intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Chiến lược thâm nhập thị trường nội địa của Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong

Chia sẻ: Chuheodethuong10 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:98

31
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn "Chiến lược thâm nhập thị trường nội địa của Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong" được thực hiện với mục tiêu nhằm đề xuất để hoàn thiện hơn chiến lược thâm nhập thị trường nội địa của Công ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong, nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường, thị phần và lợi nhuận của doanh nghiệp, nhằm tạo sự phát triển bền vững trong tương lai.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Chiến lược thâm nhập thị trường nội địa của Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI ------------------------- VŨ VĂN SOÁI CHIẾN LƢỢC THÂM NHẬP THỊ TRƢỜNG NỘI ĐỊA CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG Luận văn thạc sĩ kinh tế Hà Nội, Năm 2021
 2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI ------------------------- VŨ VĂN SOÁI CHIẾN LƢỢC THÂM NHẬP THỊ TRƢỜNG NỘI ĐỊA CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 19BM0101037 Luận văn thạc sĩ kinh tế Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. Đỗ Thị Bình Hà Nội, Năm 2021
 3. i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình này là nghiên cứu của bản thân, đƣợc xuất phát từ yêu cầu phát sinh trong công việc để hình thành hƣớng nghiên cứu. Các số liệu có nguồn gốc rõ ràng, tuân thủ đúng nguyên tác và kết quả những nội dung đƣợc trình bày trong luận văn đƣợc thu thập trong quá trình nghiên cứu là trung thực, chƣa từng đƣợc ai công bố trƣớc đây. Hà Nội, ngày tháng năm 2021 Tác giả luận văn Vũ Văn Soái
 4. ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp này, tác giả đã nhận đƣợc sự chỉ bảo, hƣớng dẫn và góp ý nhiệt tình của các thầy cô trƣờng Đại học Thƣơng Mại. Trƣớc hết, tác giả xin gửi lời cảm ơn đến Quý thầy cô đã tận tình dạy bảo và hƣớng dẫn trong suốt quá trình tham gia học tập tại Trƣờng Đại học Thƣơng Mại. Tác giả xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến các thầy cô trong Khoa Sau Đại học, đặc biệt là TS. Đỗ Thị Bình đã tận tình hƣớng dẫn, chỉ bảo để tác giả có thể hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Mặc dù đã cố gắng nghiên cứu, hoàn thiện luận văn của mình nhƣng do còn nhiều hạn chế về kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm nghiên cứu do vậy luận văn tốt nghiệp không thể tránh khỏi đƣợc những thiếu sót, rất mong nhận đƣợc nhận xét, góp ý của thầy cô và các bạn. Xin chân thành cảm ơn ! Hà Nội, ngày tháng năm 2021 Học viên Vũ Văn Soái
 5. iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .............................................................................................. i LỜI CẢM ƠN ................................................................................................... ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ............................................................. vii DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ ......................................................... viii PHẦN MỞ ĐẦU ............................................................................................... 1 1. Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................ 1 2. Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài ......................................................... 2 3. Mục tiêu nghiên cứu...................................................................................... 4 4. Phạm vi nghiên cứu ....................................................................................... 5 5. Phƣơng pháp nghiên cứu............................................................................... 5 5.1. Phƣơng pháp thu thập dữ liệu ................................................................. 