intTypePromotion=1

Hệ thống phanh ABS: Cấu tạo, nguyên lý hoạt động và chẩn đoán

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

1
666
lượt xem
282
download

Hệ thống phanh ABS: Cấu tạo, nguyên lý hoạt động và chẩn đoán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Hệ thống phanh ABS: Cấu tạo, nguyên lý hoạt động và chẩn đoán trình bày lý thuyết chung về hệ thống như mô tả, sơ đồ hoạt động, các chi tiết hoạt động của các bộ phận trong hệ thống, quy trình tháo lắp các bộ phận, nguyên lý hoạt động của hệ thống phanh, chẩn đoán các hư hỏng và quy trình sửa chửa, bảo dưỡng chúng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hệ thống phanh ABS: Cấu tạo, nguyên lý hoạt động và chẩn đoán

 1. TAØI LIEÄU ÑAØO TAÏO Pub. No.: ABS-TF-03.05 HEÄ THOÁNG PHANH ABS (PHANH CHOÁNG KHOÙA CÖÙNG BAÙNH XE) Caáu taïo, nguyeân lyù laøm vieäc & Chaån ñoaùn Laép treân caùc xe Loaïi xe Nôi söû duïng 2003 TFR/TFS Australia Europe 2004 TFR/TFS & Xuaát khaåu chung COÂNG TY OÂTOÂ ISUZU-VIEÄT NAM
 2. CONTENTS GENERAL DESCRIPTION Page SYSTEM OUTLINE ------------------------------------------------------------------------------------- 1 INPUT/OUTPUT COMPONENT & THEIR FUNCTIONS -------------------------------------------------- 3 BLOCK DIAGRAM ------------------------------------------------------------------------------------- 3 SYSTEM COMPONENT PARTS & OPERATIONS ELECTRICAL HYDRAULIC CONTROL UNIT ------------------------------------------------------------ 4 ABS WARNING LAMP & EBD WARNING LAMP ------------------------------------------------------- 8 WHEEL SPEED SENSOR -------------------------------------------------------------------------------- 9 WHEEL SPEED SENSOR ROTOR ---------------------------------------------------------------------- 12 G SENSOR ------------------------------------------------------------------------------------- 13 BRAKE PEDAL & BRAKE SWITCH ---------------------------------------------------------------------- 14 EHCU PIN ASSIGNMENT -------------------------------------------------------------------------------- 16 18 WIRING DIAGRAM (RHD) --------------------------------------------------------------------------- FUSE & SLOW BLOW FUSE LOCATION ----------------------------------------------------------------- 19 PARTS & ELECTRICAL HARNESS LOCATION ------------------------------------------------------------ 19 DIAGNOSIS COMPUTER SYSTEM SERVICE PRECAUTIONS ------------------------------------------------------ 21 - GENERAL SERVICE PRECAUTIONS ----------------------------------------------------------------- 21 ABS WARNING LAMP & EBD WARNING LAMP ------------------------------------------------------- 22 SELF-DIAGNOSIS CODE (FLASH CODE) DISPLAY -------------------------------------------------- 