intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình phân tích phương pháp cấu tạo của hệ thống S7200 ứng dụng vào điều khiển mô hình tự động cắt ống thép p2

Chia sẻ: Gfrgd Dfghdsh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

110
lượt xem
32
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích phương pháp cấu tạo của hệ thống s7200 ứng dụng vào điều khiển mô hình tự động cắt ống thép p2', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình phân tích phương pháp cấu tạo của hệ thống S7200 ứng dụng vào điều khiển mô hình tự động cắt ống thép p2

  1. B¸o c¸o tèt nghiÖp NguyÔn Duy Hoµng Ch−¬ng 2 c«ng nghÖ s¶n xuÊt èng thÐp 2.1 Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt èng thÐp 2.1.1 Quy tr×nh c¾t ph«i ( Uncoiler ) Bé phËn nµy lµm viÖc ®éc lËp víi d©y chuyÒn t¹o èng ( cã nghÜa lµ s¶n phÈm cña c«ng ®o¹n nµy cã thÓ kh«ng ph¶i ®−a ngay liªn tôc vµo d©y chuyÒn t¹o èng mµ cã thÓ ®Ó dµnh trong kho). C¸c chÕ ®é ®iÒu khiÓn hÖ thèng nµy ®−îc lÊy tõ bµn ®iÒu khiÓn vµ c¸c LS (c«ng t¾c hµnh tr×nh giíi h¹n ®é réng hÑp cña tõng lo¹i ph«i), sau ®ã c¸c tÝn hiÖu nµy ®i vµo mét bé PLC, t¹i ®©y PLC sÏ xö lý theo ch−¬ng tr×nh ®Þnh s½n vµ ®−a tÝn hiÖu ra ®iÒu khiÓn c¸c c¬ cÊu chÊp hµnh trong hÖ thèng. NhiÖm vô cña c«ng ®o¹n nµy lµ t¹o ra c¸c cuén ph«i nhá theo ®óng kÝch cì cho tõng lo¹i èng. §Ó m¸y ch¹y liªn tôc kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n khi nèi ph«i gi÷a 2 cuén ph«i liªn tiÕp, nhµ chÕ t¹o ®· thiÕt kÕ mét hép chøa ph«i. Khi cuén ph«i ch¹y cßn 1/3- 1/4 sè l−îng th× ng−êi vËn hµnh sÏ ®−a cuén ph«i míi vµo hép nèi ph«i vµ hµn mÐp ®Çu cuén ph«i míi víi mÐp cuèi cuén ph«i cò trong khi m¸y vÉn tiÕp tôc ch¹y. 2.1.2 T¹o èng (Forming) C«ng ®o¹n t¹o èng bao gåm 7 ô Roll, mçi ô Roll gåm cã hai Roll n»m trªn d−íi hoÆc n»m hai bªn quay ng−îc chiÒu nhau. C¸c ô Roll nµy chuyÓn ®éng ®−îc nhê mét ®éng c¬ 1 chiÒu kÝch tõ ®éc lËp c«ng suÊt 55Kw, vµ mçi ô Roll cã kÝch th−íc kh¸c nhau nhá dÇn nh»m vª dÇn hai mÐp cña cuén ph«i thµnh èng trßn 2.1.3 Hµn cao tÇn Up set a. Nguyªn lý t¹o dßng ®iÖn hµn cao tÇn Chỉnh lưu H×nh 6. S¬ ®å khèi c«ng nghÖ hµn Tr−êng §H N«ng nghiÖp I T§H K46 - Khoa C¬ §iÖn - 11 -
