intTypePromotion=1

một số ứng dụng của điện tử công suất trong điều chỉnh tốc độ động cơ 3 pha, chương 12

Chia sẻ: Tran Van Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
318
lượt xem
142
download

một số ứng dụng của điện tử công suất trong điều chỉnh tốc độ động cơ 3 pha, chương 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ nghịch lưu dòng Transistor cũng sử dụng 6 Transistor và 6 diode. Nhưng trong sơ đồ nghịch lưu dòng các diode được mắc nối tiếp với các Transistor và các diode này có nhiệm vụ ngăn dòng ngược bảo vệ cho tất cả các transistor. Phương pháp điều chỉnh tốc độ bằng biến tần dòng gián tiếp dùng các Thyristor thông thường với chuyển mạch đơn giản chỉ có tụ điện ngăùn mạch tức thời đầu ra không gây ảnh hưởng gì nhờ cuộn dây liên lạc ngăn tất cả các đột biến của dòng điện và tái sinh...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: một số ứng dụng của điện tử công suất trong điều chỉnh tốc độ động cơ 3 pha, chương 12

  1. Chương 12: Bieán taàn doøng transisrto Hình 15:Sô ñoà nguyeân lyù boä bieán taàn doøng Transistor. + T1 T3 T5 D1 D3 D5 Vo D4 D6 ÑKÑ D2 T4 T6 T2 - Boä nghòch löu doøng Transistor cuõng söû duïng 6 Transistor vaø 6 diode. Nhöng trong sô ñoà nghòch löu doøng caùc diode ñöôïc maéc noái tieáp vôùi caùc Transistor vaø caùc diode naøy coù nhieäm vuï ngaên doøng ngöôïc baûo veä cho taát caû caùc transistor.  Phöông phaùp ñieàu chænh toác ñoä baèng bieán taàn doøng giaùn tieáp duøng caùc Thyristor thoâng thöôøng vôùi chuyeån maïch ñôn giaûn chæ coù tuï ñieän ngaêùn maïch töùc thôøi ñaàu ra khoâng gaây aûnh höôûng gì nhôø cuoän daây lieân laïc ngaên taát caû caùc ñoät bieán cuûa doøng ñieän vaø taùi sinh töông ñoái deã
  2. daøng, coù khaû naêng cung caáp cho nhieàu ñoäng cô laøm vieäc song song coù hieäu suaát cao.  Vieäc duøng ngaøy caøng nhieàu caùc Thyristor khoùa baèng cöïc khieån hay Transistor coâng suaát trong caùc boä nghòch löu aùp chöùng toû raèng boä nghòch löu doøng khoâng ñöôïc söû duïng roäng raõi vôùi truyeàn ñoäng coâng suaát nhoû vì gaây ra moment vaø va ñaäp lôùn, caùc cuoän daây coù kích thöôùc lôùn vaø vieäc ñieàu chænh toác ñoä khoù.
  3. II. 5 ÑIEÀU CHÆNH TOÁC ÑOÄ ÑOÄNG CÔ KHOÂNG ÑOÀNG BOÄ 3 PHA BAÈNG PHÖÔNG PHAÙP NOÁI TAÀNG. Ñieàu chænh toác ñoä baèng phöôngphaùp noái taàng ñöôïc thöïc hieän vôùi ñoäng cô khoâng ñoàng boä rotor daây quaán sô ñoà nguyeân lyù maïch nhö sau. V1~ BA ÑKÑ D1 D3 D5 T1 T3 T5 CD1 T4 T6 T2 D4 D6 D2 CD2 Hình II-16:Sô ñoà nguyeân lyù heä noái taàng duøng thyristor
  4. Ñieàu chænh goùc môû caùc Thyristor cuûa boä nghòch löu seõ ñieàu chænh ñöôïc toác ñoä ñoäng cô döôùi toác ñoä ñoàng boä goùc môû xaùc ñònh ñieän aùp lieân laïc trung bình. Ñieän aùp lieân laïc moät chieàu lieân quan tröïc tieáp ñeán ñieän aùp giöõa caùc vaønh tröôït, ñoä tröôït cuûa ñoäng cô seõ ñieàu chænh moât caùch töï ñoäng ñeå caân baèng vôùi ñieän aùp naøy. Hình veõ sau ñaây seõ bieåu dieãn caùc ñaëc tính moment toác ñoä ñieån hình cuûa ñoäng cô rotor daây quaán khi ñieän aùp giöõa caùc vaønh tröôït khoâng ñoåi. Heä soá tröôït taêng leân ñoàng thôøi vôùi moment taûi ñeå doøng ñieän ñaït tôùi möùc duy trì moment naøy. Coâng suaát chæ coù theå laáy töø rotor vieäc ñieàu khieån chæ coù theå tieán haønh ôû möùc ñöôùi toác ñoä ñoàng boä. - Coâng suaát truyeàn qua boä chænh löu-nghòch löu baèng tích cuûa heä soá tröôït vôùi coâng suaát ôû Stator. Do ñoù neáu ñieàu khieån chæ caàn khoûang 80% toác ñoä ñoàng boä thì coâng suaát caàn thieát cuûa boä bieán ñoåi chæ baèng 20% coâng suaát truyeàn ñoäng ñeå taän duïng coâng suaát naøy ôû toác ñoä nhoû nhaát vieäc moài tröôùc boä bieán ñoåi phaûi ôû goùc nhoû nhaát. Khi duøng boä bieán ñoåi ñeå ñieàu chænh toác ñoä giôùi haïn, ví duï tôùi 70% toác ñoä ñoàng boä caàn tính ñeán ñaëc ñieåm môû maùy caùc vaønh tröôït ñöôïc chuyeån maïch töï ñoäng veà phía boä bieán ñoåi coù ñieàu chænh toác ñoä nhoû nhaát. ÔÛ caùc toác ñoä gaàn ñoàng boä thôøi gian chuyeån maïch cuûa caùc chænh löu, diode coù theå töông ñoái daøi ñeå 4 diode daãn ñoàng thôøi lôùn hôn 600 ñieän aùp lieân laïc moät chieàu khoâng coù ñöôïc vaø khoâng moät coâng suaát naøo truyeàn qua.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2