24 TECH 2 OPERATION TECH 2 CONNECTION ------------------------------------------------------------------------------------- 25 TECH 2 OPERATING FLOW CHART (START UP) ----------------------------------------------------- 25 -- DIAGNOSIS TROUBLE CODE TABLE ---------------------------------------------------------------------- 30 SPECIAL TOOLS ------------------------------------------------------------------------------------- 32
 3. HEÄ THOÁNG PHANH ABS XE TFR/S MOÂ TAÛ CHUNG SÔ ÑOÀ HEÄ THOÁNG 1. Maïch ñieän 2. Maïch thuûy löïc 3. Cuïm ñieàu khieån thuûy löïc (H/U) 4. Cuïm ñieàu khieån ñieän 5. Caûm bieán toác ñoä baùnh xe tröôùc, phaûi 6. Caûm bieán toác ñoä baùnh xe tröôùc, traùi 7. Caûm bieán toác ñoä baùnh xe sau, phaûi 8. Caûm bieán toác ñoä baùnh xe sau, traùi 9. Caûm bieán G (cho xe 4WD) Cuïm ñieàu khieån ñieän thuûy löïc (EHCU) ñieàu khieån heä thoáng phanh choáng khoùa cöùng baùnh xe (ABS) vaø heä thoáng phaân phoái löïc phanh (EBD). Söï keát hôïp giöõa caûm bieán toác ñoä baùnh xe vaø cuïm ñieàu khieån EHCU coù theå xaùc ñònh khi naøo 1 baùnh xe caàn döøng vaø ñieàu chænh aùp suaát thuûy löïc phanh ñeå ñaûm baûo phanh toát nhaát. Heä thoáng naøy giuùp laùi xe duy trì ñieàu khieån xe toát hôn trong nhöõng ñieàu kieän phanh khoù khaên. Ñoà thò löïc phanh 1
 4. HEÄ THOÁNG PHANH ABS XE TFR/S Heä thoáng phaân phoái löïc phanh (EBD) coù chöùc naêng ñieàu khieån vieäc phaân phoái löïc phanh tôùi caùc baùnh tröôùc vaø baùnh sau vaø laøm cho aùp suaát daàu phanh cuûa baùnh sau laø toái öu. Neáu möùc ñoä tröôït cuûa baùnh sau trôû leân lôùn hôn so vôùi baùnh tröôùc vaø ñeå phaân phoái löïc phanh giöõa caùc baùnh tröôùc vaø baùnh sau thì aùp suaát daàu phanh cuûa baùnh sau seõ ñöôïc ñieàu khieån. Heä thoáng EBD seõ laøm cho heä thoáng phanh luoân luoân söû duïng löïc phanh cho baùnh sau coù lôïi nhaát theo söï thay ñoåi cuûa taûi lieân quan tôùi truïc sau khi xe coù taûi hoaëc khoâng coù taûi, giaûm toác v.v.. AÙp suaát phanh ñieàu khieån tôùi baùnh sau ñöôïc thöïc hieän baèng chöùc naêng cuûa heä thoáng EBD vaø chöùc naêng heä thoáng ABS maø khoâng duøng van tyû leä baèng cô khí. Traïng thaùi phanh ñöôïc phaân loaïi töø 0 ñeán 4 nhö chæ ra trong hình döïa vaøo ñoä tröôït cuûa baùnh sau ñöôïc nhaän ra baèng vieäc so saùnh giaù trò giöõa toác ñoä baùnh tröôùc thaáp nhaát, toác ñoä xe öôùc tính vaø toác ñoä baùnh sau. Cuïm ñieàu khieån EHCU seõ kích hoaït caùc van ñieän töø (van giöõ aùp vaø van giaûm aùp) theo caùc traïng thaùi ñöôïc phaân loaïi. Trong tröôøng hôïp caùc ñieàu kieän ñaõ ñònh cuûa ABS phuø hôïp vôùi hoaït ñoäng cuûa EBD thì EBD seõ ngöøng hoaït ñoäng vì öu tieân cho hoaït ñoäng cuûa heä thoáng ABS. 2
 5. HEÄ THOÁNG PHANH ABS XE TFR/S CAÙC THIEÁT BÒ ÑAÀU VAØO/ÑAÀU RA VAØ CAÙC CHÖÙC NAÊNG CUÛA CHUÙNG Chi tieát Chöùc naêng Caûm bieán toác ñoä baùnh tröôùc phaûi Göûi tín hieäu xung hình chöõ nhaät tyû leä vôùi toác ñoä baùnh xe tôùi ECU. Caûm bieán toác ñoä baùnh tröôùc traùi Göûi tín hieäu xung hình chöõ nhaät tyû leä vôùi toác ñoä baùnh xe tôùi ECU. Caûm bieán toác ñoä baùnh sau phaûi Göûi tín hieäu xung hình chöõ nhaät tyû leä vôùi toác ñoä baùnh xe tôùi ECU. Ñaàu Caûm bieán toác ñoä baùnh sau traùi Göûi tín hieäu xung hình chöõ nhaät tyû leä vôùi toác ñoä baùnh xe tôùi ECU. vaøo Caûm bieán G Xaùc ñònh traïng thaùi giaûm toác cuûa xe vaø göûi tín tôùi ECU. (chæ duøng cho xe 2 caàu). Coâng taéc ñeøn phanh Göûi tín hieäu tôùi ECU. Kieåm soaùt traïng thaùi hoäp soá phuï. Baùo traïng thaùi (2WD/4WD) tôùi ECU. (chæ duøng cho xe 2 caàu) Chöùc naêng tính toaùn: Nhaän tín hieäu töø caûm bieán toác ñoä vaø tính toaùn toác ñoä baùnh xe, tín hieäu tröôït vaø tín hieäu giaûm toác cuûa baùnh xe döïa vaøo keát quaû cuûa noù. Chöùc naêng ñieàu khieån: Keát hôïp töøng tín hieäu ñaõ ñöôïc tính toaùn 1 caùch hôïp lyù vaø taïo caùc tín hieäu tôùi caùc van ñieän töø vaø truyeàn tôùi cuïm ñieàu khieån thuûy löïc. Chöùc naêng giaùm saùt: Kieåm tra chöùc naêng cuûa töøng chi tieát, toaøn boä heä thoáng vaø theo doõi, giaùm saùt. ECU Khi coù truïc traëc, seõ döõng heä thoáng vaø chuyeån veà heä thoáng phanh bình thöôøng sau khi ñaõ baùo cho ngöôøi laùi xe baèng ñeøn baùo. Chöùc naêng töï chaån ñoaùn: Thay ñoåi cheá ñoä bình thöôøng baèng cheá ñoä töï chaån ñoaùn vaø chæ ra maõ truïc traëc cuûa chi tieát khoâng bình thöôøng. Chöùc naêng lieän laïc vôùi Tech 2: Qua vieäc lieân laïc vôùi Tech 2, heä thoáng chaån ñoaùn coù theå ñöôïc nhaän ra maø khoâng phaûi thaùo cuïm ñieàu khieån ñieän töû ABS ECU ra khoûi xe. Van giöõ aùp baùnh xe tröôùc phaûi Giöõ aùp suaát cuûa baùnh xe theo leänh cuûa ECU. Van giaûm aùp baùnh xe tröôùc phaûi Giaûm aùp suaát cuûa baùnh xe theo leänh cuûa ECU. Van giöõ aùp baùnh xe tröôùc traùi Giöõ aùp suaát cuûa baùnh xe theo leänh cuûa ECU. Van giaûm aùp baùnh xe tröôùc traùi Giaûm aùp suaát cuûa baùnh xe theo leänh cuûa ECU. Ñaàu ra Van giöõ aùp baùnh xe sau Giöõ aùp suaát cuûa baùnh xe theo leänh cuûa ECU. Van giaûm aùp baùnh xe sau Giaûm aùp suaát cuûa baùnh xe theo leänh cuûa ECU. Ñeøn baùo ABS Baùo cho ngöôøi laùi xe bieát heä thoáng ABS truïc traëc. Ñeøn baùo EBD Baùo cho ngöôøi laùi xe bieát heä thoáng EBD truïc traëc. SÔ ÑOÀ KHOÁI 3
 6. HEÄ THOÁNG PHANH ABS XE TFR/S CAÙC CHI TIEÁT HOAÏT ÑOÄNG CUÛA CAÙC BOÄ PHAÄN TRONG HEÄ THOÁNG CUÏM ÑIEÀU KHIEÅN ÑIEÄN, THUÛY LÖÏC (EHCU) 1. Cöûa daàu phanh tröôùc tôùi töø xy lanh toång phanh 2. Cöûa daàu phanh tröôùc phaûi tôùi baùnh xe 3. Cöûa daàu phanh tröôùc traùi tôùi baùnh xe 4. Cöûa daàu phanh sau tôùi baùnh xe. 5. Cuïm ñieàu khieån ñieän, thuûy löïc (EHCU) 6. Cöûa phanh sau tôùi töø xy lanh toång phanh 7. Bu loâng 8. Phía tröôùc 1. Cöûa daàu phanh tröôùc phaûi tôùi baùnh xe. 2. Cöûa daàu phanh tröôùc traùi tôùi baùnh xe. 3. Cöûa daàu phanh sau tôùi baùnh xe. 4. Cöûa daàu phanh tröôùc tôùi töø xy lanh toång phanh. 5. Cöûa daàu phanh sau tôùi töø xy lanh toång phanh. 4
