intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

SIP và mạng thế hệ mới

Chia sẻ: Quanghai Quanghai | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

310
lượt xem
128
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chuyển dịch từ mạng viễn thông truyền thống lên mạng thế hệ mới (NGN) là một vấn đề rất thiết thực đối với quá trình phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông Việt Nam. Mặc dù Bộ BCVT đ• có kế hoạch mua nút mạng NGN của nước ngoài để trang bị cho các thành phố lớn, nhưng việc chủ động nghiên cứu phát triển các thành phần của NGN cũng rất quan trọng. CDIT cũng đ• lên kế hoạch cho hướng nghiên cứu này trong hai năm 2003 và 2004 với ba đề tài. So với các thành......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SIP và mạng thế hệ mới

  1. LÜnh vùc C«ng nghÖ th«ng tin SIP vµ m¹ng thÕ hÖ míi KS. §inh Kim Cêng, KS. NguyÔn H¶i §¨ng Trung t©m C«ng nghÖ th«ng tin Tãm t¾t: ChuyÓn dÞch tõ m¹ng viÔn th«ng truyÒn thèng lªn m¹ng thÕ hÖ míi (NGN) lµ mét vÊn ®Ò rÊt thiÕt thùc ®èi víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng viÔn th«ng ViÖt Nam. MÆc dï Bé BCVT ®· cã kÕ ho¹ch mua nót m¹ng NGN cña níc ngoµi ®Ó trang bÞ cho c¸c thµnh phè lín, nh ng viÖc chñ ®éng nghiªn cøu ph¸t triÓn c¸c thµnh phÇn cña NGN còng rÊt quan träng. CDIT còng ®· lªn kÕ ho¹ch cho h- íng nghiªn cøu nµy trong hai n¨m 2003 vµ 2004 víi ba ®Ò tµi. So víi c¸c thµnh phÇn kh¸c th× SIP server Ýt ®îc biÕt ®Õn h¬n c¶, v× vËy qua bµi nµy chóng t«i sÏ giíi thiÖu vÒ sù ph¸t triÓn cña giao thøc SIP (Session InitiationProtocl) vµ vÞ trÝ cña SIP server trong m« h×nh NGN. §èi víi sù ph¸t triÓn cña m¹ng thÕ hÖ míi (NGN), SIP ®· vµ ®ang trë thµnh mét lùc ®Èy quan träng. C¸ch ®©y kho¶ng 3 n¨m, SIP chØ ®îc coi lµ mét ®èi träng t ¬ng ®èi Ýt ®îc biÕt ®Õn so víi H.323 giµ ®êi h¬n, vµ nhiÒu nhµ s¶n xuÊt khi ®ã ®· lu t©m ®Õn SIP nhng hÇu hÕt ®Òu chó träng vµo viÖc ph¸t triÓn MGCP/MEGACO (H.248) tr íc. Sau 2 n¨m, SIP ®· dÇn cã ®îc vÞ trÝ xøng ®¸ng cña nã. Vèn ®îc thiÕt kÕ ®Ó phôc vô cho IP phone, nhng SIP kh«ng chØ ®¬n gi¶n lµ mét giao thøc telephony mµ còng rÊt phï hîp cho c¸c øng dông multimedia, ®Æc biÖt lµ ®èi víi messaging. C¸c SIP server cã thÓ liªn kÕt víi nhau t¹o nªn m«i tr êng dÞch vô trªn ph¹m vi réng, cã thÓ phèi hîp víi c¸c gateway ®Ó ®¹t tíi c¸c vïng dÞch vô non-SIP, còng nh cã thÓ cung cÊp dÞch vô víi c¸c media server, feature server phï hîp. C¸c b¶n tin SIP sö dông ®Þnh d¹ng text rÊt gÇn gòi víi HTTP. §Þnh d¹ng text cho phÐp dÔ dµng më réng néi dung cña b¶n tin, dÔ theo dâi ho¹t ®éng, còng nh t¸i sö dông l¹i c¸c m« h×nh ®· thµnh c«ng víi HTTP (ch¼ng h¹n m« h×nh servlets, digest authentication). Tuy nhiªn ®Þnh d¹ng text còng g©y nhiÒu khã Häc viÖn C«ng nghÖ BCVT
