intTypePromotion=1
ADSENSE

Giá và chiến lược giá trong quản trị marketing

Chia sẻ: Nguyễn Văn Sinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:84

142
lượt xem
19
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Giá và chiến lược giá trong quản trị marketing nghiên cứu các vấn đề về định giá và xem xét những yếu tố cần thiết khi định giá và trình bày các phương pháp định giá khác nhau. Mục đích chính của tài liệu này nhằm chỉ ra rằng những yếu tố cả trong doanh nghiệp và cả ở môi trường xung quanh ảnh hưởng tới quyết định về giá cả. Tài liệu cũng cho thấy những phương pháp định giá khác nhau mà ta có thể áp dụng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giá và chiến lược giá trong quản trị marketing

Gia va chien IUoc<br /> gia<br /> •<br /> Quan tri<br /> trong cac Doanh nghi,p Vila vi N<br /> <br /> •<br /> <br /> Qulm tr! Marketing trong cae<br /> Doanh nghi~p VlJa<br /> <br /> Gia<br /> <br /> va Nho<br /> <br /> Va Chien IltQc gia<br /> <br /> ,<br /> <br /> ?<br /> <br /> ~<br /> <br /> I<br /> <br /> TAl BAN LAN TH(JI<br /> <br /> =<br /> <br /> Qulm tr! Marketing trong<br /> Doanh nghi~p Vila<br /> <br /> Gia<br /> <br /> va Nho<br /> <br /> Va Chien IltQc gia<br /> <br /> TAl BAN LAN THLrI<br /> <br /> cae<br /> <br /> Chuang trinh Phit trien DI! an Me Kong<br /> tai trq<br /> <br /> OPEN<br /> LEARNING<br /> AGENCY<br /> <br /> Vi¢n D':li h9C Ma OLA (Canada) bien<br /> sO':ln<br /> <br /> Canada's life!Qng Lea!fling Ptov,Jer<br /> <br /> Culln sach nay do Chuong trinh Phat tri~n DJ! an Me Kong<br /> gilr bim quyi!n © 2001<br /> Khong duqc sao ehep hol;ic sua ddi n€u khong duqc phep bing van ban cua<br /> Chuang trinh Phil trien DI! an Me Kong.<br /> <br /> sa<br /> <br /> Cuon sich nay duqc x:i.y dl!Dg tren eO tai Ji¢u giang d':lY tren lap do Vi~n Quan tri<br /> Kinh doanh - D;:ti hQc Kinh te Quoc dan, Ha Nl}i phii! trien voi sl! tai trq eua ChIIong<br /> trlnh PMt tri~n DJ! an Me Kong. NhOm bien sO':ln tiii Ji¢u do Th;:tc si Nguyen Quynh<br /> Chi chju tmeh nhi¢m chinh. Cuon sach nay khong duqc sao cnep hol;ic sua dili khi chua<br /> duqc pMp bing van ban eua Chuang trinh Phat trien DI! an Me Kong.<br /> <br /> ..<br /> <br /> Chucrng trlnh PMt trien DI! an Me Kong (MPDF) duqc thanh l~p nam 1997 nhiun<br /> h6 trq sl! hlnh thanh va philt trien cua cac doanh nghi~p tu nhan vita va nhc. a Vi~t<br /> Nam, Lao va Campuchia. MPDF hil trq ky thu~t cho cac doanh nghi~p trong qua<br /> trlnh chuan b! cac dl! an dau tu vai qui mo tit 250.000 den 10 tri~u dola My.<br /> MPDF cling tai trq vi~ dao tl!o cac nha quan ly doanh nghi~p vira va nM, cac<br /> ngiln h1lng cap tin dVng cho cac doanh nghi~p vita va nhc., ciing nhu cac t6 chuc<br /> cung cap djch vv h6 trq cho doanh nghi~p. MPDF duqc di~u hlmh ooi Cong ty Tai<br /> chinh Qu6c te (IFC) va duqc tai trq bOi Ngiln hang Phat trien CMu A. (ADB),<br /> Oxtrilylia, Canada, PMn Lan, Cong ty Tili chinh Qu6c te (IFC), Nh~t Ban, Na Uy,<br /> ThVY Dien, ThVY Si va Vucrng qu6c Anh. Neu dn biet them thOng tin, xin Mn h~<br /> vOi bilt ky van phOng nilO cua MPDF tl!i Ha Ni)i, Thanh pM H6 Chi Minh, Phnom<br /> Penh, hoi).c Vieng Chan theo d!a chi sau:<br /> <br /> sa<br /> <br /> Ha Nl)i, Vi~t Nam (Trl,l<br /> chinh)<br /> 63 Pho Ly Thai Tb, Tang 7<br /> Di~n thOl!i: (84-4) 824 7892<br /> Fax:<br /> (84-4) 824 7898<br /> Thilnh phD 86 Chi Minh, Vi~t Nam<br /> Somerset Chancellor Court<br /> Phong 3B, Uiu 3<br /> 21-23 Nguyen Th! Minh Khai, Qu~n 1<br /> Di~n thol!i: (84-8) 823 5266<br /> Fax:<br /> (84-8) 823 5271<br /> Phnom Penh, Campuchia<br /> 175 Norodom Boulevard<br /> Sangkat Boeung Keng Kang 1<br /> Di~n thol!i: (855-23) 21 9365<br /> Fax:<br /> (855-23) 21 9361<br /> Vieng Chan, Lao<br /> Nehru Road, Pathou Xay<br /> POBox 9690<br /> Di~n thol!i: (856-21) 45 0017<br /> Fax:<br /> (856-21) 45 0020<br /> VI,I Doanh nghi~p Vila va NhO, Ngan hilng The giOi<br /> 2121 Pennylvania Avenue, NW<br /> Washington, DC 20433, USA<br /> Di~n thol!i: 202-473-6683<br /> Fax:<br /> 202-522-3742<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2