000000271788aLuận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Phân tích thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát nội bộ của Công ty Điện lực Hải Dương

Chia sẻ: Nguyễn Thu Ngân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:115

0
41
lượt xem
20
download

000000271788aLuận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Phân tích thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát nội bộ của Công ty Điện lực Hải Dương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở lý luận về kiểm soát nội bộ, vận dụng lý thuyết, khai thác, tập hợp, xử lý các số liệu, luận văn nhằm: Đánh giá thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty Điện lực Hải Dương; đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát nội bộ của Công ty Điện lực Hải Dương.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 000000271788aLuận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Phân tích thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát nội bộ của Công ty Điện lực Hải Dương

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> ---------------------------------------<br /> <br /> ĐỖ BÁ DƯƠNG<br /> <br /> PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP<br /> ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT<br /> NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC HẢI DƯƠNG<br /> <br /> Chuyên ngành : QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT<br /> QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC<br /> PGS.TS PHAN THỊ THUẬN<br /> <br /> Hà Nội – 2013<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Trong quá trình làm luận văn em đã dành nhiều thời gian cho việc tìm<br /> kiếm cơ sở lý luận, thu thập dữ liệu; vận dụng kiến thức để phân tích và đề<br /> xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát nội bộ của Công ty Điện<br /> lực Hải Dương.<br /> Em xin cam đoan luận văn là kết quả nghiên cứu của mình. Các số liệu,<br /> thông tin của luận văn có tham khảo và sử dụng các tài liệu, thông tin thực tế.<br /> Các tài liệu trích dẫn có nguồn gốc rõ ràng<br /> <br /> Hải Dương, tháng 03 năm 2013<br /> <br /> Đỗ Bá Dương<br /> <br /> 1<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................................... 7<br /> 1. Sự cần thiết nghiên cứu đề tài ...................................................................................... 7<br /> 2. Mục đích nghiên cứu .................................................................................................... 8<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ................................................................................ 8<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................................. 8<br /> 5. Đóng góp của luận văn ................................................................................................. 8<br /> 6. Kết cấu của luận văn .................................................................................................... 8<br /> CHƯƠNG I:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ ................ 10<br /> <br /> 1.1.Khái niệm về kiểm soát nội bộ ............................................................................... 11<br /> 1.2.Sự cần thiết và lợi ích của kiểm soát nội bộ .......................................................... 14<br /> 1.3.Nguyên tắc đảm bảo kiểm soát nội bộ thành công ............................................... 15<br /> 1.4.Những yếu tố cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ ............................................. 19<br /> 1.5.Hệ thống kiểm soát nội bộ tại doanh nghiệp ........................................................ 21<br /> 1.6.Các hình thức kiểm soát nội bộ tại doanh nghiệp ................................................ 24<br /> 1.7.Các nội dung hoạt động kiểm soát nội bộ tại doanh nghiệp ............................... 26<br /> 1.8.Chế độ kiểm soát nội bộ tại một số doanh nghiệp nước ngoài............................ 30<br /> 1.9.Đánh giá hiệu quả hoạt động kiểm soát nội bộ .................................................... 31<br /> CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI CÔNG TY<br /> TNHH MTV ĐIỆN LỰC HẢI DƯƠNG ........................................................................ 34<br /> <br /> 2.1. Giới thiệu về công ty và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh …………...35<br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển...................................................................... 35<br /> 2.1.2. Cơ cấu tổ chức ...................................................................................................... 35<br /> 2.1.3.Ảnh hưởng của tái cấu trúc ngành điện đến Điện lực Hải Dương ....................... 36<br /> 2.1.4. Kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của Điện lực Hải Dương ................. 37<br /> <br /> 2.2. Phân tích hoạt động kiểm soát nội bộ tại Công ty Điện lực Hải Dương …….. 39<br /> 2.2.1. Phân tích tổ chức kiểm soát nội bộ của Công ty Điện lực Hải Dương ................ 39<br /> 2.2.1.1. Phân tích cơ cấu tổ chức ...................................................................................... 