  2. B¸o c¸o tèt nghiÖp NguyÔn Duy Hoµng SCR control: Khèi ®iÒu chØnh c¸c cÊp ®iÖn ¸p Plate trans: m¸y biÕn ¸p t¨ng ¸p OSC panel: Khèi t¹o dao ®éng Curent trans: m¸y biÕn dßng H×nh 7. S¬ ®å ®Çu vµo hµn cao tÇn Nguån cÊp cho hµn cao tÇn lµ nguån 3 pha 380 V 50Hz, ®−îc ®Êu qua m¸y c¾t ACB (1200A cña h·ng ABB) vµ qua 2 biÕn dßng CT1, CT2 nh»m nhiÖm vô b¶o vÖ vµ ®o l−êng. TÝn hiÖu cña 2 biÕn dßng nµy cÊp cho mét R¬le EOCR ( Electrolic Over Curent Relay). Khi dßng hµn lín h¬n dßng ®Æt cña EOCR th× EOCR t¸c ®éng vµ c¾t toµn bé m¹ch. Tr−íc khi nguån ®iÖn ®−a vµo chØnh l−u t¹i khèi SCR control, mçi pha ®−îc m¾c song song hai cÇu ch×. - Mét cÇu ch× b¶o vÖ 600A ®©y lµ 1 cÇu ch× lùc - Mét cÇu ch× b¸o ®éng 5A (Fuse indicator) CÇu ch× b¸o ®éng 5A lµ lo¹i cÇu ch× hiÖn thÞ khi cã sù cè do nã chÞ dßng ®iÖn nhá h¬n nã sÏ ®øt tr−íc khi ®ã nã sÏ t¸c ®éng vµo tiÕp ®iÓm trong nã vµ b¸o hiÖu cã sù cè. Tr−êng §H N«ng nghiÖp I T§H K46 - Khoa C¬ §iÖn - 12 -
  3. B¸o c¸o tèt nghiÖp NguyÔn Duy Hoµng Qua cÇu ch× b¶o vÖ ®iÖn ¸p ®−a th¼ng ®Õn ®Çu vµo 3 Thyristor cho tõng pha. §Ó ®iÒu khiÓn cho c¸c Thyristor nµy ng−êi ta dïng bé ®iÒu khiÓn BSF 1991 – 03. VR H×nh 8. Khèi ®iÒu khiÓn cùc G Thyristor BSF 1991 – 03 Nguån nu«i cho bé BSF 1991 – 03 ®−îc lÊy tõ biÕn ¸p 220 xuèng 16 – 8V. §Ó thay ®æi ®iÖn ¸p xung më Thyristor cã thÓ thay ®æi chiÕt ¸p VR vµ ®Ó chiÕt ¸p lµm viÖc th× tiÕp ®iÓm MC8 ®ãng l¹i. Sau khi ®−îc chØnh l−u nguån hµn ®−îc ®−a vµo mét biÕn ¸p Plate tranformer 380 V/ 12 KV. §Çu thø cÊp cña biÕn ¸p nµy sÏ ®−a vµo khèi dao ®éng OSCILLTOR PANEL. §iÖn ¸p 12 KV sÏ tiÕp tôc ®−îc chØnh l−u cÇu 3 pha 6 tia, mçi tia gåm 33 diod m¾c nèi tiÕp nhau. §Çu cùc (-) ®Êu qua r¬le dßng ®iÖn tö EOCR b¶o vÖ dßng anèt, r¬le nµy ®Êu song song víi mét ®iÖn trë sun 20W 0,2 «m. §Çu cùc (+) ®Êu qua bé läc CH1, qua cuén kh¸ng RFC1 läc c¸c sãng Radi« sinh ra trong m¹ch dao ®éng víi sè vßng 240, tiÕt diÖn 3,2 mm2 quÊn theo nguyªn lý xÕp chång. Tr−íc khi vµo anèt ®Ìn dao ®éng ITK120 – 2 cùc (+) ®Êu qua m¹ch L- R (R 100W). Tr−êng §H N«ng nghiÖp I T§H K46 - Khoa C¬ §iÖn - 13 -
  4. B¸o c¸o tèt nghiÖp NguyÔn Duy Hoµng §Ó nung nãng sîi ®èt ( katèt ) cña ®Ìn dao ®éng ng−êi ta lÊy nguån tõ thø cÊp cña m¸y biÕn ¸p Filament Trans 380/18 V. b. Nguyªn lý ho¹t ®éng cña ®Ìn dao ®éng H×nh 9. S¬ ®å nguyªn lý ho¹t ®éng cña ®Ìn t¹o dao ®éng §Ìn dao ®éng lµ lo¹i ®Ìn 3 cùc anèt ®−îc nu«i b»ng nguån 1 chiÒu cao ¸p, cùc katèt lµ sîi ®èt ®−îc nu«i b»ng nguån xoay chiÒu thÊp ¸p, cßn cùc L lµ 1 l−íi ch¾n. Khi cã nguån cÊp cho Anèt vµ Katèt mµ l−íi L (-) th× sÏ kh«ng cã dßng ®iÖn tö qua ®−îc l−íi, cßn L l−íi tÝch ®iÖn (+) sÏ cã dßng ®iÖn tö ch¹y tõ Katèt sang Anèt t¹o ra dßng ®iÖn chay tõ Anèt sang Katèt qua cuén d©y hµn xuèng m¸t t¹o m¹ch kÝn. Tô C3, C3” m¾c song song víi cuén hµn cã nhiÖm vô chia ¸p toµn bé nguån hµn. §iÖn trªn C3” ®−îc chia ra tiÕp b»ng 2 tô C4, C4” ®iÓm gi÷a cña 2 tô nµy quay vÒ l−íi, nhê sù phãng n¹p cña C4”, L12, R12 t¹o sù trÔ tr¸nh dßng l−íi kh«ng t¨ng qu¸ nhanh ®ét ngét. §©y lµ kh©u ph¶n håi bëi l−íi cµng (+) dßng ®iÖn tö qua cµng nhiÒu dÉn ®Õn dßng hµn t¨ng cµng nhanh. Khi hai mÐp d¶i ph«i gÇn tiÕp xóc nhau, ë ®©y diÔn ra c«ng ®o¹n hµn cao tÇn. Trong lßng èng ®Æt mét lâi s¾t non ferit dµi kho¶ng 30 cm ®−êng kÝnh to nhá phô thuéc vµo kÝch cì èng. Cuén d©y hµn ®−îc quÊn thµnh d¹ng vßng cã ®−êng kÝnh to h¬n ®−êng kÝnh èng ®Ó èng cã thÓ ®i qua, dßng ®iÖn hµn Tr−êng §H N«ng nghiÖp I T§H K46 - Khoa C¬ §iÖn - 14 -
  5. B¸o c¸o tèt nghiÖp NguyÔn Duy Hoµng ®−îc cung cÊp tõ bé phËn hµn cung cÊp dßng ®iÖn hµn cã tÇn sè cao lªn ®Õn 35KHz D©y hµn Lâi èng ferit H×nh 10. §Çu hµn cao tÇn Hai mÐp èng ®−îc hµn víi nhau b»ng ph−¬ng ph¸p hµn chËp m¹ch, vßng hµn lµm b»ng èng ®ång bªn ngoµi bäc líp c¸ch ®iÖn chÞu nhiÖt, bªn trong dÉn n−íc lµm m¸t. Khi d©y hµn cã dßng ®iÖn hµn ch¹y qua sinh ra mét tõ tr−êng xung quanh nã, ®ång thêi èng thÐp xuÊt hiÖn dßng Puc« ch¹y xung quanh èng. Dßng Puc« nµy cã d¹ng dßng ®iÖn vßng, khi hai mÐp èng hµn tiÕp xóc nhau, dßng Puc« sÏ bÞ ng¾n m¹ch lµm nãng ch¶y hai mÐp èng, do lùc Ðp cña