intTypePromotion=3

Lý thuyết về lưu huỳnh và hợp chất

Chia sẻ: Nguyễn Thanh Đàm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
135
lượt xem
11
download

Lý thuyết về lưu huỳnh và hợp chất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Lý thuyết về lưu huỳnh và hợp chất tóm tắt lý thuyết về lưu huỳnh và các hợp chất của nó như hiđro sunfua, lưu huỳnh đioxit, lưu huỳnh trioxit, axit sunfuric. Tiếp đó là các bài tập lý thuyết vận dụng giúp các bạn có thể nắm vững kiến thức được tốt hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lý thuyết về lưu huỳnh và hợp chất

 1. 1 -2 0 +4 +6 H2S S SO2 SO3, H2SO4 oxi hóa 2S, H2SO4 có tính axit; SO2, SO3 có tính oxit axit. 21 hóa. – Có tính oxit axit. Tính Tính oxi hóa SO3 + H2O H2SO4 to SO3 + CaO CaSO4 Fe + S FeS SO3 + NaOH Na2SO4 H2 + S to H2 S Hg +S S + O2 SO2 S + 3F2 SF6 H2SO4. – Oxi hóa SO2: xt, to 2SO2 + O2 ⇀ 2SO3 2H2S + O2 2S + H2O ↽ 2H2S + SO2 3S + 2H2O 1
 2. 31 NaOH + H2S NaHS + H2O SO2 + NaOH NaHSO3 Tính 2NaOH + H2S Na2S + 2H2O SO2 + 2NaOH Na2SO3 + H2O Tính oxi hóa. 2H2S + O2 2S + 2H2O SO2 + 2H2S 3S + 2H2O H2S + O2 SO2 + H2O SO2 + 2Mg S + 2MgO H2S + 4Cl2 + H2O 8HCl + H2SO4 xt, to 2SO2 + O2 ↽ ⇀ 2SO3 SO2 + Br2 + 2H2O 2HBr + H2SO4 SO2 + 2KMnO4 + 2H2O K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4 Na2SO3 + H2SO4 Na2SO4 + SO2 + H2O FeS + 2HCl FeCl2 + H2S Thu SO2 to S + O2 SO2 to 4FeS2 + 11O2 2Fe2O3 + 8SO2 1 (A) -2; -1; 0; +4. (B) -2; 0; +4; +6. (C) 0; +4; +6; +8. (D) 0; +3; +5; +7. 2 (A (B (C) (D) tính oxi hóa. 2
 3. 3 Phương trình nào sau không đúng quá tr 0 2 S S (A) Al + S Al2S3. (B) Hg + S HgS. (C) H2 + S H2S. (D) O2 + S SO2. 4 Phương trình nào sau 0 4 S S ? (A) O2 + S SO2. (B) S + 3F2 SF6. (C) H2 + S H2S. (D) S + 6HNO3 ( ) H2SO4 + 6NO2 + 2H2O. 5 S đóng vai tr đây? to (A) S + 2Na Na2S. to (B) S + 6HNO3 ( ) H2SO4 + 6NO2 + 2H2O. to (C) 2Na2S + Na2S2O3 + 3H2O. to (D) S + 3F2 SF6. 6 H (A (B) cát. (C (D 7 (A (B) tính oxi hóa. (C (D 8 không chính xác? (A) 2SO4. (B) Đ 2 (C) Phương pháp dùng H2 2 2S và SO2. (D) 2 . 3
 4. 9 2S + 4Cl2 + 4H2O → H2SO4 + 8HCl (A) Cl2 2 (B) H2 2 (C) H2 2 (D) H2 2 A 2 2S màu đen : 4Ag + 2H2S + O2 → 2Ag2S + 2H2O (A 2 (B 2 (C 2 (D B 2S + O2 (dư) X + H2O. Ch (A) SO2. (B) S. (C) SO3. (D) S ho 2. C 2 4 và H2SO4 4 (A) S. (B) K2SO4. (C) MnSO4. (D) MnO2. D (A 2S va KMnO4. (B 2S và FeCl3. (C 2SO4 và Na2CO3. (D) Dung dich H2S và Zn(NO3)2. E 2 Khí B (2) Khí B + O2 A + H2O (3) Khí B + Fe(NO3)2 A và B t là (A) H2S và S. (B) S và H2S. (C) O2 và H2S. (D) H2S và HS. 4
