intTypePromotion=1
ADSENSE

Tài Liệu Môn QL Nguồn Nhân Lực

Chia sẻ: Quangdat Quangdat | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:24

789
lượt xem
197
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tài liệu môn ql nguồn nhân lực', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài Liệu Môn QL Nguồn Nhân Lực

 1. CH ÆÅNG 7. ÂAÏ NH GI AÏ TH AÌ NH TÊCH I . Khaïi niãûm I I . M uûc tiãu vaì chênh saïch I I I .T iãún tr çnh âaïnh giaï thaình têch cäng taïc I V. T r aïch nhiãûm vaì âënh k ç âaïnh giaï V.Caïc phæång phaïp âaïnh giaï thaình têch cäng taïc
 2. KH AÏ I NI ÃÛM Âaïnh giaï sæû hoaìn thaình cäng taïc hay coìn goüi laì âaïnh giaï thaình têch cäng taïc laì mäüt hãû thäúng chênh thæïc xeït duyãût vaì âaïnh giaï sæû hoaìn thaình cäng taïc cuía mäüt caï nhán theo âënh k ç. Âáy cuîng chênh laì âaïnh giaï k ãút quaí cäng viãûc.
 3. M UÛC TI ÃU 1. Caíi thiãûn hiãûu nàng Ctaïc vaì thäng tin phaín häöi 2. H oaûch âënh taìi nguyãn N N L 3. T uyãøn mäü vaì tuyãøn choün 4. Phaït tr iãøn taìi nguyãn N N L 5. H oaûch âënh vaì phaït tr iãøn nghãö nghiãûp 6. L æång bäøng vaì âaîi ngäü 7. T æång quan nhán sæû näüi bäü 8. Âaïnh giaï tiãöm nàng cuía nhán viãn
 4. VÇ SAO? - M uûc tiãu haình chênh - M uûc tiãu phaït tr iãøn M uûc tiãu phaït tr iãøn ngaìy caìng coï vai tr oì quan tr oüng hån
 5. CAÏ I GÇ? * Säú læåüng * Cháút læåüng * T håìi gian * Ké nàng caï nhán, quan hãû * ...
 6. CH ÊNH SAÏ CH 1. D uy tr ç caïc k huyãún k hêch cho nhæîng thaình têch væåüt tr äüi 2. D uy tr ç vaì caíi tiãún cháút læåüng laînh âaûo 3. Âáøy maûnh cå häüi cho nhán viãn 4. L aìm cho nhán viãn gàõn boï vaì häüi nháûp 5. T àng cæåìng täúi âa caïc cå häüi 6. Cáúp quaín tr ë laì ngæåìi tháöy 7. N haì quaín tr ë k häng vi phaûm caïc luáût lãû vaì QÂ.
 7. TI ÃÚN TRÇNH ÂAÏ NH GI AÏ KÃÚT QUAÍ CV - M uûc tiãu âaïnh giaï - T iãu chuáøn âaïnh giaï - Ai âaïnh giaï - Phæång phaïp âaïnh giaï - Khi naìo âaïnh giaï - Phäø biãún k ãút quaí âaïnh giaï - Âaïnh giaï chung hay theo tæìng cäng viãûc?
 8. RAÏ CH NH I ÃÛM VAÌ ÂËNH KÇ ÂAÏ NH GI AÏ A. T r aïch nhiãûm 1. Cáúp tr ãn tr æûc tiãúp 2. Cáúp dæåïi 3. Âäöng nghiãûp 4. T æû âaïnh giaï 5. Khaïch haìng T äøng håüp B. Âënh k ç âaïnh giaï
 9. CAÏ C PH ÆÅNG PH AÏ P ÂAÏ NH GI AÏ 1. So saïnh 2. Phæång phaïp mæïc thang âiãøm 3. Xãúp haûng 4. Ghi cheïp caïc vuû viãûc quan tr oüng 5. Âaïnh giaï bàòng caïc vàn baín tæåìng thuáût 6. P2 quaín tr ë bàòng caïc muûc tiãu 7. Caïc phæång phaïp k haïc ...
 10. CAÏ CH NAÌ O? * Caïc phæång phaïp so saïnh - T æång âäúi - T uyãût âäúi * T iãu thæïc, âäúi tæåüng: - Âaïnh giaï theo pháøm cháút - Âaïnh giaï theo haình vi - Âaïnh giaï theo muûc tiãu cuäúi cuìng
 11. M äüt vê duû vãö hãû thäúng S2 tæång âäúi Kãút quaí xãúp loaûi thæûc hiãûn theo caïc nhoïm Âiãø m Nhoï 1 m Nhoï 2 m Nhoï 3 m TT 10 - T aì (1) i Phæ n g (1) åü 9 - - Hæång (2) 8 - T uáú (2) n Liãn (3) 7 Mai (1) Sån (3) Caí h (4) n 6 Hoaì g (2) n - Minh (5) 5 - - - 4 Giang (3) Gaï (4) i - 3 Bç (4) nh Kiãn (5) - 2 T huï (5) y - - 1 - - -
 12. ÂAÏ NH GI AÏ TÆÅNG ÂÄÚI Ï Æ âiãø u m Nhæ c âiãø åü m * Buäü ngæ i âaï h giaï c åì n * Khäng roî khoaí g n phaí tç ra sæ khaï biãû i m û c t caï h khaï biãû c c t v ãö kãú quaí giæ caï t a î c * Khäng cung cáú caï p c nhán v iãn thäng qua thäng tin tuyãû âäúv ãö t i v iãû xãú haû g hoü c p n . æ nhæ c âiãø cuí u åü m a nhán v iãn.
 13. VÊ DUÛ VÃÖ ÂAÏ NH GI AÏ TUYÃÛT ÂÄÚI *K í àga uãâ h h n r qyúë a n t n 12345 *K í àgh ná t a âø 12345 h n cá h h ä a n ú û y i p n *C ú h t ah h û h ná r ï ni m áp û c n ã 12345 *Q n i øt aâü u âm ï ä a ã h i 12345 *Tá t u a qy ë u hí ï u â h n cc n 12345 *T hh tãk û i t á i úi m n n ö t ã 12345 *T hh hüa i t á å tï n n ö p c 12345 *K í àg híxåg h n kå æ a n i n ï 12345
 14. ÂAÏ NH GI AÏ TUYÃÛT ÂÄÚI Ï Æi ø u ã âm Næ â ø hå i m c ü ã * cït ã o ah a cï *X hå g ç qá o hø sï cï a s n c u æ b h un ï n n ná g î cï no hn i a a hï æ c m hï oa * T ä gi pa höu *Ko a â h a hn tn hí ä cû hï ï ë cï n i xc n c t ã a æc hø ì î ê v hu h â h æ há ë m cuø n ï c n * Tah a m t uù r ï cï á há n c u n t æi ú i î ná v n r û ã g a hn i c p æ t ã
 15. ÂAÏ NH GI AÏ TH EO PH ÁØM CH ÁÚT Æ âiãø u m Nhæ c âiãø åü m * C ï c c thäng tin c o aï uû * Khäng ro raì g î n thãø vãö aï pháø c t * Dãù cc m háú thiãn vë c a nhán viãn uí * K ï xa âë pháø ho ï c nh m c t naì la täúnháúc háú o ì t t ho cäng viãûc * Hæ ng vaì c ï nhán åï o a hån laì kãú quaí c t äng viãû c
 16. ÂAÏ NH GI AÏ TH EO KÃÚT QUAÍ Æi ø u ã âm Næ â ø hå i m c ü ã * R r ì g ã i u há *Ca t e kú uí o o a vö cuø î n tã n hû ho ã qa ï y t c âï h i ï a g n a t ã àg ocïh hø ò m a bn ü c i * La t æå yút ú Kä g hyú h h oûr ìbï ã ä * hn k uã k ê i t u n c cu un a h n ë hí a vì i v q t ã sû ü a. æp ï h tc å * Tû a æ h oû a r sû ha o ln i t
 17. PH ÆÅNG PH AÏ P M ÆÏ C TH ANG ÂI ÃØM PH I ÃÚ U ÂAÏ N H GI AÏ - T ãn nhán viãn: - Chæïc danh cäng viãûc: - Âån vë cäng taïc: - Giai âoaûn âaïnh giaï: T æì...................âãún................... Caï yãú täú c u Keï m Yãú u TB Khaï Gioí i âaï h giaï n 1â 2â 3â 4â 5â Khäúlæ n g CV i åü Cháú læ n g CV t åü Saï g kiãú n n ....
 18. PH ÆÅNG PH AÏ P XÃÚP H AÛNG Baíng xãúp haûng âaïnh giaï C Ü1 ÄT C Ü2 ÄT 1 H a gV û rã . oìn iã T n t 8 T öV nG î . rá à iæ n a 2. 9. 3. 1 . 0 4 L V nK a . ã à hï 11 5. 1 . 2 6. 1 . 3 7. 1 . N u øÂ û h ú 4 g yã a T á n i p
 19. PH ÆÅN G PH AÏ P GH I CH EÏ P VU Û VI ÃÛ C QU AN T ROÜ N G A. Vuû viãûc têch cæûc - N gaìy thaïng: - Vuû viãûc: B. Vuû viãûc tiãu cæûc - N gaìy thaïng: - Vuû viãûc:
 20. PH OÍ NG VÁÚN ÂAÏ NH GI AÏ A. Chuáøn bë phoíng váún 1. Áún âënh lëch tr çnh phoíng váún 2. T hu tháûp thäng tin 3. Xaïc âënh tiãu chê âaïnh giaï 4. L áûp k ãú hoaûch cho buäøi phoíng váún B. T r ong quïa tr çnh phoíng váún 1. Báöu k häng k hê thoaíi maïi 2. T inh tháön xáy dæûng vaì phaït tr iãøn 3. T r anh luáûn âãø giaíi quyãút váún âãö bãú tàõc 4. L inh hoaût
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=789

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2