 7. HEÄ THOÁNG PHANH ABS XE TFR/S Cuïm ñieàu khieån ñieän, thuûy löïc (EHCU) ñöôïc ñaët ôû trong khoang ñoäng cô, noù goàm maïch ñieàu khieån ABS vaø EBD, boä phaän phaùt hieän truïc traëc vaø 1 boä phaän töï xöû lyù truïc traëc. Noù daãn ñoäng cuïm thuûy löïc theo tín hieäu töø moãi caûm bieán, huûy cheá ñoä ABS vaø EBD ñeå trôû veà heä thoáng phanh bình thöôøng khi coù truïc traëc xaûy ra trong ABS vaø EBD. EHCU coù chöùc naêng töï chaån ñoaùn, noù coù theå baùo maïch truïc traëc trong khi chaån ñoaùn. Chuù yù: Khoâng thay caùc chi tieát rieâng bieät trong EHCU. Trong tröôøng hôïp EHCU truïc traëc thì phaûi thay caû cuïm. Hieän nay EHCU coù 2 maõ phuï tuøng tuøy thuoäc vaøo xe 1 caàu hay 2 caàu. Neáu laép EHCU khoâng ñuùng, thì maõ truïc traëc "DTC C0285 Assembly Error" seõ ñöôïc löu laïi vaø ñeøn baùo ABS seõ saùng. 1. Baøn ñaïp phanh 5. Van giaûm aùp 2. Toång phanh 6. Buoàng ñeäm 3. Moâ tô vaø bôm 7. Phanh 4. Van giöõ aùp Caùc van ñieän töø: Giaûm hoaëc giöõa aùp suaát daàu cho töøng baùnh xe tröôùc vaø caû 2 baùnh sau theo tín hieäu töø EHCU. Buoàng ñeäm: Giöõ taïm thôøi daàu phanh trôø veà töø baùnh tröôùc vaø baùnh sau ñeå aùp suaát cuûa baùnh tröôùc coù theå giaûm moät caùch töø töø. Moâ tô: Daãn ñoäng bôm laøm vieäc theo tín hieäu töø EHCU. EHCU kieåm tra hoaït ñoäng cuûa cuïm thuûy löïc chæ moät laàn moãi khi baät chìa khoùa. - Toác ñoä xe öôùc tính töø 6,6km/h tôùi 9,9km/h. - Ñieän aùp heä thoáng trong phaïm vi laøm vieäc bình thöôøng. - Coâng taéc phanh OFF. 5
 8. HEÄ THOÁNG PHANH ABS XE TFR/S Applied hydraulic pressure: Aùp suaát thuûy löïc taùc ñoäng. Phanh bình thöôøng: Trong khi phanh bình thöôøng (khoâng bò khoùa cöùng baùnh xe), van ñieän töø vaãn laøm vieäc. Van giaûm aùp ñoùng, van giöõ aùp môû nhôø löïc loø xo. Daàu phanh seõ ñi qua taâm cuûa van giöõ aùp (van thöôøng môû) vaø qua xung quanh van giaûm aùp (van thöôøng ñoùng) roài tôùi piston. Vieäc giöõahydraulic pressure:aùp p suaát thuûy löïc taùc ñoäng. Applied aùp suaát (duy trì AÙ suaát): Isolated hydraulic pressure: AÙp suaát thuûy löïc duy trì Boä vi xöû lyù trong cuïm ñieàu khieån ñieän töû gaén vôùi cuoän daây seõ göûi ñieän aùp tôùi cuoän daây ñeå kích hoaït vaø ñoùng van giöõ aùp. Vieäc naøy traùnh cho aùp suaát daàu ra taêng do ñaïp baøn ñaïp phanh ñi tôùi baùnh xe. . Van giöõ aùp ñoùng seõ ngaên caûn vieäc taêng aùp suaát daàu phanh moät caùch khoâng caân thieát. 6
