intTypePromotion=3

Trắc nghiệm hóa hữu cơ số 2

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:68

0
114
lượt xem
32
download

Trắc nghiệm hóa hữu cơ số 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm hóa hữu cơ số 2', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm hóa hữu cơ số 2

 1. Tr c nghi m hóa h u cơ 2 151. Đ t cháy hoàn toàn h n h p A g m hai hiđrocacbon k ti p nhau trong dãy đ ng đ ng, thu đư c 20,16 lít CO2 (đktc) và 20,7 gam H2O. Công th c phân t hai ch t trong h n h p A là: a) CH4, C2H6 b) C2H4, C3H6 c) C3H4, C4H6 d) C3H8, C4H10 (H = 1; O = 16) 152. Đ t cháy hoàn toàn a mol hiđrocacbon A, thu đư c t ng s mol CO2 và H2O là 4a mol. A là: a) Đ ng đ ng axetilen b) Etilen c) Parafin d) Propilen (C = 12; H = 1) 153. Đehiđrat hóa rư u A b ng cách đun nóng A v i H2SO4 đ m đ c kho ng nhi t đ 170-180˚C, thu đư c ch t h u cơ là m t anken duy nh t. A có công th c d ng nào? a) CnH2n + 2O b) CnH2n + 1OH c) CnH2n + 1CH2OH d) CxHyCH2OH
 2. 154. X là m t rư u mà khi đ t cháy rư u này t o s mol H2O > s mol CO2. X là: a) Rư u đơn ch c no m ch h b) Rư u đa ch c no m ch h c) Rư u no m ch h d) T t c đ u sai 155. A là m t ch t h u cơ m ch h , ch a m t lo i nhóm ch c. A tác d ng đư c kim lo i ki m t o khí hiđro, nhưng không tác d ng đư c dung d ch ki m. Khi làm bay hơi h t 3,68 gam A thì thu đư c th tích hơi b ng th tích c a 1,04 gam khí axetilen đo trong cùng đi u ki n v nhi t đ và áp su t. A là: a) Etyleglicol b) Glixerin c) Rư u tert-butylic d) Rư u neopentylic (C = 12; H = 1; O = 16) 156. S n ph m chính c a s đehiđrat hóa 2-metylpentanol-3 là ch t nào? a) 2-Metylpenten-2 (2-Metylpent-2-en) b) 4-Metylpenten-2 c) 3-Metylpenten-2 d) 2-Metylpenten-1 157. X là m t rư u, khi đ t cháy X thu đư c a mol CO2 và b mol H2O. Đ t T =a/b. X thu c lo i rư u nào? Bi t r ng tr s T tăng d n đ i v i các ch t đ ng đ ng c a X có kh i lư ng phân t tăng d n. a) X là rư u đơn ch c no m ch h , CnH2n+1OH
 3. b) X là rư u thơm, ch a m t nhân thơm c) X là rư u có công th c d ng CnH2n+ 2Ox hay CnH2n+2-x(OH)x d) X là rư u đa ch c hay đơn ch c có m t vòng, no 158. X là m t ch t h u cơ đư c t o b i ba nguyên t là C, H và O. Đ t cháy 1 mol X thu đư c 8 mol CO2 và 4 mol H2O. T kh i hơi c a X so v i metan b ng 9,5. X thu c ch c hóa h c nào trong các ch c dư i đây? Bi t r ng X có ch a nhân thơm trong phân t a) Axit h u cơ b) Ete c) Rư u thơm d) Phenol (C = 12; H = 1; O = 16) 159. Axit axetic tác d ng đư c v i ch t nào dư i đây? a) Canxi cacbonat b) Natri phenolat c) Natri etylat d) C (a), (b) và (c) 160. Hai ch t A, B đ u đư c t o b i ba nguyên t C, H, O. Đ t cháy A, cũng như B đ u t o CO2 và H2O có t l kh i lư ng như nhau, mCO2 : mH2O = 11 : 6. T A có th đi u ch B qua hai giai đo n:
 4. H2SO4 (ñ) dd KMnO4 A 0 A' B 180 C a) A: C2H5OH; B: HO-CH2-CH2-OH b) b) A: CH3CH2CH2OH; B: CH3CHOHCH2OH c) A: C3H7OH; B: C2H5COOH d) d) C4H8(OH)2; B: C4H6(OH)4 (C = 12; H = 1; O = 16) 161. N u ch dùng nư c brom và các phuơng ti n thích h p, có th nh n bi t đư c m y khí trong ba khí đ ng riêng trong các bình m t nhãn: Etan, Etilen, Axetilen? a) M t khí, đó là Etan b) Hai khí c) Ba khí d) Không th phân bi t đư c 162. H n h p A g m 0,1 mol acrolein (propenal, anđehit acrilic) và 0,3 mol khí hiđro. Cho h n h p A qua ng s nung nóng có ch a Ni làm xúc tác, thu đư c h n h p B g m b n ch t, đó là propanal, propanol-1, propenal và hiđro. T kh i hơi c a h n h p B so v i metan b ng 1,55. S mol H2 trong h n h p B b ng bao nhiêu? a) 0,05 b) 0,10 c) 0,15 d) 0,20 (C = 12; H = 1; O = 16)
 5. 163. Kh i lư ng riêng c a m t khí đi u ki n tiêu chu n b ng 1,875 gam/lít. Kh i lư ng c a 1 mol khí này là: a) 42 đvC b) 54,375 gam c) 1,875 gam d) T t c đ u sai 164. Khí nào không có mùi? a) Metan b) Amoniac c) Hiđro clorua d) Ozon 165. C n l y bao nhiêu lít m i khí etan và propan đem tr n đ thu đư c 4 lít h n h p khí K mà t kh i c a K so v i hiđro b ng 19,375? a) M i khí l y 2 lít b) 1,5 lít etan; 2,5 lít propan c) 2,5 lít etan; 1,5 lít propan d) 1 lít etan; 3 lít propan (C = 12; H = 1) 166. Cho 19,5 gam benzen tác d ng v i 48 gam brom (l ng), có b t s t làm xúc tác, thu đư c 27,475 gam brom benzen. Hi u su t c a ph n ng brom hóa benzen trên b ng bao nhiêu? a) 40% b) 50% c) 60% d) 70% (C = 12; H = 1; Br = 80)
 6. 167. Xem ba ch t: (I): CH3(CH2)3CH3; (II): CH3CH2CH(CH3)2; (III): C(CH3)4. Th t nhi t đ sôi tăng d n c a ba ch t trên là: a) (I) < (II) < (III) b) (II) < (III) < (I) c) (III) < (II) < (I) d) (III) < (I) < (II) 168. M t axit y u có n ng đ 0,1M, có đ đi n ly (ph n trăm phân ly ion) là 5,75%. H ng s phân ly ion c a axit này b ng bao nhiêu? a) 3,3.10-3 b) 3,5.10-4 c) 4,2.10-5 d) 3,3.10-5 169. Polime CH3 C CH2 CH 2 CH C CH2 CH3 CH 3 n là s n ph m trùng h p hay đ ng trùng h p c a: a) C9H18 b) Penten v i Butađien-1,3 c) C4H8 và C5H8 d) Isobutylen và isopren 170. Đ t cháy hoàn toàn h n h p hai amin đơn ch c no m ch h đ ng đ ng k ti p b ng oxi, thu đư c 16,72 gam CO2 và 2,8 lít khí nitơ (đktc). Công th c hai amin đó là: a) C2H5NH2; C3H7NH2 b) Metylamin; Etylamin c) C3H9N; C4H11N d) C4H11N; C5H13N
 7. (C = 12; O = 16) 171. Xét các ch t: (I): Amoniac; (II): Anilin; (III): Metylamin; (IV): Đimetylamin; (V): Điphenylamin; (VI): Nư c Đ m nh tính bazơ các ch t tăng d n như sau: a) (VI) < (I) < (III) < (IV) < (II) < (V) b) (V) < (II) < (VI) < (I) < (III) < (IV) c) (VI) < (V) < (II) < (I) < (III)
 8. 175. H n h p A có kh i lư ng 25,1 gam g m ba ch t là axit axetic, axit acrilic và phenol. Lư ng h n h p A trên đư c trung hòa v a đ b ng 100 ml dung d ch NaOH 3,5M. T ng kh i lư ng ba mu i thu đư c sau ph n ng trung hòa là: a) 33,15 gam b) 32,80 gam c) 31,52 gam d) 34,47 gam (C = 12; H = 1; O = 16; Na = 23) 176. M là m t kim lo i. L y 2,496 gam mu i clorua M hòa tan trong nư c t o dung d ch và cho tác d ng v a đ v i dung d ch AgNO3, l c tách k t t a AgCl, thu đư c dung d ch, cô c n dung d ch này, thu đư c 3,132 gam m t mu i nitrat khan. M là: a) Đ ng b) Magie (Magnesium, Mg) c) Nhôm d) Bari (Cu = 64; Mg = 24; Al = 27; Ba = 137; N = 14; O = 16; Cl = 35,5) 177. C n bao nhiêu th tích dung d ch Ba(OH)2 0,12M đ ph n ng v a đ v i 0,244 gam axit bezoic? a) 8,33 ml b) 16,67 ml c) 17,6 ml d) 35,2 ml (C = 12; H = 1; O = 16)
 9. CH 3 CH 3 178. Ch t có công th c t n quát d ng: a) CnH2n – 22 b) CnH2n – 20 c) CnH2n – 18 d) CnH2n – 16 179. Cho h n h p khí A g m: 0,1 mol axetilen, 0,2 mol etilen, 0,1 mol etan và 0,36 mol hiđro đi qua ng s đ ng Ni làm xúc tác, đun nóng, thu đư c h n h p khí B. D n h n h p khí B qua bình đ ng nư c brom dư, kh i lư ng bình brom tăng 1,64 gam và có h n h p khí C thoát ra kh i bình brom. Kh i lư ng c a h n h p khí C b ng bao nhiêu? a) 13,26 gam b) 10,28 gam c) 9,58 gam d) 8,20 gam (C = 12; H = 1) 180. N u t kh i c a h n h p B ( câu 179) so v i hiđro b ng 149/11 thì hi u su t hiđro c ng các hiđrocacbon không no câu 180 trên b ng bao nhiêu? a) 100% b) 70,52% c) 88,89% d) 60,74% 181. Ch t nào dư i đây không có đ ng phân cis, trans? a) 2,4-Đimetylpenten-2 (2,4-Đimetylpent-2-en) b) Buten-2 c) 2-Metylbuten-2-ol-1 d) 1,2-Đibrom eten
 10. 182. Xét các ch t: (I): Axit axetic; (II): Phenol; (III): Glixerin ; (IV): Axit fomic; (V): Rư u metylic; (VI): Nư c; (VII): Axit propionic. Đ m nh tính axit các ch t tăng d n như sau: a) (VI) < (V) < (III) < (II) < (VII) < (I) < (IV) b) (V) < (VI) < (II) < (III) < (VII) < (I) < (IV) c) (V) < (III) < (VI) < (II) < (VII) < (I) < (IV) d) (V) < (VI) < (III) < (II) < (VII) < (I) < (IV) 183. Khí nào có kh i lư ng riêng ( đktc) b ng kh i lư ng riêng c a khí oxi 0˚C; 0,5atm? a) Khí sunfurơ (Sulfurous, SO2) b) Etan c) Axetilen d) M t khí khác (O = 16; S = 32; H = 1) 184. Trùng h p hoàn toàn 12,5 gam vinyl clorua, thu đư c m gam polime PVC. S đơn v m t xích –CH2-CHCl- trong m gam PVC là: a) 0,2 b) 1,2.1023 c) 1,2.1022 d) 3,01.1024 (C= 12; H = 1; Cl = 35,5) 185. Dãy dung d ch các ch t nào dư i đây đ u tác d ng đư c v i Cu(OH)2? a) Glucozơ; Mantozơ; Glixerin; Axit propionic b) Etylenglicol; Glixerol; Saccarozơ; Propenol
 11. c) Axit axetic; Mantozơ; Glucozơ; Natri phenolat d) Glucozơ; Axit fomic; Propylenglicol; Rư u benzylic 186. S đ ng phân ng v i công th c phân t C4H11N là: a) 4 b) 6 c) 8 d) 10 187. Cho 2,87 gam h n h p A g m hai anđehit, k ti p nhau trong dãy đ ng đ ng acrolein, tác d ng hoàn toàn v i lư ng dư b c nitrat trong amoniac. Lư ng kim lo i b c thu đư c n u đem hòa tan h t trong dung d ch HNO3 loãng thì thu đư c 672 ml khí NO (đktc). Công th c hai ch t trong h n h p A là: a) C4H7CHO; C5H9CHO b) C2H3CHO; C3H5CHO c) C3H5CHO; C4H7CHO d) C5H9CHO; C6H11CHO (C = 12; H = 1; O = 16) 188. Ph n trăm kh i lư ng m i anđehit có trong h n h p A câu (187) là: a) 40,24%; 59,76% b) 45,12%; 54,88% c) 30,97%; 69,03% d) 39,02%; 60,98% 189. A là m t ch t h u cơ có ch a N. L y 1,77 gam A đem oxi hóa h t b ng lư ng dư CuO, nung nóng, thu đư c CO2, H2O và nitơ đơn ch t. Cho h p th h t H2O trong dung d ch H2SO4 đ m đ c, kh i lư ng bình axit tăng 2,43 gam. H p th CO2 h t trong bình đ ng dung d ch KOH, kh i lư ng bình tăng 3,96 gam. Khí nitơ thoát ra có th tích là 336 ml đktc. T kh i hơi c a A so v i hiđro là 29,5. A là: a) C2H7N b) C2H8N2
 12. c) C3H9N d) C2H5NO3 (H = 1; O = 16; C = 12; N = 14) 190. Xem các ch t: (I): Rư u n-propylic; (II): Rư u n-butylic; (III): Rư u n-amylic. S hòa tan trong nư c tăng d n như sau: a) (I) < (II) < (III) b) (III) < (II) < (I) c) (II) < (I) < (III) d) (III) < (I) < (II) 191. Cho 4,65 gam anilin ph n ng v i nư c brom, thu đư c 13,2 gam ch t không tan 2,4,6-tribrom anilin. Kh i lư ng brom đã ph n ng là bao nhiêu? a) 19,2 gam b) 24 gam c) 9,6 gam d) 8,55 gam (C = 12; H = 1; N = 14; Br = 80) 192. Nhóm ch t hay dung d ch nào có ch a ch t không làm đ gi y quì tím? a) HCl, NH4Cl b) CH3COOH, Al2(SO4)3 c) c (a) và (b) d) H2SO4, phenol 193. Nhóm ch t hay dung d ch nào có ch a ch t không làm xanh gi y quì tím?
 13. a) NaOH, K2CO3 b) NH3, Na2S c) KOH, anilin d) Metylamin, Đimetylamin 194. L y 5,64 gam phenol đem nitro hóa b ng lư ng dư dung d ch axit nitric, thu đư c 10,305 gam axit picric (2,4,6-trinitro phenol). Hi u su t ph n ng nitro hóa phenol b ng bao nhiêu? a) 100% b) 75% c) 90% d) 80% (C = 12; H = 1; O = 16; N = 14) 195. C p ch t nào dư i đây là hai ch t đ ng phân nhau? a) Mantozơ; Fructozơ b) Glucozơ; Saccarozơ c) Tinh b t; Sorbitol d) Saccarozơ; Mantozơ 196. Dung d ch ch t nào không làm đ i màu quì tím? a) Axit amino axetic (Glixin) b) Axit glutamic (Axit 2-amino pentanđioic) b) Lizin (Axit 2,6-điamino hexanoic) d) Xôđa (Soda, Natri cacbonat)
 14. 197. A là m t ch t h u cơ. Khi đ t cháy hoàn toàn 1 mol A thì thu đư c 40 mol CO2 và 28 mol H2O. Khi hiđro hóa hoàn toàn A thì thu đu c ch t C40H82. Phân t A có ch a bao nhiêu liên k t π? a) 26 b) 15 c) 10 d) 13 198. X, Y, Z là ba ch t h u cơ. Đ t cháy hoàn toàn 1,8 gam m i ch t đ u thu đư c 2,64 gam CO2 và 1,08 gam H2O. Ch n k t lu n đúng nh t: a) X, Y, Z là ba ch t đ ng phân nhau. b) X, Y, Z là ba ch t đ ng đ ng nhau. c) X, Y, Z có cùng công th c đơn gi n. d) X, Y, Z đư c t o b i ba nguyên t hóa h c. (C = 12; H = 1; O = 16) 199. Trong các ch t hóa h c: HCOOH, CaCO3, C3H5(OH)3, KCN, Al4C3, CH3CHO, CO2, CaC2, C6H6, C6H12O6, s công th c ng v i h p ch t h u cơ g m bao nhiêu ch t? a) 9 b) 8 c) 7 d) 5 200. D n h n h p hai khí fomanđehit và hiđro qua ng s có ch a b t Ni làm xúc tác, đun nóng. Cho h p th h t khí và hơi các ch t có th hòa tan trong nư c vào bình đ ng lư ng nư c dư, đư c dung d ch D. Kh i lư ng bình tăng 14,1 gam. Dung d ch D tác d ng hoàn toàn v i lư ng dư dung d ch AgNO3 trong amoniac, l c l y kim
 15. lo i đem hòa tan h t trong dung d ch HNO3 loãng thì thu đư c 4,48 lít NO duy nh t (đktc). Kh i lư ng rư u metylic thu đư c do fomandehit c ng hiđro là bao nhiêu gam? a) 9,6 gam b) 5,1 gam c) 6,4 gam d) 11,2 gam (C = 12; H = 1; O = 16) 201. Trư ng h p nào dư i đây d n đi n đư c? a) HCl (khí) b) HCl (l ng) c) HCl (dung d ch) d) Cacbon (kim cương) 202. Trung bình m t ngư i tiêu th kho ng 2400 kJ năng lư ng đ bơi trong m t gi . Ngu n năng lư ng này đư c cung c p t th c ph m. Hai ngu n năng lư ng ch y u trong ch đ ăn u ng c a chúng ta là các ch t b t đư ng và các ch t béo. Năng lư ng c n trong quá trình ho t đ ng c a cơ th thì phù h p v i nhi t đ t cháy c a các th c ph m cung c p. Nhi t đ t cháy c a glucozơ (C6H12O6, m t lo i đư ng) và stearin (m t lo i ch t béo, C57H110O6, m t triglyxerit gi a glyxerin v i axit béo stearic) như sau: C6H12O6 + 6O2  → 6CO2 + 6H2O + 2 803 kJ 2C57H110O6 + 163O2  → 114CO12 + 110H2O + 75 520 kJ
 16. Đ có năng lư ng cung c p cho m t gi bơi l i, thì ngư i đó ph i đư c cung c p lư ng glucozơ ho c ch t béo stearin theo t l kh i lư ng b ng bao nhiêu đ có năng lư ng tương đương? a) 2,7 : 1 b) 3 : 2 c) 2 : 9 d) 1 : 25 (C = 12; H = 1; O = 16) 203. Ch t h u cơ A có công th c d ng CxH2xOzNtBrt. T kh i hơi c a A so v i NO b ng 7. Đ t cháy hoàn toàn 0,1 mol A, thu đư c 37,2 gam CO2 và H2O (Các s n ph m cháy còn l i là nitơ và brom đơn ch t). Công th c phân t c a A là: a) C5H10O3NBr b) C4H8O4NBr c) C3H6O5NBr d) C6H12O2NBr (C = 12; H = 1; O = 16; N = 14; Br = 80) 204. Th c hi n ph n ng cracking hoàn toàn m gam isobutan, thu đư c h n h p A g m hai hiđrocacbon. Cho h n h p A qua dung d ch nư c brom có hòa tan 11,2 gam Br2. Brom b m t màu hoàn toàn. Có 2,912 lít khí (đktc) thoát ra kh i bình brom, khí này có t kh i so v i CO2 b ng 0,5. Xác đ nh tr s c a m. a) m = 5,22 gam b) m = 6,96 gam c) m = 5,80 gam d) m = 4,64 gam (C = 12; O = 16; H = 1; Br = 80)
 17. 205. Đ t cháy hoàn toàn 2,29 gam ch t h u cơ A c n dùng 3,64 lít không khí (đktc, không khí g m 20% O2, 80% N2 theo th tích). Các ch t thu đư c sau ph n ng cháy (g m CO2, H2O và N2) đư c d n qua bình đ ng dung d ch Ca(OH)2 dư. Kh i lư ng dung d ch gi m 3,09 gam và có 2,552 lít m t khí trơ (27,3˚C; 1,4atm) thoát ra. M t th tích hơi A có cùng kh i lư ng v i 14,3125 th tích khí metan trong cùng đi u ki n v nhi t đ và áp su t. Công th c phân t c a A là: a) C7H7N3O6 b) C6H3N3O7 c) C6H9N2O7 d) C12H20O6 (C = 12; H = 1; N = 14; O = 16; Ca = 40) 206. A là m t ch t h u cơ đư c t o b i ba nguyên t là C, H và O. Thành ph n kh i lư ng oxi c a A là 69,565%. Cho bi t A có ch a m t nhóm ch c trong phân t . A là: a) Fomanđehit b) Axit acrilic c) Vinyl axetat d) M t ch t khác (C = 12; H = 1; O = 16) 207. Xem các ch t: (I): CH3COONa; (II): ClCH2COONa; (III): CH3CH2COONa; (IV): NaCl. So sánh s th y phân c a các dung d ch cùng n ng đ mol/l c a các mu i trên.
 18. a) (I) < (II) < (III) < (IV) b) (IV) < (III) < (II) < (I) c) (IV) < (II) < (I) < (III) d) (IV) < (II) < (III) < (I) 208. Hãy s p theo th t s th y phân tăng d n c a các mu i trong dung d ch có cùng n ng đ mol/l sau đây: (I): NH4Cl; (II): CH3NH3Cl; (III): (CH3)2NH2Cl; (IV): C6H5NH3Cl a) (I) < (II) < (III) < (IV) b) (III) < (II) < (I) < (IV) c) (IV) < (III) < (II) < (I) d) (II) < (III) < (I) < (IV) 209. A là m t este đơn ch c. Đ t cháy hoàn toàn 2,24 lít hơi A (đktc), thu đư c 17,92 lít CO2 (đktc) và 7,2 gam H2O. Công th c phân t c a A là: a) C8H8O2 b) C8H4O2 c) C8H16O2 d) M t công th c khác (C = 12; H = 1; O = 16) 210. N u đem xà phòng hóa h t 2,72 gam este A (tìm đư c câu 209) thì c n dùng 100 ml dung d ch KOH 0,4M. A có tên là: a) Metyl benzoat b) Benzyl fomiat c) p-Metyl phenyl fomiat d) C ba ch t trên đ u phù h p
 19. 211. Xenlulozơ, Protein, Tinh b t đư c coi là: a) Thu c nhóm ch c rư u b) Thu c lo i aminoaxit c) Các h p ch t t ng h p d) Các polime t nhiên 212. Cho 24,6 gam h n h p g m ba rư u đơn ch c tác d ng h t v i Natri, thu đư c 37,8 gam h n h p ba mu i natri ancolat. Ch n phát bi u đúng nh t: a) Trong h n h p A không th có metanol b) Trong h n h p A có th có metanol c) Trong h n h p A có th có rư u alylic d) Trong h n h p A ph i có metanol (C = 12; H = 1; O = 16; Na = 23) 213. A là m t ch t h u cơ đơn ch c. A không tác d ng đư c kim lo i ki m. Đ t cháy a mol A, thu đư c 7a mol CO2 và 3a mol H2O. Khi cho 2,44 gam A tác d ng v i dung d ch NaOH 1M thì c n dùng v a đ 40 ml. A là: a) Axit benzoic b) p-Cresol c) Phenyl fomiat d) Metyl benzoat (C = 12; H = 1; O = 16) 214. A là m t este. 11,8 gam A tác d ng v a đ 200 ml dung d ch NaOH 1M. Đem chưng c t thu đươc rư u metylic và m t mu i. Đ t cháy h t lư ng mu i này, thu đư c CO2 và m gam xôđa. Tr s c a m là:
 20. a) 10,6 gam b) 21,2 gam c) 5,3 gam d) M t tr s khác (Na = 23; C = 12; O = 16) 215. Cho bi t t kh i hơi c a A ( câu 215) so v i heli b ng 29,5. Este A là: a) Metyl n-butirat b) Đimetyl oxalat c) Đimetyl malonat d) Metyl benzoat (C = 12; H = 1; O = 16; He = 4) 216. Ngư i ta hòa tan 2,64 gam vitamin C (axit ascorbic) trong nư c đ thu đư c 50 ml dung d ch. Cho bi t 10 ml dung d ch này trung hòa v a đ 15 ml dung d ch NaOH 0,2M. Bi t r ng trong dung d ch 1 mol vitamin phân ly t o 1 mol H+. Kh i lư ng phân t c a vitamin C là: a) 264 b) 220 c) 132 d) 176 217. N u đem đ t cháy 2,64 gam vitamin C trên thì ch thu đư c CO2 và nư c. Cho h p th s n ph m cháy l n lư t vào bình (1) đ ng P2O5 dư, và bình (2) đ ng dung d ch xút dư. Kh i lư ng bình (1) tăng 1,08 gam, kh i lư ng bình (2) tăng 3,96 gam. Công th c phân t c a axit ascorbic là: a) C8H8O4 b) C6H8O6 c) C8H10O2 d) C10H8O4 (C = 12; H = 1; O = 16)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản