intTypePromotion=1
ADSENSE

Tin học cơ bản ( Excel)_ Câu hỏi trắc nghiệm Excel

Chia sẻ: đỗ Văn Hùng Hùng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

4.699
lượt xem
1.466
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo tin học căn bản _" Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập ôn thi Microsoft Excel " dành cho các bạn sinh viên mới làm quen với vi tính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tin học cơ bản ( Excel)_ Câu hỏi trắc nghiệm Excel

 1. Câu 1: Với một đoạn văn bản đã được chọn, thao tác nào sau đây sẽ c... http://www.dayhoctructuyen.com/file.php/11/On_tap.htm CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ BÀI TẬP ÔN THI MICROSOFT EXCEL Câu 1: Trong Excel, khi nhập dữ liệu vào: a. Dữ liệu số mặc nhiên sẽ canh trái trong ô b. Dữ liệu chuỗi sẽ mặc nhiên canh phải trong ô c. Dữ liệu số mặc nhiên sẽ canh phải trong ô d. Cả a và b cùng đúng Câu 2: Ðịa chỉ của một khối dữ liệu hình chữ nhật trong Excel được xác định bởi địa chỉ như sau: a. : b. : c. : d. Cả ba câu đều sai Câu 3: Nếu gõ vào ô A2 công thức = ABS(-9)= SQRT(-81) thì kết quả trả về: a. True b. Sai (False) c. #NUM! d. Không có câu đúng Câu 4: Kết quả của biểu thức AVERAGE (5;6) + ABS (3) + SQRT (9) -INT(81,13) là: a. -70 b. 70 c. - 69,5 d. Một kết quả khác Câu 5: Tại một địa chỉ ô, ta thực hiện một hàm tính toán nhưng bị sai tên hàm thì thông báo lỗi là: a. FALSE b. #NAME c. #VALUE d. #N/A Câu 6: Tại ô A5 nhập chuỗi ”TINHOC”, cho biết kết quả khi thực hiện lệnh =LEFT(A5) a. “TINHOC” b. FALSE c. #VALUE d. “T” Câu 7: Để chèn thêm một hàng vào bảng tính thì di chuyển con trỏ ô đến vị trí cần chèn và: a. Chọn Format\Cells b. Chọn Insert\Row c. Chọn Format\Column d. Chọn Insert\Column Câu 8: Để lọc dữ liệu tự động ta chọn khối dữ liệu cần lọc, sau đó: a. Chọn Format\ Filter 1 of 11 4/1/2008 10:18 AM
 2. Câu 1: Với một đoạn văn bản đã được chọn, thao tác nào sau đây sẽ c... http://www.dayhoctructuyen.com/file.php/11/On_tap.htm b. Chọn View\AutoFilter c. Chọn Data\Filter\AutoFilter d. Chọn View\Filter\AutoFilter Câu 9: Khi nhập dữ liệu trong ô, để ngắt xuống dòng trong ô đó thì: a. Ấn tổ hợp phím Ctrl+Shift b. Ấn tổ hợp phím Alt+Shift c. Ấn tổ hợp phím Ctrl+Enter d. Ấn tổ hợp phím Alt+Enter Câu 10: Tại địa chỉ A1 chứa giá trị ngày tháng năm sinh của học sinh Nguyễn Văn A là 12/10/1978, công thức nào sau đây