  2. Héi nghÞ Khoa häc lÇn thø 5 kh¨n ®èi víi ngêi ph¸t triÓn cha cã nhiÒu kinh nghiÖm, v× sù linh ho¹t lu«n tû lÖ nghÞch víi sù chÆt chÏ trong có ph¸p. Sù linh ho¹t cña SIP cã ®îc lµ do tÝnh ®éc lËp cña nã. B¶n th©n SIP chØ ®Þnh nghÜa c¸c thñ tôc ®Ó thiÕt lËp c¸c phiªn kÕt nèi gi÷a c¸c cÆp SIP client (end-to-end), trong khi ho¹t ®éng cña c¸c líp trªn còng nh ®Æc ®iÓm media lµ dùa trªn c¸c chuÈn kh¸c (ch¼ng h¹n RTP/RSVP, audio codecs). Nãi c¸ch kh¸c, SIP lµ mét chuÈn më. XÐt trªn khÝa c¹nh viÔn th«ng, SIP ®a ra mét quan ®iÓm míi. C¸c chuÈn viÔn th«ng truyÒn thèng th êng lµ rÊt chi tiÕt vµ chÆt chÏ, ®Çy ®ñ tíi tËn møc øng dông. §iÒu nµy h¹n chÕ tÝnh më, tuy nhiªn theo c¸c chuyªn gia th× ®©y l¹i lµ mét trong nh÷ng lý do mµ H.323 sím chiÕm ®îc u thÕ trong thÞ tr êng Internet phone. Trong khi ®ã SIP ®îc thiÕt kÕ ®Ó cã thÓ tån t¹i l©u dµi, dÔ dµng thÝch nghi vµ tiÕn hãa. VÝ dô ®¬n gi¶n nh ch¼ng h¹n sau nµy xuÊt hiÖn mét giao thøc kiÓm so¸t QoS hiÖu qu¶ h¬n RSVP, viÖc bæ sung giao thøc míi vµo øng dông sÏ ®îc thùc hiÖn ®éc lËp víi SIP. Quan ®iÓm më cña SIP khuyÕn khÝch nhµ ph¸t triÓn m¹nh d¹n chuÈn bÞ tr íc c¸c nÒn t¶ng cho ®Çu cuèi cña hä mµ kh«ng ng¹i bÞ lçi thêi, ch¼ng h¹n nh Microsoft ®· tÝch hîp SIP stack vµo trong kiÕn tróc RTC client cña hÖ ®iÒu hµnh Windows XP, s½n sµng cho viÖc ph¸t triÓn c¸c øng dông SIP-based phÝa ngêi dïng cuèi. HiÖn nay ë trong níc, khi mµ VoIP míi ®îc ®a vµo khai th¸c cha l©u vµ ®Òu dùa trªn H.323, th× SIP hÇu nh cßn cha ®îc biÕt ®Õn. Tuy nhiªn trªn thÕ giíi thÞ tr êng SIP hiÖn ®ang ®¹t møc t¨ng tr ëng kho¶ng 66% víi dù b¸o sÏ ®¹t 2.2 tû USD trong n¨m nay (sè liÖu tõ IDC), trong ®ã phÇn lín lµ tõ c¸c doanh nghiÖp sö dông SIP-enabled IP PBX. C¸c nghiªn cøu øng dông vµ më réng SIP còng ®· vµ ®ang ®îc tiÕn hµnh tõ hai n¨m nay, víi môc tiªu khuyÕn khÝch øng dông giao thøc nµy trong nhiÒu lÜnh vùc. Ch¼ng h¹n nh SIP-CPL (Call Processing Languge) m« t¶ kÞch b¶n cuéc gäi víi c¸c thÎ XML, SIP-CGI ®Þnh nghÜa giao diÖn qua ®ã c¸c thµnh phÇn SIP cã thÓ truyÒn tham sè tíi øng dông, hay c¸c chuÈn øng dông SIP phÝa server nh SIP Servlet, JAIN SIP vµ PARLAY. M« h×nh øng dông SIP cã rÊt nhiÒu ®iÓm t ¬ng ®ång víi m« h×nh øng dông NGN, ®©y còng lµ lý do mµ nhiÒu h·ng ®· tr×nh lµng c¸c gi¶i ph¸p NGN víi hÇu hÕt c¸c thµnh phÇn dùa trªn SIP. Trong kiÕn tróc NGN, SIP ho¹t ®éng ë líp b¸o hiÖu vµ ®iÒu khiÓn (Control & Signalling plane). Thµnh phÇn chÝnh cña mét nót m¹ng NGN lµ Häc viÖn C«ng nghÖ BCVT
  3. LÜnh vùc C«ng nghÖ th«ng tin Media Gateway Controller (MGC - softswitch) sÏ trao ®æi trùc tiÕp víi SIP server ®Ó cung cÊp c¸c dÞch vô NGN cho c¸c thuª bao cña SIP server (lµ c¸c ®Çu cuèi IP, cßn gäi lµ SIP client). Trong m«i tr êng NGN, SIP server chØ lµm nhiÖm vô thiÕt lËp c¸c phiªn media (cuéc gäi) gi÷a c¸c client cña nã tíi MGC, trong khi c¸c chøc n¨ng nh cung cÊp dÞch vô gia t¨ng hay tÝnh cíc sÏ ®îc thùc hiÖn bëi MGC. Ngoµi ra, c¸c më réng cña SIP còng ®îc ¸p dông trong mét sè m¾t xÝch cña NGN, vÝ dô nh SIP-T ®îc sö dông ®Ó b¸o hiÖu gi÷a c¸c MGC, hay b¶n th©n SIP còng cã thÓ ®îc sö dông thay thÕ Sigtrans/SCTP trªn kÕt nèi tõ MGC tíi SS7 Gateway. C¸c SIP server còng cã thÓ ho¹t ®éng ®éc lËp víi NGN ®Ó cung cÊp c¸c dÞch vô trªn nÒn IP cho c¸c SIP client, ch¼ng h¹n VoIP. Víi sù bæ sung c¸c gateway, SIP server cho phÐp c¸c client kÕt nèi tíi nhiÒu hÖ thèng kh¸c nh PSTN, mail server, SMS, H.323... Khi kÕt nèi víi NGN, ®øng tõ vÞ trÝ cña SIP server nh×n lªn th× MGC ®îc coi nh mét SIP gateway th«ng th êng. SIP server cã thÓ ®Æt t¹i phÝa nhµ cung cÊp dÞch vô NGN ®Ó phôc vô cho c¸c kh¸ch hµng ®¬n lÎ, c¸c kh¸ch hµng nµy cÇn sö dông Access Server cña nhµ cung cÊp ®Ó cã ®îc kÕt nèi IP tíi hÖ thèng. Ngoµi ra, c¸c kh¸ch hµng ë quy m« lín h¬n cã thÓ tù trang bÞ SIP server vµ ®¨ng ký víi nhµ cung cÊp dÞch vô NGN. Cã thÓ t×m thÊy SIP server trong kiÕn tróc NGN cña hÇu hÕt c¸c h·ng tªn tuæi: Siemens sö dông hiQ6200 (SIP server nµy ®îc mua l¹i cña mét h·ng kh¸c) trong hÖ thèng weSurpass, Alcatel th× tÝch hîp SIP server vµo thµnh phÇn IP Telephony (5020 IPT) trong hÖ thèng cña hä, cßn gi¶i ph¸p cña Nortel th× sö dông SIP lµm c¬ së cho hÇu hÕt c¸c component. Häc viÖn C«ng nghÖ BCVT
  4. Héi nghÞ Khoa häc lÇn thø 5 H×nh: VÞ trÝ cña SIP server trong m« h×nh NGN Nh vËy SIP server lµ mét thµnh phÇn c¬ b¶n cña mét nót m¹ng NGN. ViÖc nghiªn cøu x©y dùng phÇn mÒm hÖ thèng SIP server sÏ cho phÐp lµm chñ giao thøc SIP, m«t giao thøc ngµy cµng ®ãng vai trß quan träng trong kiÕn tróc m¹ng NGN. VÒ mÆt øng dông hÖ thèng SIP server cã thÓ cung cÊp c¸c dÞch vô Voice- over-IP, unified messaging khi kÕt hîp víi c¸c gateway phï hî. Ngoµi ra viÖc lµm chñ giao thøc SIP sÏ lµ mét tiÒn ®Ò quan träng ®Ó chñ ®éng nghiªn cøu ph¸t triÓn c«ng nghÖ Softswitch /NGN. Trong giai ®o¹n tíi, chóng t«i sÏ thiÕt kÕ phÇn mÒm hÖ thèng SIP server vµ c¸c component cã liªn quan (Location Service, STUN server, registrar server, SIP proxy server...) víi n¨ng lùc xö lý ®¸p øng cho mét cæng Ethernet 10Mb /s víi kh¶ n¨ng cÊu h×nh linh ho¹. Thö nghiÖm æn ®Þnh víi c¸c ®Çu cuèi SIP-softphone, IP-phone vµ ho¹t ®éng phèi hîp c¸c phiªn b¶n víi nhau. Tµi liÖu tham kh¶o: [1] J. Rosenberg, Session Initiation Protocol - RFC3261 [2] www.sipforum.org Häc viÖn C«ng nghÖ BCVT
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2