 9. HEÄ THOÁNG PHANH ABS XE TFR/S Vieäc giaûm aùp suaát: Khi aùp suaát thuûy löïc ñöôïc caùch ly, noù phaûi giaûm xuoáng ñeå cho baùnh xe khoâng bò khoùa cöùng. Vieäc naøy ñöôïc thöïc hieän baèng caùch giaûm moät phaàn aùp suaát daàu phanh veà bình chöùa aùp suaát thaáp. Boä vi xöû lyù seõ kích hoaït van giaûm aùp thöôøng ñoùng ñeå van naøy môû ra, cho pheùp daàu töø baùnh xe hoài veà bình chöùa. Vieäc naøy ñöôïc laøm baèng nhöõng xung kích hoaït raát ngaén ñeå ñoùng vaø môû ñöôïng daàu cuûa van giaûm aùp. Aùp suaát daàu ôû baùnh xe giaûm xuoáng vaø cho pheùp piston phanh ñöôïc giöõ ôû boä chöùa choáng laïi löïc loø xo vaø 1 phaàn daàu phanh naøy cuõng trôû laïi bôm. Brake Release: return: Ñöôøng hoài daàu thuûy löïc. - Hydraulic fluid Khi nhaû baøn ñaïp phanh, bôm seõ coøn chaïy trong 1 thôøi gian ngaén ñeå xaû daàu veà bình chöùa. Khi löôïng daàu naøy trôû veà heä thoáng, thì loø xo seõ eùp piston trôû laïi vò trí ban ñaàu. Van giöõa aùp môû vaø daàu coù theå trôû veà xy lanh toång phanh. Vieäc phanh bình thöôøng seõ ñöôïc phuïc hoài. 7
 10. HEÄ THOÁNG PHANH ABS XE TFR/S ÑEØN BAÙO ABS VAØ ÑEØN BAÙO EBD Treân caùc xe coù trang bò heä thoáng phanh ABS thì seõ coù ñeøn baùo ABS treân baûng ñoàng hoà. Ñeøn baùo ABS seõ saùng neáu coù truïc traëc ôû EHCU. Trong tröôøng hôïp truïc traëc ôû phaàn ñieän, thì EHCU seõ baät saùng ñeøn baùo ABS vaø vaø ngöøng chöùc naêng laøm vieäc cuûa heä thoáng ABS. Ñeøn ABS seõ saùng trong khoaûng 3 giaây sau khi baät chìa khoùa coâng taéc ôû vò trí ON. Neáu ñeøn ABS coøn saùng lieân tuïc sau khi baät chìa khoùa coâng taéc hoaëc khi xe chaïy, thì heä thoáng ABS caàn ñöôïc kieåm tra truïc traëc theo quy trình chaån ñoaùn. Treân caùc xe coù trang bò heä thoáng phaân phoái löïc phanh EBD thì seõ coù ñeøn baùo treân baûng ñoàng hoà. Ñeøn baùo seõ saùng neáu coù truïc traëc ôû heä thoáng phaân phoái löïc phanh EBD. Trong tröôøng hôïp coù 1 truïc traëc veà ñieän, EHCU laøm ñeøn baùo ABS vaø ñeøn “Brake” saùng leân, ñoàng thôøi ngöøng chöùc naêng laøm vieäc cuûa heä thoáng EBD. Ñeøn baùp “Brake” (phanh) seõ saùng trong khoaûng 3 giaây sau khi baät chìa khoùa coâng taéc ôû vò trí ON. Neáu ñeøn ABS vaø ñeøn “Brake” coøn saùng lieân tuïc sau khi baät chìa khoùa coâng taéc hoaëc khi xe chaïy, thì heä thoáng EBD caàn ñöôïc kieåm tra truïc traëc theo quy trình chaån ñoaùn. 8
 11. HEÄ THOÁNG PHANH ABS XE TFR/S CAÛM BIEÁN TOÁC ÑOÄ BAÙNH XE 1. Giaéc noái 2. Cuïm caûm bieán toác ñoä baùnh xe tröôùc. 3. Bu loâng giöõ caùp vaøo ngoõng truïc. 4. Bu loâng giöõ caûm bieán vaøo ngoõng truïc. 5. Bu loâng caùp vaøo khôùp noái treân. 1. Cuïm caûm bieán toác ñoä baùnh sau. 2. Bu loâng giöõ caùp vaøo khung. 3. Giaéc noái. 4. Bu loâng giöõ caûm bieán vaøo truïc sau 5. Caûm bieán toác ñoä baùnh sau phaûi 6. Bu loâng giöõ caùp vaøo truïc. 7. Bu loâng giöõ caûm bieán vaøo truïc 8. Caûm bieán toác ñoä baùnh sau traùi Caûm bieán toác ñoä baùnh xe söû duïng phaàn töû HALL. Noù goàm 1 caûm bieán vaø 1 roâ to. Caûm bieán ñöôïc gaén vaøo ngoõng truïc ôû caùc baùnh xe tröôùc vaø giaù oå ñôõ truïc sau ôû caùc baùnh xe sau. Caûm bieán seõ nhaän ñöôïc 38 xung trong 1 voøng quay cuûa moãi baùnh xe. 9