5 5.2. Phƣơng pháp phân tích dữ liệu ............................................................... 6 6. Kết cấu đề tài ................................................................................................. 7 CHƢƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN CHIẾN LƢỢC THÂM NHẬP THỊ TRƢỜNG CỦA DOANH NGHIỆP ................................. 8 1.1. Một số khái niệm và lý thuyết cơ bản về chiến lƣợc thâm nhập thị trƣờng của doanh nghiệp............................................................................................... 8 1.1.1. Một số khái niệm cơ bản ..................................................................... 8 1.1.2. Một số lý thuyết liên quan đến chiến lƣợc thâm nhập thị trƣờng ....... 9 1.2. Phân tích nội dung nghiên cứu ................................................................. 15 1.2.1. Xác định tầm nhìn và sứ mạng kinh doanh, mục tiêu chiến lƣợc thâm nhập thị trƣờng của doanh nghiệp ............................................................... 15
 6. iv 1.2.2. Nhận diện và phân tích đơn vị kinh doanh chiến lƣợc (SBU) của doanh nghiệp ................................................................................................ 18 1.2.3. Phân tích tình thế môi trƣờng chiến lƣợc thâm nhập thị trƣờng nội địa của doanh nghiệp ......................................................................................... 19 1.2.4. Phân tích nội dung chiến lƣợc thâm nhập thị trƣờng ........................ 23 1.2.5. Phân tích các chính sách triển khai chiến lƣợc thâm nhập thị trƣờng nội địa của doanh nghiệp ............................................................................. 25 1.2.6. Kiểm soát chiến lƣợc thâm nhập thị trƣờng ...................................... 27 1.3. Nghiên cứu chiến lƣợc thâm nhập thị trƣờng nội địa của các doanh nghiệp khác trong ngành và bài học rút ra ...................................................... 28 1.3.1. Chiến lƣợc thâm nhập thị trƣờng nội địa của công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (BMP) ........................................................................................ 28 1.3.2. Chiến lƣợc thâm nhập thị trƣờng nội địa của công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội (NHH) ............................................................................................. 30 1.3.3. Bài học rút ra ..................................................................................... 31 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CHIẾN LƢỢC THÂM NHẬP THỊ TRƢỜNG NỘI ĐỊA CỦA CÔNG TY CP NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG .......... 32 2.1. Giới thiệu công ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty............................................................................ 32 2.1.1. Tổng quan về công ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong .................. 32 2.1.2. Ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh ..................................................... 34 2.1.3. Cơ cấu và sơ đồ tổ tổ chức................................................................. 37 2.1.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong một số năm gần đây .............................................. 38
 7. v 2.2. Phân tích thực trạng chiến lƣợc thâm nhập thị trƣờng nội địa của công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong ........................................................... 39 2.2.1. Nhận diện tầm nhìn, sứ mạng kinh doanh và mục tiêu hiện tại của công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong .......................................... 39 2.2.2. Nhận diện và phân tích SBU sản phẩm Nhựa Tiền Phong trên thị trƣờng nội đỉa của Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong ........... 42 2.2.3. Thực trạng phân tích tình thế chiến lƣợc thâm nhập thị trƣờng nội địa của Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong ............................................ 