intTypePromotion=3

Sơ đồ phản ứng hóa vô cơ

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
249
lượt xem
46
download

Sơ đồ phản ứng hóa vô cơ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'sơ đồ phản ứng hóa vô cơ', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sơ đồ phản ứng hóa vô cơ

  1. Mét sè c©u hái lÝ thuyÕt vÒ Sù ®iÖn li C©u 1 : a) Sù ®iÖn li l g×? L m thÕ n o ®Ó biÕt ®−îc mét chÊt A khi tan v o n−íc cã ®iÖn li hay kh«ng? b) §é ®iÖn li l g×? §é ®iÖn li cã giíi h¹n trong kho¶ng n o v phô thuéc v o nh÷ng yÕu tè n o? c) H y gi¶i thÝch sù ®iÖn li cña NaCl khi tan v o n−íc v cña dung dÞch HCl. d) ThÕ n o l chÊt ®iÖn li m¹nh, yÕu, kh«ng ®iÖn li? Cho c¸c vÝ dô minh ho¹. C©u 2: Trong dung dÞch cã thÓ tån t¹i ®ång thêi c¸c ion sau ®©y ®−îc kh«ng? Gi¶i thÝch. a) Na+, Cu2+, Cl- v OH- c) K+, Ba2+, Cl- v SO42- b) K+, Fe2+, Cl- v SO42- d) HCO3-, H+ (H3O+), Na+ v Cl- C©u 3: Bè trÝ 4 bé dông cô thÝ nghiÖm nh− h×nh vÏ råi lÇn l−ît ®æ v o mçi b×nh 100ml mét dung dÞch kh¸c nhau: B×nh I l dung dÞch Ba(OH)2, b×nh II l CH3COOH, b×nh III v KOH (C¸c dung dÞch § K ®Òu cã cïng nång ®é l 0,001M) cßn b×nh IV chØ cho 100ml H2O. H y so s¸nh ®é s¸ng cña ®Ìn § ë mçi b×nh trong c¸c thÝ nghiÖm sau (s¸ng, s¸ng mê hay kh«ng s¸ng) v gi¶i thÝch hiÖn t−îng x¶y ra: ThÝ nghiÖm 1: §ãng kho¸ K; ThÝ nghiÖm 2: §æ tiÕp v o mçi b×nh 100ml dung dÞch MgSO4 0,001M råi ®ãng kho¸ K. (TrÝch §Ò thi HSG líp 11 Th nh phè H Néi n¨m 2000/2001) C©u 4: Dung dÞch A cã chøa ®ång thêi c¸c ion sau: Na+, K+,Cl-, NO3- v CO32-. a) Cã thÓ ho tan 3 muèi n o v o n−íc ®Ó ®−îc mét dung dÞch cã chøa c¸c ion trªn. b) Nªu c¸c hiÖn t−îng ho¸ häc cã thÓ x¶y ra khi cho dung dÞch Fe(NO3)3 v o dung dÞch A. ViÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng ho¸ häc minh ho¹. (TrÝch §Ò thi HSG Th nh phè H Néi - Vßng I - Líp 11 n¨m 1998/1999) C©u 5: Cã c¸c dung dÞch A, B, C, D, mçi dung dÞch chØ chøa 3 trong sè c¸c lo¹i ion sau: Na+, Mg2+, Ba2+, Cl-, OH-, CO32- v SO42-. H y x¸c ®Þnh trong c¸c dung dÞch A, B, C, D cã thÓ chøa nh÷ng ion n o trong sè c¸c ion nãi trªn, biÕt r»ng mçi lo¹i ion n y chØ cã mÆt trong kh«ng qu¸ hai dung dÞch nãi trªn (Gi¶ thiÕt c¸c ion do n−íc ph©n li l kh«ng ®¸ng kÓ). (TrÝch §Ò thi HSG Th nh phè H Néi n¨m 1999/2000) C©u 6: Cã 3 èng nghiÖm, mçi èng chøa 2 cation v 2 anion (kh«ng trïng lÆp gi÷a c¸c èng nghiÖm) trong sè c¸c cation v anion sau: NH4+, Na+, Ag+, Ba2+, Mg2+, Al3+, v Cl-, Br -, NO3-, CH3COO-, PO43-, CO32-. H y x¸c ®Þnh c¸c cation v anion trong tõng èng nghiÖm. 1
  2. C©u 7: a) Cho rÊt tõ tõ dung dÞch A chøa x (mol) HCl v o dung dÞch B chøa y (mol) Na2CO3. Sau khi cho hÕt A v o B ta thu ®−îc dung dÞch C. Hái trong dung dÞch C cã nh÷ng chÊt g×, bao nhiªu mol (tÝnh theo x, y)? NÕu x = 2y th× pH cña dung dÞch C l bao nhiªu sau khi ®un nhÑ ®Ó ®uæi hÕt khÝ. b) Mét dung dÞch chøa a (mol) Na+, b (mol) Ca2+, c (mol) HCO3- v d (mol) Cl-. H y lËp biÓu thøc liªn hÖ gi÷a a, b, c, d v c«ng thøc tÝnh tæng khèi l−îng muèi trong dung dÞch. c) Mét dung dÞch A chøa a (mol) Na+, b (mol) NH4+, c (mol) HCO3-, d (mol) CO32- v e (mol) SO42- (kh«ng kÓ c¸c ion H+ v OH- cña n−íc). Thªm (a + d + e) (mol) Ba(OH)2 v o dung dÞch A, ®un nãng thu ®−îc kÕt tña B, dung dÞch X v khÝ Y. TÝnh sè mol cña mçi chÊt trong kÕt tña B, khÝ Y duy nhÊt cã mïi khai v mçi ion trong dung dÞch X theo a, b, c, d, e. d) KÕt qu¶ x¸c ®Þnh nång ®é mol cña c¸c ion trong mét dung dÞch nh− sau: Na+ : 0,05 ; Ca2+ : 0,01 ; NO3- : 0,01 ; Cl- : 0,04 v HCO3- : 0,025. Hái kÕt qu¶ ®ã ®óng hay sai, t¹i sao? C©u 8: Theo ®Þnh nghÜa míi vÒ axit-baz¬ cña Bronsted, c¸c chÊt v ion sau ®ãng vai trß l axit, baz¬, l−ìng tÝnh hay trung tÝnh? T¹i sao? Na+, Cl-, CO32-, HCO3-, HSO4-, NH4+, C6H5O-, Al3+ [Al(H2O)3+], S2-, Cl-, Zn(OH)2 , Al(OH)3 , K+, CH3COO-. b) Trªn c¬ së cña c©u a h y cho biÕt c¸c dung dÞch cho d−íi ®©y cã pH lín h¬n hay nhá h¬n 7: NaCl ; K2CO3 ; CH3COONa ; NH4Cl ; NaHSO4 ; C6H5ONa ; Na2S ; Al2(SO4)3. c) H y gi¶i thÝch t¹i sao n−íc nguyªn chÊt cã pH = 7 v n−íc cÊt khi ®Ó ngo i kh«ng khÝ mét thêi gian cã pH < 7. d) ThÕ n o l muèi trung ho , muèi axit. Cho vÝ dô. Axit photphor¬ (H3PO3) l axit hai lÇn axit. VËy hîp chÊt Na2HPO3 l muèi axit hay muèi trung ho ? e) Nh÷ng lo¹i muèi n o dÔ bÞ thuû ph©n? Ph¶n øng thuû ph©n cã ph¶i l ph¶n øng trao ®æi ptoton hay kh«ng? N−íc ®ãng vai trß l axit hay baz¬? Cho vÝ dô minh ho¹. f) ViÕt c«ng thøc cña phÌn nh«m-amoni v xo®a? Theo quan niÖm míi cña Bronsted chóng l axit hay baz¬? H y gi¶i thÝch b»ng ph−¬ng tr×nh ph¶n øng. g) Dïng thuyÕt Bronsted gi¶i thÝch v× sao Al(OH)3 , H2O , NaHCO3 , (NH4)2CO3 , Zn(OH)2 v (NH2)2CO ®−îc coi l nh÷ng hîp chÊt l−ìng tÝnh. C©u 9: a) ViÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng d¹ng ph©n tö v ion thu gän cña dung dÞch NaHCO3 víi tõng dung dÞch: H2SO4 lo ng, KOH, Ba(OH)2 d−. Trong mçi ph¶n øng ®ã, ion HCO3- ®ãng vai trß axit hay baz¬. (TrÝch §TTS v o Tr−êng §HBK H Néi n¨m 1998/1999) b) Pha lo ng 10ml HCl víi n−íc th nh 250ml. Dung dÞch thu ®−îc cã pH = 3. H y tÝnh nång ®é cña HCl tr−íc khi pha lo ng v pH cña dung dÞch ®ã. (TrÝch §TTS v o Tr−êng §HKTQD n¨m 1999/2000) 2
  3. C©u 10: a) Dung dÞch HCl cã pH = 3. CÇn pha lo ng dung dÞch n y (b»ng n−íc) bao nhiªu lÇn ®Ó thu ®−îc dung dÞch HCl cã pH = 4? b) Cho a mol NO2 hÊp thô ho n to n v o dung dÞch NaOH. Dung dÞch thu ®−îc cã pH lín h¬n hay bÐ h¬n 7? T¹i sao? c) Cho dung dÞch NaOH cã pH = 12 (dung dÞch A). - CÇn pha lo ng dung dÞch A bao nhiªu lÇn ®Ó thu ®−îc dung dÞch NaOH cã pH = 11? - Cho 0,5885 gam muèi NH4Cl v o 100ml dung dÞch A v ®un s«i dung dÞch, sau ®ã l m nguéi v thªm mét Ýt phenolphtalein v o. Hái dung dÞch cã m u g×? C©u 11: a) Sù ®iÖn li l g×? L m thÕ n o ®Ó biÕt mét chÊt khi tan v o n−íc cã ®iÖn li kh«ng? b) §é ®iÖn li l g×? C¸c yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn ®é ®iÖn li? c) Mét dung dÞch cã chøa 3 gam axit CH3COOH trong 250ml dung dÞch. Cho biÕt ®é ®iÖn li cña axit l α = 1,4%. - TÝnh nång ®é c¸c ph©n tö v ion trong dung dÞch axit. - TÝnh pH cña dung dÞch axit trªn. (TrÝch §TTS v o Tr−êng Cao ®¼ng kiÓm so¸t n¨m 1999/2000) d) §é pH l g×? dung dÞch HCl cã pH = 3. TÝnh nång ®é ion [H+], [OH-], [Cl-] theo mol/l. (TrÝch §TTS v o Tr−êng §H Th−¬ng m¹i n¨m 1999/2000) e) Theo ®Þnh nghÜa míi vÒ axit, baz¬ th× NH3, NH4+ chÊt n o l axit, chÊt n o l baz¬? Cho ph¶n øng minh ho¹, gi¶i thÝch t¹i sao NH3 cã tÝnh chÊt ®ã? (TrÝch §TTS v o HVCNBCVT n¨m 1999/2000) C©u 12: ViÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra khi cho AlCl3 v FeCl3 lÇn l−ît v o c¸c dung dÞch Na2CO3 v dung dÞch KOH d−. C©u 13: Ho tan m gam kim lo¹i Ba v o n−íc thu ®−îc 1,5 lÝt dung dÞch X cã pH =13. TÝnh m. (TrÝch §TTS v o Tr−êng §H Th−¬ng m¹i n¨m 2001/2002) C©u 14: a) Trén lÉn 50 ml dung dÞch HCl 0,12M víi 50 ml dung dÞch NaOH 0,1M. TÝnh pH cña dung dÞch thu ®−îc. b) TÝnh pH cña dung dÞch CH3COOH 0,1M víi α =0,01 C©u 15: Trong mét dung dÞch cã c¸c ion Ca2+, Na+, Mg2+, HCO3-, Cl-. H y nªu v gi¶i thÝch: a) Trong dung dÞch cã thÓ cã nh÷ng chÊt n o? b) Khi c« c¹n dung dÞch thu ®−îc nh÷ng chÊt r¾n n o? c) Khi nung hçn hîp chÊt r¾n sau khi c« c¹n cã thÓ thu ®−îc nh÷ng chÊt g×? (TrÝch §TTS v o Tr−êng §HGTVT n¨m 2000/2001) C©u 16: a) TÝnh ®é ®iÖn li cña dung dÞch axit HA 0,1M cã pH = 3. ViÖc thªm mét Ýt dung dÞch HCl v o dung dÞch HA cã l m thay ®æi ®é ®iÖn li cña axit n y kh«ng? (TrÝch §TTS v o Tr−êng §HKTQD n¨m 2000/2001) 3
  4. b) C¸c dung dÞch trong H2O cña tõng chÊt NaCl, Na2CO3 , NH4Cl, Cu(NO3)2, Al2(SO4)3 cã pH = 7 lín hay bÐ h¬n 7? V× sao? (TrÝch §TTS v o HVQY n¨m 2000/2001) c) Cho tõ tõ dung dÞch AlCl3 v o dung dÞch NH4OH th× cã hiÖn t−îng g×? ViÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng. NÕu thay dung dÞch NH4OH b»ng dung dÞch KOH (tØ lÖ sè mol AlCl3 : KOH b»ng 1 : 3), hiÖn t−îng cã g× kh¸c? ViÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng ®Ó gi¶i thÝch. (TrÝch §TTS v o Tr−êng §H N«ng nghiÖp I n¨m 2000/2001) d) Dïng thuyÕt ®iÖn li gi¶i thÝch v× sao c¸c chÊt: Al(NO3), H2O, NaHCO3 ®−îc coi l chÊt l−ìng tÝnh. (TrÝch §TTS v o Tr−êng §H Má ®Þa chÊt n¨m 2000/2001) C©u 17: a) Theo quan ®iÓm míi vÒ axit-baz¬ (theo Bronsted) th× phÌn nh«m-amoni cã c«ng thøc l NH4Al(SO4)2.12H2O v xo®a cã c«ng thøc l Na2CO3 l axit hay baz¬. ViÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng ®Ó gi¶i thÝch. (TrÝch §TTS v o tr−êng HVCNBCVT n¨m 2000/2001) b) C¸c dung dÞch riªng biÖt sau ®©y: Na2CO3 , NH4Cl, KNO3, CH3COONa cã m«i tr−êng axit, baz¬ hay trung tÝnh? Gi¶i thÝch. (TrÝch §TTS v o Tr−êng §HDL §«ng §« n¨m 2000/2001) C©u 18: Cho dung dÞch A gåm HCl v H2SO4. Trung ho võa hÕt 1 lit dung dÞch A cÇn 400ml dung dÞch NaOH 0,5M. C« c¹n dung dÞch t¹o th nh th× thu ®−îc 12,9 gam muèi khan. a) TÝnh nång ®é mol/l c¸c axit cã trong dung dÞch A b) TÝnh pH cña dung dÞch A C©u 19: a) So s¸nh pH cña c¸c dung dÞch cã cïng nång ®é mol cña HCl v CH3COOH. Gi¶i thÝch? b) So s¸nh (cã gi¶i thÝch) nång mol cña c¸c dung dÞch CH3COONa v NaOH cã cïng pH. c) TÝnh thÓ tÝch dung dÞch Ba(OH)2 0,025M cÇn cho v o 100ml dung dÞch gåm HNO3 v HCl cã pH=1,0 ®Ó pH cña hçn hîp thu ®−îc b»ng 2,0. (TrÝch §TTS v o Tr−êng §HSP H Néi n¨m 2001/2002) 4
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản