intTypePromotion=1

Excel Bài Giảng toàn tập II

Chia sẻ: Roni Simon | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
460
lượt xem
288
download

Excel Bài Giảng toàn tập II

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'excel bài giảng toàn tập ii', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Excel Bài Giảng toàn tập II

 1. Microsoft Excel HÀM TRONG B NG TÍNH EXCEL STT Bài h c S ti t 01 Khái ni m v hàm 02 Khái ni m v tham chi u 03 Các hàm cơ b n 1
 2. Bài 1: Khái ni m v Hàm Khái ni m Hàm là m t ño n chương trình con ñư c so n s n, cài ñ t chung v i ph n m m và ñư c xem như ti n ích c a ph n m m ñó. M i Hàm có 1 công d ng nh m gi i quy t 1 vi c nh t ñ nh. M i Hàm có 1 cú pháp riêng. M t Hàm g m tên hàm và tham bi n (nh ng giá tr ta ph i cung c p cho hàm khi tham chi u). M c nhiên nh ng tham bi n c a hàm ñư c ghi trong d u ngo c ñơn và ñư c phân cách b i d u ph y “,”. TÊN HÀM(Danh sách các tham bi n) Cách s d ng Hàm : D u ngo c ñơn cho bi t ñi m b t ñ u và ñi m k t thúc c a danh sách tham bi n. Các tham bi n có th là : ñ a ch ô, chu i ký t , giá tr lu n lý ho c bi u th c. Excel 2003 cho phép các hàm l ng ghép nhau ñ n 9 c p công th c. - Ví d : Left(“Trung Tâm Tin H c”,2) 2 Sum(A1:A4)
 3. Bài 2: Khái ni m v tham chi u Khi thay ñ i d li u c a các ô tham gia công th c, k t qu trong ô công th c cũng thay ñ i theo. Khi sao chép d li u ki u công th c, k t qu s thay ñ i hay không tùy thu c vào công th c trong vùng ngu n ch a ñ a ch tương ñ i hay tuy t ñ i. ð a ch tương ñ i: là ñ a ch s thay ñ i khi sao chép ð a ch tuy t ñ i: là ñ a ch không b thay ñ i khi sao chép, ñư c xác ñ nh b i ký hi u d u $ Nguyên t c chung: trên dòng Formula, mu n c ñ nh thành ph n nào nào trong ñ a ch tham chi u, ñ t d u $ bên trái thành ph n ñó Vdu: $A2 (c ñ nh c t) A$2 (c ñ nh dòng) $A$2 (c ñ nh c t và dòng). Thành ph n nào có d u $ bên trái, Excel s không ñi u ch nh ñ a ch ô khi sao chép. ð t o ñ a ch tuy t ñ i : ch n vùng c n thi t, nh n phím F4. 3
 4. Bài 3: Các hàm cơ b n I Hàm v s (Number): 1- ABS(Number): Hàm tr v tr tuy t ñ i c a m t s Number. A B A B 1 -5.2 =ABS(A1) 1 -5.2 5.2 2- INT(Number): Hàm tr v ph n nguyên c a m t s Number. A B C A B C 1 -3.2 =INT(A1) =INT(ABS(A1)) 1 -3.2 -4 3 3- MOD(Number,divisor): Hàm tr v ph n dư c a m t phép chia s Number cho s divisor . A B C A B C 1 11 3 =MOD(A1,B1) 1 11 3 2 4
 5. Bài 3: Các hàm cơ b n I Hàm v s (Number): 4- ROUND(Number,Num_Digits): Hàm tr v giá tr làm tròn c a m t s Number t i v trí Num_Digits. Ví d : Round(35123.374,2) -> 35123,37 Round(35123.374,1) -> 35123,4 Round(35123.374,-3) -> 35000 • Num_Digits > 0 (1, 2, …): làm tròn s ph n th p phân. • Num_Digits
 6. Bài 3: Các hàm cơ b n II Hàm x lý chu i (Text): 1- LEFT(Text,Num_char): Hàm tr v chu i con c a chu i Text ñư c trích t trái sang ph i Num_char ký t A B C Num_char>0 1 Trung Tâm =LEFT(A1,4) =LEFT(“V123”,5) A B C 1 Trung Tâm Trung V123 2- RIGHT(Text,Num_char): Hàm tr v chu i con c a chu i Text ñư c trích t ph i sang trái Num_char ký t A B C 1 Trung Tâm =RIGHT(A1,4) =RIGHT(“V123”,5) A B C 1 Trung Tâm Tâm V123 6
 7. Bài 3: Các hàm cơ b n II Hàm x lý chu i (Text): 3- MID(Text,Start_Num,Num_char): Hàm tr v chu i con c a chu i Text ñư c trích t v trí Start_Num và dài Num_char ký t A B C Giá tr tr v là chu i 1 Trung Tâm = MID(A1,2,2) =MID(“V123”,2,2) A B C 1 Trung Tâm ru 12 4- LEN(Text): Hàm tr v s ký t có trong chu i Text A B C D 1 Trung Tâm =LEN(A1) =LEN(“123.6”) =Len(“Trung Tam”) A B C D 1 Trung Tâm 9 5 9 Lưu ý: Hàm Len(Text) -> Giá tr tr v là s Tùy thu c theo Font 1 Byte hay 2 Byte 7
 8. Bài 3: Các hàm cơ b n II Hàm x lý chu i (Text): 5- UPPER(Text): Hàm tr v chu i Text ñã ñư c ñ i sang d ng ch IN 6- LOWER(Text): Hàm tr v chu i Text ñã ñư c ñ i sang d ng ch thư ng 7- PROPER(Text): Hàm tr v chu i Text, trong ñó ký t ñ u tiên c a t ñã ñư c chuy n ñ i sang ch IN 8- TRIM(Text): Hàm tr v chu i Text, trong ñó ký t tr ng ñ u và cu i chu chu i ñã ñư c c t b . A B C D 1 Trung Tâm =UPPER(A1) =LOWER(“TRUNG”) = PROPER(“trung tâm”) TRIM(“ Trung “) A B C D 1 Trung Tâm TRUNG TÂM trung Trung Tâm Trung 8
 9. Bài 3: Các hàm cơ b n III Hàm x lý Ngày Gi (Date Time): 1- Date(YYYY,MM,DD): Hàm tr v giá tr s ng v i năm tháng ngày A B A1: ñ nh d ng dd/mm/yyyy 1 =Date(2008,05,01) =Date(2008,05,01) B1: ñ nh d ng yyyy-dd A B 1 01/05/2008 2008-05 2- Time(HH,MM,SS): Hàm tr v giá tr s ng v i gi phút giây A B A1: ñ nh d ng [h]:mm:ss 1 =Time(8,30,45) =Time(8,30,45) B1: ñ nh d ng hh:mm AM/PM A B 1 8:30:45 8:30 AM 9
 10. Bài 3: Các hàm cơ b n III Hàm x lý Ngày Gi (Date Time): 3- Day(serial_Number): Hàm tr v giá tr Ngày ng v i giá tr tham s 4- Month(serial_Number): Hàm tr v giá tr Tháng ng v i giá tr tham s 5- Year(serial_Number): Hàm tr v giá tr Năm ng v i giá tr tham s A B C 1 25/10/2007 25/10/2007 25/10/2007 2 =Day(A1) =Month(B1) =Year(C1) A B C 1 25/10/2007 25/10/2007 25/10/2007 2 25 10 2007 10
 11. Bài 3: Các hàm cơ b n III Hàm x lý Ngày Gi (Date Time): 6- Hour(serial_Number): Hàm tr v giá tr Gi ng v i giá tr tham s 7- Minute(serial_Number): Hàm tr v giá tr Phút ng v i giá tr tham s 8- Second(serial_Number): Hàm tr v giá tr Giây ng v i giá tr tham s A B C 1 8:10:45 8:10:45 8:10:45 2 =Hour(A1) =Minute(B1) =Second(C1) A B C 1 8:10:45 8:10:45 8:10:45 2 8 10 45 11 Bài T p
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2