48 2.2.4. Thực trạng nội dung chiến lƣợc thâm nhập thị trƣờng nội địa của công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong .......................................... 54 2.2.5. Thực trạng triển khai chiến lƣợc thâm nhập thị trƣờng nội địa của công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong .......................................... 58 2.3. Đánh giá chung về chiến lƣợc thâm nhập thị trƣờng nội địa của công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong ........................................................... 62 2.3.1. Các thành công .................................................................................. 63 2.3.2. Các hạn chế và tồn tại ........................................................................ 64 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƢỢC THÂM NHẬP THỊ TRƢỜNG NỘI ĐỊA CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG ................................................................................................. 65 3.1. Dự báo sự phát triển ngành và Định hƣớng cho phát triển của công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong ................................................................ 65 3.1.1. Dự báo sự phát triển của ngành ......................................................... 65 3.1.2. Dự báo sự phát triển của thị trƣờng nhựa Việt Nam ......................... 65
 8. vi 3.1.3. Định hƣớng phát triển của Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong ........................................................................................................... 66 3.2. Đề xuất hoàn thiện chiến lƣợc thâm nhập thị trƣờng nội địa của Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong ........................................................... 67 3.2.1. Đề xuất phân tích tình thế môi trƣờng chiến lƣợc thâm nhập thị trƣờng nội địa của Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong ........... 67 3.2.2. Đề xuất hoạch định nội dung chiến lƣợc thâm nhập thị trƣờng nội địa của Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong ................................... 73 3.2.3. Đề xuất triển khai chiến lƣợc thâm nhập thị trƣờng nội địa của Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong ................................................... 76 3.3. Các kiến nghị............................................................................................ 81 3.3.1. Kiến nghị đối với cơ quan chức năng ................................................ 81 3.3.2. Kiến nghị đối với công ty .................................................................. 82 KẾT LUẬN ..................................................................................................... 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................... 85 PHỤ LỤC ........................................................................................................ 87
 9. vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT NBX Nhà xuất bản TNHH Trách Nhiệm Hữu Hạn CP Cổ phần HĐQT Hội đồng quản trị MTV Một thành viên NTP Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong BMP Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh NHH Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội SBU Đơn vị kinh doanh chiến lƣợc ISO Tổ chức Tiêu chuẩn hoá quốc tế ASTM Hiệp hội thí nghiệm và vật liệu Hoa Kỳ TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam KCN Khu công nghiệp CPTPP Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dƣơng EVFTA Hiệp định thƣơng mại Tự do Việt Nam – Liên minh Châu Âu FTA Hiệp định thƣơng mại tự do FDI Đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài GDP Tổng sản phẩm nội địa