 5. F và SO3 2 (A) +2; +3. (B) +4; +6. (C) +6; +4. (D) +4; +4. G (1) SO2 + Cl2 + 2H2O H2SO4 + 2HBr (3) SO2 + 2H2S 3S + 2H2O (2) SO2 + 2Mg S + 2MgO (4) 2SO2 + O2 2SO3 (5) SO2 + NaOH NaHSO3 (6) SO2 + 2NaOH Na2SO3 + H2O (7) SO2 + KMnO4 + H2O H2SO4 + K2SO4 + MnSO4 2 (A) (1); (2); (4); (5). (B) (2); (3); (6); (7). (C) (1); (4). (D) (1); (7). H 2 và SO2 là (A) (B) CaO. (C) 2. (D) I SO2 (A) mưa axit. (B (C (D J 2? (A) 2 (B) 2 4. (C) O2 4. (D) H2S, O2 K (A) N2O. (B) CO2. (C) SO2. (D) NO2. L 2 (A (B (C) axit sunfuric. (D 5
 6. 41 Axit sunfuric – H2SO4 – H2SO4 2SO4 H2SO4 loãng H2SO4 Fe2O3 + 3H2SO4 Fe2(SO4)3 + 3H2O Cu(OH)2 + H2SO4 CuSO4 + 2H2O 6 Fe + H2SO4 FeSO4 + H2 S gây ra: 2Al + 3H2SO4 Al2(SO4)3 + 3H2 H2SO4 2, S, H2S. KL + H2SO4 2O 2Fe + 6H2SO4 Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O Cu + 2H2SO4 CuSO4 + SO2 + 2H2O CuO + H2SO4 CuSO4 + H2O 2SO4 2Fe(OH)3 + 3H2SO4 Fe2(SO4)3 + 6H2O Na2CO3 + H2SO4 Na2SO4 + CO2 + H2O H2SO4 Na2S + H2SO4 Na2SO4 + H2S C + 2H2SO4 CO2 + 2SO2 + 2H2O 2P + 5H2SO4 2H3PO4 + 5SO2 + 2H2O 2HI + H2SO4 I2 + SO2 + 2H2O 2SO4 H2SO4 CuSO4.5H2O CuSO4 + 5H2O H2SO4 Cn(H2O)m nC + mH2O 3 H2SO4 + nSO3 H2SO4.nSO3 (oleum). 2SO4 S + O2 +O2 + H2O SO2 xt: V2O5 SO3 H2SO4 FeS2 + O2 6
 7. M 2SO4 đây? (A 2SO4 . (B) 2SO4 . (C 2SO4 . (D) 2SO4 N 2SO4 loãng là (A) Fe, Mg, Zn, Cu. (B) Na, Ba, Cu, Ag. (C) Ba, Mg, Fe, Zn. (D) Fe, Al, Ag, Pt. O không đúng? (A) 2Al +3H2SO4 Al2(SO4)3 +3H2. (B) 2Fe + 3H2SO4 Fe2(SO4)3 + 3H2. (C) Fe + H2SO4 FeSO4 + H2. (D) Pb + H2SO4 PbSO4 + H2. P ãy cho (A) H2S. (B) Cl2. (C) SO2. (D) N2. Q (10) (5) (3) (1) (8) (7) CuS H2S (4) S SO2 SO3 H2SO4 (2) (6) (9) FeS KMnO4 (4) (1) O3 I2 (3) (11) O2 (5) (2) (12) (13) (14) KClO3 SO2 SO3 H2SO4 nSO3 H2SO4 (6) (8) (9) (15) (7) (10) S H2S CuS CO2 7
 8. R a. Cu + H2SO4 đ CuSO4 + SO2 + H2O b. Al + H2SO4 Al2(SO4)3 + SO2 + H2O. c. Zn + H2SO4 đ ZnSO4 + S + H2O d. FeO + H2SO4 đ Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O. S 2SO4 (A) Mg, Cu, Ag. (B) Ca, Ag, Mg. (C) Cu, Zn, Mg. (D) Al, Fe, Cr. T 2SO4 4, khí SO2 và H2 (A) Cu, CuO, Cu(OH)2. (B) Cu, CuO, Cu2S. (C) Cu, CuS, Cu2S. (D) Cu, CuO, Cu2O. U 2SO4 + Fe → Fe2(SO4)3 + H2O + SO2 H2SO4 2SO4 (A) 6 và 3. (B) 3 và 6. (C) 6 và 6. (D) 3 và 3. V 2SO4 → 3SO2 + 2H2 (A) 1 : 2. (B) 1 : 3. (C) 3 : 1. (D) 2 : 1. W 2, H2S, H2SO4 (A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4. X 2SO4 2 thành SO3 V2O5 , to 2SO2 (k) + O2 (k) 2SO3 (k) ∆H < 0 3 (A) 2 (B) 2 (C) (D) 2. 8
 9. Y X SO2 Y H2SO4 (A) X là S; Y là SO3. (B) X là FeS2; Y là SO3. (C) X là H2S; Y là SO3. (D Z (A) H2SO4.nSO2. (B) SO2.nSO3. (C) H2SO4.nSO3. (D) H2S.nSO3. 9
 10. 51 K Na Ba Ca Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb Cu Hg Ag NHÓM 1 NHÓM 2 NHÓM 3 Tan trong axit. Tan trong axit. Không tan trong axit. 2S 61 2– 4 : Na2SO4, CuSO4, BaSO4… 4, PbSO4. – 4 : NaHSO4, KHSO4 … Các 2SO4. Ion SO42– H2SO4 và BaCl2, Ba(OH)2, 2SO4 + BaCl2 BaSO4 + 2HCl 4 2– Ba(NO3)2. Na2SO4 + Ba(OH)2 BaSO4 H2O K2SO4 + Ba(NO3)2 BaSO4 + 2KNO3 a không (A) 2 2. (B) 2 2. (C) 2 2. (D) 2SO4 b không to (A) 3O2 + 2H2S 2H2O + 2SO2. to (B) FeCl2 + H2S FeS + HCl. (C) O3 + 2KI + H2O 2KOH + I2 + O2. (D) Cl2 + 2NaOH NaCl + NaClO + H2O 10
 11. c Phương pháp trong khí H2 (A) Pb(NO3)2. (B) NaHS. (C) AgNO3. (D) NaOH. d CuSO4 (A) H2S. (B) NO2. (C) SO2. (D) CO2. e Pb(NO3)2 dư th (A) NH3. (B) CO2. (C) SO2. (D) H2S. f 2SO4, NaCl, NaNO3. 2SO4, HNO3, H2O. 2CO3, AgNO3, BaCl2 2SO4, CuSO4, BaCl2, NaOH (không dùng thêm 11
 12. Câu Câu Câu Câu 1 B B A L D V A 2 C C A M C W B 3 D D D N C X A 4 A E B O B Y D 5 C F B P A Z C 6 D G C Q a C 7 B H A R b B 8 D I A S D c B 9 A J C T C d A A D K C U D e D Q (a) (1) SO2 + 2H2S 3S + 2H2O to (2) S + O2 SO2 (3) S + H2 H2S (4) SO2 + 2H2S 3S + 2H2O (5) CuCl2 + H2S CuS + 2HCl to (6) Fe + S FeS xt, to (7) 2SO2 + O2 2SO3 (8) SO3 + H2O H2SO4 (9) SO2 + Cl2 + 2H2O 2HCl + H2SO4 (10) H2S + 4Cl2 + 4H2O 8HCl + H2SO4 (b) to (1) KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2 o (2) 2KClO3 t 2KCl + 3O2 uv (3) 3O2 2O3 (4) O3 + 2KI + H2O 2KOH + O2 + I2 o (5) O2 + S t SO2 (6) SO2 + 2H2S 3S + 2H2O (7) S + H2 H2S (8) 2H2S + 3O2 2SO2 + 2H2O (9) H2S + 4Cl2 + 4H2O 8HCl + H2SO4 (10) H2S + CuCl2 CuS + 2HCl 12
 13. (b) (11) SO2 + Cl2 + 2H2O 2HCl + H2SO4 o (12) 2SO2 + O2 xt, t 2SO3 (13) nSO3 + H2SO4 H2SO4.nSO3 (14) H2SO4.nSO3 + nH2O (n + 1)H2SO4 to (15) C + 2H2SO4 CO2 + 2SO2 + 2H2O R a. Cu + 2H2SO4 đ CuSO4 + SO2 + 2H2O b. 2Al + 6H2SO4 Al2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O. c. 3Zn + 4H2SO4 đ 3ZnSO4 + S + 4H2O d. 2FeO + 4H2SO4 đ Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O. f (a) HCl NaOH Na2SO4 NaCl NaNO3 Quì tím Xanh X X X BaCl2 X X AgNO3 X 2SO4 + BaCl2 BaSO4 + 2NaCl NaCl + AgNO3 AgCl + NaNO3 f (b) HCl H2SO4 HNO3 H2O Quì tím X BaCl2 X X AgNO3 X + H2SO4 2 BaSO4 + 2HCl AgNO3 + HCl AgCl + HNO3 f (c) NaCl Na2CO3 AgNO3 BaCl2 HCl X X X Na2CO3 X trên NaCl X 2CO3 NaCl + CO2 + H2O Na2CO3 + 2AgNO3 Ag2CO3 + 2NaNO3 Na2CO3 + BaCl2 BaCO3 + 2NaCl NaCl + AgNO3 AgCl + NaNO3 13
 14. f (d) NaCl H2SO4 CuSO4 BaCl2 NaOH NaCl X X X X X H2SO4 X X X X CuSO4 X X X BaCl2 X X X NaOH X X X X 2SO4. H2SO4 + BaCl2 BaSO4 + 2HCl 4. CuSO4 + BaCl2 BaSO4 + CuCl2 CuSO4 + 2NaOH Cu(OH)2 xanh + Na2SO4 4. BaCl2 + H2SO4 BaSO4 + 2HCl BaCl2 + CuSO4 BaSO4 + CuCl2 2NaOH + CuSO4 Cu(OH)2 xanh + Na2SO4 14

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản