intTypePromotion=1

Xuất khẩu rau quả để chiếm lĩnh thị phần

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
29
lượt xem
3
download

Xuất khẩu rau quả để chiếm lĩnh thị phần

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Theo Bộ Công Thương, 8 tháng đầu năm 2011, xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt kim ngạch 405 triệu USD, tăng 36,2% so với năm 2010, chủ yếu ở các thị trường Châu Á và lớn nhất vẫn là thị trường Trung Quốc. Dự kiến năm 2011, kim ngạch xuất khẩu của mặt hàng này sẽ đạt 500 triệu USD, tăng 10% so với năm qua.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xuất khẩu rau quả để chiếm lĩnh thị phần

THITMlNIi<br /> <br /> <br /> KUAT K H A U RAU Q U A<br /> <br /> de chiem Ilnh thj phdn<br /> • HUTNHHAANH<br /> <br /> <br /> Theo Bo Cong Thddng, 8 thing<br /> dau nam 2011, XK rau qui cua<br /> Viet Nam dat kim ngaeh 405<br /> m&Sf.<br /> trieu USD, tang 36,2% so vdi<br /> nam 2010, ehu yeu d cac thj<br /> trddng chau A va Idn nhat vin<br /> la thi trifdng Trung Quoc. Dff<br /> kien nam 2011, kim ngach XK<br /> cua m^t hang nay se dat 500<br /> trieu USD, tang 10% so vdi<br /> nam qua.<br /> <br /> <br /> <br /> Nhiiu diem y e u San pha'm rau qua eda Vi$t Nam talAgtvViet lan thd 10 tai Ha N^i<br /> Ben canh nhtfng m a t hang<br /> nong sdn dang lam n e n "ten (Trung Qudc)... ma gdn nhtf dang phdi ban do, ban thao vdi gia rfe<br /> tudi" cua Viet Nam nhflng n a m de ngd khong it thi trtfdng tidm nhtf cho vdn cdn nguyen gia tri.<br /> gdn day nhtf: gao, ca phe, cao nang ldn khac nhtf My, Lien Tuy nhien, theo cac DN XK<br /> su, ca tra, cd basa... mat hang bang Nga, EU... Stf ban hep trong nong sdn ciing nhtf cac chuyen<br /> cdc loai qud nhiet ddi nhtf thanh mpt sd thi trtfdng chu yeu, theo gia, tim dtfdc thi trtfdng de md<br /> long, dtfa, xoai, bd, du du, mit... cdc chuyen gia kinh te', khong rpng thi phdn XK da khd, nhtfng<br /> va cac loai rau qud ddng hop, chi de mat di thi phdn XK tren de gitf dtfdc stf dn dinh trong<br /> che bien dang gdp phdn dinh vi the' gidi ma vo hinh trung cdn ngudn cung con kho hdn. Bdi<br /> thtfdng hieu Viet Nam tren "ban lam chung ta rcJi vao tinh trang van de dat ra ddi vdi mat hang<br /> le thupc trong XK, dac biet la vdi nong sdn Viet Nam ndi chung va<br /> dd" XK rau qud cua the' gidi. Tinh<br /> thi trtfdng Trung Qudc. Mpt rau qud ndi rieng, la ndm d khau<br /> den nay, rau qud eua Viet Nam<br /> chuyen gia cdnh bdo, chtfng nao cung tfng ehtf khong phai chi<br /> da cd mat tai 49 thi trtfdng khu<br /> chung ta con phu thupc qud ldn rieng 6 khau tiep thi quang ba.<br /> vtfc va the gidi. Tuy nhien, so vdi<br /> vdo thi trtfdng Trung Qudc thi Cho de'n nay, mau chdt khien<br /> tidm nang Id mpt ntfdc cd nhieu<br /> chtfng do tinh trang "lam gia", phdn ldn rau qud cua Viet Nam<br /> the manh vd mat hdng ndy thi<br /> trdi sut that thtfdng cua mat khd XK dtfdc la do chtfa dam bao<br /> qud thtfc day vdn la con sd<br /> hdng rau qud con la ndi lo ldn. dtfdc yeu cdu ve sinh an toan<br /> khiem tdn. Nhiing nam gdn day,<br /> Bai hpc vd dtfa hau, vdi... xep thtfc pham. Theo ong Nguyin<br /> chung ta chi mdi chu trpng den<br /> hang rdng rdn de chd nhap cdnh Htfu Dat, Gidm ddc Trung tam<br /> viec XK sang cdc thi trtfdng<br /> qua ctfa khau Tan Thanh d Lang Kiem dich thtfc vat sau<br /> truyen thdng nhtf Trung Qudc,<br /> Sdn sang Trung Qudc va ke't cue NK 2 (Bp NNPTNT), tinh CW<br /> Nhat Bdn, Han Qudc, Ddi Loan<br /> THOONG Mfl 8(129/2011 1 3 7<br /> THI TRUONG<br /> <br /> trang stf dung thudc bdo ddu vdo tang nen khi tinh tdng htfdng mdi tinh chi tap trung<br /> ve thtfc vat va chat bdo qudn gid thanh sdn pham cung bi dpi phdt trien 1 - 2 loai cay chu life.<br /> khong dung quy dinh diin ra phd len, khien khdeh hdng khd chap Cdc vung trdng rau qud cdn thifc<br /> bien da gay lo ngai ddi vdi ngtfdi nhan. De hd trd cho cdc DN XK hien tdt quy trinh sdn xuat theo<br /> tieu dung trong ntfdc cung nhtf rau qua ndi rieng, nong sdn ndi htfdng GAP, ddm bdo chat ItfcJng<br /> ntfdc ngodi. chung ong dd xuat, mot mat, Nha ve sinh an todn thtfc pham vdi<br /> Con theo ong Trdn Trpng ntfdc nen gidm thue gid tri gia muc tieu sdn xuat de XK.<br /> Hieu, Uy vien Ban chap h a n h tang cho rau qud che bien ttf 10%<br /> "Ngoai thi trtfdng Trung Quoc,<br /> Hiep hpi Trdi cay Viet Nam, xudng cdn 5%, nhdm giup cdc DN<br /> Nhdt Bdn, Han Qudc, trong thdi<br /> Gidm ddc Cty Hodng Hau thi cdc tang khd nang thu mua nong sdn<br /> gian tdi cac DN cdn htfdng tdi<br /> DN kinh doanh XK nong sdn noi cho dan. Ben canh dd, bdn than<br /> cdc thi trtfdng khdc de da dang<br /> chung va mat hang rau qud ndi cac DN cung phdi tang ctfdng<br /> hda, trdnh le thupc trong XK nhif<br /> rieng dang gap rat nhidu khd them nang life ve khau che bien,<br /> My, Nhat Ban, Lien bang Nga,<br /> khan trong nam 2011, do tat cd tao n e n mpt chu ky khep kin<br /> EU...' ong Thang cho biet.<br /> cac chi phi ddu vao tang manh, nhdm gidm chi phi tdi da. Dieu<br /> nay vo eung quan trpng khi ma Bp Cong Thtfdng ciing cho<br /> gia thdnh sdn pham tang cao<br /> hien tai cd ntfdc cd khodng 60 rdng, theo cam ket trong hiep<br /> hdn tdc dp tang gid XK. Stfc canh<br /> tranh cua mat hang rau qud va nhd mdy che' bie'n rau qud cd dinh nong nghiep khi gla nhap<br /> DN tha'p da gay tam ly bat an cong nghe, thie't bi hien dai, sdn WTO, Viet Nam dtfdc phep danh<br /> cho khach hang ntfdc ngodi, pham da dang vdi chat Itfdng sdn 10% tdng gia tri kim ngach XK<br /> khie'n hp "ngai" ky hdp ddng. Tai pham dap tfng dtfdc yeu cdu cua de hd trd sdn xuat. Vi vay nen<br /> cdc ctfa khau bien gidi, DN XK cac thi trtfdng khd tinh nhtf Nhat d a n h mpt phdn sd tidn nay de<br /> rau qua theo dtfdng tieu ngach Bdn, My va chau Au. Tuy nhien, qudng bd thtfdng hieu hang nong<br /> thtfdng bi ep gid, hieu qud XK cong suat thtfc te' cua da sd cdc sdn qudc gia rihtf: Btfdi Nam Roi,<br /> khong cao. nha may mdi ehi dat 20% den vu sffa Lo Ren, thanh long...<br /> 30% do khong chu dpng dtfdc<br /> Theo Bp Cong Thtfdng, hien Ro rdng, cd hpi md ra cho<br /> ngudn nguyen Ueu, phdn do thieu<br /> nay sdn xua't rau qud ciia Viet ngdnh XK nong sdn Viet Nam la<br /> vung nguyen lieu tap trung, rdi<br /> Nam cdn nhffng diem ye'u nhtf vo cung ldn. Van dd d ch6,<br /> thi vung nguyen lieu xa nha may,<br /> sdn xuat p h a n tdn, nang suat, chung ta da biet tan dung<br /> ddn de'n tang chi phi chuyen chd.<br /> chat Itfdng thap ttf khau tao nhffng ldi the' cua minh ciing<br /> gidng, thu hoach, bdo qudn va Ong Pham Tat Thdng, chuyen nhtf biet b a n che va khdc phuc<br /> che' bie'n rau qud XK den khau gia kinh te, Vien Nghien ctfu nhffng khd k h a n den dau. Bai<br /> kiem dich, chtfa gidi quye't dtfdc Thtfdng mai cho rdng, cdn sdm todn md rpng, chiem linh thi<br /> dtft diem. Chtfa ke nhtfng khd gidi quyet van dd ve sinh cm trtfdng khong Id qua kho neu<br /> khan ttf phia khdeh quan rihtf toan thtfc pham, chat Itfdng, chung ta cd du khd nang cung<br /> chi phi ddu vao tang manh ddn mau ma cho rau qua XK. Bp tfng ttf khau chat Itfdng, so<br /> de'n gid thdnh sdn pham tang Cong Thtfdng cung vdi Bp Itfdng den gia thanh san pham<br /> cao hdn tdc dp tang gid XK, ldm NN&PTNT da kie'n nghi Chinh vd qudng ba, tiep thi. Thiet<br /> gidm sfle canh tranh cua cdc mat phu ddu ttf thich dang cho khau nghi, mpt cd che' bdo hiem va<br /> hang ndy. n h a p gidng mdi cd nang suat tdi bdo hiem cua Nha ntfdc doi<br /> Da dang hda thi trU&ng cao, n h a n gidng, hd trd khoa hpc vdi hdp ddng bao Ueu sdn pham<br /> Ong Dinh Van Hfldng, Chu ky thuat cho b a con ndng d a n nong nghiep giffa nong dan va<br /> tich Hpi ddng thdnh vien (TCty trong viec stf dung gidng mdi de DN khi cd tdn that do thien tai,<br /> Rau qua, nong sdn) nhin nhan, tao ra sdn p h a m mdi cd chat hoac stf cd khdeh quan xiy «<br /> do chi phi tang cao nen khi ban Itfdng cao, gid thanh ha. cd the xem Id mpt trong nhiing<br /> hdng ra nfldc ngodi nang life Bp Cong Thtfdng cung kien hd trd quan trpng trong viec<br /> canh tranh bi gidm sut. Dcfn ctf nghi Bp NN&PTNT rd sodt quy giup hp nang cao nang ltfc XK<br /> nhtf phdn bao bi ddng goi, do gia hoaeh tai mdi dia phtfdng theo mat hang nay •<br /> <br /> 3 8 1 THOONG Nifi Scf 29/2011<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2