 12. HEÄ THOÁNG PHANH ABS XE TFR/S Giaéc noái caûm bieán toác ñoä baùnh tröôùc (Nhìn giaéc noái phía caûm bieán) 1. Nguoàn +12V cho caûm bieán toác ñoä baùnh tröôùc töø chaân 12 hoaëc 18 EHCU 2. Ñaàu ra caûm bieán toác ñoä baùnh tröôùc tôùi chaân 22 hoaëc 26 EHCU Giaéc noái caûm bieán toác ñoä baùnh sau (Nhìn giaéc noái phía caûm bieán) 1. Nguoàn +12V cho caûm bieán toác ñoä baùnh sau traùi töø chaân 27 EHCU 2. Ñaàu ra caûm bieán toác ñoä baùnh sau traùi tôùi chaân 28 EHCU 3. Nguoàn +12V cho caûm bieán toác ñoä baùnh sau phaûi töø chaân 19 EHCU 4. Ñaàu ra caûm bieán toác ñoä baùnh sau phaûi tôùi chaân 13 EHCU Caûm bieán toác ñoä baùnh sau CH2 0V Caûm bieán toác ñoä baùnh sau CH2 0V Ño chaân giaéc: CH1: 11 or 26 (+) & GND (-) / CH2: 13 or 28 (+) & GND (-) Thang ño: 1.0V/div 5ms/div Ñieàu kieän ño : Khoaûng 20km/h Taàn soá : Khoaûng 107Hz (9.3ms) Cheânh leäch giöõa traïng thaùi cao & thaáp: CH 1: khoaûng 1.0V / CH2: khoaûng 0.9V Daïng xung cuûa tín hieäu caûm bieán toác ñoä baùnh xe. Neáu duøng maùy hieän soùng (oscilloscope) thì coù theå thaáy ñöôïc tín hieäu xung töø moãi caûm bieán toác ñoä baùnh xe. 10
 13. HEÄ THOÁNG PHANH ABS XE TFR/S Ñeå thuaän tieän cho trình töï kieåm tra tín hieäu caûm bieán, trình töï treân coù theå ñöôïc thöïc hieän baèng caùch söû duïng ñoàng hoà ño ñieän. 1. Que ño (+) noái vôùi caùc ñöôøng tín hieäu caûm bieán nhö sau: - Chaân soá 2 caûm bieán toác ñoä baùnh tröôùc traùi. - Chaân soá 2 caûm bieán toác ñoä baùnh tröôùc traùi. - Chaân soá 2 caûm bieán toác ñoä baùnh sau traùi. - Chaân soá 4 caûm bieán toác ñoä baùnh sau phaûi. 2. Que ño (-) noái ra maùt. 3. Quay baùnh xe. Sau ñoù, coù theå ño phaïm vi sau, neáu caûm bieán ñöôïc laép ñuùng: Tín hieäu cao: 1.28 to 2.2V Tín hieäu thaáp: 0.5 to 0.86V Cheânh leäch giöõa tín hieäu cao vaø thaáp: treân 0.8V 11
 14. HEÄ THOÁNG PHANH ABS XE TFR/S ROÂ TO CAÛM BIEÁN TOÁC ÑOÄ BAÙNH XE 1. Roâ to caûm bieán tröôùc. 3. Bu loâng gaén roâ to vaøo ñóa. 2. Ñóa vaø moay ô tröôùc. 4. Cuïm ñóa vaø moay ô tröôùc. 1. Cuïm truïc sau + phanh 2. Roâ to caûm bieán sau 3. Phía tröôùc. Roâ to caûm bieán tröôùc ñöôïc laép chaët vôùi roâ to phanh. Roâ to caûm bieán sau ñöôïc laép chaët vôùi truïc sau. 12
 15. HEÄ THOÁNG PHANH ABS XE TFR/S CAÛM BIEÁN G 1. Caûm bieán G 2. Cuïm ñieàu khieån SRS Caûm bieán G (Nhìn giaéc noái phía caûm bieán) 1. Maùt caûm bieán G tôùi chaân giaéc 10 EHCU 2. Ñaàu ra tín hieäu caûm bieán G tôùi chaân giaéc 17 EHCU 3. Nguoàn 12V caûm bieán G qua caàu chì ABS Ñaëc tính tónh -Signal Voltage: Ñieän aùp tín hieäu; Acceleration: Taêng toác; Angle: Goùc Caûm bieán G gaén ôû hoäp soá, beân traùi cuûa cuïm ñieàu khieån SRS. Caûm bieán G nhaän bieát möùc ñoä giaûm toác cuûa xe vaø göûi tín hieäu veà EHCU. EHCU cuõng nhaän tín hieäu ñieàu kieän laøm vieäc cuûa hoäp soá phuï töø cuïm ñieàu khieån hoäp soá phuï. EHCU seõ xem xeùt xem xe chaïy 1 caàu hay 2 caàu ñeå ñieàu khieån heä thoáng. Khi 2 caàu laøm vieäc, taát caû 4 baùnh xe coù theå ñöôïc giaûm toác trong cuøng 1 giai ñoaïn do taát caû caùc baùnh xe ñöôïc noái cô khí vôùi nhau. Chieàu höôùng naøy raát deã nhaän thaáy treân ñöôøng coù heä soá ma saùt nhoû vaø aûnh höôûng khoâng toát tôùi vieäc ñieàu khieån ABS. Caûm bieán G seõ caân nhaéc xem heä soá ma saùt cuûa maët ñöôøng laø cao hay laø thaáp vaø thay ñoåi heä thoáng hoaït ñoäng cuûa EHCU ñeå ñaûm baûo vieäc ñieàu khieån ABS vaø EBD ñöôïc toát. 13
 16. HEÄ THOÁNG PHANH ABS XE TFR/S Chaân ño: 25 (+) 2 (-) Chaân ño: 25 (+) 2 (-) Thang ño : 5.0V/div 50ms/div Thang ño : 5.0V/div 50ms/div Ñieàu kieän ño: 2WD Ñieàu kieän ño: 4WD soá nhanh/ chaäm Taàn soá: khoaûng 8.33Hz (120ms) Taàn soá: khoaûng 4.17Hz (240ms) Daïng xung tín hieäu ra 2WD - 4WD BAØN ÑAÏP PHANH VAØ COÂNG TAÉC PHANH 1. Coâng taéc phanh 2. Baøn ñaïp phanh Coâng taéc baøn ñaïp phanh (Nhìn giaéc noái phía coâng taéc) 1. Nguoàn +12V qua caàu chì ñeøn phanh. 2. Tín hieäu coâng taéc tôùi chaân soá 5 EHCU. Coâng taéc phanh ñöôïc gaén ôû giaù ñôõ baøn ñaïp phanh. Noù xaùc ñònh traïng thaùi baøn ñaïp phanh. Tín hieäu naøy ñöôïc göûi tôùi EHCU vaø rô le ñeøn phanh ñeå cho ñeøn phanh saùng leân. 14
 17. HEÄ THOÁNG PHANH ABS XE TFR/S Chuù yù: Phanh bình thöôøng vaø phanh choáng khoùa cöùng baùnh xe: Trong caùc ñieàu kieän xe chaïy, ABS coù chöùc naêng nhö laø moät heä thoáng phanh coù trôï löïc tieâu chuaån. Tuy nhieân, vieäc xaùc ñònh baùnh xe bò khoùa cöùng, söï ñaåy nheï hoaëc vieäc doäi laïi chaân seõ ñöôïc caûm nhaän qua baøn ñaïp phanh. Vieäc ñaåy laïi chaân ôû baøn ñaïp keùo theo moät loaït xung ngaén laëp laïi nhieàu laàn xaûy ra thaønh moät chuoãi raát nhanh. Xung ñaåy laïi chaân ôû baøn ñaïp seõ tieáp tuïc duy trì cho tôùi khi khoâng caàn chöùc naêng choáng khoùa cöùng baùnh xe nöõa hoaëc cho tôùi khi xe döøng haún. Coù theå nghe thaáy tieáng keâu trong khi phanh coù söû duïng ñaëc tính choáng khoùa cöùng baùnh xe. Khi söû duïng ñaëc tính choáng khoùa cöùng baùnh xe, thì baøn ñaïp phanh coù theå naâng leân ngay caû khi phanh ñang taùc ñoäng. Ñieàu naøy laø bình thöôøng. Vieäc duy trì löïc ñaïp baøn ñaïp khoâng ñoåi seõ taïo ra khoaûng caùch phanh ngaén nhaát. Haønh trình baøn ñaïp phanh: Xe coù trang bò heä thoáng ABS coù theå döøng xe baèng vieäc ñaïp phanh nhö bình thöôøng. Maëc duø khoâng caàn ñaïp baøn ñaïp vöôït quaù ñieåm coù theå döøng haún xe baèng caùch ñaïp baøn ñaïp maïnh hôn, nhöng baøn ñaïp vaàn tieáp tuïc ñi xuoáng. Haønh trình baøn ñaïp phanh vöôït quaù naøy laø bình thöôøng. 15
 18. HEÄ THOÁNG PHANH ABS XE TFR/S GIAÉC NOÁI EHCU (Nhìn vaøo hoäp ñieàu khieån) U1 Soá chaân Chöùc naêng Maøu daây Giaù trò Ghi chuù Traéng/xanh 1 (C67-11) Caáp nguoàn Ñieän aùp bình ñieän Solenoid caây 2 (C67-10) Maùt 1 Ñen Noái vôùi maùt Solenoid, Cuïm ñieàu khieån 3 (C67-28) Maùt 2 Ñen Noái vôùi maùt Motor 4 (C67-27) Caáp nguoàn Traéng/ñoû Ñieän aùp bình ñieän Motor Môû : 0V Ñieàu kieän ñoùng: Ñaïp baøn ñaïp 5 (C67-9) Coâng taéc ñeøn phanh. Ñoû Ñoùng: Ñieän aùp bình phanh ñieän Môû: treân 4,5V Ñieàu kieän ñoùng: Ngaén maïch ra 6 (C67-8) Coâng taéc chaån ñoùng (DLC) Cam/Traéng Ñoùng: Döôùi 1,5V maùt 7 (C67-7) Noái tieáp (truyeàn soá lieäu) Xanh caây - J1850 Class 2 Communication) 8 (C67-6) Khoâng duøng - - 9 (C67-5) Khoâng duøng - - 10 (C67-4) Maùt caûm bieán G Ñen 0V (döôùi 0,1V) Chæ xe 2 caàu DTC C0276, C0285 Caûm bieán toác ñoä baùnh 11 (C67-3) Xaùm Treân 0,8V : (+) - (-) DTC C0221,C0222, C0223 tröôùc phaûi (-) Caûm bieán toác ñoä baùnh 12 (C67-2) Xaùm/Ñoû Treân 0,8V : (+) - (-) DTC C0221,C0222, C0223 tröôùc phaûi (+) Caûm bieán toác ñoä baùnh sau 13 (C67-1) Ñen Treân 0,8V : (+) - (-) DTC C0231,C0232, C0233 phaûi (-) 14 (C67-17) Ñeøn baùo ABS Vaøng Treân 10V 15 (C67-16) Khoâng duøng - - 16 (C67-15) Khoâng duøng - - 17 (C67-14) Tín hieäu caûm bieán G Vaøng/Ñen 1.0 - 4.0 V Chæ xe 2 caàu DTC C0276, C0285 Caûm bieán toác ñoä baùnh 18 (C67-13) Ñoû Treân 0,8V : (+) - (-) DTC C0225, C0226, C0227 tröôùc traùi (+) Caûm bieán toác ñoä baùnh sau 19 (C67-12) Cam Treân 0,8V : (+) - (-) DTC C0231,C0232, C0233 phaûi (+) 20 (C67-26) Ñeøn baùo EBD Xanh nhaït Treân 10V Coâng taéc khôûi ñoäng ON Cuïm ñieàu khieån DTC 21 (C67-25) (Caáp nguoàn vaø vò trí coâng Xanh/traéng Ñieän aùp bình ñieän C0277,C0278 taéc) 22 (C67-22) Khoâng duøng - - 16
 19. HEÄ THOÁNG PHANH ABS XE TFR/S Soá chaân Chöùc naêng Maøu daây Giaù trò Ghi chuù 23 (C67-23) Khoâng duøng - - 24 (C67-22) Khoâng duøng - - 25 (C67-21) Hoäp soá phuï (Cuïm ñieàu Xaùm Tín hieäu xung (2WD: Chæ xe 2 caàu DTC C0282 khieån 2-4WD) 8,3Hz, 4WD: 4,2Hz) 26 (C67-20) Caûm bieán toác ñoä baùnh Traéng Treân 0,8V : (+) - (-) DTC C0225, C0226, C0227 tröôùc traùi (-) 27 (C67-19) Caûm bieán toác ñoä baùnh sau Xaùm/Xanh Treân 0,8V : (+) - (-) DTC C0235, C0236, C0237 traùi (+) 28 (C67-18) Caûm bieán toác ñoä baùnh sau Traéng/xanh Treân 0,8V : (+) - (-) DTC C0235, C0236, C0237 traùi (-) 17
 20. HEÄ THOÁNG PHANH ABS XE TFR/S SÔ ÑOÀ ÑIEÄN 18
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản