intTypePromotion=1
ADSENSE

Ứng dụng công nghệ EMS trong nhắn tin liên mạng Internet - Điện thoại di động

Chia sẻ: Quanghai Quanghai | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

287
lượt xem
49
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Điện thoại di động và Internet là hai lĩnh vực có tốc độ phát triển nhanh chóng trong ngành viễn thông nói chung. Các h•ng điện thoại lớn như Nokia, Motorola, Siemen,...liên tục tung ra thị trường những sản phẩm có tính năng ngày càng phong phú với mục tiêu đa dạng hoá các loại hình dịch vụ đáp ứng nhu cầu khách hàng tốt hơn. Bên cạnh đó, sự bùng nổ của Internet cũng tạo ra một cuộc cách mạng lớn trong ngành công nghệ thông tin. ở Việt Nam, chỉ trong vài năm trở lại đây,......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ứng dụng công nghệ EMS trong nhắn tin liên mạng Internet - Điện thoại di động

  1. LÜnh vùc C«ng nghÖ th«ng tin øng ông c«ng nghÖ ems trong nh¾n tin liªn m¹ng Internet - ®iÖn tho¹i di ®éng KS.Lª Nh H¶i, KS.Ph¹m Quèc ViÖt Trung t©m C«ng nghÖ th«ng tin Tãm t¾t: §iÖn tho¹i di ®éng vµ Internet lµ hai lÜnh vùc cã tèc ®é ph¸t triÓn nhanh chãng trong ngµnh viÔn th«ng nãi chung. C¸c h·ng ®iÖn tho¹i lín nh Nokia, Motorola, Siemen,...liªn tôc tung ra thÞ tr êng nh÷ng s¶n phÈm cã tÝnh n¨ng ngµy cµng phong phó víi môc tiªu ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh dÞch vô ®¸p øng nhu cÇu kh¸ch hµng tèt h¬n. Bªn c¹nh ®ã, sù bïng næ cña Internet còng t¹o ra mét cuéc c¸ch m¹ng lín trong ngµnh c«ng nghÖ th«ng tin. ë ViÖt Nam, chØ trong vµi n¨m trë l¹i ®©y, c¶ hai lÜnh vùc nµy ®· cã nh÷ng ph¸t triÓn vît bËc c¶ vÒ sè l îng nhµ cung cÊp còng nh kh¸ch hµng sö dông. Tuy nhiªn cã thÓ thÊy r»ng m¹ng ®iÖn tho¹i di ®éng vµ Internet ë níc ta dêng nh vÉn cßn ®éc lËp víi nhau, cha cã sù g¾n kÕt cÇn thiÕt, trong khi nhu cÇu nh¾n tin liªn m¹ng ®ang ®Æt ra nh mét th¸ch thøc lín ®èi víi c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô. Trong bèi c¶nh nh v©y, dÞch vô nh¾n tin n©ng cao Enhanced Messaging Service (EMS) lËp tøc tho¶ m·n nhu cÇu ®ã cña thÞ tr êng, còng nh gióp ngµnh viÔn th«ng t×m ra lêi gi¶i cho bµi to¸n. Víi EMS, chóng ta cã thÓ göi tõ nh÷ng b¶n tin SMS th«ng th - êng (d¹ng v¨n b¶n) tíi nh÷ng b¶n tin n©ng cao nh ringtone, operator logo, picture ,... cho ®iÖn tho¹i di ®éng tõ Internet 1. Giíi thiÖu chung vÒ EMS EMS ®îc ph¸t triÓn tõ c«ng nghÖ nh¾n tin ng¾n SMS (Short Message Service) trªn c¬ së më réng cho c¸c lo¹i b¶n tin n©ng cao. Theo ®ã, EMS cho phÐp göi tíi ®iÖn tho¹i di ®éng c¸c b¶n tin nhÞ ph©n nh ringtone, logo, picture,...hay c¸c b¶n tin text cã ®Þnh d¹ng nh : vCard, vCalendar (kh¸c víi SMS chØ cho phÐp göi c¸c b¶n tin d¹ng text th«ng th êng). Lo¹i b¶n tin ý nghÜa RingTone Nh¹c chu«ng Operator Logos ¶nh Logo Picture Message ¶nh kÌm b¶n tin text Cli Icon ¶nh biÓu t îng vCard ThÎ chøa c¸c th«ng tin c¸ nh©n Häc viÖn C«ng nghÖ BCVT
  2. Héi nghÞ Khoa häc lÇn thø 5 vCalendar ThÓ lÞch Nh vËy cã thÓ nãi, EMS lµ mét chuÈn quy ®Þnh viÖc göi c¸c b¶n tin tíi ®iÖn tho¹i di ®éng, phÝa göi (vÝ dô Internet) ph¶i m· ho¸ vµ ®ãng gãi d÷ liÖu theo ®óng chuÈn nµy, phÝa nhËn (®iÖn tho¹i di ®éng) ph¶i ®îc hç trî EMS ®Ó cã thÓ gi¶i m· vµ hiÓn thÞ c¸c b¶n tin ®ã. C¸c thÕ hÖ ®iÖn tho¹i di ®éng hiÖn nay cña hÇu hÕt c¸c h·ng ®Òu ®îc cµi ®Æt c«ng nghÖ nµy. M obi l e – to - EM M obi l e S I nter net – to - M obi l e H×nh 1. øng dông EMS trong nh¾n tin 2. C¸c lo¹i EMS Trªn thÕ giíi hiÖn cã 2 dßng c«ng nghÖ EMS chñ yÕu: Smart Messaging Service cña Nokia: - Ph¸t triÓn trªn c¬ së NBS – NarrowBand Sockets vµ Winsock32 - ChØ hç trî cho c¸c ®iÖn tho¹i do h·ng nµy s¶n xuÊt - C«ng nghÖ nµy hiÖn nay ®· ph¸t triÓn thµnh WDP (Wireless Datagram Protocol) Enhanced Messaging Service cña Motorola, Siemens, Alcatel: - Ph¸t triÓn dùa trªn cÊu tróc UDH (User Data Header) cña MAP (Message Application Protocol) - Sö dông cho c¸c ®iÖn tho¹i cña Motorola, Siemens, Alcatel, Ericson,... Nh×n chung, cÊu tróc b¶n tin cña c¶ hai c«ng nghÖ nµy ®Òu bao gåm 2 phÇn chÝnh: phÇn ®Çu chøa c¸c th«ng tin ®iÒu khiÓn vµ phÇn th©n chøa d÷ liÖu cña b¶n tin Do mét sè ®Æc ®iÓm cã tÝnh u viÖt h¬n c¶ vÒ phÝa cung cÊp vµ sö dông, Smart Messaging Service cña Nokia ®· mau chãng chiÕm u thÕ vµ hiÖn nay ®- îc n©ng cÊp thµnh MMS (Multimedia Messaging Service) cho phÐp göi c¸c b¶n tin ®a ph¬ng tiÖn. Häc viÖn C«ng nghÖ BCVT
  3. LÜnh vùc C«ng nghÖ th«ng tin a. C«ng nghÖ Smart Messaging Service (SMS) §iÓm næi bËt cña SMS lµ sö dông cæng NBS ®Ó ph©n biÖt øng dông, bao gåm mét sè cæng th«ng th êng sau: Sè cæng Sè cæng øng dông (Decimal) (Hexa) 5501 157D VCard 5505 1581 RingTone 5506 1582 Operator Logo 5507 1583 CLI Icon 5514 158A Picture Message C¸c b¶n tin th êng ®îc tæ chøc díi d¹ng Multipart, vÝ dô mét b¶n tin Operator Logo cã cÊu tróc nh sau: ::=
  4. Héi nghÞ Khoa häc lÇn thø 5 Trong ®ã: - SMS Header chøa c¸c th«ng tin vÒ sè ®iÖn tho¹i m¸y nhËn vµ thêi gian thùc hiÖn - User Data Header (UDH), chøa c¸c th«ng tin ®Þnh d¹ng, x¸c ®Þnh lo¹i b¶n tin,... - Text chøa d÷ liÖu phÇn th©n b¶n tin ®ã 3. Nhu cÇu nh¾n tin liªn m¹ng ë ViÖt Nam MÆc dï ngµnh viÔn th«ng níc ta cßn kh¶ trÎ nhng ®· ®¹t ®îc mét sè thµnh tùu ®¸ng khÝch lÖ, c¬ së h¹ tÇng t ¬ng ®èi hiÖn ®¹i, sè l îng nhµ cung cÊp, sè l îng ngêi dïng kh«ng ngõng t¨ng lªn, ViÖt Nam ®îc coi lµ thÞ tr êng viÔn th«ng ®Çy tiÒm n¨ng víi h¬n 80 triÖu d©n. §iÒu ®ã còng t¹o ra nhu cÇu ®æi míi theo híng ®a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô, t¨ng tÝnh tiÖn dông cho kh¸ch hµng, gi¶m gi¸ cíc. V× vËy viÖc øng dông c«ng nghÖ EMS trong nh¾n tin liªn m¹ng ®îc xem nh gi¶i ph¸p h÷u hiÖu cho m¹ng viÔn th«ng. DÞch vô göi RingTone, Logo, Picture Message,...tõ Internet tíi Mobile tËp trung vµo hai ®èi t îng kh¸ch hµng chñ yÕu: Nhµ cung cÊp dÞch vô: HiÖn nay cã 5 nhµ cung cÊp dÞch vô Internet: VDC, FPT, VietTel, Netnam , SPT vµ 2 m¹ng ®iÖn tho¹i di ®éng lín lµ GPC vµ VMS Kh¸ch hµng, ngêi dïng thiÕt bÞ ®Çu cuèi: Theo c¸c con sè thèng kª gÇn ®©y, ë ViÖt Nam hiÖn cã kho¶ng 180.000 thuª bao Internet vµ 1.300.000 thuª bao ®iÖn tho¹i di ®éng (c¶ tr¶ tr íc vµ tr¶ sau). Nh vËy nhu cÇu ®èi víi viÖc nh¾n tin liªn m¹ng lµ rÊt lín vµ EMS sÏ gióp c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô t¹o ra mét m«i tr êng dÞch vô hoµn toµn míi, t¹i ®ã ngêi dïng Internet cã thÓ göi c¸c b¶n tin (text còng nh nhÞ ph©n) tíi ®iÖn tho¹i di ®éng víi gi¸ cíc rÎ h¬n. 4. M« h×nh cung cÊp dÞch vô göi ringtone, logo, cli icon, picture vµ vcard cho ®iÖn tho¹i di ®éng tõ Internet a. M« h×nh cung cÊp dÞch vô VÒ mÆt tæng thÓ, hÖ thèng dÞch vô bao gåm c¸c module chøc n¨ng sau: Tªn thµnh phÇn Chøc n¨ng Häc viÖn C«ng nghÖ BCVT
  5. LÜnh vùc C«ng nghÖ th«ng tin Cung cÊp giao diÖn Web cho ngêi dïng nhËp yªu cÇu göi tin Web server Thµnh phÇn nµy còng thùc hiÖn chøc n¨ng s¸t thùc quyÒn truy cËp dÞch vô cña kh¸ch hµng ChuyÓn ®èi c¸c file d÷ liÖu (nh¹c, ¶nh,...) tõ Web chuyÓn tíi thµnh d¹ng chuÈn EMS vµ göi tíi SMS Gateway Application Server TiÕp nhËn c¸c b¶n tin tõ Information Gateway, sö dông giao thøc (vÝ dô SMPP) göi tíi SMSC cña m¹ng di ®éng Database Server L u tr÷ toµn bé d÷ liÖu cña hÖ thèng Billing Server TÝnh cíc dÞch vô theo c¬ chÕ tÝnh cíc ®Þnh s½n App Server Web Server Wireless SMPP, Network I nter net UCP, EMI, CIMD, SEMA, etc. SMSC DB Server Billing Server H×nh 3. M« h×nh tæng thÓ hÖ thèng dÞch vô Häc viÖn C«ng nghÖ BCVT
  6. Héi nghÞ Khoa häc lÇn thø 5 b. M« h×nh xö lý logic Thùc ra ®Ó göi mét b¶n tin (vÝ dô ringtone) tõ Internet cÇn qua mét con ®êng víi nhiÒu chÆng, nhiÒu m¾t xÝch quan träng trong toµn bé hÖ thèng, cã thÓ h×nh dung con ®êng ®ã theo chuçi sau: Internet- ->TiÕp nhËn yªu cÇu --> §äc file d÷ liÖu --> M· ho¸ theo chuÈn EMS --> Göi tíi gateway --> §ãng gãi theo chuÈn SMPP --> Göi tíi SMSC -- >Bãc gãi theo SMPP- -> Göi tíi m¹ng di ®éng --> Göi tíi ®iÖn tho¹i di ®éng -->Gi¶i m· theo chuÈn EMS --> HiÓn thÞ Thªm vµo ®ã, ®Ó cã thÓ cung cÊp dÞch vô, hÖ thèng cÇn thªm mét sè chøc n¨ng quan trong kh¸c nh: X¸c thùc ngêi dïng, tÝnh cíc,... H×nh díi ®©y minh ho¹ toµn bé qu¸ tr×nh xö lý logic bªn trong hÖ thèng Web BM P,JPG, Pict Pr eview, U ser s GI F ,M I DI ,. T one listen Visi ter .. Encodi ng: Request User Sma r t M essa ge to send I nfo EM S Authentica te DB d Tone, Bitmap D ataba se App. SM PP Ser ver Wir eless N etwor k Billin g DB SM SC H×nh 4. M« h×nh xö lý logic bªn trong hÖ thèng cung cÊp dÞch vô 5. øng dông c«ng nghÖ EMS trong thùc tÕ EMS ®· vµ ®ang tõng bíc ®îc ¸p dông vµo mét sè hÖ thèng dÞch vô do CDIT cung cÊp, cô thÓ lµ dÞch vô VNNInfogate bíc ®Çu ¸p dông SMS cña Nokia, do ®ã chØ ®¸p øng cho c¸c ®iÖn tho¹i cña Nokia hoÆc c¸c m¸y di ®éng cã hç trî Häc viÖn C«ng nghÖ BCVT
  7. LÜnh vùc C«ng nghÖ th«ng tin chuÈn nµy. VNNInfogate lµ hÖ thèng nh¾n tin liªn m¹ng, ph¸t triÓn theo híng dÞch vô gi¸ trÞ gia t¨ng víi 6 lo¹i chÝnh bao gåm: - Göi tin nh¾n, ringtone, logo, picture message tõ Internet tíi ®iÖn tho¹i di ®éng, - Mailalert: øng dông c«ng nghÖ nh¾n tin ng¾n trong viÖc b¸o th míi trong hép th ®iÖn tö e-mail - Calendar: øng dông c«ng nghÖ nh¾n tin ng¾n, cho phÐp ngêi dïng ®Æt lÞch lµm viÖc vµ b¸o hiÖu trªn ®iÖn tho¹i di ®éng H×nh 6. Giao diÖn Web, hÖ thèng dÞch vô VNN Infogate MÆc dï hÖ thèng dÞch vô nµy míi ®îc khai tr ¬ng tõ 1/9/2002 phôc vô cho c¸c thuª bao Internet 1260 cña VDC nh ng ®· mang l¹i nhiÒu lîi Ých lín víi doanh thu íc ®¹t 150 triÖu trong vßng 3 th¸ng ®Çu. Con sè nµy ch¾c ch¾n sÏ lín h¬n nhiÒu khi s¾p tíi ®©y më réng dÞch vô cho c¸c thuª bao tr¶ tr íc 6. KÕt luËn Qua c¸c ph©n tÝch trªn ®©y cho thÊy EMS ra ®êi ®· më ra híng ph¸t triÓn hoµn toµn míi trong lÜnh vùc viÔn th«ng. C«ng nghÖ nµy ®· vµ ®ang mang l¹i nh÷ng lîi Ých to lín: Häc viÖn C«ng nghÖ BCVT
  8. Héi nghÞ Khoa häc lÇn thø 5 - Gióp c¸c nhµ cung cÊp ®a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô nh¾n tin: B¶n tin, Ringtone, Logo,...tõ ®ã thu hót lîng kh¸ch hµng vµ t¨ng doanh thu - T¨ng tÝnh tiÖn dông hç trî ngêi dïng: tõ ®©y ngêi dïng thay v× ph¶i dïng ®iÖn tho¹i di ®éng hä cã thÓ sö dông Internet ®Ó göi c¸c b¶n tin d¹ng text hay nhÞ ph©n tíi m¸y di ®éng mét c¸c dÔ dµng - Víi EMS chóng ta cã thÓ më réng dÞch vô nh¾n tin liªn m¹ng kh«ng chØ trong ph¹m vi Internet- Mobile mµ hoµn toµn cã thÓ lµ Mobile-Mobile, Fixphone-Mobile,...hoÆc ph¸t triÓn c¸c dÞch vô tra cøu th«ng tin (ng©n hµng, thêi tiÕt, ch¬ng tr×nh truyÒn h×nh,...) Tãm l¹i, trong ®iÒu kiÖn m¹ng viÔn th«ng ®· ®¹t ®îc nh÷ng bíc ph¸t triÓn m¹nh mÏ th× EMS chÝnh lµ sù lùa chän tèt cho c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô muèn phôc vô tèt h¬n n÷a kh¸ch hµng cña m×nh. §ã còng chÝnh lµ xu híng ph¸t triÓn tÊt yÕu cña m¹ng viÔn th«ng ViÖt Nam Tµi liÖu tham kh¶o [1] Optimising revenues from mobile messaging: Business support strategies for SMS, EMS and MMS T¸c gi¶: Baskerville Communication [2] EMS Technologies, INC: International Competitive Benchmarks and Financial. [3] Wireless Messaging Demystified: SMS, EMS, MMS, IM and other, T¸c gi¶: Donald J. Longueuil [4] Next Messaging: From SMS to EMS to MMS T¸c gi¶: Simon Buckingham [5] Mobile Messaging Technologies and Services: SMS. EMS and MMS T¸c gi¶: Gwenael Le Bodic [6] §Ò tµi X©y dùng hÖ thèng nh¾n tin SMS b»ng Web - 198-2000-TCT-AP-TH- 51 T¸c gi¶: Lª Nh H¶i Häc viÖn C«ng nghÖ BCVT
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=287

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2