intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Mục tiêu marketing

Xem 1-20 trên 3112 kết quả Mục tiêu marketing
 • Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả tìm hiểu việc triển khai một dự án marketing xã hội thông qua phương pháp học tập phục vụ cộng đồng – một hình thức học tập trải nghiệm mà sinh viên tiến hành các hoạt động nhằm thỏa mãn nhu cầu của con người và cộng đồng, kết hợp với mục tiêu nâng cao khả năng học tập và phát triển của sinh viên.

  pdf17p vijaychest 16-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng "Đầu tư tài chính" Chương 3 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên hiểu rõ lý thuyết thị trường vốn và mô hình định giá tài sản vốn (Capital Asset Pricing Market - CAPM); Phân biệt giữa mô hình CAPM & mô hình chỉ số; Vận dụng mô hình CAPM để ước tính giá trị tỷ suất sinh lời kỳ vọng, độ rủi ro hệ thống của các tài sản rủi ro trên thị trường;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf28p khanhchi2550 10-05-2024 1 0   Download

 • Đề cương bài giảng Marketing cơ bản gồm có những nội dung: Chương I: nhập môn marketing, chương II: môi trường marketing, chương III: thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu, chương IV: marketing mix. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf43p zizaybay1101 09-05-2024 1 0   Download

 • Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 5 cung cấp cho người học những kiến thức như định nghĩa phân khúc thị trường; Các tiêu thức phân khúc khách hàng tổ chức; lựa chọn thị trường mục tiêu; Phương án lựa chọn thị trường mục tiêu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt53p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 1: Tổng quan về marketing, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nhận diện được các khái niệm tiếp thị cốt lõi; giải thích được tầm quan trọng của marketing; nhận diện được các thành phần trong marketing hỗn hợp; giải thích được lợi ích của việc tìm hiểu các yếu tố môi trường marketing; Phân biệt được các yếu tố môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt37p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 2: Hành vi người tiêu dùng, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên mô tả được các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng; giải thích được vai trò của việc nghiên cứu hành vi người tiêu dùng; nhận diện được quy trình ra quyết định mua hàng của người tiêu dùng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt27p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 3: Phân khúc thị trường và chọn thị trường mục tiêu, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nhận ra lợi ích của phân khúc thị trường; biết cách sử dụng các tiêu thức phù hợp để phân khúc thị trường; phân biệt được các chiến lược marketing để đáp ứng thị trường mục tiêu. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt49p khanhchi2550 10-05-2024 3 0   Download

 • Bài tiểu luận "Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua quần áo trực tuyến của sinh viên trường Đại học Tài chính – Marketing" được nghiên cứu với mục tiêu nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua quần áo trực tuyến của sinh viên trường Đại học Tài chính – Marketing; đề xuất các phương pháp tối ưu hóa chiến lược kinh doanh trực tuyến, nâng cao và khai thác tối ưu hiệu quả việc thu hút và duy trì khách hàng trong lĩnh vực kinh doanh quần áo cho doanh nghiệp.

  pdf36p nhatminh145 14-05-2024 3 2   Download

 • Bài giảng môn Marketing căn bản - Chương 4: Chiến lược marketing và định hướng khách hàng, cung cấp cho người học những kiến thức như Sự phát triển của chiến lược marketing; Các bước thiết kế chiến lược marketing mục tiêu; Phân đoạn thị trường; Lựa chọn thị trường mục tiêu; Khác biệt hóa và định vị;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf52p khanhchi2550 10-05-2024 3 1   Download

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 1: Chương 2 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày những vấn đề lý luận chung về lãi, lãi đơn, lãi kép, chuỗi tiền tệ; giải thích công thức tính giá trị thời gian của một khoản tiền và của một chuỗi tiền tệ; giải thích một số hệ quả từ giá trị thời gian của tiền. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf85p khanhchi2550 10-05-2024 2 0   Download

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 1: Chương 3 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày những vấn đề lý luận chung về nguồn tài trợ cho doanh nghiệp như khái niệm, phân loại và các chiến lược tài trợ; Trình bày được những nguồn tài trợ ngắn hạn và dài hạn. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf51p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 1: Chương 4 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày và phân loại được các loại hàng hóa trên thị trường chứng khoán; biết cách định giá trái phiếu và cổ phiếu. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf92p khanhchi2550 10-05-2024 1 0   Download

 • Bài giảng Marketing căn bản gồm có 8 chương với nội dung chính là Bản chất của Marketing; Hệ thống thông tin và môi trường Marketing; Hành vi mua của khách hàng; Phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu, định vị sản phẩm; Chính sách sản phẩm; Chính sách giá; Chính sách phân phối; Chính sách xúc tiến hỗn hợp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p khanhchi2530 06-05-2024 3 1   Download

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 Đại cương về marketing, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được sự phát triển của lý thuyết Marketing qua các giai đoạn, phân biệt được Marketing cổ điển và hiện đại; hiểu đúng định nghĩa Marketing và những khái niệm liên quan; hiểu, phân tích và so sánh các quan điểm quản trị Marketing;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf50p khanhchi2530 06-05-2024 1 1   Download

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 Hệ thống thông tin và môi trường, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được tầm quan trọng của thông tin và hệ thống thông tin Marketing; Sinh viên nắm được vai trò và các bước trong quá trình nghiên cứu Marketing; Sinh viên hiểu và phân tích được ảnh hưởng của các yếu tố trong môi trường vi mô và vĩ mô tới hoạt động Marketing của DN. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf48p khanhchi2530 06-05-2024 1 1   Download

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 Hành vi mua của khách hàng, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được ảnh hưởng của các yếu tố đến hành vi mua người tiêu dùng cá nhân; Sinh viên hiểu và phân tích được quá trình ra quyết định mua hàng của người tiêu dùng cá nhân; Sinh viên nắm được sự khác nhau trong hành vi mua giữa khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf36p khanhchi2530 06-05-2024 1 1   Download

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 4 Positioning, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên hiểu được tầm quan trọng của hoạt động phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu, và định vị sản phẩm; Sinh viên áp dụng được lý thuyết để phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu, và định vị sản phẩm; Sinh viên nắm được và áp dụng các chiến lược và công cụ Marketing để thực hiện các hoạt động trên.

  pdf47p khanhchi2530 06-05-2024 3 1   Download

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5 Sản phẩm, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên định nghĩa và nắm được tầm quan trọng của chính sách sản phẩm; sinh viên nắm được đặc điểm, ý nghĩa từng giai đoạn trong vòng đời sản phẩm và các hoạt động Marketing phù hợp từng giai đoạn; sinh viên hiểu và áp dụng thực tiễn với các quyết định liên quan đến sản phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf61p khanhchi2530 06-05-2024 1 1   Download

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 6 Chính sách giá, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên hiểu và phân tích được ảnh hưởng của các yếu tố bên trong và bên ngoài doanh nghiệp tới chính sách giá; sinh viên trình bày được quy trình định giá bán của doanh nghiệp; sinh viên nắm được tầm quan trọng và áp dụng được các tiêu thức phân hóa giá. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf43p khanhchi2530 06-05-2024 1 1   Download

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 7 Chính sách phân phối, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên định nghĩa và phân tích được vai trò, chức năng của hệ thống phân phối; Sinh viên phân biệt và áp dụng các loại hình kênh phân phối có thể được doanh nghiệp sử dụng; Sinh viên hiểu và phân tích được các quyết định liên quan đến chính sách phân phối của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf55p khanhchi2530 06-05-2024 3 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2