hai qu¶ Roll lµm hai mÐp èng thÐp g¾n chÆt víi nhau. Sau khi hµn xong cã dao ®Æt trªn mÆt èng ®Ó c¹o s¹ch xØ hµn 2.1.4 §Þnh cì èng (Sizing) Còng gièng nh− ë kh©u t¹o èng , kh©u ®Þnh c¬ èng gåm 4 ô Roll, 4 hép sè, c¸c ô Roll nµy ®−îc truyÒn ®éng tõ ®éng c¬ 1 chiÒu 55Kw. Tuú theo c¸ch l¾p c¸c ô Roll mµ èng ra cã kÝch th−íc vµ h×nh d¹ng mong muèn. Ngoµi ra ë bé phËn nµy cßn bè trÝ 1 ô Roll cã nhiÖm vô n¾n t−¬ng ®èi th¾ng èng tr−íc khi c¾t èng. Tèc ®é cña ®éng c¬ kh©u ®Þnh cì èng lu«n gi÷ sao cho nhanh h¬n tèc ®é ë kh©u t¹o èng ®Ó èng kh«ng bÞ cong. Tr−êng §H N«ng nghiÖp I T§H K46 - Khoa C¬ §iÖn - 15 -
  6. B¸o c¸o tèt nghiÖp NguyÔn Duy Hoµng 2.1.5 C¾t èng ( Cut off) HiÖn trong nhµ m¸y vÉn sö dông 2 ph−¬ng ph¸p c¾t ¸p dông cho 2 lo¹i èng. §èi víi èng to ®−êng khÝnh trªn 4 inch sö dông ph−¬ng ph¸p c¾t lµ dïng tÝn hiÖu ®o khi èng di chuyÓn ch¹m vµo LS c«ng t¾c hµnh tr×nh sÏ ph¸t tÝn hiÖu c¾t. Khi c¾t ®Ó kÐo c¶ bÖ dao theo èng ng−êi ta dïng 1 xilanh thuû lùc Ph−¬ng ph¸p trªn cã −u ®iÓm: + §iÒu khiÓn ®¬n gi¶n + Gi¸ thµnh thÊp Nh−îc ®iÓm + §é chÝnh x¸c kh«ng cao §èi víi c¸c lo¹i èng cã ®−êng kÝnh nhá h¬n 4inch ®−îc ¸p dông mét ph−¬ng ph¸p c¾t kh¸ hiÖn ®¹i. §ã lµ sö dông ®éng c¬ Servo vµ bé ph¸t xung ®o chiÒu dµi èng. H×nh 11. S¬ ®å ®iÒu khiÓn ®éng c¬ kÐo bÖ dao theo ph−¬ng ph¸p míi Tr−êng §H N«ng nghiÖp I T§H K46 - Khoa C¬ §iÖn - 16 -
  7. B¸o c¸o tèt nghiÖp NguyÔn Duy Hoµng Trong ®ã: PG : Pulse Generator Bé ph¸t xung ®o chiÒu dµi 1a, 2a: Multiplier bé chøa nhí xö lý tÝn hiÖu ®Æt 2: Length set Switches §Æt giíi h¹n ®é dµi èng 3a, 3b: Registor thanh ghi ®iÒu khiÓn 4a, 4b: Digital analog Converter bé m· ho¸ tÝn hiÖu t−¬ng tù 4c: Bé céng 5: Speed control ®iÒu khiÓn tèc ®é 9: Khèi bÖ dao 10: §−êng èng 11: Qu¶ roll l¨n theo èng lµm quay PG1 T: M¸y ph¸t tèc M: §éng c¬ Servo 12: HiÓn thÞ chiÒu dµi thùc §éng c¬ Servo kÐo bÖ dao ®−îc ®iÒu khiÓn riªng b»ng 1 bé DDS vµ 1 biÕn tÇn LG. §éng c¬ nµy cã c«ng xuÊt 15 Kw nguån 380 V AC. §Ó hiÓu râ t¸c dông cña ®éng c¬ nµy ta xÐt t¸c dông cña bé DDS. DDS ( Digital Dc servo): Bé ®iÒu khiÓn sè ®éng c¬ Servo bao gåm 2 khèi: DDS LPS vµ DDS CR Khèi DDS LPS lµ khèi tiÒn xö lÝ ( bao gåm bé ghi tÝn hiÖu 1a, 1b, 3a, 3b bé ®Æt tÝn hiÖu chiÒu dµi dÆt 2, bé so s¸nh, bé khuÕch ®¹i). Hai tÝn hiÖu xung do hai m¸y ph¸t xung PG1 (®Æt t¹i kh©u ®Þnh cì èng khi cã èng ch¹y qua m¸y nµy sÏ ph¸t xung), PG2 ®Æt trong ®éng c¬ servo khi ®éng c¬ nµy lµm viÖc th× m¸y nµy còng ph¸t xung. Hai tÝn hiÖu cña hai m¸y ph¸t xung PG1, PG2 ®−îc ®−a tíi thanh ghi 1a, 1b t¸c dông nh− mét thanh Ram cã thÓ l−u d÷ liÖu trong thêi gian nhÊt ®Þnh ®Ó ®¶m b¶o nÕu cã sù cè ph¶i dõng d©y chuyÒn th× khi ch¹y l¹i bé phËn xö lý c¾t sÏ ®o tiÕp víi d÷ liÖu lóc sÈy ra sù cè. Bé phËn so s¸nh lu«n lÊy tÝn hiÖu tõ 2 thanh ghi nµy kÕt hîp víi tÝn hiÖu ®Æt ®Ó ®−a ra tÝn hiÖu c¾t cho PLC. Tr−êng §H N«ng nghiÖp I T§H K46 - Khoa C¬ §iÖn - 17 -
  8. B¸o c¸o tèt nghiÖp NguyÔn Duy Hoµng A 1a PG1A DDS CR Bé so s¸nh vµ xö lý tÝn hiÖu B PLC 1b PG2 TÝn hiÖu ®Æt H×nh 12. S¬ ®å khèi DDS LPS Trong qua tr×nh lµm viÖc biÓu thøc L-A+B tiÕn dÇn vÒ 0, khi L-A+B=0 sÏ cã tÝn hiÖu göi ®Õn khèi vi xö lý DDS CR vµ PLC Khèi DDS CR lµ khèi vi xö lý bao gåm con chÝp ®iÒu khiÓn víi tõng chøc n¨ng kh¸c nhau, bé m· ho¸ tÝn hiÖu, bé céng tÝn hiÖu. Khèi vi xö lý ®¶m b¶o sù ®ång tèc gi÷a tèc ®é bµn c−a vµ tèc ®é d©y chuyÒn. a. Nguyªn lý ho¹t ®éng cña c«ng ®o¹n c¾t èng thùc trong nhµ m¸y XÐt t¹i thêi ®iÓm ban ®Çu khi mét cuén ph«i míi ®−îc ®−a vµo s¶n xuÊt, ng−êi vËn hµnh dïng tay Ên nót ®−a ph«i qua c¸c c«ng ®o¹n t¹o èng, hµn cao tÇn, ®Þnh cì èng vµ sau ®ã cho èng ®i qu¸ kh©u c¾t èng mét ®o¹n võa ®ñ vµ c¾t bá ®o¹n nµy. Tõ ®©y ng−êi vËn hµnh chuyÓn hÖ thèng sang ho¹t ®éng ë chÕ ®é tù ®éng, c¸c c¬ cÊu ®o b¾t ®Çu lµm viÖc. Khi hÖ thèng lµm viÖc tù ®éng, m¸y ph¸t xung PG1 ®−îc g¾n liªn ®éng víi thµnh èng sÏ lµm viÖc ®Çu tiªn c¸c xung do m¸y ph¸t xung nµy liªn tôc ®−îc xö lÝ trong DDS bé ®iÒu khiÓn ®éng c¬ Servo. Khi chiÒu dµi ®o¹n èng b»ng møc ®Æt, bé ®iÒu khiÓn ®éng c¬ Servo sÏ ®−a ra t×n hiÖu cho ®éng c¬ Servo ch¹y ®ång thêi còng th«ng b¸o cho PLC. Sau vµi gi©y khi ®éng c¬ Servo ch¹y æn ®Þnh, PLC ®iÒu khiÓn c¬ cÊu kÑp èng kÑp chÆt èng vµ h¹ dao c¾t èng. Trong khi ®éng c¬ Servo kÐo c¶ bÖ dao ch¹y theo èng, m¸y ph¸t xung PG2 ®Æt trong ®éng c¬ Servo b¾t ®Çu ph¸t xung. Nh÷ng xung do m¸y ph¸t xung PG2 còng ®−îc ®−a vµo bé ®iÒu khiÓn ®éng c¬ Servo vµ chuyÓn thµnh chiÒu dµi ®o¹n èng tÝnh tõ khi ®éng c¬ Servo b¾t ®Çu ch¹y ®Õn khi trë l¹i vÞ trÝ ban ®Çu. ChiÒu dµi ®o¹n èng ch¹y ®−îc khi hÖ th«ng c¾t lµm viÖc sÏ ®−îc trõ ®i khi c¾t èng lÇn tiÕp theo. Tr−êng §H N«ng nghiÖp I T§H K46 - Khoa C¬ §iÖn - 18 -
  9. B¸o c¸o tèt nghiÖp NguyÔn Duy Hoµng 2.2 ThiÕt bÞ tù ®éng hiÖn ®ang sö dông trong nhµ m¸y 2.2.1 Bé lËp tr×nh PLC cña h·ng LG Hµn Quèc Ngµy nay kü thuËt lËp tr×nh ®iÒu khiÓn PLC ®−îc øng dông rÊt réng r·i trong c«ng nghiÖp vµ nhiÒu ngµnh kh¸c, nã ®em l¹i nh÷ng hiÖu qu¶ to lín trong s¶n xuÊt, ®ãng vai trß then chèt trong tù ®éng ho¸ c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Do ®ã rÊt nhiÒu h·ng ®iÖn tö c«ng nghiÖp trªn thÕ giíi ®· nghiªn cøu vµ ®−a ra nh÷ng dßng PLC cña riªng m×nh. HiÖn n¹y t¹i ViÖt Nam, cïng víi viÖc c¸c ngµnh c«ng ph¸t triÓn m¹nh mÏ vµ viÖc øng dông tù ®éng ho¸ trë thµnh xu h−íng kh«ng thÓ thiÕu. §Ó ®¸p øng nhu cÇu tù ®éng ho¸ cña c¸c c¬ së s¶n xuÊt trong n−íc ngµy cµng ph¸t triÓn, rÊt nhiÒu h·ng c«ng nghiÖp næi tiÕng thÕ giíi ®· mang ®Õn n−íc ta nhiÒu dßng PLC hiÖn ®¹i ®¸p øng cho nhiÒu øng dông kh¸c nhau, ®i ®Çu trong lÜnh vùc nµy cã c¸c PLC cña: Siemens, Omron, Panasonic, LG ... N¾m b¾t ®−îc nh÷ng lîi Ých to lín cña tù ®éng ho¸, c«ng ty èng thÐp ViÖt Nam ®· ®−a tù ®éng ho¸ vµo hÇu hÕt c¸c c«ng ®o¹n s¶n xuÊt cña nhµ m¸y. Vµ bé phËn ®ãng vai trß chñ ®¹o trong tù ®éng ho¸ cña nhµ m¸y lµ bé PLC K200S cña LG. §©y lµ mét lo¹i PLC cì lín trong dßng PLC cña LG. a. CÊu tróc phÇn cøng cña PLC K200S LG H×nh 13. PLC K200S + Sè cæng vµo ra tèi ®a 384 cæng, trong ®ã : - Cæng vµo ra P cã tõ P0000 ®Õn P023F. + Cê nhí phô M (Auxillary relay) tõ M0000 ®Õn M191F. + Cê −u tiªn K(keep relay): 512 ®iÓm K0000 ®Õn K031F + Cê nèi L (link relay) 1024 ®iÓm L0000 ®Õn L063F + Cê ®Æc biÖt (special relay) F0000 ®Õn F063F Tr−êng §H N«ng nghiÖp I T§H K46 - Khoa C¬ §iÖn - 19 -
  10. B¸o c¸o tèt nghiÖp NguyÔn Duy Hoµng + Khèi timer cã 256 timer bao gåm - 192 timer víi ®é ph©n gi¶i 100ms tõ T000 ®Õn T191 - 64 timer víi ®é ph©n gi¶i 10 ms tõ T192 ®Õn T255 + Khèi Counter cã 256 Counter tõ C000 ®Õn C255 Tèc ®é xö lý 0.5 µ s/ b−íc + Nguån cÊp cho PLC sö dông nguån 220 V AC, ®èi víi lo¹i PLC nµy c¸c cæng vµo ra ®−îc ph©n ®Þnh n»m trªn c¸c Module riªng biÖt. Module vµo cã hai lo¹i dµnh cho ®Çu vµo xoay chiÒu vµ mét chiÒu: Module vµo lµ nguån mét chiÒu bao gåm: G6L-D21A cã 8 ®Çu vµo, G6L- D22A cã 16 ®Çu vµo, G6L-D24A cã 32 ®Çu vµo. D¶i ®iÖn ¸p vµ dßng ®iÖn vµo ®Ó PLC nhËn ®−îc 12V – 24V DC, 3mA – 7mA. Module vµo lµ nguån xoay chiÒu bao gåm: G6L- A11A cã 8 ®Çu vµo víi d¶i ®iÖn ¸p vµ dßng vµo 100 – 120V vµ 7mA, G6L-A21A cã 8 ®Çu vµo ( 200 – 240 V vµ 11 ma) Còng nh− vËy Module ra chia lµm 3 lo¹i ( chia theo lo¹i thiÕt bÞ m¾c vµo cæng ra) bao gåm: §Çu ra t¸c ®éng vµo Relay, ®Çu ra t¸c ®éng lµm th«ng Triac, ®Çu ra t¸c ®éng lµm th«ng Transistor. §Æc biÖt ®Çu ra t¸c ®éng vµo relay cã hai lo¹i dïng cho c¶ lo¹i relay xoay chiÒu vµ mét chiÒu. + C¸c khèi c¬ b¶n trong PLC LG K200S - Bé vi xö lý (CPU) CPU lµ bé n·o cña PLC, nã ®iÒu khiÓn vµ kiÓm so¸t toµn bé mäi ho¹t ®éng bªn trong, nã thùc hiÖn c¸c lÖnh ®· ®−îc ch−¬ng tr×nh ho¸ l−u tr÷ trong bé nhí. Mét hÖ thèng Bus truyÒn th«ng tin ®Õn vµ ®i tõ CPU. Bé nhí vµ c¸c bé ®Öm xuÊt nhËp còng chÞu sù ®iÒu khiÓn cña CPU. TÇn sè xung nhÞp cÊp cho CPU ®−îc lÊy tõ nguån dao ®éng th¹ch anh hoÆc lÊy tõ mét m¹ch dao ®éng RC, c¸c m¹ch t¹o dao ®éng nµy cÊp cho CPU mét tÇn sè xung nhÞp 1 ®Õn 8 MHz. Xung ®ång hå nµy quyÕt ®Þnh tèc ®é xö lý cña PLC vµ sù ®ång bé ho¸ cña c¸c phÇn tö trong hÖ thèng. Trong CPU bao gåm 3 khèi: * Bé ®iÒu khiÓn CU (Control Unit): Bao gåm khèi kiÓm so¸t lÖnh vµ c¸c ng¨n xÕp cã nhiÖm vô lÊy lÖnh tõ bé nhí vµ x¸c ®Þnh ph−¬ng thøc ®iÒu khiÓn. * Bé xö lý sè häc ALU: Thùc hiÖn c¸c lÖnh sè häc vµ l«gic nh− : AND, OR, NOT... Tr−êng §H N«ng nghiÖp I T§H K46 - Khoa C¬ §iÖn - 20 -
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2