cho kết quả là số tuổi của học sinh A: a. =2005-A1 b. =Now -A1 c. =Today -A1 d. Year(Today )-Year(A1) Câu 11: Trong bảng điểm học sinh của toàn Trường Đông Á, nếu ta muốn in ra danh sách học sinh bị điểm môn Chính trị dưới 5 để cho thi lại thì ta có thể dùng lệnh gì sau đây: a. Data – SubTotal b. Data – Consolidate c. Data – Sort d. Data - Filter – AutoFilter Câu 12: Kết quả của công thức =INT(1257.879) là: a. 1257.0 b. 1257 c. 1258 d. Không có đáp án đúng Câu 13: Kích thước của một bảng tính trong Excel là: a. 65536 dòng x 255 cột b. 256 dòng x 65536 cột c. Không hạn chế d. 65536 dòng x 256 cột Câu 14: Chọn kết quả đúng nhất: LEFT(“Thanh pho Da Nang”, 7) sẽ trả về: a. “Thanh ph” b. “Thanh p” c. “Da Nang” d. Không có câu nào đúng Câu 15: Các phép so sánh hay các phép toán Logic trong Excel bao giờ cũng cho ra kết quả là: 2 of 11 4/1/2008 10:18 AM
 3. Câu 1: Với một đoạn văn bản đã được chọn, thao tác nào sau đây sẽ c... http://www.dayhoctructuyen.com/file.php/11/On_tap.htm a. True hoặc False b. True c. Cả True và False d. False Câu 16: Để nhóm dữ liệu theo một trường nào đó trên một CSDL và thống kê số liệu cuối mỗi nhóm ta dùn lệnh: a. Data – SubTotal b. Data – Consolidate c. Data – Sort d. Cả a và c đều đúng Câu 17: Công thức nào sau đây là một công thức sai cú pháp: a. =IF(AND(“Dung”=”Dung”,”Dung”=”Dung”),”Dung”,”Dung”) b. =IF(OR(“Sai”=”Dung”, “Dung”=”Sai”),”Dung”,”Sai”) c. =IF(1>2, ”Dung” , ”Sai”) d. =IF(OR(1>2,”Dung”),”Dung”,”Sai”) Câu 18: Với công thức =RIGHT(“OFFICE97”,2) thì kết quả trả về sẽ là: a. Một kiểu dữ liệu dạng số b. Một kiểu dữ liệu dạng chuỗi c. Cả câu a và b đều đúng d. Cả câu a và b đều sai Câu 19: Chọn kết quả đúng nhất: IF( 183,4
 4. Câu 1: Với một đoạn văn bản đã được chọn, thao tác nào sau đây sẽ c... http://www.dayhoctructuyen.com/file.php/11/On_tap.htm b. SORT c. FILTER d. SUBTOTAL Câu 23: Kết quả của công thức =ROUND(1257.879,1) là: a. 1257.80 b. 1257.8 c. 1257.9 d. 1257.1 Câu 24: Để đổi tên cho một Sheet ta thực hiện như sau: a. Right click vào tên Sheet cần đổi tên, chọn Rename, gõ tên mới và Enter b. Tại Sheet cần đổi tên chọn lệnh Format - Sheet - Rename, gõ tên mới và Enter c. Double click vào tên Sheet cần đổi tên, gõ tên mới và Enter d. Tất cả các cách trên đều đúng Câu 25: Trong các ký hiệu sau, ký hiệu nào không phải là địa chỉ ô: a. $Z1 b. AA$12 c. $15$K d. Cả ba đều là địa chỉ ô Câu 26: Để sắp xếp cơ sở dữ liệu đang chọn thì sử dụng lệnh nào sau đây: a. Data – Sort b. Tools – Sort c. Table – Sort d. Format – Sort Câu 27: Trong bảng tính Excel, giả sử tại ô F12 ta có công thức =”ĐàNẵng,” &Average(5,5) thì sẽ cho ra kế quả là: a. ĐàNẵng, b. ĐàNẵng,5 c. FALSE d. ĐàNẵng,2 Câu 28: Địa chỉ nào sau đây là hợp lệ: a. AB90000 b. 100C c. WW1234 d. A64000 Câu 29: Cho biết kết quả của công thức SQRT(100) a. 100 b. 0.1 c. 1000 d. 10 4 of 11 4/1/2008 10:18 AM
 5. Câu 1: Với một đoạn văn bản đã được chọn, thao tác nào sau đây sẽ c... http://www.dayhoctructuyen.com/file.php/11/On_tap.htm Câu 30: Để tính tổng các sô ghi trên cùng một dòng không liên tục gồm ô A3, C3 và khối E3:G3 thì sử dụn công thức nào sau đây: a. =SUM(A3,C3,E3:G3) b. =A3+C3+E3..G3 c. =SUM(A3:G3) d. =SUM(E3..G3) Câu 31: Với ĐTB cuối năm là 6.5, Lê Hoàng Vy sẽ đạt xếp loại gì khi biết công thức xếp loại học tập IF(ĐTB
 6. Câu 1: Với một đoạn văn bản đã được chọn, thao tác nào sau đây sẽ c... http://www.dayhoctructuyen.com/file.php/11/On_tap.htm b. Kiểu ngày – tháng – năm c. Kiểu – giờ - phút – giây d. Kiểu ký tự Câu 37: Kết quả của biểu thức =ROUND(1200200,-3) sẽ là a. False b. 1201000 c. #VALUE d. 1200000 Câu 38: Giả sử tại ô A2 chứa giá trị là một kiểu giờ - phút – giây để chỉ thời gian bắt đầu một cuộc gọi điện thoại và tại ô B2 chứa thời gian kết thúc cuộc gọi đó. Công thức để tính số phút đã gọi là: a. =A2 – B2 b. =MINUTE(A2) – MINUTE(B2) c. =HOUR(A2) – HOUR(B2) d. =HOUR(A2-B2)*60 + MINUTE(A2-B2)+SECOND(A2-B2)/60 Câu 39: Biểu thức =IF(2>3,”Sai”) cho kết quả là: a. False b. “Dung” c. True d. “Sai” Câu 40: Cho trước cột “Điểm trung bình” có địa chỉ E1:E10. Để đểm số học sinh có điểm trung bình từ 7 trở lên thì sử dụng công thức nào sau đây: a. =COUNT(E1:E10) b. =COUNTIF(E1:E10,>=7) c. =COUNTA(E1:E10,9) d. =COUNTIF(E1:E10,”>=7”) Câu 41: Cho trước một số thập phân n. Để lấy phần thập phân của số n đó thì sử dụng công thức: a. n - INT b. INT c. INT – n d. MOD -INT Câu 42: Cho trước một bảng dữ liệu ghi kết quả cuộc thi chạy cự ly 100m. Trong đó, cột ghi kết quả thời gian chạy của các vận động viên (tính bằng giây) có địa chỉ từ ô D2 đến ô D12. Để điền công thức xếp vị thứ cho các vận động viên (ô E2) thì dùng công thức: a. =RANK(D2,D2:D12) b. =RANK(D2,$D$2:$D$12) c. =RANK(D2,$D$2:$D$12,0) d. =RANK(D2,$D$2:$D$12,1) Câu 43: Giả sử tại ô A2 chứa chuỗi ký tự “Microsoft Excel”. Hãy cho biết công thức để trích chuỗi ký tự “soft” từ ô A2? 6 of 11 4/1/2008 10:18 AM
 7. Câu 1: Với một đoạn văn bản đã được chọn, thao tác nào sau đây sẽ c... http://www.dayhoctructuyen.com/file.php/11/On_tap.htm a. MID(A2,6,4) b. LEFT(A2,9) c. RIGHT(A2,10) a. Cả đáp án b và c đều đúng Câu 44: Chọn phát biểu đúng: a. Trong Excel, các cột được đánh số thứ tự từ 1 đến 65536. b. Một tập tin Excel còn được gọi là một Worksheet. c. Trong Excel, có thể chọn (quét khối) các vùng không liên tục. a. Không có đáp án nào đúng. Câu 45: Chọn phát biểu sai: a. Địa chỉ tương đối là loại địa chỉ có thể thay đổi thành phần cột hoặc hàng trong quá trình sao ch công thức. b. Khi sử dụng hàm VLOOKUP hoặc HLOOKUP nếu kết quả trả về là #N/A thì có nghĩa là giá trị dò tìm không được tìm thấy trong bảng dò. c. Một bài toán nếu chỉ có một bảng dữ liệu thì sẽ không sử dụng đến hàm VLOOKUP ha HLOOKUP. d. Không có đáp án nào sai. PHẦN BÀI TẬP BÀI THỰC HÀNH SỐ 1 A B C D E F G H I J K 1 BAÍNG TÊNH TIÃÖN KHAÏCH SAÛN 2 SÄÚ KHAÏCH QUÄÚC NGAÌY NGAÌY LOAÛI ÂÅN THAÌNH TIÃÖN PHAÍI 3 STT NGAÌY HAÌNG TËCH ÂÃÚN ÂI PHOÌNG GIAÏ TIÃÖN GIAÍM TRAÍ ÅÍ 4 1 Ngoüc VN 15/12/2002 30/12/2002 A 5 2 Jean ANH 05/06/2002 06/07/2002 C 6 3 Rooney NHÁÛT 01/04/2002 30/04/2002 B 7 4 Thanh VN 09/08/2002 13/10/2002 B 8 5 Madona MYÎ 07/02/2002 15/02/2002 A 9 6 Hoa VN 04/12/2002 30/12/2002 C 10 7 Jovani YÏ 02/06/2002 04/07/2002 C 11 8 Daniela HAÌLAN 07/09/2002 19/09/2002 B 12 9 Bacbara ANH 31/01/2002 14/02/2002 A 13 10 Haì VN 07/11/2002 09/12/2002 B 14 Täøng Cäüng 15 Kãút Quaí Tham Khaío 264 7770000 310000 7460000 Yãu Cáöu : Cáu 1: Haîy tênh SÄÚ NGAÌY ÅÍ cho mäùi khaïch du lëch biãút ràòng SÄÚ NGAÌY ÅÍ = NGAÌY ÂI - NGAÌY ÂÃÚN Cáu 2: Tênh ÂÅN GIAÏ cho mäùi LOAÛI PHOÌNG, biãút ràòng: - Nãúu LOAÛI PHOÌNG laì A thç ÂÅN GIAÏ laì 50000 - Nãúu LOAÛI PHOÌNG laì B thç ÂÅN GIAÏ laì 30000 - Nãúu LOAÛI PHOÌNG laì C thç ÂÅN GIAÏ laì 20000 Cáu 3 : Tênh THAÌNH TIÃÖN biãút ràòng THAÌNH TIÃÖN= SÄÚ NGAÌY ÅÍ x ÂÅN GIAÏ tiãön phoìng 7 of 11 4/1/2008 10:18 AM