 10. viii DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ BẢNG Bảng 1 - Những điểm khác nhau giữa 4 cấu trúc thị trƣờng Bảng 2: Các mục tiêu chiến lƣợc của Nhựa Tiền Phong nhiệm kỳ 2020 – 2025 SƠ ĐỒ Sơ đồ 1: Sơ đồ tổ chức công ty Nhựa Tiền Phong Sơ đồ 2: Sơ đồ tổ chức kênh phân phối sản phẩm Nhựa Tiền Phong HÌNH Hình 1: Sản phẩm ống và phụ kiện nhựa uPVC Nhựa Tiền Phong Hình 2: Các sản phẩm ống nhựa HDPE Tiền Phong Hình 3: Sản phẩm ống và phụ kiện PP-R Nhựa Tiền Phong Hình 4: Sản phẩm ống nhựa MPVC Nhựa Tiền Phong Hình 5: Sản phẩm ống gân sóng PE/PP 2 lớp Hình 6: Sản phẩm ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp Hình 7: Sản phẩm ống PVC lõi xoắn Nhựa Tiền Phong Hình 8: Sản phẩm ống luồn dây điện Nhựa Tiền Phong Hình 9: Sản phẩm bao bì Nhựa Tiền Phong Hình 10: Mạng lƣới phân phối của Nhựa Tiền Phong
 11. i PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, toàn cầu hoá, cùng với sự hợp tác, đa dạng hoá của các tổ chức kinh tế trên thế giới, kinh tế Việt Nam cũng ngày càng mở rộng và phát triển. Môi trƣờng kinh tế mở, điều kiện kinh tế thuận lợi và nhiều cơ hội mới là động lực cho sự phát triển của tất cả các doanh nghiệp. Tuy nhiên chính sự phát triển đó là nguyên nhân của cạnh tranh, dẫn đến sự thành công cũng nhƣ đào thải của các doanh nghiệp. Trong những năm gần đây, thị trƣờng nhựa, cụ thể thị trƣờng nhựa công nghiệp Việt Nam có nhiều sự chênh lệch giữa các doanh nghiệp ở các loại hình doanh nghiệp khác nhau. Trong môi trƣờng cạnh tranh ngày càng khốc liệt, mỗi doanh nghiệp ngay từ khi thành lập đều mong muốn xác định rõ con đƣờng phát triển của mình. Các doanh nghiệp đều hiểu rằng muốn tồn tại và phát triển cần phải tìm cho mình một hƣớng đi riêng và đúng đắn, phải xây dựng cho mình một chiến lƣợc xâm nhập thị trƣờng phù hợp trong môi trƣờng luôn biến động và cạnh tranh. Trải qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển, Công ty cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong đã đƣợc khẳng định là doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất các loại ống uPVC, PPR, HDPE và phụ tùng ống nhựa phục vụ các ngành xây dựng, công nghiệp, nông – lâm – ngƣ nghiệp. Tuy nhiên, hiện tại trong ngành nhựa đã, đang và sẽ có nhiều đối thủ cạnh tranh mạnh về tài chính, chuyên môn, kết quả kinh doanh chƣa đƣợc nhƣ kỳ vọng, để giữ vững đƣợc thƣơng hiệu, để sản phẩm của Nhựa Tiền Phong đi sâu vào trong tâm trí của ngƣời tiêu dùng khắp thị trƣờng cả nƣớc, công ty CP Nhựa Tiền Phong cũng cần nghiên cứu để đƣa ra chiến lƣợc thâm nhập thị trƣờng một cách đúng đắn, bài bản, do đó tôi lựa chọn đề tài “Chiến lƣợc
 12. 2 thâm nhập thị trƣờng nội địa của Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong” làm đề tài nghiên cứu của mình, với mong muốn góp một phần nhỏ vào việc đƣa sản phẩm cũng nhƣ thƣơng hiệu các doanh nghiệp tƣơng tự nói chung, Nhựa Tiền Phong nói riêng thâm nhập đƣợc vào thị trƣờng nội địa. 2. Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài Trong những năm gần đây, đã có rất nhiều công trình nghiên cứu và tài liệu đƣợc xuất bản có liên quan đến chiến lƣợc thâm nhập thị trƣờng nội địa, một vài công trình tiêu biểu và điển hình có thể kể tới nhƣ: - Vũ Trung Hải (2017), Chiến lược thâm nhập thị trường của Công ty cổ phần Thiết bị y tế Việt – Nhật, Luận văn thạc sĩ kinh tế - Đại học Thƣơng Mại. Đề tài đã nêu ra một số khái niệm và lý thuyết về chiến lƣợc thâm nhập thị trƣờng, thực trạng chiến khai chiến lƣợc thâm nhập thị trƣờng của doanh nghiệp, đánh giá hiệu quả. Từ đó đƣa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lƣợc thâm nhập thị trƣờng của Công ty cổ phần Thiết bị y tế Việt – Nhật. - Đoàn Thị Hồng Hạnh (2014), Hoàn thiện chiến lược phát triển thị trường nội địa của công ty cổ phần ống thép Việt Đức, Luận văn thạc sĩ kinh tế - Đại học Thƣơng Mại. Nội dung trong đề tài nêu ra một số lý luận cơ bản về chiến lƣợc, phát triển chiến lƣợc thị trƣờng nội địa sản phẩm ống thép của Công ty Việt Đức. Từ nghiên cứu và phân tích, đánh giá thực trạng triển khai phát triển thị trƣờng nội địa của Công ty Việt Đức, qua đó tác giả đƣa ra một số giải pháp phát triển thị trƣờng nội địa các sản phẩm ống thép của công ty trên thị trƣờng nội địa.
 13. 3 - Bùi Nhật Lệ (2017), Chiến lược mở rộng thị trường của Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản – Than Đông Bắc, Luận văn thạc sĩ kinh tế - Đại học Thƣơng Mại. Nội dung trình bày trong đề tài là một số lý luận cơ sở về chiến lƣợc, thị trƣờng, mở rộng thị trƣờng kinh doanh sản phẩm của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng phát triển kinh doanh sản phẩm than ở Công ty CP Đầu tƣ Khoáng sản – Than Đông Bắc. Đề tài cũng đã đƣa ra đƣợc một số đề xuất, giải pháp tiêu thụ, mở rộng thị trƣờng ngành than nói chung và của công ty Cổ phần Đầu tƣ Khoáng sản – Than Đông Bắc nói riêng. - Vũ Đức Thƣ (2016), Chiến lược kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Nhựa Bình Minh Miền Bắc, Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh – Trƣờng đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Đề tài đã nêu ra một vài khái niệm về chiến lƣợc nói chung và chiến lƣợc kinh doanh nói riêng. Nội dung đi sâu vào nghiên cứu và phân tích SWOT của Công ty TNHH MTV Nhựa Bình Minh miền Bắc, từ đó đề xuất chiến lƣợc kinh doanh cho kinh doanh cho công ty, và các giải pháp. Chiến lƣợc kinh doanh đƣợc thực hiện tại thị trƣờng nội địa, chủ yếu là miền Bắc. - Cao Văn Thƣởng (2020), Chiến lược thâm nhập thị trường quốc tế của Công ty Thạch Bàn, Luận văn thạc sĩ kinh tế - Trƣờng đại học Thƣơng mại. Trong luận văn tác giả đã nêu ra một số khái niệm cơ bản về chiến lƣợc, quản trị chiến lƣợc; Phân đoạn chiến lƣợc (SBU) và xác định tuyên bố sứ mạng kinh doanh của SBU. Đề tài đi sâu vào nghiên cứu thực trạng triển khai chiến lƣợc thâm nhập thị trƣờng quốc tế của Công ty Thạch Bàn, từ nghiên cứu đi vào dánh giá thực trạng chiến lƣợc thâm nhập thị trƣờng quốc tế của công ty Thạch Bàn, sau đó đánh giá và đƣa ra một số giải pháp để hoàn
 14. 4 thiện chiến lƣợc. Chiến lƣợc thâm nhập thị trƣờng của công ty Thạch Bàn đƣợc thực hiện tại thị trƣờng quốc tế. - Lƣu Huyền Trang (2020), Chiến lược thâm nhập thị trường Mỹ của Tập đoàn Thuỷ Sản Minh Phú, Luận văn thạc sĩ kinh tế - Trƣờng đại học Thƣơng mại. Luận văn cũng nêu ra một số khái niệm cơ bản về chiến lƣợc, nhận diện và phân tích SBU. Qua thực trạng triển khai chiến lƣợc thâm nhập thị trƣờng Mỹ của Tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú mà tác giả nêu ra trong bài luận văn có thể thấy đƣợc lịch sử hình thành, cơ cấu tổ chức, thực trạng chiển khai chiến lƣợc của Tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú. Qua những phân tích sâu về các nội dung của việc triển khai chiến lƣợc thâm nhập thị trƣờng Mỹ của Tập đoàn Thuỷ Sản Minh Phú tác giả đã chỉ ra những điểm đƣợc và chƣa đƣợc của chiến lƣợc, rút ra những kết luận về chiến lƣợc làm căn cứ để đƣa ra giải pháp hoàn thiện chiến lƣợc thâm nhập thiị trƣờng Mỹ của Tập đoàn thuỷ sản Minh Phú. Ngoài ra, còn rất nhiều những công trình, tài liệu nghiên cứu khác về đề tài chiến lƣợc thâm nhập thị trƣờng. Tuy nhiên, trong phạm vi tìm hiểu của tác giả thì hiện chƣa có bất cứ đề tài nào nghiên cứu về nội dung này tại công ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong. Vì vậy, có thể khẳng định đề tài “Chiến lược thâm nhập thị trường nội địa của Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong” có kế thừa nhƣng nội dung không trùng lặp với các công trình đã nghiên cứu trƣớc đó. 3. Mục tiêu nghiên cứu  Hệ thống hoá lý luận về chiến lƣợc thâm nhập thị trƣờng của doanh nghiệp.  Nghiên cứu, phân tích thực trạng chiến lƣợc thâm nhập thị trƣờng nội địa của Công ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong. Từ đó rút ra những tồn tại
