intTypePromotion=1

Mục tiêu và biến số nghiên cứu

Chia sẻ: Lanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
62
lượt xem
15
download

Mục tiêu và biến số nghiên cứu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình bày tầm quan trọng viết mục tiêu cho một nghiên cứu Xác định đặc tính của mục tiêu nghiên cứu Xây dựng mục tiêu nghiên cứu cho nghiên cứu cụ thể. Trình bày định nghĩa biến số và tầm quan trọng việc xác định biến số Phân biệt được các loại biến số Lựa chọn được biến số thích hợp cho mục tiêu nghiên cứu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mục tiêu và biến số nghiên cứu

 1. Mục tiêu và biến số nghiên cứu Mục tiêu học tập Trình bày tầm quan trọng viết mục tiêu cho một nghiên cứu Xác định đặc tính của mục tiêu nghiên cứu Xây dựng mục tiêu nghiên cứu cho nghiên cứu cụ thể. Trình bày định nghĩa biến số và tầm quan trọng việc xác định biến số Phân biệt được các loại biến số Lựa chọn được biến số thích hợp cho mục tiêu nghiên cứu 2 1
 2. Mục Tiêu Nghiên Cứu Mục tiêu nghiên cứu là gì? Ñích nhaém vaøo cuûa moät haønh ñoäng Keát quaû maø ngöôøi nghieân cöùu mong ñaït ñöôïc Lôøi giaûi cuûa vaán ñeà nghieân cöùu Mục tiêu định ra những điều mong đợi cuả một nghiên cứu 3 Mục Tiêu Nghiên Cứu Sự quan trọng của mục tiêu Bieán soá nghieân cöùu Choïn thieát keá nghieân cöùu vaø phöông phaùp Choïn döõ kieän Keá hoaïch phaân tích döõ kieän Mục tiêu định hướng nghiên cứu 4 2
 3. Mục Tiêu Nghiên Cứu Mục Tiêu Tổng Quát Xuaát phaùt töø vaán ñeà lôùn Caâu Hoûi Nghieân Cöùu ? Xaùc ñònh + Caâu Khaúng Ñònh Muïc Tieâu Toång Quaùt 5 Mục Tiêu Nghiên Cứu Teân ñeà taøi Moái lieân quan giöõa nghieän thuoác vaø thaønh phaàn kinh teá xaõ hoäi ôû ngöôøi daân TP Caàn Thô, 2011 Caâu hoûi nghieân cöùu Coù moái lieân quan giöõa nghieän thuoác vaø thaønh phaàn kinh teá xaõ hoäi ôû ngöôøi daân TP Caàn Thô, 2011 hay khoâng? 6 3
 4. Mục Tiêu Nghiên Cứu Mục tiêu tổng quát Câu hỏi nghiên cứu Xác định mối liên quan giữa nghiện thuốc Có và thành phần kinh tế xã hội ở người dân TP. CT, 2011 hay không ? 7 Mục Tiêu Nghiên Cứu Tên đề tài Moái lieân quan giöõa nghieän thuoác vaø thaønh phaàn kinh teá xaõ hoäi ôû ngöôøi daân TP Caàn Thô, 2011 Câu hỏi nghiên cứu Coù moái lieân quan giöõa nghieän thuoác vaø thaønh phaàn kinh teá xaõ hoäi ôû nhöõng ngöôøi daân cö nguï taïi TP. CT, 2011 hay khoâng? Mục tiêu tổng quát Giả thuyết Xaùc ñònh moáicoù nguy côgiöõa nghieän thuoác vaø Ngöôøi ngheøo lieân quan nghieän thuoác cao hôn thaønh giaøu. kinh teá xaõ hoäi. ngöôøi phaàn 8 4
 5. Mục Tiêu Nghiên Cứu Vaán ñeà nghieân cöùu (n) Ñieàu caàn bieát Caâu Hoûi Nghieân Cöùu ñeå traû lôøi caâu hoûi nghieân cöùu Muïc tieâu cuï theå 1 Muïc Tieâu Toång Quaùt Muïc tieâu cuï theå 2 Muïc tieâu cuï theå n 9 Mục Tiêu Nghiên Cứu Nhöõng keát quaû mong ñôïi cuï theå Vaán Ñeà Chung Vaán Ñeà Nhoû Vaán Ñeà Muïc tieâu Nhoû 1 cuï theå 1 Vaán Ñeà Muïc tieâu Muïc tieâu toång quaùt Nhoû 2 cuï theå 2 Vaán Ñeà Muïc tieâu Nhoû n cuï theå n 10 5