 8. Câu 1: Với một đoạn văn bản đã được chọn, thao tác nào sau đây sẽ c... http://www.dayhoctructuyen.com/file.php/11/On_tap.htm Cáu 4: Tênh TIÃÖN GIAÍM cho mäùi du khaïch biãút ràòng : - Nãúu NGAÌY ÂÃÚN laì Chuí Nháût vaì SÄÚ NGAÌY ÅÍ >=30 thç âæåüc giaím 10% TIÃÖN PHOÌNG - Nãúu SÄÚ NGAÌY ÅÍ >=25 thç âæåüc giaím 5% TIÃÖN PHOÌNG - Caïc træåìng håüp khaïc thç khäng giaím Cáu 5 : Tênh säú tiãön PHAÍI TRAÍ = THAÌNH TIÃÖN - TIÃÖN GIAÍM Cáu 6 : Hoaìn thaình caïc thäng tin sau (Thay caïc dáúu ? bàòng caïc cäng thæïc tênh toaïn) a/ Säú khaïch du lëch coï quäúc tëch Viãût Nam ? b/ Tyí lãû pháön tràm giæîa khaïch du lëch Viãût Nam vaì Næïåïc Ngoaìi ? c/ Täøng SÄÚ NGAÌY ÅÍ cuía khaïch næåïc ngoaìi ? d/ Coï bao nhiãu khaïch coï tãn bàõt âáöu laì chæî H ? e/ Coï bao nhiãu khaïch coï SÄÚ NGAÌY ÅÍ
 9. Câu 1: Với một đoạn văn bản đã được chọn, thao tác nào sau đây sẽ c... http://www.dayhoctructuyen.com/file.php/11/On_tap.htm BAÌI THÆÛC HAÌNH SÄÚ 2 A B C D E F G 1 Cäng Ty Xàng Dáöu X 2 BAÏO CAÏO DOANH THU 3 Thaình 4 STT Maî Haìng Tãn Haìng Säú Læåüng Tiãön Chuyãn Chåí Phaíi Traí 5 1 XL1 30 6 2 DS1 10 7 3 NS3 50 8 4 DL1 60 9 5 XS2 25 10 6 XS1 35 11 Täøng Cäüng 12 Kãút Quaí Tham Khaío 481000 14370 495370 13 BAÍNG TRA THÄNG TIN Pháön Tràm Maî Tãn Maî 14 Giaï Sé Giaï Leî Chuyãn Haìng Hoaï Haìng Hoaï Chuyãn Chåí Chåí 15 X Xàng 3000 3300 1 2% 16 D Dáöu 2000 2200 2 5% 17 N Nhåït 1000 1100 3 7% Yãu Cáöu: Cáu 1: Âiãön caïc säú liãûu cho cäüt Tãn Haìng biãút ràòng kyï tæû âáöu tiãn bãn traïi cuía Maî Haìng quy âënh tãn màût haìng vaì tra trong Baíng Tra Thäng Tin Cáu 2: Tênh Thaình Tiãön= Säú Læåüng * Âån Giaï, biãút ràòng Âån Giaï âæåüc tra theo Baíng Tra Thäng Tin, vaì kyï tæû giæîa trong Maî Haìng quy âënh Giaï Leî (L) hay Giaï Sé (S) cho tæìng màût haìng Cáu 3: Tênh Chuyãn Chåí = Thaình Tiãön x Pháön Tràm Chuyãn Chåí, trong âoï Pháön Tràm Chuyãn Chåí cuía tæìng loaûi màût haìng thç dæûa vaìo kyï tæû âáöu tiãn bãn phaíi cuía Maî Haìng vaì tra theo Baíng Tra Thäng Tin Cáu 4: Tênh Phaíi Traí = Thaình Tiãön + Chuyãn Chåí vaì tênh Täøng Cäüng cho caïc cäüt Säú Læåüng, Thaình Tiãön, Chuyãn Chåí vaì Phaíi Traí Cáu 5: Thao taïc âënh daûng vaì keí khung cho baíng tênh 9 of 11 4/1/2008 10:18 AM
 10. Câu 1: Với một đoạn văn bản đã được chọn, thao tác nào sau đây sẽ c... http://www.dayhoctructuyen.com/file.php/11/On_tap.htm BAÌI THÆÛC HAÌNH SÄÚ 3 A B C D E F 1 BAÍNG THEO DOÎI TIÃÖN BAÍO HIÃØM 2 Maî Säú Mæïc Bãûnh Viãûn Tiãön Ghi Stt Nhán Viãn Læång Âiãöu Trë Baío Hiãøm Chuï 3 4 1 Q1-001 400000 Âa khoa 5 2 Q2-002 500000 Quáûn 3 6 3 Q3-003 600000 Âa khoa 7 4 Q1-004 550000 C17 8 5 Q2-005 450000 C17 9 6 Q3-006 700000 Quáûn 3 10 Täøng Cäüng 11 12 13 Baíng Tra Maî Mæïc Bãûnh Viãûn Tuyãún Baío Hiãøm Baío Hiãøm 14 15 Q1 5% Âa khoa 16 Q2 10% C17 17 Q3 15% Quáûn 3 Yãu Cáöu: Cáu 1: Tênh Tiãön Baío Hiãøm cho mäùi bãûnh nhán biãút ràòng Tiãön Baío Hiãøm = Mæïc Læång x Mæïc Baío Hiãøm, trong âoï Mæïc Baío Hiãøm cuía tæìng ngæåìi âæåüc quy âënh båíi hai kyï tæû âáöu tiãn bãn traïi cuía Maî Säú Nhán Viãn vaì tra theo Baíng Tra Cáu 2: Tênh Täøng Tiãön Baío Hiãøm Cáu 3: Taûo giaï trë cho cäüt Ghi Chuï: Nãúu Bãûnh nhán âoï âiãöu trë khäng theo âuïng tuyãún bãûnh viãûn mua baío hiãøm (dæûa vaìo Baíng Tra) thç âiãön vaìo "Traïi Tuyãún", ngæåüc laûi laì "Truïng Tuyãún" Vê duû : Q1-001: Bãûnh viãûn baío hiãøm laì Âa khoa maì âiãöu trë taûi Bãûnh viãûn Âa khoa thç laì "Truïng Tuyãún", coìn nãúu âiãöu trë taûi Bãûnh viãûn khaïc thç laì "Traïi Tuyãún" Cáu 4: Thao taïc âënh daûng vaì keí khung cho baíng tênh 10 of 11 4/1/2008 10:18 AM
 11. Câu 1: Với một đoạn văn bản đã được chọn, thao tác nào sau đây sẽ c... http://www.dayhoctructuyen.com/file.php/11/On_tap.htm BAÌI THÆÛC HAÌNH SÄÚ 4 A B C D E F G 1 Cäng Ty Xuáút Nháûp Kháøu 2 3 TÇNH HÇNH XUÁÚT HAÌNG NÄNG SAÍN QUÊ 1 - 2002 4 5 STT Maî Haìng Tãn Haìng Säú LæåüngThaình TiãönTiãön GiaímPhaíi Traí 6 1 GTD-1 100 7 2 GTH-2 245 8 3 GNH-3 278 9 4 GTT-2 189 10 5 GNH-3 256 11 6 GTD-2 289 12 7 GTH-3 275 13 Täøng Cäüng 14 Kãút Quaí Tham Khaío 1632 68790 4132.4 64657.6 15 16 Baíng Tra 17 Loaûi Maî Haìng Tãn Haìng 18 1 2 3 19 GTD Gaûo Tràõng Daìi 20 40 60 20 GTH Gaûo Thåm 15 45 75 21 GNH Gaûo Naìng Hæång 10 20 30 22 GTT Gaûo Tràõng Troìn 30 40 50 Yãu Cáöu: Dæûa vaìo 3 kyï tæû bãn traïi cuía Maî Haìng vaì tra trong Baíng Tra, haîy âiãön tãn cho caïc Cáu 1:màût haìng Cáu 2:Haîy tênh Thaình Tiãön, biãút ràòng Thaình Tiãön = Säú Læåüng * Âån Giaï, trong âoï : Âån Giaï âæåüc tra trãn Baíng Tra dæûa vaìo Maî Haìng Tênh Tiãön Giaím cho mäùi loaûi haìng biãút ràòng Tiãön Giaím = Thaình Tiãön * %Giaím, Cáu 3:trong âoï : %Giaím cho mäùi màût haìng dæûa vaìo kyï tæû âáöu tiãn bãn phaíi, nãúu : + Bàòng 1 : thç âæåüc giaím 3% + Bàòng 2 : thç âæåüc giaím 5% + Bàòng 3 : thç âæåüc giaím 7% Cáu 4:Tênh Phaíi Traí = Thaình Tiãön - Tiãön Giaím Cáu 5:Tênh Täøng Cäüng cho caïc cäüt Säú Læåüng, Thaình Tiãön, Tiãön Giaím vaì Phaíi Traí Cáu 6:Thao taïc âënh daûng vaì keí khung cho baíng tênh 11 of 11 4/1/2008 10:18 AM
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2