 15. 5 và nguyên nhân tồn tại làm cơ sở cho việc để xuất các giải pháp có cơ sở khoa học.  Đề xuất để hoàn thiện hơn chiến lƣợc thâm nhập thị trƣờng nội địa của Công ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong, nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trƣờng, thị phần và lợi nhuận của doanh nghiệp, nhằm tạo sự phát triển bền vững trong tƣơng lai. 4. Phạm vi nghiên cứu Về nội dung: Nghiên cứu công tác hoạch định và triển khai chiến lƣợc thâm nhập thị trƣờng nội địa của Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong. Về không gian: Luận văn đi sâu nghiên cứu chiến lƣợc thâm nhập thị trƣờng nội địa của Công ty Nhựa Tiền Phong. Về thời gian: Luận văn tiến hành nghiên cứu với các dữ liệu thu thập trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến năm 2020 và các số liệu dự báo tới năm 2025. 5. Phƣơng pháp nghiên cứu 5.1. Phương pháp thu thập dữ liệu Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp: các dữ liệu thứ cấp đƣợc tổng hợp từ các nguồn sau: các bài báo cáo về chiến lƣợc kinh doanh của công ty Nhựa Tiền Phong ở thị trƣờng nội địa qua các năm, các kế hoạch kinh doanh ngắn hạn, dài hạn website công ty Nhựa Tiền Phong là http://nhuatienphong.vn và dữ liệu từ phòng ban phát triển thị trƣờng 1, phòng ban phát triển thị trƣờng 2 và ban Marketing. Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp: Luận văn sử dụng phƣơng pháp phỏng vấn để thu thập dữ liệu sơ cấp. Tác giả chuẩn bị các câu hỏi phỏng vấn xoay quanh chủ đề chiến lƣợc thâm nhập thị trƣờng, những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực thi và hoàn thiện chiến lƣợc thâm nhập thị trƣờng nội địa.
 16. 6 Đối tƣợng phỏng vấn gồm: Ông Đặng Quốc Dũng – Chủ tịch HĐQT công ty Nhựa Tiền Phong; Ông Phạm Mạnh Đạt – Trƣởng ban phát triển thị trƣờng 1 và một số nhân viên Ban phát triển thị trƣờng 1. 5.2. Phương pháp phân tích dữ liệu Phương pháp tổng hợp: Là phƣơng pháp liên kết từng mặt, từng bộ phận thông tin đã đƣợc phân tích để tạo ra một hệ thống lý thuyết mới đầy đủ và sâu sắc về đối tƣợng nghiên cứu. Bằng phƣơng pháp này, bài viết sẽ chỉ ra đƣợc những kết quả của các công trình nghiên cứu liên quan, đƣa ra đánh giá khái quát về tình hình hoàn thiện chiến lƣợc thâm nhập thị trƣờng nội địa. Đảm bảo các giải pháp đề xuất có tính hệ thống, đồng bộ và thực tiễn. Phương pháp phân tích: Là phƣơng pháp phân chia toàn thể đối tƣợng nghiên cứu thành từng phần, từng bộ phận, từng yếu tố cầu thành đơn giản hơn để nghiên cứu, phát hiện ra những thuộc tính và bản chất sâu sắc hơn của từng yếu tố. Từ đó giúp hiểu đối tƣợng nghiên cứu một cách mạch lạc hơn, rõ ràng và chi tiết hơn. Phương pháp xử lý dữ liệu phỏng vấn: Là phƣơng pháp tạo kịch bản, câu hỏi phỏng vấn theo phƣơng pháp định tính hoặc định lƣợng. Bằng cách này, luận văn sẽ có những kết quả sơ bộ hoặc chi tiết theo mong muốn để hiểu hơn về tình hình thâm nhập thị trƣờng nội địa của doanh nghiệp, từ đó phân tích và đƣa ra những đánh giá, nhận định cảm quan của cá nhân và đề xuất. Phương pháp thống kê so sánh: Là phƣơng pháp đối chiếu các chỉ tiêu, các hiện tƣợng kinh tế đã đƣợc lƣợng hoá, có nội dung và tính chất tƣơng tự để xác dịnh xu hƣớng, mức độ biến động của các chỉ tiêu từ đó đánh giá đƣợc các mặt phát triển hay kém phát triển, hiệu quả hay kém hiệu quả để tìm ra các giải pháp quản lý tối ƣu trọng mỗi trƣờng hợp cụ thể.
 17. 7 Phương pháp thống kê mô tả: Là phƣơng pháp có liên quan đến việc thu thập số liệu; trình bày tóm tắt và mô tả các đặc trƣng khác nhau để phản ánh một cách tổng quát đối tƣợng nghiên cứu. 6. Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn có kết cấu 3 chƣơng chính là: Chương 1: Một số vấn đề lý luận cơ bản chiến lược thâm nhập thị trường của doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng chiến lược thâm nhập thị trường nội địa của công ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong Chương 3: Giải pháp hoàn thiện chiến lược thâm nhập thị trường nội địa của Công ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong
 18. 8 CHƢƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN CHIẾN LƢỢC THÂM NHẬP THỊ TRƢỜNG CỦA DOANH NGHIỆP 1.1. Một số khái niệm và lý thuyết cơ bản về chiến lƣợc thâm nhập thị trƣờng của doanh nghiệp 1.1.1. Một số khái niệm cơ bản 1.1.1.1. Khái niệm chiến lược Xét về mặt lịch sử, chiến lƣợc là thuật ngữ đƣợc bắt nguồn từ chiến tranh và đƣợc hiểu nhƣ là một danh từ để chỉ việc lập kế hoạch, phƣơng án chiến đấu trong quân sự. Xuất phát từ cụm từ gốc trong Hy Lạp – “strategos – ngƣời chỉ huy quân sự”, chiến lƣợc đƣợc coi là “nghệ thuật của các vị tƣớng”. Trong các sách lƣợc về quân sự của Trung Quốc thời xƣa, từ những năm 500 trƣớc Công nguyên, Tôn Tử - vị tƣớng nổi tiếng của Trung Quốc đã khẳng định “Nghệ thuật đỉnh cao của chiến tranh là chinh phục đối thủ mà không cần chiến đấu”. Xuất phát từ quan điểm coi chiến lƣợc là nghệ thuật của chiến tranh, chiến lƣợc đã chính thức đƣợc mƣợn để sử dụng trong kinh doanh. Chiến lƣợc cho đến nay đã trở thành một lý thuyết chính thống của chiến lƣợc kinh doanh nói chung. Năm 1962, Alfred Chandler định nghĩa “Chiến lược bao hàm việc ấn định những mục tiêu cơ bản, dài hạn của doanh nghiệp đồng thời áp dụng một chuỗi các hành động cũng như phân bổ các nguồn lực cần thiết để thực hiện mục tiêu này.” Năm 1980, Quinn đã đƣa ra định nghĩa có tính khái quát hơn “Chiến lược là mô thức hay kế hoạch tích hợp các mục tiêu chính yếu, các chính sách và chuỗi hành động vào một tổng thể được cố kết một cách chặt chẽ.” Năm 1996, Michael E.Porter đã định nghĩa “Chiến lược là nghệ thuật xây dựng các lợi thế cạnh tranh”.