 6. Mục Tiêu Nghiên Cứu Nhöõng Tieâu Chí Cho Muïc Tieâu Cuï Theå 1. Ñuû 2. Cuï theå : Bieán Soá , Chæ Toá 3. Ño löôøng ñöôïc 4. Heä thoáng (Logic) 11 Mục Tiêu Nghiên Cứu Teân Ñeà Taøi Nguy cô suy hoâ haáp vaø soác keùo daøi ôû nhöõng treû soác SXHD coù beùo phì Vaán Ñeà Chung (Caâu Hoûi Nghieân Cöùu) Beùo phì coù lieân quan ñeán söï gia taêng nguy cô suy hoâ haáp vaø soác keùo daøi ôû nhöõng treû em soác SXHD hay khoâng? Muïc Tieâu Toång Quaùt Xaùc ñònh moái lieân quan giöõa söï gia taêng nguy cô suy hoâ haáp vaø soác keùo daøi ôû nhöõng treû soác SXHD coù beùo phì 12 6
 7. Mục Tiêu Nghiên Cứu Vaán Ñeà Nhoû 1 (Ñieàu caàn bieát thöù nhaát ñeå traû lôøi caâu hoûi nghieân cöùu) • Tæ leä suy hoâ haáp vaø soác keùo daøi ôû nhöõng treû soác SXHD coù beùo phì laø bao nhieâu? Muïc Tieâu Cuï Theå 1 • Xaùc ñònh tæ leä suy hoâ haáp vaø soác keùo daøi ôû nhöõng treû soác SXHD coù beùo phì 13 Mục Tiêu Nghiên Cứu Vaán Ñeà Nhoû 2 (Ñieàu caàn bieát thöù nhì ñeå traû lôøi caâu hoûi nghieân cöùu) • Tæ leä suy hoâ haáp vaø soác keùo daøi ôû nhöõng treû soác SXHD khoâng beùo phì laø bao nhieâu? Muïc Tieâu Cuï Theå 2 • Xaùc ñònh tæ leä suy hoâ haáp vaø soác keùo daøi ôû nhöõng treû soác SXHD khoâng beùo phì 14 7
 8. Mục Tiêu Nghiên Cứu Vaán Ñeà Nhoû 3 (Ñieàu caàn bieát thöù ba ñeå traû lôøi caâu hoûi nghieân cöùu) • Möùc ñoä khaùc bieät giöõa 2 tæ leä SHH vaø SKD ôû nhöõng treû soác SXHD coù vaø khoâng BP laø bao nhieâu, vaø söï khaùc bieät ñoù coù bò aûnh höôûng bôûi tuoåi, giôùi, vaø möùc ñoä soác hay khoâng? Muïc Tieâu Cuï Theå 3 • Xaùc ñònh möùc ñoä keát hôïp giöõa SHH vaø SKD vôùi BP ôû nhöõng treû soác SXHD, ñieàu chænh theo nhoùm tuoåi,giôùi, vaø möùc ñoä soác 15 Tên đề tài Mục Tiêu Nghiên Cứu Nguy cơ SHH và SKD ở những trẻ sốc SXHD có béo phì Câu hỏi nghiên cứu Béo phì có liên quan đến sự gia tăng nguy cơ suy hô hấp và sốc kéo dài ở những trẻ em sốc SXHD hay không? Giả thuyết Ở những trẻ sốc SXHD, trẻ có béo phì tăng nguy cơ SHH và SKD gấp 2 lần so với trẻ không có béo phì Mục tiêu tổng quát Xác định mối liên quan giữa sự gia tăng nguy cơ SHH và SKD ở những trẻ sốc SXHD có béo phì Mục tiêu cụ thể 1. Xác định tỉ lệ SHH và SKD ở những trẻ sốc SXHD có BP 2. Xác định tỉ lệ SHH và SKD ở những trẻ sốc SXHD không BP 3. Xác định mức độ kết hợp giữa SHH và SKD với BP ở những trẻ sốc SXHD, điều chỉnh theo nhóm tuổi, giới, và mức độ sốc 16 8
 9. Dàn Ý Giới Tuổi Mức độ sốc Béo phì Suy hô hấp (Sốc SXHD) Sốc kéo dài 17 BIẾN SỐ Các đặc tính hay đại lượng của đối tượng nghiên cứu được gọi là biến số. Biến số là những đại lượng hay những đặc tính có thể thay đổi từ người này sang người khác hay từ thời điểm này sang thời điểm khác. 18 9
 10. Mục Tiêu Nghiên Cứu • Bieán soá Ñònh Tính Giôùi tính nam , nöõ • Bieán soá Ñònh Löôïng Chieàu cao 1,60m ; 1,75m 19 Biến định tính Biến số nhị giá (binary): Bệnh (có, không) Biến số danh định (nominal): nghề nghiệp (nông dân, cbcc, sinh viên, buôn bán…) Biến số thứ tự (ordinal): kinh tế (nghèo, trung bình, khá, giàu), học vấn (mù chữ, cấp 1, cấp 2, cấp 3, trên cấp 3) 20 10
 11. Biến số định lượng Bieán soá Lieân Tuïc • Chieàu cao 1,60m 1,601m… 1,609m… 1,61m Bieán soá Khoâng Lieân Tuïc • Soá ngöôøi trong gia ñình 2 ngöôøi 2,5 ngöôøi 3 ngöôøi 21 Biến số sống còn Biến nhị giá theo thời gian • Ung Thư đang điều trị Thời gian bị tử vong (thời gian sống thêm) 22 11
 12. Biến Số (quan hệ giữa các biến số) • Bieán soá Ñoäc Laäp • Bieán soá Phuï Thuoäc Huùt thuoác laù Beänh maïch vaønh Coù huùt Coù beänh Khoâng huùt Khoâng beänh 23 Biến Số Bieán soá Gaây Nhieãu Huùt thuoác laù Beänh maïch vaønh Giôùi tính TOÂI Coù huùt Coù beänh Nam 24 12
 13. Phân biệt biến số và giá trị biến số Cần phân biệt biến số và giá trị biến số Ví dụ: Giới tính: Biến số Nam, nữ: giá trị biến số Hãy cho ví dụ về biến số và giá trị biến số 25 Định nghĩa cụ thể của biến số Là mệnh đề về cách đo lường biến số. Tiêu chuẩn một định nghĩa tốt: Rõ ràng (không mơ hồ) Một cách lý giải duy nhất, Đủ thông tin cho phép có thể lập lại kỹ thuật đo lường 26 13
 14. Ví dụ Tên đề tài: TÁC ĐỘNG VỀ MẶT KiNH TẾ XÃ HỘi CỦA BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT ĐỐi VỚi GiA ĐìNH VÀ BẢN THÂN NGƯỜi BỆNH TẠi THÀNH PHỐ CẦN THƠ TRONG NĂM 2006 Mục tiêu tổng quát: Xác định chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp và các ảnh hưởng khác về kinh tế, xã hội của bệnh sốt xuất huyết tại quận Ninh Kiều, quận Cái Răng và huyện Phong Điền của Thành Phố Cần Thơ năm 2006. Mục tiêu cụ thể: Xác định chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp của bệnh sốt xuất huyết tại Thành Phố Cần Thơ năm 2006. Đánh giá ảnh hưởng về mặt kinh tế, xã hội của bệnh sốt xuất huyết tại Thành Phố Cần Thơ 27 năm 2006. Biến số Khái niệm biến PP thu thập 1. Tuổi Tính theo tuổi dương lịch, phân theo các nhóm tuổi P.vấn 2. Giới Nam, nữ P. vấn 3. Trình độ học vấn Lớp học mà đối tượng đang đi học lúc bị bệnh SXH P. vấn 4. Nghề nghiệp của đối tượng Nghề nghiệp chính mà đối tượng làm trước lúc mắc bệnh P. vấn 5. Tổng thu nhập trong Toàn bộ thu nhập của các thành viên gia đình bao gồm các P. vấn gia đình khoản thu từ nông nghiệp, lương, các khoản thu khác của gia đình. 6. Phân độ bệnh sốt Phân độ dựa vào chẩn đoán lúc ra viện của cơ sở y tế, chia xuất huyết Bệnh án thành 4 độ: độ i, ii, iii, iV - Thời gian bệnh nhân cần đến sự chăm sóc, trợ giúp của P. vấn 7. Thời gian cần sự người nhà như ăn, uống vệ sinh cá nhân... lúc bệnh chăm sóc, số người nhân bị bệnh (Những công việc này trước lúc bị bệnh, chăm sóc bệnh nhân tự làm được) Là số ngày thực tế nạn nhân phải nằm điều trị nội trú P. vấn Bệnh 8. Số ngày nằm viện án 9. Số ngày nghỉ học, Là số ngày thực tế nạn nhân phải nghỉ học, nghỉ làm do bệnh Phỏng vấn nghỉ làm sốt xuất huyết Lo sợ của gia đình về bệnh Thảo luận 10. Các tác động khác Hàng xóm xa lánh nhóm Tác động khác 28 14
 15. Bài tập Viết mục tiêu cho các vấn đề sức khoẻ Lựa chọn biến số cho từng mục tiêu Chọn phương pháp thu thập số liệu phù hợp 29 15

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản