Thuật ngữ FAS

Chia sẻ: Nguyễn Văn Hộ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
213
lượt xem
24
download

Thuật ngữ FAS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

FAS-miễn phí Cùng với đóng tàu thủy (được đặt tên cảng của lô hàng) "Miễn phí Cùng với tàu" có nghĩa là người bán thực hiện tốt nghĩa vụ của mình để cung cấp khi hàng hoá đã được đặt cùng với các tàu trên quay hoặc bật lửa tại cảng có tên giao hàng . Điều nay có nghĩa rằng người mua phải chịu mọi chi phí và rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa từ thời điểm đó. Thuật ngữ FAS đòi hỏi người mua để xóa các hàng hóa nhập khẩu. Nó không nên được...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuật ngữ FAS

  1. FAS-miễn phí Cùng với đóng tàu thủy (được đặt tên cảng của lô hàng) "Miễn phí Cùng với tàu" có nghĩa là người bán thực hiện tốt nghĩa vụ của mình để cung cấp khi hàng hoá đã được đặt cùng với các tàu trên quay hoặc bật lửa tại cảng có tên giao hàng. Điều này có nghĩa rằng người mua phải chịu mọi chi phí và rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa từ thời điểm đó. Thuật ngữ FAS đòi hỏi người mua để xóa các hàng hoá xuất khẩu. Nó không nên được sử dụng khi người mua không thể thực hiện trực tiếp hoặc gián tiếp các thủ tục xuất khẩu. Thuật ngữ này chỉ có thể được sử dụng cho vận tải đường biển hoặc đường thuỷ nội địa. A.1. Cung cấp hàng hoá phù hợp với hợp B.1. Thanh toán giá đồng Phải trả giá theo quy định trong hợp đồng Cung cấp hàng hóa và thương mại hóa bán hàng. đơn, hoặc tin nhắn tương đương điện tử của mình, phù hợp với hợp đồng mua bán và các chứng cứ nào về sự phù hợp có thể được yêu cầu của hợp đồng. A.2. Giấy phép, ủy quyền và hình thức B.2.Giấy phép, ủy quyền và thủ tục Với chi phí thuộc về mình người mua, lúc Có được nguy cơ của riêng mình và chi sau này của các yêu cầu, rủi ro và chi phí, phí bất kỳ giấy phép xuất khẩu, nhập mỗi trợ giúp trong việc nhận bất kỳ giấy khẩu hoặc ủy quyền chính thức khác và phép xuất khẩu hoặc ủy quyền chính thực hiện các thủ tục hải quan đối với thức cần thiết khác cho việc xuất khẩu xuất, nhập khẩu hàng hoá và, nếu cần hàng hoá. thiết, quá cảnh của họ thông qua một quốc gia khác. A.3.Hợp đồng vận chuyển và bảo hiểm B.3.Hợp đồng vận chuyển a) Hợp đồng vận chuyển Hợp đồng chi phí riêng của mình cho việc vận chuyển hàng hoá từ cảng đặt tên của Không có nghĩa vụ. lô hàng. b) Hợp đồng bảo hiểm Không có nghĩa vụ. A.4.Giao hàng tận nơi B.4.Đi giao hàng Cung cấp hàng hoá cùng với các tàu được Đi giao hàng theo quy định của A.4.
  2. đặt tên ở nơi bốc hàng được đặt tên bởi người mua tại cảng có tên giao hàng vào ngày hoặc trong thời hạn quy định và theo cách thức phong tục tại cảng. A.5.Chuyển giao rủi ro B.5.Chuyển giao rủi ro Chịu mọi rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng Theo các quy định của B.5., Chịu mọi rủi hàng hóa từ thời gian họ đã được chuyển ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa cho giao theo quy định của A.4. đến khi họ đã được chuyển giao theo quy định của A.4. Nếu anh không hoàn thành nghĩa vụ của mình theo quy định của B.2., Chịu mọi rủi ro bổ sung của mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa phát sinh từ đó và anh ấy nên không thông báo theo quy định của B.7 ..hoặc nên tàu ông đặt tên là không đến đúng giờ, hoặc không thể đưa hàng hoá, hoặc đóng cho trước đó hàng hóa hơn thời gian quy định, chịu mọi rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa từ ngày hết thời hạn đã thoả thuận hoặc ngày của thời kỳ này theo quy định để giao cung cấp tuy nhiên, hàng hoá đã được hợp lệ chiếm đến hợp đồng, đó là để nói, rõ ràng để sang một bên hoặc xác định là hàng hóa hợp đồng. A.6.Chi phí phân chia B.6.Phân chia chi phí Theo các quy định của B.6., Thanh toán Thanh toán các chi phí liên quan đến hàng các chi phí liên quan đến hàng hoá cho hóa từ thời gian họ đã được chuyển giao đến khi họ đã được chuyển giao theo quy theo quy định của A.4. định của A.4. Trả thêm bất kỳ chi phí phát sinh, hoặc vì ông đặt tên là tàu đã không đến đúng giờ, hoặc sẽ không thể lấy hàng, hay sẽ đóng cửa cho hàng hóa hơn trước thời gian quy định, hoặc vì người mua đã không thực hiện nghĩa vụ của mình theo B.2., hoặc để thông báo thích hợp theo quy định của B.7. cung cấp, tuy nhiên, hàng hoá đã được hợp lệ chiếm đến hợp đồng, đó là để nói, rõ ràng để sang một bên hoặc xác định là hàng hóa hợp đồng. Trả tất cả các nhiệm vụ, thuế và phí chính thức khác cũng như các chi phí thực hiện thủ tục hải quan phải nộp khi xuất,
  3. nhập khẩu hàng hoá và nếu cần thiết, quá cảnh của họ thông qua một quốc gia khác. Thanh toán các chi phí và các khoản phí phát sinh cho người bán trong dựng hình hỗ trợ theo quy định của A2. A.7.Thông báo cho người mua B.7.Thông báo cho người bán Cung cấp cho người mua đủ thông báo Cung cấp cho người bán thông báo đầy rằng hàng hóa đã được chuyển giao cùng đủ tên của tàu, bốc ra và thời gian giao với các tàu được đặt tên hàng yêu cầu. A.8 Bằng chứng về việc giao hàng, vận B.8. Bằng chứng về việc giao hàng hoặc chuyển tài liệu hay thông điệp điện tử chứng từ vận tải thông điệp điện tử tương đương tương đương Cung cấp cho người mua ở người bán chi Chấp nhận các bằng chứng giao hàng theo phí của việc với các tài liệu thông thường quy định của A.8. trong các bằng chứng về giao hàng theo quy định của A.4. Với chi phí thuộc về mình người mua yêu cầu là, rủi ro và chi phí, mỗi trợ giúp trong việc nhận một chứng từ vận tải (ví dụ, một dự luật thương phiếu, vận đơn một-nhượng biển vận đơn hàng không, một đường thủy nội địa văn bản). Khi người bán và người mua đã đồng ý giao tiếp điện tử các tài liệu được nêu tại các khoản trên có thể được thay thế bằng một trao đổi dữ liệu điện tử tương đương (EDI) tin nhắn. A.9. Kiểm tra-đóng gói-đánh dấu B.9. Giám định hàng hóa Trả các chi phí của những người hoạt Thanh toán trừ khi có thoả thuận khác, các động kiểm tra (như kiểm tra chất lượng, chi phí giám định trước khi xuất hàng (bao đo, cân, đong, đếm) mà là cần thiết cho gồm cả kiểm tra uỷ quyền của cơ quan mục đích của việc đặt hàng tại việc xử lý của nước xuất khẩu). người mua. Cung cấp như chi phí đóng gói riêng của mình (trừ khi đó là bình thường đối với thương mại cụ thể để tàu hàng của hợp đồng mô tả giải nén) được yêu cầu cho việc vận chuyển hàng hoá trong phạm vi
  4. mà các trường hợp liên quan đến việc vận chuyển (ví dụ như phương thức). điểm đến được thực hiện được biết là người bán trước khi hợp đồng mua bán được ký kết, Bao bì là để được đánh dấu thích hợp A.10. Các nghĩa vụ khác B.10. Các nghĩa vụ khác Với chi phí thuộc về mình người mua yêu Thanh toán các chi phí và các khoản phí cầu là, rủi ro và chi phí, mỗi trợ giúp phát sinh trong việc nhận các văn bản trong việc nhận bất kỳ văn bản hoặc hoặc thông điệp điện tử tương đương nêu thông điệp điện tử tương đương (trừ tại A.10 và bồi hoàn chi phí phát sinh do những đề cập đến trong A.8.) Ban hành người bán trong dựng hình hỗ trợ của hoặc được truyền trong nước của lô hàng mình trong hợp thì theo quy định. và / hoặc có nguồn gốc mà người mua có thể yêu cầu cho xuất khẩu và / hoặc nhập khẩu hàng hoá và. trường hợp cần thiết, quá cảnh của họ thông qua một quốc gia khác. Cung cấp cho người mua, theo yêu cầu, với các thông tin cần thiết cho việc mua sắm bảo hiểm.
Đồng bộ tài khoản