 19. 9 Năm 2004, Fred R.David đƣa ra khái niệm “Chiến lược là những phương tiện đạt tới những mục tiêu dài hạn. Chiến lược có thể gồm có sự phát triển địa lý, đa dạng hoá hoạt động, sở hữu hoá, phát triển sản phẩm, thâm nhập thị trường, cắt giảm chi tiêu, thanh lý và liên doanh”. Nhƣ vậy, có thể thấy có rất nhiều định nghĩa về chiến lƣợc. Nhƣng dù tiếp cận theo cách nào thì chiến lƣợc vẫn đƣợc hiểu là tập hợp tất cả những quyết định quản trị, kế hoạch, hành động hƣớng tới hoàn thành những mục tiêu dài hạn đã xác định đảm bảo thích nghi với môi trƣờng kinh doanh thƣờng xuyên thay đổi. 1.1.1.2. Khái niệm chiến lược thâm nhập thị trường Theo Fred R. David: “Chiến lƣợc thâm nhập thị trƣờng là chiến lƣợc tìm kiếm để gia tăng thị phần của các sản phẩm hiện thời. Chiến lƣợc thâm nhập thị trƣờng có thể đƣợc sử dụng nhƣ một chiến lƣợc đơn lẻ hoặc có thể liên kết với các chiến lƣợc khác. Thâm nhập thị trƣờng bao gồm việc gia tăng số ngƣời bán, gia tăng chi phí quảng cáo, chào hàng rộng rãi, xúc tiến bán, hoặc gia tăng các nỗ lực quan hệ công chúng (PR)”. Chiến lƣợc thâm nhập thị trƣờng thƣờng đƣợc doanh nghiệp áp dụng trong những trƣờng hợp sau:  Khi các sản phẩm và dịch vụ ở thị trƣờng hiện tại chƣa bão hòa.  Khi thị phần của các đối thủ cạnh tranh suy giảm trong điều kiện doanh số toàn ngành hàng đang gia tăng.  Mối tƣơng quan trong quá khứ giữa doanh thu và chi phí marketing.  Khi các lợi thế cạnh tranh làm gia tăng tính kinh tế theo quy mô. 1.1.2. Một số lý thuyết liên quan đến chiến lược thâm nhập thị trường 1.1.2.1. Thị trường và cấu trúc thị trường a. Thị trường: Có nhiều định nghĩa khác nhau về thị trƣờng:
 20. 10 Theo Begg D., Fisher S., Dornbusch R: “Thị trƣờng là tập hợp các sự thoả thuận thông qua đó, ngƣời bán và ngƣời mua tiếp xúc với nhau để trao đổi hàng hoá và dịch vụ. Thị trƣờng là sự biểu thị quá trình mà nhờ đó các quyết định của các hộ gia đình về việc tiêu dùng các hàng hoá khác nhau, các quyết định của các hãng về việc sản xuất cái gì và sản xuất nhƣ thế nào và sản xuất cho ai đƣợc điều hoà bởi sự điều chỉnh giá”. Thị trƣờng là một tập hợp các thoả thuận mà thông qua đó ngƣời bán và ngƣời mua tác động qua lại với nhau để trao đổi một cái gì đó khan hiếm. Qua nội dung các khái niệm trên có thể thấy, thị trƣờng không gắn với không gian hay thời gian nhất định. Bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu, có giao dịch diễn ra là có thị trƣờng. b. Cấu trúc thị trường Trong kinh tế học, cấu trúc thị trƣờng là một thuật ngữ mô tả hành vi của ngƣời bán và ngƣời mua trong thị trƣờng. Các nhà kinh tế căn cứ vào mức độ cạnh tranh hay mức độ độc quyền và chia ra các cấu trúc thị trƣờng nhƣ sau:  Cạnh tranh hoàn hảo  Cạnh tranh độc quyền  Độc quyền nhóm (tập đoàn)  Độc quyền thuần tuý Việc phân chia cấu trúc thị trƣờng thông qua số lƣợng ngƣời bán, ngƣời mua; tính đồng nhất của sản phẩm; sức mạnh thị trƣờng; rào cản gia nhập thị trƣờng; cạnh tranh về giá, phi giá. Bảng 1 - Những điểm khác nhau giữa 4 cấu trúc thị trƣờng Cấu trúc thị trƣờng Rất khó Cạnh tranh Cạnh tranh Độc quyền Độc quyền
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2