intTypePromotion=3

Xuất khẩu rau quả để chiếm lĩnh thị phần

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
17
lượt xem
3
download

Xuất khẩu rau quả để chiếm lĩnh thị phần

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Theo Bộ Công Thương, 8 tháng đầu năm 2011, xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt kim ngạch 405 triệu USD, tăng 36,2% so với năm 2010, chủ yếu ở các thị trường Châu Á và lớn nhất vẫn là thị trường Trung Quốc. Dự kiến năm 2011, kim ngạch xuất khẩu của mặt hàng này sẽ đạt 500 triệu USD, tăng 10% so với năm qua.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xuất khẩu rau quả để chiếm lĩnh thị phần

  1. THITMlNIi KUAT K H A U RAU Q U A de chiem Ilnh thj phdn • HUTNHHAANH Theo Bo Cong Thddng, 8 thing dau nam 2011, XK rau qui cua Viet Nam dat kim ngaeh 405 m&Sf. trieu USD, tang 36,2% so vdi nam 2010, ehu yeu d cac thj trddng chau A va Idn nhat vin la thi trifdng Trung Quoc. Dff kien nam 2011, kim ngach XK cua m^t hang nay se dat 500 trieu USD, tang 10% so vdi nam qua. Nhiiu diem y e u San pha'm rau qua eda Vi$t Nam talAgtvViet lan thd 10 tai Ha N^i Ben canh nhtfng m a t hang nong sdn dang lam n e n "ten (Trung Qudc)... ma gdn nhtf dang phdi ban do, ban thao vdi gia rfe tudi" cua Viet Nam nhflng n a m de ngd khong it thi trtfdng tidm nhtf cho vdn cdn nguyen gia tri. gdn day nhtf: gao, ca phe, cao nang ldn khac nhtf My, Lien Tuy nhien, theo cac DN XK su, ca tra, cd basa... mat hang bang Nga, EU... Stf ban hep trong nong sdn ciing nhtf cac chuyen cdc loai qud nhiet ddi nhtf thanh mpt sd thi trtfdng chu yeu, theo gia, tim dtfdc thi trtfdng de md long, dtfa, xoai, bd, du du, mit... cdc chuyen gia kinh te', khong rpng thi phdn XK da khd, nhtfng va cac loai rau qud ddng hop, chi de mat di thi phdn XK tren de gitf dtfdc stf dn dinh trong che bien dang gdp phdn dinh vi the' gidi ma vo hinh trung cdn ngudn cung con kho hdn. Bdi thtfdng hieu Viet Nam tren "ban lam chung ta rcJi vao tinh trang van de dat ra ddi vdi mat hang le thupc trong XK, dac biet la vdi nong sdn Viet Nam ndi chung va dd" XK rau qud cua the' gidi. Tinh thi trtfdng Trung Qudc. Mpt rau qud ndi rieng, la ndm d khau den nay, rau qud eua Viet Nam chuyen gia cdnh bdo, chtfng nao cung tfng ehtf khong phai chi da cd mat tai 49 thi trtfdng khu chung ta con phu thupc qud ldn rieng 6 khau tiep thi quang ba. vtfc va the gidi. Tuy nhien, so vdi vdo thi trtfdng Trung Qudc thi Cho de'n nay, mau chdt khien tidm nang Id mpt ntfdc cd nhieu chtfng do tinh trang "lam gia", phdn ldn rau qud cua Viet Nam the manh vd mat hdng ndy thi trdi sut that thtfdng cua mat khd XK dtfdc la do chtfa dam bao qud thtfc day vdn la con sd hdng rau qud con la ndi lo ldn. dtfdc yeu cdu ve sinh an toan khiem tdn. Nhiing nam gdn day, Bai hpc vd dtfa hau, vdi... xep thtfc pham. Theo ong Nguyin chung ta chi mdi chu trpng den hang rdng rdn de chd nhap cdnh Htfu Dat, Gidm ddc Trung tam viec XK sang cdc thi trtfdng qua ctfa khau Tan Thanh d Lang Kiem dich thtfc vat sau truyen thdng nhtf Trung Qudc, Sdn sang Trung Qudc va ke't cue NK 2 (Bp NNPTNT), tinh CW Nhat Bdn, Han Qudc, Ddi Loan THOONG Mfl 8(129/2011 1 3 7
  2. THI TRUONG trang stf dung thudc bdo ddu vdo tang nen khi tinh tdng htfdng mdi tinh chi tap trung ve thtfc vat va chat bdo qudn gid thanh sdn pham cung bi dpi phdt trien 1 - 2 loai cay chu life. khong dung quy dinh diin ra phd len, khien khdeh hdng khd chap Cdc vung trdng rau qud cdn thifc bien da gay lo ngai ddi vdi ngtfdi nhan. De hd trd cho cdc DN XK hien tdt quy trinh sdn xuat theo tieu dung trong ntfdc cung nhtf rau qua ndi rieng, nong sdn ndi htfdng GAP, ddm bdo chat ItfcJng ntfdc ngodi. chung ong dd xuat, mot mat, Nha ve sinh an todn thtfc pham vdi Con theo ong Trdn Trpng ntfdc nen gidm thue gid tri gia muc tieu