39<br /> 2.2.1.2. Phân tích nhiệm vụ kiểm soát nội bộ tại Điện lực Hải Dương............................... 40<br /> 2.2.1.3. Phân tích chất lượng cán bộ tham gia hoạt động kiểm soát nội bộ ........................ 40<br /> 2.2.2. Phân tích hoạt động thanh tra, giám sát công tác thu tiền điện và theo dõi nợ<br /> tiền điện .......................................................................................................................... 42<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2.2.2.1. Phân tích công tác thực hiện quy trình thu và theo dõi nợ tiền điện ...................... 43<br /> 2.2.2.2. Phân tích hoạt động kiểm soát thu tiền điện.......................................................... 46<br /> 2.2.3. Phân tích hoạt động thanh tra, giám sát ghi số công tơ ...................................... 49<br /> 2.2.3.1. Phân tích công tác thực hiện quy trình ghi số công tơ ........................................... 49<br /> 2.2.3.2. Phân tích hoạt động kiểm soát ghi số công tơ ....................................................... 51<br /> 2.2.4. Phân tích hoạt động thanh kiểm tra công tác vận hành và sửa chữa lưới điện.. 52<br /> 2.2.4.1. Phân tích công tác xây dựng quy trình hoạt động vận hành và sửa chữa lưới điện 53<br /> 2.2.4.2. Phân tích thực trạng hoạt động kiểm soát công tác vận hành và sửa chữa lưới điện54<br /> 2.2.5. Phân tích công tác kiểm soát các công trình thi công sửa chữa lớn và đầu tư xây<br /> dựng cơ bản .................................................................................................................... 59<br /> 2.2.5.1. Phân tích thực trạng công tác sửa chữa lớn và sửa chữa thường xuyên ................. 59<br /> 2.2.5.2. Phân tích thực trạng công tác đầu tư xây dựng cơ bản .......................................... 64<br /> 2.2.6. Phân tích hoạt động kiểm soát hàng tồn kho ....................................................... 74<br /> 2.2.6.1. Phân tích công tác kiểm soát nhập kho, xuất kho .................................................. 75<br /> 2.2.6.2. Phân tích quán trình kiểm kê và quản lý hàng tồn kho .......................................... 75<br /> 2.2.7. Phân tích hoạt động kiểm soát chi phí ................................................................. 78<br /> 2.2.7.1. Phân tích công tác báo cáo kiểm soát ................................................................... 79<br /> 2.2.7.2. Phân tích công tác tổ chức hoạt động kiểm tra, kiểm soát ..................................... 80<br /> 2.2.8. Phân tích hoạt động kiểm soát tài sản cố định..................................................... 84<br /> 2.2.8.1. Phân tích hoạt động kiểm soát việc lập hồ sơ tài sản cố định ................................ 84<br /> 2.2.8.2. Phân tích hoạt động kiểm soát quản lý và sử dụng tài sản cố định ........................ 85<br /> <br /> 2.3. Đánh giá hiệu quả của hoạt động kiểm soát nội bộ của Công ty Điện lực Hải<br /> Dương ............................................................................................................................. 87<br /> CHƯƠNG III: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ<br /> HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC HẢI DƯƠNG ..... 90<br /> <br /> 3.1. Mục tiêu của kiểm soát nội bộ ............................................................................. 91<br /> 3.2. Đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động kiểm soát nội bộ tại công ty ĐL Hải<br /> Dương ............................................................................................................................. 92<br /> 3.2.1. Giải pháp thứ nhất: Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần trách<br /> nhiệm của cán bộ thanh kiểm tra .................................................................................. 92<br /> 3.2.2. Giải pháp thứ hai: Hoàn thiện quy chế thanh tra (thanh kiểm tra) ................... 96<br /> 3.2.2.1 Quy định chung .................................................................................................... 97<br /> <br /> 3<br /> <br /> 3.2.2.2 Tổ chức đoàn thanh tra, nhiệm vụ quyền hạn của trưởng đoàn thanh tra, thành viên<br /> đoàn thanh tra ................................................................................................................... 99<br /> 3.2.2.3 Hoạt động của đoàn thanh tra .............................................................................. 102<br /> 3.2.2.4 Quan hệ công tác của đoàn thanh tra ................................................................... 107<br /> 3.2.2.5 Khen thưởng và xử lý vi phạm ............................................................................ 108<br /> 3.2.3. Giải pháp thứ ba: Chế tài xử lý đối với một số hoạt động kiểm soát nội bộ ..... 109<br /> KẾT LUẬN ................................................................................................................... 113<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ..................................................................... 114<br /> PHỤ LỤC ...........................................................................................................................<br /> <br /> 4<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản