intTypePromotion=1

Hệ thống canh tác - TS.Nguyễn Văn Trai

Chia sẻ: Phung Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:98

0
101
lượt xem
24
download

Hệ thống canh tác - TS.Nguyễn Văn Trai

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống canh tác Các khái niệm và phương pháp nghiên cứ 1. Các khái niệm và phương pháp nghiên cứu 2.. Mô hình và sự tương tác với môi trường 3. Cách mạng xanh trong thủy

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hệ thống canh tác - TS.Nguyễn Văn Trai

 1. HEÄ THOÁNG CANH TAÙC CAÙC KHAÙI NIEÄM & PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU GV: TS. Nguyễn Văn Trai
 2. CÁC KHAÙI NIEÄM HỆ THỐNG - “Heä thoáng laø moät taäp hôïp cuûa nhöõng thaønh phaàn coù töông quan vôùi nhau trong moät ranh giôùi” (Von Bertalanffy, 1978; Conway, 1984) HỆ THỐNG - “Heä thoáng laø toå hôïp caùc thaønh phaàn coù töông quan vôùi nhau, giôùi haïn trong moät ranh giôùi roõ reät, hoaït ñoäng nhö moät toång theå cuøng chung muïc tieâu, coù theå taùc ñoäng qua laïi laãn nhau -hay khả năng phản ứng với bất cứ phần tử nào như một thể thống nhất- vaø taùc ñoäng vôùi moâi tröôøng ngoaøi” (Spedding, 1979)
 3. CÁC KHÁI NiỆM (tt) Các loại hệ thống: Hệ thống kín Hệ thống hở Hệ thống và không hệ thống: phân biệt dựa vào thuộc tính quan trọng của hệ thống tức là khả năng phản ứng lại với bất cứ một phần tử nào như là một thể thống nhất ..do vậy mà bất cứ một số các sự vật nào không liên hệ với nhau thì không thể tạo ra một hệ thống được ...
 4. Mô hình hệ thống và sự tương tác với môi trường Input Output System boundary Environment
 5. CÁC KHÁI NiỆM (tt) Hệ thống và hệ thống phụ: Các ví dụ: Hệ thống kinh tế-chính trị của một quốc gia Hệ thống chăn nuôi (bò, gà, v.v) Hệ thống nuôi thủy sản (cá, tôm, v.v)
 6. CÁC KHÁI NiỆM (tt) • Hệ thống canh tác (farming system) “Là một nhóm các phần tử cùng tác động để sản xuất ra lương thực, thực phẩm và tiền,...nó có khả năng phản ứng lại như một thể thống nhất với những thay đổi của môi trường bên ngoài” • Hệ thống canh tác tổng hợp (integrated farming system) “Là một hệ thống trong đó sản phẩm của một tiểu hệ thống có thể bị được đưa ra khỏi HT hay trở thành đầu vào của một tiểu hệ thống khác”
 7. CÁC KHÁI NiỆM (tt) Nghiên cứu đơn ngành (disciplinary research) Chỉ các nghiên cứu dựa vào các chuyên gia được đào tạo trong từng lãnh vực chuyên môn riêng biệt Nghiên cứu liên ngành và đa ngành (inter-disciplinary and multi- disciplinary research) Chỉ sự phối hợp của các nhà nghiên cứu đơn ngành lại với nhau trong pp nghiên cứu và phát triển HTCT
 8. KHUYNH HÖÔÙNG NGHIEÂN CÖÙU THEO KIEÅU ÁP ĐẶT ‘top-down’ Yêu cầu an ninh lương thực từ 1950s Noâng daân caàn phaûi laøm theo söï chæ daãn cuûa caùc nhaø khoa hoïc döïa treân caùc keát quaû nghieân cöùu Moät soá thaønh töïu nhaát ñònh, ñaëc bieät trong cuoäc Caùch maïng Xanh (Green Revolution-1960s): * söï xuaát hieän cuûa caùc gioáng caây troàng (rice, maize, wheat) vaø vaät nuoâi (chicken, pig): năng suất cao, thời gian sinh trưởng ngắn trên cùng diện tích đất * saûn löôïng noâng nghieäp gia taêng ñaùng keå ôû caùc nöôùc chaâu AÙ töø nhöõng naêm 1960: giải quyết được vấn đề thiếu hụt lương thực
 9. KHUYNH HÖÔÙNG NGHIEÂN CÖÙU THEO KIEÅU ÁP ĐẶT ‘top-down’ Các vấn đề phát sinh: ◦ Công bằng xã hội (equity): - điều kiện đất đai và công cụ sản xuất phù hợp với giống mới ◦ Thoái hóa môi trường (environmental degradation): - yêu cầu phân bón, thuốc tăng trưởng; nguy cơ dịch bệnh và yêu cầu sử dụng hóa chất
 10. KHUYNH HÖÔÙNG NGHIEÂN CÖÙU THEO KIEÅU ‘top-down’ - khoâng thích hôïp vôùi thöïc teá saûn xuaát cuûa noâng daân ôû caùc nöôùc ñang phaùt trieån - 80% caùc chöông trình nghieân cöùu hay phaùt trieån noâng thoân bò thaát baïi - Nguyeân nhaân thaát baïi: chæ nghieân cöùu vaø chuyeån giao kyõ thuaät cho noâng daân theo keá hoaïch töø treân xuoáng, khoâng quan taâm ñeán caùc hoaøn caûnh, nguoàn löïc cuûa noâng hoä
 11. KHUYNH HÖÔÙNG NGHIEÂN CÖÙU ÑÔN NGAØNH Chæ nghieân cöùu caùc giaûi phaùp kyõ thuaät ñôn leû theo töøng chuyeân ngaønh roõ reät Khoâng quan taâm hay phoái hôïp vôùi caùc chuyeân ngaønh nghieân cöùu khaùc Chöa toái ña hoùa vieäc söû duïng nguoàn löïc cuûa noâng hoä vaø chöa quan taâm ñeán moái töông taùc qua laïi trong heä thoáng canh taùc Taïo ra nhöõng khoù khaên môùi vaø khoâng nhaân roäng caùc tieán boä kyõ thuaät ñöôïc.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2