sdn xuat de XK. Hieu, Uy vien Ban chap h a n h tang cho rau qud che bien ttf 10% "Ngoai thi trtfdng Trung Quoc, Hiep hpi Trdi cay Viet Nam, xudng cdn 5%, nhdm giup cdc DN Nhdt Bdn, Han Qudc, trong thdi Gidm ddc Cty Hodng Hau thi cdc tang khd nang thu mua nong sdn gian tdi cac DN cdn htfdng tdi DN kinh doanh XK nong sdn noi cho dan. Ben canh dd, bdn than cdc thi trtfdng khdc de da dang chung va mat hang rau qud ndi cac DN cung phdi tang ctfdng hda, trdnh le thupc trong XK nhif rieng dang gap rat nhidu khd them nang life ve khau che bien, My, Nhat Ban, Lien bang Nga, khan trong nam 2011, do tat cd tao n e n mpt chu ky khep kin EU...' ong Thang cho biet. cac chi phi ddu vao tang manh, nhdm gidm chi phi tdi da. Dieu nay vo eung quan trpng khi ma Bp Cong Thtfdng ciing cho gia thdnh sdn pham tang cao hien tai cd ntfdc cd khodng 60 rdng, theo cam ket trong hiep hdn tdc dp tang gid XK. Stfc canh tranh cua mat hang rau qud va nhd mdy che' bie'n rau qud cd dinh nong nghiep khi gla nhap DN tha'p da gay tam ly bat an cong nghe, thie't bi hien dai, sdn WTO, Viet Nam dtfdc phep danh cho khach hang ntfdc ngodi, pham da dang vdi chat Itfdng sdn 10% tdng gia tri kim ngach XK khie'n hp "ngai" ky hdp ddng. Tai pham dap tfng dtfdc yeu cdu cua de hd trd sdn xuat. Vi vay nen cdc ctfa khau bien gidi, DN XK cac thi trtfdng khd tinh nhtf Nhat d a n h mpt phdn sd tidn nay de rau qua theo dtfdng tieu ngach Bdn, My va chau Au. Tuy nhien, qudng bd thtfdng hieu hang nong thtfdng bi ep gid, hieu qud XK cong suat thtfc te' cua da sd cdc sdn qudc gia rihtf: Btfdi Nam Roi, khong cao. nha may mdi ehi dat 20% den vu sffa Lo Ren, thanh long... 30% do khong chu dpng dtfdc Theo Bp Cong Thtfdng, hien Ro rdng, cd hpi md ra cho ngudn nguyen Ueu, phdn do thieu nay sdn xua't rau qud ciia Viet ngdnh XK nong sdn Viet Nam la vung nguyen lieu tap trung, rdi Nam cdn nhffng diem ye'u nhtf vo cung ldn. Van dd d ch6, thi vung nguyen lieu xa nha may, sdn xuat p h a n tdn, nang suat, chung ta da biet tan dung ddn de'n tang chi phi chuyen chd. chat Itfdng thap ttf khau tao nhffng ldi the' cua minh ciing gidng, thu hoach, bdo qudn va Ong Pham Tat Thdng, chuyen nhtf biet b a n che va khdc phuc che' bie'n rau qud XK den khau gia kinh te, Vien Nghien ctfu nhffng khd k h a n den dau. Bai kiem dich, chtfa gidi quye't dtfdc Thtfdng mai cho rdng, cdn sdm todn md rpng, chiem linh thi dtft diem. Chtfa ke nhtfng khd gidi quyet van dd ve sinh cm trtfdng khong Id qua kho neu khan ttf phia khdeh quan rihtf toan thtfc pham, chat Itfdng, chung ta cd du khd nang cung chi phi ddu vao tang manh ddn mau ma cho rau qua XK. Bp tfng ttf khau chat Itfdng, so de'n gid thdnh sdn pham tang Cong Thtfdng cung vdi Bp Itfdng den gia thanh san pham cao hdn tdc dp tang gid XK, ldm NN&PTNT da kie'n nghi Chinh vd qudng ba, tiep thi. Thiet gidm sfle canh tranh cua cdc mat phu ddu ttf thich dang cho khau nghi, mpt cd che' bdo hiem va hang ndy. n h a p gidng mdi cd nang suat tdi bdo hiem cua Nha ntfdc doi Da dang hda thi trU&ng cao, n h a n gidng, hd trd khoa hpc vdi hdp ddng bao Ueu sdn pham Ong Dinh Van Hfldng, Chu ky thuat cho b a con ndng d a n nong nghiep giffa nong dan va tich Hpi ddng thdnh vien (TCty trong viec stf dung gidng mdi de DN khi cd tdn that do thien tai, Rau qua, nong sdn) nhin nhan, tao ra sdn p h a m mdi cd chat hoac stf cd khdeh quan xiy « do chi phi tang cao nen khi ban Itfdng cao, gid thanh ha. cd the xem Id mpt trong nhiing hdng ra nfldc ngodi nang life Bp Cong Thtfdng cung kien hd trd quan trpng trong viec canh tranh bi gidm sut. Dcfn ctf nghi Bp NN&PTNT rd sodt quy giup hp nang cao nang ltfc XK nhtf phdn bao bi ddng goi, do gia hoaeh tai mdi dia phtfdng theo mat hang nay • 3 8 1 THOONG Nifi Scf 29/2011

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản