Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tràn dịch màng phổi part 2

Chia sẻ: ágffq ằefgsd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

82
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Triệu chứng ngoài phổi + Tim bị đẩy sang bên đối diện( dịch nhiều) + Gan có thể mấp mé dưới sườn phải (TDMPphải) + TDMP trái nhiều( mất khoang gõ vang Trauber ) XQUANG: + Tư thế thẳng: phổi bên bệnh mờ đồng nhất + Đường cong Damoiseau: cao ở nách, thấp ở cột sống + Mất góc s- ờn hoành + Tư thế nghiêng: nếu dịch ít, mờ góc sườn hoành phía sau. BN nằm nghiêng : dịch trải theo bờ sườn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tràn dịch màng phổi part 2

  1. TriÖu chøng… • TriÖu chøng ngoµi phæi + Tim bÞ ®Èy sang bªn ®èi diÖn( dÞch nhiÒu) + Gan cã thÓ mÊp mÐ d- íi s- ên ph¶i (TDMPph¶i) + TDMP tr¸i nhiÒu( mÊt khoang gâ vang Trauber ) XQUANG: + T- thÕ th¼ng: phæi bªn bÖnh mê ®ång nhÊt + §- êng cong Damoiseau: cao ë n¸ch, thÊp ë cét sèng + MÊt gãc s- ên hoµnh + T- thÕ nghiªng: nÕu dÞch Ýt, mê gãc s- ên hoµnh phÝa sau. BN n»m nghiªng : dÞch tr¶i theo bê s- ên
  2. TRµN DICH MµNG PHæI Trµn dÞch MP tr¸i (dÞch nhiÒu) §- êng cong Damoiseau
  3. C¸c thÓ TRµN DÞCH • Ngoµi TDMP tù do, cã c¸c thÓ trµn dÞch khu tró( cã 5 thÓ ) 1-Trµn dÞch MP thÓ n¸ch • Khã thë Ýt, cã HC 3 gi¶m ë vïng n¸ch • Xquang : cã h×nh thÊu kÝnh ë vïng n¸ch • Chäc dß cã dÞch (dùa vµo h- íng dÉn cña siªu ©m)
  4. ThÓ TRµN DÞCH 2-ThÓ hoµnh: • DÞch khu tró gi÷a MP vµ c¬ hoµnh • HC 3 gi¶m khã ph¸t hiÖn,chñ yÕu dùa trªn Xquang th¼ng nghiªng • ChÈn ®o¸n x¸c ®Þnh: chäc dß cã dÞch
  5. ThÓ TRµN DÞCH 3 -TDMP thÓ r·nh liªn thïy • DÞch khu tró ë vïng r·nh liªn thïy + HC 3 gi¶m l¬ löng gi÷a lång ngùc + XQ: cã h×nh mê ë vÞ trÝ cña r·nh liªn thïy( trªn phim phæi th¼ng, nghiªng) + Chäc dß cã dÞch
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2