intTypePromotion=3

Trắc nghiệm hóa C3_0041 + đáp án

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
53
lượt xem
6
download

Trắc nghiệm hóa C3_0041 + đáp án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm hóa c3_0041 + đáp án', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm hóa C3_0041 + đáp án

  1. [] S h p ch t đơn ch c, đ ng phân c u t o c a nhau có cùng công th c phân t ,đ u tác d ng đư c v i dung d ch là A. 3 B. 6 C. 5 D. 4 [] Cho sơ đ chuy n hóa : Glucozơ . Hai ch t X, Y l n lư t là A. và B. và C. và D. và [] Đ t cháy hoàn toàn m t th tích khí thiên nhiên g m metan, etan, propan b ng oxi không khí (trong không khí, oxi chi m 20% th tích), thu đư c 7,84 lít khí ( đktc) và 9,9 gam nư c. Th tích không khí ( đktc) nh nh t c n dùng đ đ t cháy hoàn toàn lư ng khí thiên nhiên trên là (Cho ) A. 84,0 lít B. 78,4 lít C. 70,0 lít D. 56,0 lít [] Cho 2,9 gam m t anđehit ph n ng hoàn toàn v i lư ng dư (ho c ) trong dung d ch thu đư c 21,6 gam Ag. Công th c c u t o thu g n c a anđehit là (Cho ) A. B. C. D. [] Khi cho 41,4 gam h n h p X g m và tác d ng v i dung d ch đ c (dư), sau ph n ng thu đư c ch t r n có kh i lư ng 16 gam. Đ kh hoàn toàn 41,4 gam X b ng ph n ng nhi t nhôm, ph i dùng 10,8 gam . Thành ph n ph n trăm theo kh i lư ng c a trong h n h p X là (Cho : hi u su t c a các ph n ng là 100%; ) A. 66,67% B. 50,67% C. 36,71% D. 20,33% [] H p ch t h u cơ X (phân t có vòng benzen) có công th c phân t là , tác d ng đư c v i và v i . Bi t r ng khi cho X tác d ng v i dư, s mol thu đư c b ng s mol X tham gia ph n ng và X ch tác d ng đư c v i NaOH theo t l s mol 1:1. Công th c c u t o thu g n c a X là A. B. C.
  2. D. [] Đ trung hòa lư ng axit t do có trong 14 gam m t m u ch t béo c n 15ml dung d ch 0,1M. Ch s axit c a m u ch t béo trên là (Cho ) A. 4,8 B. 6,0 C. 7,2 D. 5,5 [] Cho sơ đ ph n ng: . X và Y có th là A. và B. và C. và D. và [] Khi đ t cháy hoàn toàn 4,4 gam ch t h u cơ X đơn ch c thu đư c s n ph m cháy ch g m 4,48 lít ( đktc) và 3,6 gam nư c. N u cho 4,4 gam h p ch t X tác d ng v i dung d ch v a đ đ n khi ph n ng hoàn toàn, thu đư c 4,8 gam mu i c a axit h u cơ Y và ch t h u cơ Z. Tên c a X là (Cho ) A. isopropyl axetat. B. metyl propionat. C. etyl propionat. D. etyl axetat. [] T l s ngư i ch t v b nh ph i do hút thu c lá g p hàng ch c l n s ngư i không hút thu c lá. Ch t gây nghi n và gây ung thư có trong thu c lá là A. nicotin. B. cafein. C. aspirin. D. moocphin. [] Các h p ch t trong dãy ch t nào dư i dây đ u có tính lư ng tính? A. B. C. D. [] H p ch t X có công th c phân t trùng v i công th c đơn gi n nh t, v a tác d ng đư c v i axit v a tác d ng đư c v i ki m trong đi u ki n thích h p. Trong phân t X, thành ph n ph n trăm kh i lư ng c a các nguyên t l n lư t b ng 40,449%; 7,865% và 15,73%, còn l i là oxi. Khi cho 4,45 gam X ph n ng hoàn toàn v i m t lư ng v a đ dung d ch NaOH (đun nóng) thu đư c 4,85 gam mu i khan. Công th c c u t o thu g n c a X là (Cho ) A. B. C.
  3. D. [] Th t m t s c p oxi hóa - kh trong dãy đi n hóa như sau: . C p ch t không ph n ng v i nhau là A. Fe và dung d ch B. dung d ch và dung d ch C. và dung d ch D. và dung d ch [] Cho các nguyên t và . Đ âm đi n c a các nguyên t tăng d n theo th t A. B. C. D. [] D n V lít ( đktc) h n h p X g m axetilen và hiđro đi qua ng s đ ng b t niken nung nóng, thu đư c khí Y. D n Y vào lư ng dư (ho c ) trong dung d ch thu đư c 12 gam k t t a. Khí đi ra kh i dung d ch ph n ng v a đ v i 16 gam brom và còn l i khí Z. Đ t cháy hoàn toàn khí Z thu đư c 2,24 lít khí ( đktc) và 4,5 gam nư c. Giá tr c a V b ng (Cho ) A. 13,44. B. 5,60. C. 11,2. D. 8,96. [] Cho 50ml dung d ch glucozơ chưa rõ n ng đ tác d ng v i m t lư ng dư (ho c ) trong dung d ch thu đư c 2,16 gam b c k t t a. N ng đ mol (ho c mol/l) c a dung d ch glucozơ đã dùng là (Cho ) A. 0,20M. B. 0,01M. C. 0,02M. D. 0,10M. [] Cho 5,76 gam axit h u cơ X đơn ch c, m ch h tác d ng h t v i thu đư c 7,28 gam mu i c a axit h u cơ. Công th c c u t o thu g n c a X là (Cho ) A. B. C. D. [] Khi cho 100ml dung d ch 1M vào 100ml dung d ch thu đư c dung d ch có ch a 6,525 gam ch t tan. N ng đ mol (ho c mol/l) c a trong dung d ch đã dùng là (Cho ) A. 0,5M. B. 0,25M. C. 0,75M.
  4. D. 1M. [] Cho phương trình hóa h c c a ph n ng t ng h p amoniac. Khi tăng n ng đ c a hiđro lên 2 l n, t c đ ph n ng thu n A. tăng lên 2 l n. B. gi m đi 2 l n . C. tăng lên 8 l n. D. tăng lên 6 l n. [] Các khí có th cùng t n t i trong m t h n h p là A. và B. và C. và D. và
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản