nhaø nöôùc vaø doanh nghieäp nhaø nöôùc - Phaân boå nguoàn löïc ñeå coâng nghieäp hoùa chuû yeáu baèng cô cheá keá hoaïch taäp trung quan lieâu, trong moät neàn kinh teá phi thò tröôøng - Noùng voäi, giaûn ñôn, chuû quan, muoán laøm
 7. 2. Keát quaû, yù nghóa, haïn cheá, nguyeân nhaân a- Keát quaû thöïc hieän chuû tröông vaø yù nghóa *. Maëc duø quaù trình thöïc hieän chuû tröông coâng nghieäp hoùa trong cô cheá keá hoaïch hoùa taäp trung, tieàn ñeà vaät chaát cho coâng nghieäp hoùa coøn haïn cheá, laïi bò chieán tranh taøn phaù naëng neà nhöng quaù trình coâng nghieäp hoùa trong thôøi kyø tröôùc ñoåi môùi ñaït ñöôïc nhöõng keát quaû quan troïng : - So vôùi 1955 thì soá xí nghieäp taêng leân 16,5 laàn - Nhieàu khu coâng nghieäp ñaõ hình thaønh, nhieàu cô sôû ñaàu tieân caùc ngaønh coâng
 8. - Nhieàu tröôøng ñaïi hoïc, cao ñaúng, trung hoïc chuyeân nghieäp, daïy ngheà ñaõ ñaøo taïo ñöôïc haøng chuïc vaïn caùn boä khoa hoïc kyõ thuaät, coâng nhaân laønh ngheà cho ñaát nöôùc - Nhöõng keát quaû ñaït ñöôïc treân ñaây coù yù nghóa heát söùc quan troïng, taïo ra cô sôû ban ñaàu cho nöôùc ta ñaåy nhanh quaù trình coâng nghieäp hoùa trong caùc giai ñoaïn tieáp theo b.Haïn cheá vaø nguyeân nhaân : * Haïn cheá : - Cô sôû vaät chaát kyû thuaät coøn heát söùc laïc haäu - Nhöõng ngaønh CN then choát coøn nhoû beù, thieáu ñoàng boä, chöa ñuû söùc laøm neàn
 9. - Löïc löôïng saûn xuaát trong noâng nghieäp môùi phaùt trieån böôùc ñaàu, ñaát nöôùc coøn ngheøo naøn laïc haäu keùm phaùt trieån * Nguyeân nhaân : - Veà khaùch quan : Tieán haønh coâng nghieäp hoùa töø moät neàn K teá laïc haäu, ngheøo naøn, bò chieán tranh keùo daøi vaø taøn phaù naëng neà, khoâng coù ñieàu kieän taäp trung söùc ngöôøi, söùc cuûa cho CNH - Veà chuû quan : Do nhöõng sai laàm nghieâm troïng trong vieäc xaùc ñònh muïc tieâu, böôùc ñi veà cô sôû vaät chaát kyõ thuaät, boá trí cô caáu saûn xuaát, cô caáu ñaàu tö..
 10. II. COÂNG NGHIEÄP HOÙA, HIEÄN ÑAÏI HOÙA THÔØI KYØ ÑOÅI MÔÙI 1. Quaù trình ñoåi môùi tö duy veà coâng nghieäp hoùa a- Ñaïi hoäi VI cuûa Ñaûng pheâ phaùn sai laàm trong nhaän thöùc vaø chuû tröông CN hoùa thôøi ky (ø60-86) * Ñaïi hoäi VI ñaõ chæ ra nhöõng sai laàm : - Do tö töôûng chæ ñaïo chuû quan, noùng voäi, muoán boû qua nhöõng böôùc ñi caàn thieát neân ñaõ chuû tröông ñaåy maïnh coâng nghieäp hoùa trong khi chöa coù ñuû tieàn ñeà caàn
 11. - Töø sai laàm ôû treân maø daãn ñeán sai laàm trong vieäc xaùc ñònh muïc tieâu, böôùc ñi, veà xaây döïng cô sôû vaät chaát, kyõ thuaät; trong caûi taïo xaõ hoäi chuû nghóa, trong quaûn lyù kinh teá. - Vieäc boá trí cô caáu kinh teá, tröôùc heát laø cô caáu saûn xuaát, cô caáu ñaàu tö, thöôøng xuaát phaùt töø mong muoán chuû quan, muoán laøm cho nhanh - Khoâng keát hôïp chaët cheõ ngay töø ñaàu coâng nghieäp vôùi noâng nghieäp thaønh moät cô caáu hôïp ly,ù thöôøng thieân veà coâng nghieäp naëng vaø nhöõng coâng trình quy moâ
 12. - Ñaàu tö nhieàu nhöng hieäu quaû kinh teá – xaõ hoäi thaáp, coâng nghieäp naëng khoâng phuïc vuï toát cho noâng nghieäp vaø coâng ngieäp nheï b. Quaù trình ñoåi môùi tö duy veà coâng nghieäp hoùa töø ñaïi hoäi VI ñeán ñaïi hoäi X - Ñaïi hoäi VI ñaõ löôïng hoùa noäi dung coâng nghieäp hoùa cho chaëng ñöôøng ñaàu tieân cuûa TKQÑ laø : taäp trung thöïc hieän 3 chöông trình kinh teá lôùn, löông thöïc,thöïc phaåm; haøng tieâu duøng; haøng xuaát khaåu - Hoäi nghò Tw laàn thöù 7 hoaøn thieän hôn moät böôùc veà nhaän thöùc veà coâng nghieäp hoùa :
 13. + Coâng nghieäp hoùa,hieän ñaïi hoùa laø quaù trình bieán ñoåi caên baûn, toaøn dieän caùc hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh, dòch vuï, quaûn lyù kinh teá, Töø söû duïng lao ñoäng thuû coâng laø chuû yeáu, sang söû duïng moät caùch phoå bieán söùc lao ñoäng keát hôïp vôùi coâng ngheä, phöông tieän, phöông phaùp tieân tieán, hieän ñaïi, döïa treân cô sôû phaùt trieån coâng nghieäp vaø tieán boä khoa hoïc - Coâng ngheä - Ñaïi hoäi VIII neâu ra 6 quan ñieåm veà CNH,HÑH - Ñaïi hoäi IX (4/2001) cuûa Ñaûng :
 14. + Ñeå ruùt ngaén quaù trình CNH,HÑH caàn thöïc hieän caùc yeâu caàu: phaùt trieån Kteá vaø coâng ngheä vöøa coù böôùc tuaàn töï vöøa coù böôùc nhaûy voït; phaùt huy lôïi theá cuûa ñaát nöôùc; gaén CNH,HÑH vôùi töøng böôùc phaùt trieån KT tri thöùc; phaùt huy nguoàn löïc tri thöùc; coi giaùo duïc ñaøo taïo, khoa hoïc C.ngheä laø ñoäng löïc cho coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa + Phaùt trieån nhanh caùc saûn phaåm, ngaønh ngheà, lónh vöïc coù lôïi theá ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu trong nöôùc vaø xuaát khaåu + Ñaûm baûo xaây döïng neàn kinh teá ñoäc laäp
 15. + Ñaåy maïnh coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa noâng nghieäp noâng thoân + Ñaåy maïnh coâng nghieäp hoùa phaûi ñaûm baûo tính phaùt trieån beàn vöõng trong töông lai 2. Muïc tieâu, quan ñieåm C.nghieäp hoùa, H.ñaïi hoùa a. Muïc tieâu coâng nghieäp hoùa hieän ñaïi hoùa - Ñaïi hoäi VIII xaùc ñònh : Nhaèm xaây döïng nöôùc ta thaønh nöôùc coâng nghieäp coù cô sôû vaät chaát kyõ thuaät hieän ñaïi, cô caáu Kteá hôïp lyù, quan heä saûn xuaát tieán boä phuø hôïp vôùi trình ñoä cuûa LLSX…. - Ñai hoäi X chuû tröông : ñaåy maïnh CNH,HÑH
 16. b. Quan ñieåm coâng nghieäp hoùa hieän ñaïi hoùa : - Moät laø : Coâng nghieäp hoùa gaén vôùi hieän ñaïi hoùa vaø coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa gaén vôùi phaùt trieån kinh teá tri thöùc - Hai la ø: Coâng nghieäp hoùa hieän ñaïi hoùa gaén vôùi phaùt trieån kinh teá thò tröôøng ñònh höôùng XHCN vaø hoäi nhaäp kinh teá quoác teá - Ba laø ø: Laáy vieäc phaùt huy nguoàn löïc con ngöôøi laøm yeáu toá phaùt trieån nhanh vaø beàn vöõng - Boán laø : Coi phaùt trieån khoa hoïc vaø coâng ngheä laø neàn taûng, ñoäng löïc cuûa coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa
 17. - Naêm laø : Phaùt trieån nhanh, hieäu quaû vaø beàn vöõng ; taêng tröôûng kinh teá ñi ñoâi vôùi thöïc hieän tieán boä coâng baèng xaõ hoäi, baûo veä moâi tröôøng töï nhieân, baûo toàn ña daïng sinh hoïc 3. Noäi dung vaø ñònh höôùng coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa gaén vôùi phaùt trieån kinh teá tri thöùc a. Noäi dung : - Phaùt trieån maïnh caùc ngaønh vaø saûn phaåm kinh teá coù giaù trò gia taêng cao döïa nhieàu vaøo tri thöùc keát hôïp söû duïng nguoàn voán tri thöùc cuûa ngöôøi Vieät Namvôùi tri thöùc
 18. - Coi troïng caû soá löôïng vaø chaát löôïng taêng tröôûng kinh teá trong moåi böôùc phaùt trieån cuûa ñaát nöôùc, ôû töøng vuøng, töøng ñòa phöông, töøng döï aùn kinh teá –xaõ hoäi - Xaây döïng cô caáu kinh teá hieän ñaïi vaø hôïp lyù theo ngaønh, lónh vöïc vaø laõnh thoå - Giaûm chi phí trung gian, naâng cao naêng suaát lao ñoäng cuûa taát caû caùc ngaønh, lónh vöïc, nhaát laø caùc ngaønh, lónh vöïc coù söùc caïnh tranh cao b. Ñònh höôùng phaùt trieån caùc ngaønh vaø lónh vöïc kinh teá trong quaù trình coâng nghieäp hoùa , hieän ñaïi hoùa gaén vôùi phaùt
 19. -Moät laø: Ñaåy maïnh coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa noâng nghieäp noâng thoân, giaûi quyeát ñoàng boä caùc vaán ñeà noâng nghieäp, noâng daân, noâng thoân : + Veà coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa noâng nghieäp: . Xaùc ñònh vai troø noâng nghieäp, noâng daân, noâng thoân… . Chuyeån dòch cô caáu N.nghieäp vaø Kteá noâng thoân theo höôùng : taïo ra giaù trò gia taêng ngaøy caøng cao, gaén vôùi coâng nghieäp cheá bieán vaø thò tröông, aùp duïng nhöõng tieán boä khoa hoïc kyõ thuaät vaø coâng ngheä sinh hoïc vaøo saûn xuaát, naâng cao naêng suaát, chaát löôïng, söùc caïnh tranh cuûa noâng
 20. . Taêng nhanh tyû troïng giaù trò saûn phaåm vaø lao ñoäng caùc ngaønh coâng nghieäp , dòch vuï; giaûm bôùt tyû troïng saûn phaåm vaø lao ñoâïng noâng nghieäp + Quy hoaïch phaùt trieån noâng thoân : . Khaån tröông xaây döïng quy hoaïch noâng thoân, xaây döïng noâng thoân môùi . Hình thaønh khu daân cö ñoâ thò vôùi keát caáu haï taàng kinh teá – xaõ hoäi ñoàng boä nhö: giao thoâng, thuûy lôïi, ñieän, tröôøng hoïc, traïm xaù, cuïm CN…. . Phaùt huy daân chuû ôû noâng thoân, xaây döïng neáp soáng vaên hoùa, naâng cao trình ñoä daân
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2